Prejsť na obsah

Európa na dosah v Trenčíne

Dňa 15.4.2014  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne zorganizoval ďalšiu z aktivít siete EURES na rozpočtové obdobie 2013/2014 pod názvom „Európa na dosah“, ktorá sa konala v konferenčných priestoroch hotela Elizabeth v Trenčíne.
Hlavným zámerom tohto seminára bolo predstaviť výchovným poradcom stredných škôl Trenčianskeho kraja služby, programy, projekty a aktivity európskych sietí a inštitúcií pôsobiacich na Slovensku a umožniť im tým získať komplexné informácie o možnostiach práce, štúdia a života v krajinách EÚ/EHP pre študentov a pedagógov.

Pozvanie na prezentovanie svojej činnosti prijali zástupcovia informačného centra Europe Direct Trenčín, Slovenská Akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu a Centrum Euroguidance, občianske združenie CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum, Slovenská akademická informačná agentúra SAIA, Iuventa, Komprax, Praktik,  Mládež v akcii a tiež aj Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.Seminár začal prezentáciou situácie na trhu práce v Trenčianskom kraji zameranou na nezamestnanosť absolventov škôl podľa jednotlivých typov škôl a študijných odborov a prezentáciou služieb siete EURES pre mladých ľudí. Následne svoje aktivity predstavili zástupcovia spomínaných organizácií, pričom okrem teoretických informácií predviedli aj množstvo veľmi zaujímavých praktických ukážok svojej činnosti, či už formou obrázkov alebo krátkych filmov.
Seminár pomohol zástupcom škôl, výchovným poradcom a tiež aj zamestnancom úradov práce, ktorých práca je spojená s mobilitou, orientovať sa v ponuke pracovných,  študijných  a štipendijných pobytov a projektov pre študentov, v ponukách celoživotného vzdelávania zamestnancov, či v možnostiach  dobrovoľníckej práce alebo získavania praktických zručností pre život a zamestnanie.
Na záver seminára mali výchovní poradcovia možnosť zhodnotiť seminár prostredníctvom krátkeho dotazníka spokojnosti. Sme veľmi radi, že veľká väčšina respondentov zhodnotila zameranie a obsah seminára ako veľmi užitočné, informácie získané na seminári  budú s veľkou pravdepodobnosťou šíriť ďalej medzi svojich študentov,  seminár by odporučili aj svojim kolegom a do budúcnosti by boli radi, ak by sme v organizácii takýchto aktivít pokračovali.

Renáta Mésárošová, MBA

EURES poradca, ÚPSVaR Trenčín