Často kladené otázky (FAQ)

 1. Na čo nezabudnúť pri odchode do zahraničia/pri návrate zo zahraničia v súvislosti so zdravotnou poisťovňou?

  Stretávame sa s dvomi skupinami poistencov. Prvú skupinu tvoria tí, ktorí si idú do  zahraničia prácu hľadať, bez nejakej istoty, že tam pracovať budú a druhí sú takí, čo už majú v cudzine istý nástup do práce, niekedy už aj podpísanú zmluvu.

  V prípade prvej skupiny, zostávajú títo poistenci naďalej našimi poistencami so všetkými povinnosťami, ktoré voči nám majú (napr. platenie preddavkov ako dobrovoľne nezamestnaná osoba-samoplatiteľ). Toto platí až do doby keď si v zahraničí nájdu prácu. V prípade zamestnania a vzniku zdravotného poistenia v ČŠ EÚ vzniká poistencovi povinnosť do 8 dní odhlásiť sa zo ZP v SR (doložiť pracovnú zmluvu, prípadne doklad o poistení v inom ČŠ EÚ, nárokový formulár a ČV o dátume vzniku poistenia v inom ČŠ a vyplnené tlačivo „Odhláška zo ZP“ a vrátiť preukaz/ -zy poistenca.

  Toto isté platí aj u poistencov, ktorí už majú v cudzine nástup do práce istý a disponujú pracovnou zmluvou už pred odchodom do cudziny alebo ihneď po príchode do ČŠ EÚ.

  Po skončení pracovného pomeru a zdravotného poistenia v cudzine je poistenec povinný do 8 dní prihlásiť sa na ZP v SR s dokladom o ukončení, prípadne priebehu zdravotného poistenia v zahraničí. Ak sa toto uskutoční v rámci jedného kalendárneho roka, tak do tej istej poisťovne, v ktorej boli poistený pred odchodom do cudziny.

 2. Sťahujem sa do Rakúska. Je potrebné prepísať moje auto na rakúske ŠPZ? Alebo ho môžem nechať na Sk ŠPZ ? Ďakujem.

  Ak občan EÚ/EHP odíde žiť do iného členského štátu EÚ/EHP na menej ako šesť mesiacov, nie je nutné svoje auto registrovať a platiť v tejto krajine daň. V tomto prípade, vozidlo zostáva zaregistrované v predchádzajúcej krajine pobytu.

  Avšak ak prekročíte dĺžku pobytu 6 mesiacov musíte zaregistrovať svoje auto v novej krajine pobytu a zaplatiť registračnú daň hostiteľskej krajiny. Pri registrácii majiteľ bude musieť tiež predložiť nasledujúce dokumenty: osvedčenie o zhode, poistenie, doklad o vlastníctve, doklad o zaplatení DPH, doklad o technickej spôsobilosti, preukázať registráciu a platby cestnej dane.

  V niektorých krajinách môžu mať majitelia nárok na oslobodenie od dane pri registrácii vozidla, za predpokladu, že spĺňajú príslušné podmienky a lehoty. Pred presťahovaním sa do inej krajiny, by ste mali kontaktovať príslušné vnútroštátne orgány.

 3. V Nemecku som odpracoval celý rok a plánujem tu nepretržite pracovať ešte min. 2 roky. Musím na Slovensku aj napriek tomu podávať daňové priznanie každý rok? Ak nemusím, kedy prvýkrát po ukončení pracovného pomeru musím podať daňové priznanie na Slovensku?

  To, či musíte podať daňové priznanie, ak ste mali aj príjem zo zahraničia, závisí aj od toho, či máte na Slovensku obmedzenú alebo neobmedzenú daňovú povinnosť. Neobmedzenú daňovú povinnosť má fyzická osoba, ktorá má na Slovensku trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach. Daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou sa hovorí aj rezident. Musí si v Slovenskej republike vysporiadať svoju daňovú povinnosť z celosvetových príjmov, bez ohľadu na to, či boli v zahraničí zdanené alebo nie. Daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou je ten, kto je občanom iného štátu s trvalým pobytom v tomto štáte a na Slovensku sa zdržiava obdobie nepresahujúce 183 dní. Táto osoba sa nazýva aj nerezident a zdaňuje iba príjem zo Slovenska. Takže, daňovník, ktorý je rezidentom SR, je povinný deklarovať v SR svoje celosvetové príjmy. Z tohto dôvodu je povinný vo svojom daňovom priznaní v SR uviesť aj príjem zo závislej činnosti plynúci zo zdrojov v Nemecku. Daň platíte v Nemecku, ale povinnosť podať daňové priznanie máte aj na Slovensku.

 4. Dobrý deň, vraciam sa na Slovensko a chcel by som požiadať o dávku v nezamestnanosti. Ako mám postupovať. Ďakujem.

  Ak ste dlhodobo pracovali a žili v zahraničí,  máte po skončení pracovného pomeru  nárok na dávku v nezamestnanosti. V zmysle platných nariadení Európskej únie kompetentným štátom na výplatu dávok v nezamestnanosti je štát posledného zamestnania. Po ukončení pracovného pomeru  požiadajte o dávky v nezamestnanosti v príslušnej inštitúcií. Ak chcete poberať dávky v nezamestnanosti, musíte splniť podmienky, ktoré pre priznanie dávok v nezamestnanosti stanovujú právne predpisy štátu výkonu zamestnania. Zahraničné dávky v nezamestnanosti  Vám môžu byť pri splnení daných podmienok vyplácané na Slovensku (tzv. prevod, transfer alebo export dávok). Ak chcete požiadať o transfer dávok, musíte byť k dispozícii úradu práce  v krajine, kde Vám dávku vyplácajú  minimálne 4 týždne potom, čo ste sa stali nezamestnaným. Je potrebné, aby ste tam mali počas celej tejto doby trvalý, resp. prechodný pobyt. Aby ste mohli  na Slovensku  naďalej poberať dávky v nezamestnanosti, ktoré Vám prizná úrad práce v zahraničí, musíte požiadať  inštitúciu, ktorá Vám bude dávku vyplácať o vystavenie prenosného dokumentu U2, s ktorým sa najneskôr do uplynutia stanovenej lehoty  zaregistrujete  na územne príslušnom úrade práce na Slovensku, kde Vám potvrdia dátum, od ktorého budete k dispozícii  službám zamestnanosti na Slovensku.   Potvrdený formulár  U2 o transfere dávok a potvrdenie o evidencii na príslušnom úrade práce na Slovensku následne predložíte príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

  Pokiaľ nebudete žiadať o zahraničné dávky v nezamestnanosti a vrátili by ste sa po ukončení pracovného pomeru na Slovensko, môžete požiadať o podporu v nezamestnanosti v Sociálnej poisťovni. Pokiaľ Sociálna poisťovňa určí, že ste si na Slovensku zachoval bydlisko - centrum záujmov - i počas doby výkonu práce v zahraničí, zohľadní sa Vám doba poistenia získaná v inom členskom štáte, ktorú preukážete potvrdeným dokumentom U1. Výška dávky v nezamestnanosti sa bude vypočítavať z čistého zárobku z posledného zamestnania, najviac však zo sumy maximálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného pre prípad nezamestnanosti v Slovenskej republike.

  Pokiaľ kritériá pre zachovanie centra záujmov nie sú splnené a osoba napriek tomu žiada o dávku v nezamestnanosti v štáte inom ako je štát posledného zamestnania, dôjde k nepriznaniu nároku na dávku v nezamestnanosti, napriek tomu, že osoba bola dostatočnú dobu pred tým, ako sa stala nezamestnanou, poistená v nezamestnanosti. Viac dôležitých informácii nájdete na linku Sociálnej poisťovne: http://www.socpoist.sk/davka-v-nezamestnanosti-a-europska-unia/34684s

  V prípade akýchkoľvek ďalších otázok a nejasnosti Vám odporúčam kontaktovať priamo príslušnú inštitúciu sociálneho zabezpečenia. Kontakty na styčné orgány a príslušné inštitúcie v krajinách EÚ/EHP a Švajčiarska nájdete na: http://www.socpoist.sk/1866-menu/48846s

 5. Dobrý deň, chcem sa opýtať, chcela by som na Vašej stránke nahlásiť voľné aktuálne pracovné pozície, pracujem pre nemeckú pracovnú agentúru, zaregistrovaná už som. Prosím o info.

  Dobrý deň, na našej stránke si nemôže zamestnávateľ sám pridávať voľné pracovné miesta. Na základe štandardov kvality siete EURES overujeme zamestnávateľov a zahraničné pracovné agentúry u kolegov na úradoch práce v zahraničí, kde pôsobí daná spoločnosť.

  Následne pracovnú pozíciu zverejníme na našej stránke, kde uvedieme kontaktnú osobu na zasielanie životopisov EURES poradcu, ktorý s Vami bude spolupracovať a on Vám bude následne životopisy preposielať.

 6. Dobrý deň, syn sa od 1.8. tohto roka zamestnal v trvalom pracovnom pomere v Českej republike. Moja otázka znie: potrebuje povolenie na pobyt v Českej republike?

  Ak bude predpokladaný pobyt na území ČR dlhší ako 30 dní, je  povinnosťou pobyt ohlásiť na cudzineckej polícii do 30 dní od vstupu do krajiny.

  Pokiaľ prichádza na dobu dlhšiu ako 3 mesiace, môže požiadať o Potvrdenie o prechodnom pobyte občana EÚ na cudzineckej polícii. Potvrdenie o prechodnom pobyte občana nie je podmienkou pobytu občana EÚ na území ČR, je ponechané na jeho vôli, či o potvrdenie požiada.

 7. Môže agentúra v ČR vyberať poplatok za sprostredkovanie zamestnania? Ako si overím, či je agentúra legálna?

  Pracovné agentúry pôsobiace v Českej republike nesmú od občanov, ktorým sprostredkujú zamestnanie, vyberať poplatok za sprostredkovanie práce. Či je agentúra legálna, zistíte na integrovanom portáli Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/zpr_prace, kde je možné vyhľadať, či má agentúra povolenie Úradu práce Českej republiky, aké má povolenie, pre koho, na akom území a na aké obdobie.

  Môže mať povolenie na:
  a) vyhľadanie zamestnania pre fyzickú osobu, ktorá sa o prácu uchádza a vyhľadanie zamestnancov pre zamestnávateľa, ktorý hľadá nové pracovné sily
  b) zamestnávanie fyzických osôb za účelom výkonu ich práce pre užívateľa, ktorým sa rozumie iná právnická alebo fyzická osoba, ktorá prácu prideľuje a dohliada na jej prevedenie
  c) poradenská a informačná činnosť v oblasti pracovných príležitostí

  a to buď na území ČR alebo do zahraničia občanom ČR, občanom EU/EHP alebo cudzincom mimo EU/EHP. Z portálu je možné stiahnuť zoznam agentúr s povolením.

 8. Pracoval som 11 mesiacov v ČR. Môžem sa zaevidovať na českom úrade práce? Budem mať nárok na podporu? Bude mi potom hradené zdravotné poistenie?

  Môžete sa zaregistrovať na českom úrade práce, avšak nárok na podporu v nezamestnanosti nespĺňate. V ČR má nárok na podporu ten, kto za posledné 2 roky odpracoval 12 mesiacov v zamestnaní, v ktorom mal zo mzdy zrážané poistné na dôchodkové poistenie. Bližšie informácie o evidencii na úrade práce a podpore v nezamestnanosti nájdete na stránke Integrovaného portálu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny ČR https://portal.mpsv.cz/sz/obcane. Po zaevidovaní na úrade práce môžete mať hradené zdravotné poistenie, ak by ste spĺňali nárok na podporu v nezamestnanosti a požiadali o ňu alebo ak by Vám česká zdravotná poisťovňa uznala centrum záujmov/bydlisko v ČR.

 9. Môže dohodu o vykonaní práce zamestnávateľ uzavrieť aj s občanom EÚ?

  Zamestnávateľ môže uzavrieť dohodu s občanom iného štátu EU. Nahlási občana EÚ/EHP na Úrad PSVR podľa miesta výkonu práce na Informačnej karte do 7 kalendárnych dní od začiatku pracovno- právneho vzťahu (dohoda). To, či ostane súčasne občan v evidencii nezamestnaných v jeho krajine, záleží na legislatíve tejto krajiny.

 10. Na čo nezabudnúť pri odchode do zahraničia/pri návrate zo zahraničia v súvislosti so zdravotnou poisťovňou?

  Stretávame sa s dvomi skupinami poistencov. Jedni sú takí čo si do zahraničia prácu idú hľadať, bez nejakej istoty, že tam pracovať budú a druhí sú takí, čo už majú v cudzine istý nástup do práce, niekedy už aj podpísanú zmluvu.

  V prípade prvej skupiny, zostávajú títo poistenci naďalej našimi poistencami so všetkými povinnosťami, ktoré voči nám majú (napr. platenie preddavkov ako dobrovoľne nezamestnaná osoba-samoplatiteľ). Toto platí až do doby keď si v zahraničí nájdu prácu. V prípade zamestnania a vzniku zdravotného poistenia v ČŠ EÚ vzniká poistencovi povinnosť do 8 dní odhlásiť sa zo ZP v SR (doložiť pracovnú zmluvu, prípadne doklad o poistení v inom ČŠ EÚ, nárokový formulár a ČV o dátume vzniku poistenia v inom ČŠ a vyplnené tlačivo „Odhláška zo ZP“ a vrátiť preukaz/ -zy poistenca.

  Toto isté platí aj u poistencov, ktorí už majú v cudzine nástup do práce istý a disponujú pracovnou zmluvou už pred odchodom do cudziny alebo ihneď po príchode do ČŠ EÚ.

  Po skončení pracovného pomeru a zdravotného poistenia v cudzine je poistenec povinný do 8 dní prihlásiť sa na ZP v SR s dokladom o ukončení, prípadne priebehu zdravotného poistenia v zahraničí. Ak sa toto uskutoční v rámci jedného kalendárneho roka, tak do tej istej poisťovne, v ktorej boli poistený pred odchodom do cudziny.

 11. Kedy je dobré mať komerčné zdravotné poistenie?

  Komerčné poistenie určite odporúčame vždy, pri odchode do cudziny a to nielen mimo členského štátu EÚ (ČŠ EÚ). S EPZP sa môže dať poistenec ošetriť v prípade potrebnej zdravotnej starostlivosti (ZS) a to len v ČŠ EÚ. Mimo EÚ tento EPZP neplatí. V prípade ošetrenia poistenca z dôvodu potrebnej ZS v ČŠ EÚ, v zariadeniach napojených na sieť verejného ZP je tento ošetrený s preukazom EPZP bezplatne, ale v takom rozsahu ako by sa jednalo o poistenca toho ktorého ČŠ EÚ. Každý štát EÚ môže vyžadovať pri ošetrení rôzne doplatky (napr. za vydanie receptu, doplatok za lieky a pod.), ktoré sa priplácajú. Na úhradu takýchto nákladov potom môže slúžiť komerčné poistenie.

 12. Aké doklady musí predložiť občan iného členského štátu pri žiadosti o zaradenie  do evidencie UoZ? Musia byť tieto doklady úradne preložené?

  - Formulár E 301 – resp. prenosný dokument U1, ktorý vystavuje príslušná inštitúcia sociálneho zabezpečenia, resp. inštitúcia  určená príslušným úradom krajiny, v ktorej bola nezamestnaná osoba predtým poistená a potvrdzuje na ňom druh práce,   profesiu a dobu, ktorú občan odpracoval v príslušnom členskom štáte EÚ.
  - Ak občan nemá predmetné formuláre, preukazuje skončenie pracovného pomeru vystaveným potvrdením zamestnávateľa
  - Preklad dokladov o zamestnaní – občan si ich preloží sám a dá čestné vyhlásenie, že súhlasia s originálom alebo si  ich dá preložiť, pretože občan má záujem využiť služby zamestnanosti a žiada o zaradenie do evidencie UoZ
  - Kópiu dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania (kópiu výučného listu alebo maturitného vysvedčenia alebo vysokoškolského diplomu)
  - Platný občiansky preukaz (alebo náhradný doklad od Policajného zboru)

 13. Keď sa v Rakúsku platia odvody na zdravotné poistenie, akým spôsobom sa ošetrujú pacienti na území SR? Je postačujúci formulár E 106? Akým spôsobom ho získam a akú starostlivosť mi bude garantovať?

  Ak je poistenec poistený v Rakúsku a bydlisko má v SR, môže požiadať rakúsku  zdravotnú poisťovňu o vystavenie formulára E 106 AT, resp. PD S1, ktorý mu môže vydať príslušná rakúska zdravotná poisťovňa.  V tomto prípade tento formulár odovzdá vo svojej poisťovni,  kde bol poistený pred odchodom do cudziny. Poisťovňa v SR tento formulár zaeviduje, poistencovi vystaví preukaz EÚ a s týmto môže čerpať na Slovensku zdravotnú starostlivosť bez obmedzenia, tak ako ju môže využívať aj v Rakúsku s preukazom vystaveným príslušnou inštitúciou (ZP v Rakúsku).

 14. Pracujem v UK a chcel by som sa spýtať kto a kde mi potvrdia formulár E 106?

  O vystavenie E 106 môžete požiadať ZP v UK. UK Vám ho však nemusí vydať, nakoľko tento formulár mnohé ČŠ EU vystavujú len  pre tzv. cezhraničných pracovníkov, t.j. takých, ktorý sa minimálne raz týždenne vracajú do miesta svojho bydliska. Ak Vám ho však vydajú postup je totožný ako v odpovedi na otázku č.12.

 15. Mám právo na rodinné prídavky pre mňa a bábätko a tiež jednorazový príspevok pre prvorodičky zo Slovenska, ak nepracujem, ale žijem s priateľom v UK, kde som sa rozhodla aj rodiť.

  V zmysle koordinačných predpisov a nariadení EÚ je kompetentným štátom na výplatu rodinných dávok štát výkonu zamestnania a  bydliska, nie trvalého pobytu. „Bydlisko“ je v zmysle legislatívy EÚ miesto, kde osoba zvyčajne býva. V zmysle uvedeného, ak žijete v Anglicku a otec dieťaťa je tam aj zamestnaný, tak máte nárok na rodinné dávky v Anglicku. Slovenská republika by Vám mohla vyplácať rodinné dávky z dôvodu, ak ste na Slovensku zamestnaná, poberáte tu dôchodok alebo na Slovensku žijete.

 16. Dobrý deň. Chcem sa spýtať ako postupovať keď si chcem nájsť ponuku alebo stáž cez YEFJ program. Čítal som o tom, no neviem ako konkrétne postupovať. Ako nájsť ponuku a ako sa na ňu prihlásiť.

  „Your first EURES job“ – „Tvoje prvé pracovné miesto EURES“, ktorý zastrešuje Európska komisia a ktorý má pomôcť mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov pri umiestnení v malých a stredných podnikoch v inej členskej krajine EÚ.

  V rámci tohto projektu je možné finančne podporiť:
  - 5000 mladých ľudí z ktorejkoľvek členskej krajiny EÚ, ktorí budú môcť požiadať o príspevok vo výške od 200 € do 300 € na pokrytie cestovných nákladov na výberový pohovor v inej členskej krajine, a v priemere o 900 € (presná suma bude závisieť od krajiny pôvodu uchádzača – pre Vás to predstavuje sumu 700 €) na náhradu nákladov spojených s presťahovaním sa do miesta výkonu práce v inej členskej krajine
  - Malé a stredné podniky do 250 zamestnancov, ktoré týchto mladých ľudí zamestnajú na dobu minimálne 6 mesiacov za podmienok vyplývajúcich z legislatívy daného členského štátu (dodržanie minimálnych mzdových nárokov a pod.), budú môcť požiadať o finančný príspevok vo výške od 600 € do 900 € na pokrytie nákladov na odbornú prípravu každého nového zamestnanca a jeho zacvičenie.

  Celý proces je v podstate veľmi jednoduchý. Je nutné aby ste sa zaregistrovali na stránke http://www.yourfirsteuresjob.eu/en/ ako jobseeker (poslať CV), Ak by ste mali zamestnávateľa už vybratého je nutné, aby sa tiež registroval na uvedenej stránke, ak tam registrovaný ešte nie je. Pri registrácii zamestnávateľ uvedie miesto a čas konania interview, ak na výberovom pohovore trvá a samozrejme Vaše meno. Pracovníci yourfirsteuresjob portálu Vás budú kontaktovať, vy im následne pošlete číslo účtu a na základe toho Vám bude vyplatená suma na náklady spojené s cestou do zahraničia na interview (suma uvedená vyššie 200 alebo 300 € - výška závisí od vzdialenosti). Vycestovanie na pracovný pohovor nie je povinné – je to len jeden z vhodných spôsobov výberu zamestnania.

  Ak budete prijatý do zamestnania máte nárok na (paušálny) príspevok pred odchodom z krajiny svojho bydliska – je to príspevok na cestovné náklady a náklady na pobyt (vrátane ubytovania), ktoré vám vzniknú v súvislosti s usadením sa v krajine určenia. Tento príspevok je splatný len v prípade ak zmeníte krajinu svojho trvalého pobytu, teda SR.