Prejsť na obsah

FAQ

UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE

1. Aké mám povinnosti voči slovenskej zdravotnej poisťovni pri odchode do zahraničia, príp. po návrate na Slovensko?

2. V krajine EÚ/EHP som odpracoval celý rok a plánujem tu nepretržite pracovať ešte najmenej 2 roky. Musím na Slovensku aj napriek tomu podávať daňové priznanie každý rok?

3. Vraciam sa na Slovensko a chcel by som požiadať o dávku v nezamestnanosti. Ako mám postupovať?

4. Zamestnal som sa na trvalý pracovný pomer v Českej republike. Potrebujem povolenie na pobyt? 

5. Môže agentúra vyberať poplatok za sprostredkovanie zamestnania?

6. Pracoval som 11 mesiacov v ČR. Môžem sa zaevidovať na českom úrade práce? Budem mať nárok na podporu?

7. Môže zamestnávateľ uzavrieť dohodu o vykonaní práce aj s občanom iného štátu EÚ?

8. Mám sa pri cestách do EÚ ešte pripoistiť aj v komerčnej poisťovni?

9. Aké doklady musí predložiť občan iného členského štátu pri žiadosti o zaradenie  do evidencie uchádzačov o zamestnanie? Musia byť tieto doklady úradne preložené?

10. Môžem požiadať o ošetrenie na Slovensku, ak som zamestnaný v krajine EÚ? Stačí predložiť formulár E 106, resp. PD S1? Akým spôsobom získam uvedený formulár a akú starostlivosť mi garantuje?

11. Mám právo na rodinné prídavky pre mňa a nezaopatrené dieťa a tiež jednorazový príspevok pre prvorodičky zo Slovenska, ak nepracujem, ale žijem s priateľom v UK, kde som sa rozhodla aj porodiť svoje dieťa?


ZAMESTNÁVATELIA

1. Ako mám na vašej stránke zverejniť voľné pracovné pozície? Pracujem v pracovnej agentúre pôsobiacej v krajine EÚ.

 

UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE

1. Aké mám povinnosti voči slovenskej zdravotnej poisťovni pri odchode do zahraničia, príp. po návrate na Slovensko?

Ak si  idete hľadať prácu do zahraničia zostávate naďalej poistený v príslušnej slovenskej zdravotnej poisťovni so všetkými povinnosťami, ktoré voči nej máte (napr. platenie preddavkov ako dobrovoľne nezamestnaná osoba – samoplatiteľ) do doby keď si nájdete prácu.

V prípade vášho zamestnania sa a vzniku zdravotného poistenia v krajinách EÚ/EHP vám vzniká povinnosť do 8 dní sa odhlásiť zo zdravotnej poisťovne v SR. Je potrebné doložiť pracovnú zmluvu, prípadne doklad o poistení v inom členskom štáte EÚ, nárokový formulár, doklad o dátume vzniku poistenia v inom členskom štáte, vyplnené tlačivo „Odhláška zo zdravotnej poisťovne“ a vrátiť preukaz poistenca.

To isté platí aj v prípade, že máte v cudzine nástup do práce istý a disponujete pracovnou zmluvou pred odchodom, alebo ihneď po príchode do krajiny EÚ/EHP. 

Nezabudnite si so sebou vziať Európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý vás oprávňuje na využitie základnej zdravotnej starostlivosti v štátnych  zdravotníckych zariadeniach.

Po návrate na Slovensko, po skončení pracovného pomeru a zdravotného poistenia ste povinný sa do 8 dní prihlásiť do zdravotnej poisťovne v SR s dokladom o ukončení, prípadne priebehu zdravotného poistenia v zahraničí. Ak sa zmena uskutoční v rámci jedného kalendárneho roka, musíte sa  prihlásiť do poisťovne, v ktorej ste boli poistený pred odchodom do iného štátu EÚ/EHP.


2. V krajine EÚ/EHP som odpracoval  celý rok a plánujem tu nepretržite pracovať ešte najmenej 2 roky. Musím na Slovensku aj napriek tomu podávať daňové priznanie každý rok?

Ak ste rezidentom SR (občanom, ktorý má na území SR trvalý pobyt, bydlisko alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, ste povinný vysporiadať si v SR svoj celosvetový príjem, tzn. príjem plynúci zo zdrojov na území SR ako aj príjem zo zdrojov v zahraničí. Daňové priznanie k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie ste povinný podať, ak vaše celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v príslušnom roku presiahli zákonom stanovenú sumu. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený.

Ak ste ako rezident SR poberali v danom roku len príjmy zo závislej činnosti (zamestnania) plynúce od zamestnávateľa (slovenského alebo zahraničného), svoju daňovú povinnosť si vysporiadate prostredníctvom tlačiva daňového priznania k dani z príjmov FO typ A; ak ste poberali aj iné druhy príjmov (napr. príjem z prenájmu, z predaja nehnuteľnosti alebo dosiahol výhru a pod.), použijete tlačivo daňového priznania k dani z príjmov FO typ B.

Daňové priznanie musíte podať do 31. marca nasledujúceho roku, v ktorom ste mali povinnosť platiť daň z príjmu.

Pre rezidenta SR, platí neobmedzená daňová povinnosť – dane platí  zo všetkých príjmov, vrátane príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí.

Aby príjem nebol zdanený dvakrát, Slovenská republika podpísala s mnohými štátmi zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. 

Viac informácií nájdete na portáli Finančnej správy SR.


3. Vraciam sa na Slovensko a chcel by som požiadať o dávku v nezamestnanosti. Ako mám postupovať?


O dávku v nezamestnanosti požiadajte v štáte posledného zamestnania. Všeobecným pravidlom je, že kompetentným štátom na výplatu dávok v nezamestnanosti je štát posledného zamestnania (resp. samostatnej zárobkovej činnosti). Len v špecifických prípadoch je kompetentným štát bydliska, a to:

 • pri tzv. pravých cezhraničných pracovníkoch, ktorí sa vracajú do krajiny bydliska denne alebo aspoň raz za týždeň;
 • pri osobách iných ako cezhraniční pracovníci, ak mali počas zamestnania v inej členskej krajine EÚ/EHP zachované bydlisko na Slovensku.

O dávku v nezamestnanosti môžete požiadať aj na Slovensku. Podmienkou je zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. O vašom nároku rozhodne Sociálna poisťovňa až po preskúmaní tzv. centra záujmov (dĺžka doby zdržiavania sa na území iného štátu, dĺžka trvania pracovnej zmluvy, rodinný stav a rodinné väzby, bytová situácia, periodicita návštev na územie SR a pod.).
Poistenci, ktorí chcú požiadať o dávku v nezamestnanosti na Slovensku po ukončení práce v zahraničí, sa už nepotrebujú preukazovať papierovým dokladom PD U1. Sociálna poisťovňa (SP) si informácie pre posúdenie dávky vymieňa s inštitúciami sociálneho zabezpečenia Európskej únie (EÚ) a so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska výlučne elektronicky. Ak sa klient predsa len rozhodne požiadať o vystavenie papierového dokumentu PD U1, príslušná inštitúcia EÚ, teda aj SP, mu tento formulár vystaví.

Ak ste v inej členskej krajine EÚ/EHP splnili podmienky vzniku nároku, poberáte dávku v nezamestnanosti a ste rozhodnutý vrátiť sa na Slovensko, môžete požiadať o export dávky v nezamestnanosti z tejto krajiny na Slovensko, a to za nasledovných podmienok:

 • musíte byť k dispozícii úradu práce v krajine, kde vám dávky vyplácajú, a to minimálne štyri týždne po tom, čo ste sa stali nezamestnaným;
 • musíte požiadať inštitúciu, ktorá vám dávku vypláca, o vystavenie prenosného dokumentu U2, ktorý vám umožní, aby ste sa zaregistrovali na úrade práce v inej členskej krajine;
 • do 7 kalendárnych dní odo dňa, kedy prestanete byť k dispozícii úradu práce v štáte, z ktorého odchádzate, sa musíte  zaregistrovať do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce na Slovensku, kde vám na prenosnom dokumente U2 potvrdia dátum, od ktorého ste k dispozícii službám zamestnanosti na Slovensku. Potvrdený formulár je potrebné predložiť pobočke Sociálnej poisťovne.

Za uvedených podmenok môžete poberať dávky v nezamestnanosti počas 3 mesiacov od momentu, keď ste prestali byť k dispozícii úradu práce v krajine, ktorá vám dávky vypláca za predpokladu, že celková doba poberania dávok neprekročí dobu podpory podľa právnych predpisov tohto štátu. Ak si v uvedenej lehote nedokážete na Slovensku nájsť prácu a chcete si zachovať nárok na dávku v nezamestnanosti, musíte sa vrátiť do krajiny, ktorá vám dávku vypláca, ešte pred vypršaním lehoty uvedenej v dokumente U2. Všetky zostávajúce dávky stratíte, ak sa nevrátite, resp. ak sa vrátite neskôr, ako to určila príslušná inštitúcia.


4. Zamestnal som sa na trvalý pracovný pomer v Českej republike. Potrebujem povolenie na pobyt?


Slovenskí občania môžu vstupovať a zdržiavať sa na území Českej republiky bez zvláštnych obmedzení na základe platného  preukazu totožnosti alebo cestovného pasu. Ak sa ako občan Slovenskej republiky zdržiavate na území Českej republiky menej než 3 mesiace, nepotrebujete povolenie na pobyt.

Ak doba vášho pobytu bude dlhšia ako 30 dní, musíte v lehote do 30 dní odo dňa vstupu na územie ČR ohlásiť svoju prítomnosť príslušnému odboru cudzineckej polície podľa miesta pobytu v ČR.

Povinnosť ohlásiť miesto pobytu na polícii sa na vás nevzťahuje, ak túto povinnosť za vás splnilo ubytovacie zariadenie. Ohlasovacia povinnosť sa tiež nevzťahuje na občana mladšieho ako 15 rokov.

Pri prihlásení na pobyt budete potrebovať:

 • platný preukaz totožnosti alebo cestovný pas;
 • vyhlásenie zamestnávateľa o prijatí do zamestnania alebo potvrdenie o zamestnaní;
 • v prípade samostatne zárobkovo činnej osoby dôkaz, že ste samostatne zárobkovo činnou osobou.

Ak sa na území ČR zdržiavate viac než 3 mesiace (napr. z dôvodu zamestnania, podnikania, štúdia), ste oprávnený požiadať o vydanie „potvrdenia o prechodnom pobyte občana EÚ“. Povolenie na pobyt občana nie je podmienkou pobytu občana EÚ na území ČR, je ponechané na jeho vôli, či o povolenie požiada. Českí zamestnávatelia často požadujú uvedený doklad, pretože je potrebný pri vybavovaní, napr. zdravotného poistenia, založenia bankového účtu, administratívnych úkonov a pod.

 

5. Môže agentúra vyberať poplatok za sprostredkovanie zamestnania?


V zmysle Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti agentúra nemôže vyberať poplatok za sprostredkovanie zamestnania od občana, ktorému sprostredkuje prácu. Poplatok nesmie účtovať ani zamestnávateľ, ku ktorému je agentúrou sprostredkovaný zamestnanec prijatý do pracovnoprávneho vzťahu. Zároveň nemôže od tohto zamestnanca požadovať žiadne poplatky a nesmie mu sťahovať zrážky zo  mzdy alebo z odmeny za vykonanú prácu.

Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem Zákona o službách zamestnanosti upravuje aj Zákon o živnostenskom podnikaní č.455/1991 Zb.

Občan sa musí uistiť, že zmluva, ktorú s agentúrou uzatvára, je v súlade so Zákonom o službách zamestnanosti a obsahuje všetky náležitosti.

6. Som nezamestnaný, môžem sa zaevidovať na českom úrade práce? Budem mať nárok na podporu?


Do evidencie uchádzačov o zamestnanie v ČR sa môžete zaradiť podaním žiadosti o sprostredkovanie zamestnania na úrade práce v územnom obvode, v ktorom máte svoje bydlisko. Žiadosť je potrebné podať osobne. Ak spĺňate zákonom stanovené podmienky, budete zaradený do evidencie uchádzačov dňom podania žiadosti. Ak požiadate o sprostredkovanie zamestnania najneskôr do 3 pracovných dní po skončení pracovného pomeru budete zaradený do evidencie odo dňa nasledujúceho po skončení zamestnania.

O dávku v nezamestnanosti môžete požiadať, ak ste vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom formulára žiadosti o podporu v nezamestnanosti. Pre vznik nároku na dávku v nezamestnanosti, je potrebné, aby ste za posledné 2 roky  pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie boli poistený v trvaní  aspoň 12 mesiacov.

Viac informácií získate na Úrade práce ČR.
 
7. Môže zamestnávateľ uzavrieť dohodu o vykonaní práce aj s občanom iného štátu EÚ?


Zamestnávateľ môže uzavrieť dohodu s občanom iného členského štátu EÚ. Na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce. Zamestnávateľ je po uzatvorení dohody o vykonaní práce povinný informovať príslušný úrad práce prostredníctvom formulára Informačná karta (v 2 vyhotoveniach) o nástupe tohto občana členského štátu EÚ do zamestnania a takisto do 7 pracovných dní o skončení jeho zamestnania. Príslušným  úradom práce je úrad, v ktorého územnom obvode má občan EÚ miesto výkonu práce.

8. Mám sa pri cestách do EÚ pripoistiť aj v komerčnej poisťovni?


Najvýhodnejšia je kombinácia  európskeho zdravotného preukazu a komerčného cestovného poistenia liečebných nákladov v zahraničí. Každá z uvedených foriem poistenia má svoje výhody a nevýhody, preto je na vás, pre ktorú z nich sa rozhodnete, resp. či si vybavíte obidve a použijete tú, ktorá sa vám v danej situácii viac hodí. Aspoň v krátkosti uvádzame rozdiely.

Európsky preukaz zdravotného poistenia:

 • územná platnosť je ohraničená na členské štáty EÚ, EHP a Švajčiarsko;
 • pokrýva potrebnú a nie iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť;
 • kryje náklady v neobmedzenom finančnom rozsahu;
 • vzťahuje sa na všetky vekové skupiny;
 • pokrýva aj chronické ochorenia;
 • platí len vo verejnom systéme (v zmluvných zdravotníckych zariadeniach, nevzťahuje sa na ošetrenie u súkromných lekárov);
 • poistenec si musí uhradiť spoluúčasť v rovnakej výške ako platia poistenci danej krajiny;
 • nekryje repatriáciu a asistenčné služby;
 • vystavenie je bezplatné.

Komerčné cestovné poistenie:

 • územná platnosť podľa voľby klienta;
 • kryje náklady na zdravotnú starostlivosť u zmluvných aj súkromných lekárov;
 • kryje úhradu spoluúčasti;kryje repatriáciu a asistenčné služby;
 • kryje len neodkladnú zdravotnú starostlivosť (čiže akútnu a nie potrebnú);
 • nevzťahuje sa na chronické ochorenia;
 • obmedzuje niektoré zo skupín poistných osôb, ľudí s vekom nad 65 rokov, atď.;
 • má limitované finančné krytie;
 • uzavretie je za úhradu.


9. Aké doklady musí predložiť občan iného členského štátu pri žiadosti o zaradenie  do evidencie uchádzačov o zamestnanie? Musia byť tieto doklady úradne preložené?


Súčasťou žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie sú nasledovné doklady:

 • preukaz totožnosti alebo pas (občiansky preukaz, pobytový preukaz občana EÚ, doklad o pobyte – azylant, doplnková ochrana)
 • fotokópia dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania (kópia výučného listu alebo maturitného vysvedčenia alebo vysokoškolského diplomu)
 • fotokópia potvrdenia o zamestnaní alebo dokladu o spôsobe skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu
 • fotokópia dokladu o skončení alebo pozastavení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti
 • prenosný dokument PD U1– resp. formulár E 301 (potvrdenie o obdobiach poistenia), ktorý vystavuje inštitúcia sociálneho zabezpečenia, resp. inštitúcia určená príslušným úradom krajiny, v ktorej bola nezamestnaná osoba predtým poistená. Formulár je potrebné predložiť príslušnému úradu práce v krajine, v ktorej chce dávky poberať.
 • Poistenci, ktorí chcú požiadať o dávku v nezamestnanosti na Slovensku po ukončení práce v zahraničí, sa už nepotrebujú preukazovať papierovým dokladom PD U1. Sociálna poisťovňa (SP) si informácie pre posúdenie dávky vymieňa s inštitúciami sociálneho zabezpečenia Európskej únie (EÚ) a so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska výlučne elektronicky. Ak sa klient predsa len rozhodne požiadať o vystavenie papierového dokumentu PD U1, príslušná inštitúcia EÚ, teda aj SP, mu tento formulár vystaví.
 • prenosný dokument PD U2 –  resp. formulár E 303 (oprávnenie na pokračovanie poberania dávok v inej krajine EÚ). Ak občan má záujem o export dávky z krajiny posledného zamestnania na Slovensko, príslušnej inštitúcii predloží uvedený dokument, ktorý potvrdzuje inštitúcia sociálneho zabezpečenia, resp. úrad práce v krajine posledného zamestnania.
Ďalšie  dokumenty, ktoré je potrebné predložiť s ohľadom na vašu životnú situáciu nájdete na portáli Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
Doklady predkladané na príslušnom úrade práce pri evidovaní uchádzača o zamestnanie nevyžadujú úradný preklad.

 

10. Môžem požiadať o ošetrenie na Slovensku, ak som zamestnaný v krajine EÚ? Stačí predložiť formulár E106, resp. PD S1? Ako získam uvedený formulár a akú starostlivosť mi garantuje?

V prípade, že ste poistený v krajine EÚ, kde pracujete a bydlisko máte na Slovensku, môžete požiadať príslušnú zdravotnú poisťovňu EÚ, v ktorej ste poistený o vystavenie formulára E 106, resp. prenosného formuláru PD S1. Potvrdený formulár odovzdáte vo svojej poisťovni, kde ste boli poistený pred odchodom do zahraničia. Príslušná zdravotná poisťovňa na Slovensku (VsZP, Dôvera, Union) tento formulár zaeviduje a vystaví vám Preukaz poistenca EÚ, s ktorým môžete bez obmedzenia čerpať na Slovensku zdravotnú a stomatologickú starostlivosť, liečbu alebo hospitalizáciu.

Doklady, ktoré je potrebné predložiť  príslušnej zdravotnej poisťovni:

 • pracovná zmluva;
 • potvrdenie od zamestnávateľa, že ste stále u neho zamestnaný;
 • preukaz totožnosti;
 • preukaz poistenca.

 

11. Mám právo na rodinné prídavky pre mňa a nezaopatrené dieťa a tiež jednorazový príspevok pre prvorodičky zo Slovenska, ak nepracujem, ale žijem s priateľom v inej krajine EÚ, kde som sa rozhodla porodiť svoje dieťa?

V zmysle koordinačných predpisov a nariadení EÚ  platí všeobecné pravidlo, že na poskytovanie rodinných dávok je kompetentný štát, v ktorom je výkon zamestnania, alebo samostatne zárobkovej činnosti. Ak je otec dieťaťa zamestnaný, vzniká vám nárok na poberanie rodinných dávok. Slovenská republika by vám mohla vyplácať rodinné dávky v prípade, ak ste na Slovensku zamestnaná, poberáte tu dôchodok, alebo na Slovensku žijete. Krajiny EÚ si určujú vlastné pravidlá týkajúce sa nárokov na dávky a služby. Všetky krajiny poskytujú rodinné dávky v rôznej forme, ich výška a podmienky ich priznania sa vo veľkej miere líšia. Pozrite si informácie o systéme sociálneho zabezpečenia vo vašej hosťovskej krajine, aby ste sa vyhli prípadným nedorozumeniam, ktoré by mohli mať výrazný dosah na váš celkový príjem. Príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje jednorazovo matke dieťaťa s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. 
 

ZAMESTNÁVATELIA

1. Ako môžem na vašej stránke zverejniť voľné pracovné pozície? Pracujem v pracovnej agentúre pôsobiacej v krajine EÚ. 

Pre zverejnenie voľného pracovného miesta je potrebné kontaktovať EURES poradcu v krajine vašej pôsobnosti a zverejniť pracovnú ponuku v národnej databáze pracovných miest. V mnohých krajinách je možné zverejniť voľné pracovné miesta v tejto databáze aj samoobslužne prostredníctvom internetu alebo telefónnych centier, avšak pre využitie samoobslužných systémov je v mnohých prípadoch potrebné disponovať užívateľským menom a byť zaregistrovaný ako zamestnávateľ. Po zaregistrovaní v národnej databáze pracovných miest sa vaša pracovná ponuka sprístupní i na európskom portáli siete EURES. Následne je potrebné prostredníctvom EURES poradcu vo vašej krajine postúpiť vašu pracovnú ponuku slovenskému EURES poradcovi, alebo kontaktovať priamo slovenského EURES poradcu, ktorý vám poskytne v súlade so Štandardami kvality siete EURES širokú ponuku bezplatných náborových služieb, vrátane propagácie vašich voľných pracovných miest.