Prejsť na obsah

EURES-T partnerstvá

EURES hrá obzvlášť dôležitú úlohu v cezhraničných regiónoch. Tieto regióny sú spádovými oblasťami zamestnanosti, kde je významná miera cezhranieného dochádzania do práce. Ľudia, ktorí žijú v jednej a pracujú v druhej krajine sa musia vyrovnávať s rôznymi národnými odlišnosťami a rôznymi právnymi systémami. Môžu denne narážať na administratívne, právne alebo daňové prekážky v mobilite.

EURES-T je medzinárodné partnerstvo, ktoré sa vytvára v pohraničných oblastiach a ktoré je súčasťou siete EURES. Jeho cieľom je spĺňať požiadavky na informácie a koordináciu spojenú s pracovnou mobilitou v prihraničných regiónoch. Spája služby zamestnanosti a prípravy na povolanie, zamestnávateľov a odborové organizácie, orgány miestnej správy, inštitúcie zaoberajúce sa zamestnanosťou a problémami prípravy na povolanie v prihraničných regiónoch a zahŕňa taktiež aj Európsku komisiu. Cieľom tohto partnerstva je vytvoriť a spravovať:

  • na jednej strane sieť poskytovateľov služieb,
  • na druhej strane politicko-administratívnu sieť (na regionálnom základe), ktorá vytvára “rámec pre dialóg a konzultácie medzi riadením a prácou v oblasti zamestnávania“ a tým prispieť k vytvoreniu cezhraničného priestoru na ekonomickej a sociálnej úrovni a k odstráneniu prekážok v mobilite pracovníkov.

Poslaním je obsiahnuť informácie, rady a pomoc pri umiestňovaní na trh práce v súvislosti so slobodným pohybom pracujúcich, pričom hlavne cezhraničných regiónov.

EURES-T plní popri tomto poslaní aj ďalšie dve úlohy:

  • vytvárať databázu príležitostí na odborné školenia v oblasti spadajúcej pod dané partnerstvo a sprístupniť ju verejnosti,
  • vytvoriť rámec pre dialóg a konzultácie medzi riadením a prácou v oblasti zamestnávania.

Celkovým cieľom je umožniť slobodný pohyb pracovníkov v cezhraničných oblastiach pozdĺž vnútorných hraníc Európskeho ekonomického priestoru a prispieť k rozvoju, integrácii a hladkému fungovaniu cezhraničného zamestnávateľského priestoru.

Účastníkmi EURES-T sú teda občania, podniky, inštitúcie a organizácie, ktoré sa zúčastňujú na cezhraničnej mobilite.

EURES poradcovia v prihraničných oblastiach poskytujú špeciálne poradenstvo, čo sa týka práv a povinností pracovníkov, ktorí žijú v jednej a pracujú v druhej krajine. Predstavujú dôležitý kontaktný bod medzi regionálnymi a národnými správami zamestnanosti a sociálnymi partnermi. Sú takisto dôležitým monitorovacím orgánom týchto oblastí zamestnanosti, ktoré sú kľúčovým elementom toho, o čom skutočne európska integrácia je.


CEZHRANIČNÉ PARTNERSTVÁ SIETE EURES