Prejsť na obsah

Európa na dosah v Lučenci

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec v spolupráci so sieťou EURES Slovensko zorganizoval dňa 24. apríla 2014 v Lučenci seminár pod názvom „Európa na dosah“. Predmetom seminára bolo prezentovať výchovným poradcom stredných škôl Banskobystrického kraja služby a aktivity európskych sietí a inštitúcií pôsobiacich na Slovensku. Cieľom bolo tiež poskytnúť výchovným poradcom kvalifikované informácie o možnostiach štúdia a práce v krajinách EÚ/EHP. Výchovných poradcov sme oboznámili aj s možnou participáciou študentov na medzinárodných výmenných programoch, študijných a štipendijných pobytoch a projektoch, dobrovoľníckej práci. Na seminári tiež odzneli informácie o možnostiach získavania praktických zručností pre život a zamestnanie. Hovorili sme aj o situácii na trhu práce v regióne z pohľadu možností uplatnenia absolventov podľa ich študijného zamerania. EURES poradca predstavil účastníkom služby siete zamerané na mladých ľudí.

Pozvanie na seminár prijali zástupcovia Tematického centra mládeže Banská Bystrica – IUVENTA, CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum, EUROPE DIRECT Lučenec, AIESEC Banská Bystrica, SAIA, n.o. – Slovenská akademická informačná agentúra.

Výchovní poradcovia hodnotili pozitívne zameranie, obsah seminára a tiež skutočnosť, že aktuálne informácie od rôznych inštitúcií dostali na jednom mieste. Na základe pozitívneho ohlasu zo strany výchovných poradcov je predpoklad, že aktivity takéhoto charakteru budú pokračovať aj v budúcnosti.

Ing. Ján Gerát, EURES poradca, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec