Prejsť na obsah

Európa na dosah v Prešove

V Prešove toto podujatie pre výchovných poradcov stredných škôl Prešovského kraja organizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove pod záštitou siete EURES dňa 24. apríla 2014 v priestoroch PKO Čierny Orol. Cieľom stretnutia bolo predstaviť výchovným poradcom škôl služby, programy, projekty a aktivity európskych sietí a ďalších inštitúcií pôsobiacich na Slovensku a zároveň priblížiť prítomným fungovanie sietí ako sú napr. EURES, EuropeDirect, SAIA (Slovenská akademická a informačná agentúra), SAAIC (Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu), IUVENTA. Okrem nich sa na seminári predstavila aj Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl pri Žilinskej univerzite, Prešovské dobrovoľnícke centrum, Východoslovenská energetika a.s., Prešovská univerzita v Prešove, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Poprade, ktorého zástupca zároveň reprezentoval aj Asociáciu výchovných poradcov
na Slovensku.

Hlavným zámerom seminára bolo poskytnúť účastníkom kvalifikované informácie o činnosti jednotlivých inštitúcií, o možnostiach práce, štúdia a života v členských krajinách EÚ/EHP, predstaviť služby EURES, aktivity v oblasti kariérneho poradenstva, oboznámiť ich s možnou participáciou na medzinárodných projektoch a výmenných programoch pre študentov, dobrovoľníckej práci, na programoch celoživotného vzdelávania pre pedagógov, ako aj s aktuálnou situáciou na trhu práce v regióne vzhľadom na možnosti uplatnenia absolventov škôl podľa ich študijného zamerania. Všetky takto zozbierané informácie môžu výchovní poradcovia ďalej využívať pri svojej každodennej práci so študentmi.

Výchovní poradcovia vysoko hodnotili odborné zameranie, obsahovú stránku aj organizáciu stretnutia, ako aj ústrednú myšlienku tohto podujatia, ktorou bolo poskytnúť kvalifikované a najaktuálnejšie informácie na jednom mieste tak, aby boli na “dosah” cieľovej skupine – výchovným poradcom a študentom stredných škôl. Účastníci prejavili záujem o možnosť participovať na takýchto a podobných stretnutiach aj v budúcnosti.