Prejsť na obsah

Čo vziať do úvahy pred, počas a po nábore pracovníkov z krajín EU/EHP?

Nábor zamestnancov z iných krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) môže podnikom poskytnúť príležitosť nájsť si motivovaných a kvalifikovaných zamestnancov, najmä v prípade nedostatku domácej pracovnej sily v osobitných hospodárskych odvetviach. Môže tiež prispieť k zvýšeniu inovačného charakteru a konkurencieschopnosti podnikov. Nájsť zamestnancov z inej európskej krajiny však predsa môže byť ťažké, ak ste to predtým ešte nerobili.

  • Ako máte začať?  
  • Čo by ste mali zvážiť?
  • Kto vám môže poskytnúť pomoc a podporu?


Nasledovné informácie vám ponúknu predstavu o krokoch, ktoré by ste mali podniknúť:

1. PRED náborom (prieskum)
2. POČAS náboru
3. PO nábore (proces udržania pracovníka) v zahraničí

Vezmite do úvahy uvedené informácie PRED náborom zamestnancov zo zahraničia
PORADENSTVO A PLÁNOVANIE 

OPATRENIA

 

Miestne služby zamestnanosti

Predtým, než začnete hľadať uchádzačov zo zahraničia, skúste sa obrátiť na pracovníkov miestnych verejných služieb zamestnanosti a prediskutovať s nimi vaše potreby. Možno sa im podarí nájsť vhodných kandidátov z bližšieho okolia. 

 Prezentácia spoločnosti

Pripravte profil uchádzača

Aké konkrétne zručnosti, schopnosti a spôsobilosti sú potrebné na vykonávanie daných pracovných úloh?

Vypracujte plán

Ak sa rozhodnete uskutočniť nábor zamestnancov zo zahraničia: Sformulujte ciele, prínosy, riziká a náklady súvisiace s náborom zo zahraničia. Stanovte si termíny, pretože nájsť medzinárodných uchádzačov môže trvať dlhšie. 

Kontaktujte príslušné úrady

(evidencia cudzincov alebo podobné služby vo vašej krajine) Zistite, či je potrebné urobiť ďalšie kroky, aby ste mohli zamestnať cudzieho štátneho príslušníka. Musí byť osobitne zaevidovaný alebo platiť nejaké poplatky? Zamestnanci prichádzajúci z niektorých krajín budú možno potrebovať pracovné povolenie.

Ubytovanie/bývanie

Zvážte praktické kroky, ktoré bude musieť nový zamestnanec zo zahraničia urobiť, aby si našiel ubytovanie alebo bývanie. Je ubytovanie k dispozícií na danom mieste? Ako ho možnonájsť a koľko stojí? Môžete novému zamestnancovi poskytnúť rady alebo podporu?

 Prezentácia spoločnosti

Jazykové prekážky

Pouvažujte nad úrovňou jazykových schopností požadovaných od uchádzačov. Ak nehovoria plynule vaším jazykom, napriek tomu sa však na prácu hodia, mali by ste starostlivo zvážiť spôsob komunikácie. Pre uchádzača môžu byť telefonické prijímacie pohovory mimoriadne náročné.

Odlišnosti medzi krajinami

Vnútroštátne zákony o zamestnávaní sa líšia a v niektorých krajinách môže byť najímanie zamestnancov ťažšie ako v iných krajinách. Napríklad, ak zastupujete náborovú agentúru, možno budete musieť túto činnosť zaregistrovať. Ešte pred začatím náboru zistite, či existujú nejaké administratívne prekážky.

Kultúrne odlišnosti

Prax náborov sa v jednotlivých krajinách líši, a práve tak aj formality medzi zamestnávateľom a uchádzačmi. Nezvyčajné správanie uchádzača môže vyplývať jednoducho z kultúrnych odlišností. Nedovoľte, aby to ovplyvnilo váš úsudok – zamerajte sa skôr na jeho zručnosti a spôsobilosti.

Kvalifikácie

Uchádzači o regulované profesie sa budú musieť zaevidovať na príslušnom úrade, aby mohla byť uznaná ich kvalifikácia. Siete ENIC-NARIC (navštívte stránku www.enic-naric.net) sú vstupnou bránou k uznaniu akademických, profesionálnych a odborných kvalifikácií v Európe.

…EURES vám pomôže!

Ak potrebujete radu týkajúcu sa náboru v inej krajine, môžete vyhľadať kontakt na najbližšom EURES poradcu vo vašom okolí. Miestny poradca EURES – je vašim prepojením na širšiu sieť.

Vezmite do úvahy uvedené informácie POČAS náboru zamestnancov zo zahraničia
KROKY OPATRENIA
 

1. Prvé kroky

Urobili ste prieskum, vypracovali ste plán a ste pripravení uskutočniť nábory v Európe – ale ako máte začať? Na začiatok sa stačí pozrieť na portál EURES (Európsky portál pre pracovnú mobilitu), kde nájdete všetky potrebné informácie, ktoré vám pomôžu inzerovať voľné pracovné miesta a začať hľadať uchádzačov…

2. Uverejnenie ponuky voľného pracovného miesta

Ak chcete ponúknuť voľné pracovné miesto na portáli EURES, musíte túto ponuku najskôr oznámiť miestnej službe zamestnanosti (použite prepojenie ako inzerovať voľné pracovné miesto na portáli EURES).

3. Vyhľadávanie životopisov na portáli EURES

EURES disponuje databázou s viac ako 260 000 uchádzačmi o prácu v zahraničí. Zaregistrujte sa ešte dnes na stránke On-line životopis (použite funkciu Vyhľadávanie životopisov). Je to rýchle a jednoduché.

 Prezentácia spoločnosti

4. Kalendár podujatí EURES

Na portáli EURES je k dispozícií zoznam najdôležitejších podujatí organizovaných jeho členmi. Z kalendára môžete zistiť podrobné informácie o náborových podujatiach, ktoré prebiehajú v celej Európe.

5. Kultúrne povedomie

Po výbere cieľovej krajiny, v ktorej chcete robiť nábor, si nezabudnite o tejto krajine urobiť prieskum. Môže sa totiž napríklad stať, že deň, na ktorý ste naplánovali nábor, je práve významným štátnym sviatkom.

6. Prezentácia spoločnosti

Pouvažujte, či by nebolo vhodné vypracovať pre uchádzačov prezentáciu propagujúcu spoločnosť a poskytujúcu informácie o podpore, ktorú môžete poskytnúť pri presťahovaní. Možno by ste túto prezentáciu mohli aj preložiť a umiestniť na svoju webovú stránku?

7. Dohody o úrovni poskytovaných služieb

Ak uskutočňujete nábor s pomocou tretej strany, nezabudnite určiť vzájomné povinnosti a záväzky, a to buď zmluvne, alebo prostredníctvom dohody o úrovni poskytovaných služieb.

8. Účasť na veľtrhoch pracovných príležitostí siete EURES v zahraničí

Ak máte záujem o prijatie viacerých zamestnancov, môžete zvážiť možnosť účasti na veľtrhoch pracovných príležitostí siete EURES v zahraničí v krajinách EHP, v ktorých je k dispozícií požadovaná pracovná sila. So svojím miestnym poradcom EURES overte existujúce možnosti a ďalšie podrobnosti súvisiace s podporou a ďalšími praktickými stránkami vašej účasti.

9. Overenie referencií

Referencie v životopise sú dôležité, nečakajte však, že osoby poskytujúce odporúčania budú s vami schopné ústne či písomne komunikovať vo vašom rodnom jazyku. Lepšej odozvy sa dočkáte vtedy, keď predchádzajúcim zamestnávateľom uchádzača napíšete v ich vlastnom jazyku.

10. Vyjadrenia zamestnancov

Opýtajte sa svojich súčasných zamestnancov, čo sa im najviac páči na práci vo vašej spoločnosti. Oživte svoje pracovné ponuky použitím prípadových štúdií a pokiaľ je to možné, zapojte do nich aj migrujúcich zamestnancov, ktorí sa do vašej spoločnosti úspešne začlenili.

11. Pomoc pri presťahovaní

Spoločnosť, ktorá investuje do svojich zamestnancov, môže vďaka nim získať vyššiu produktivitu. Posúďte, do akej miery ste schopný pomôcť vášmu novému zamestnancovi pri presťahovaní. Aké zaobchádzanie by ste v podobnom prípade očakávali vy?

12. Hodnotenie

Nezabudnite získať spätnú väzbu od svojho náborového partnera a od uchádzačov. Pomôže vám to pri posúdení silných a slabých stránok projektu a pri zlepšovaní budúcich náborových aktivít v zahraničí. Naopak, ani vy nezabudnite poskytnúť spätnú väzbu uchádzačom a náborovým partnerom.

 

Vezmite do úvahy uvedené informácie PO nábore zamestnancov zo zahraničia


INTEGRÁCIA ZAMESTNANCOV

OPATRENIA

 

Uvítací balíček

Uvítací balíček je užitočným doplnkom k formálnemu uvedeniu do zamestnania. Môžete v ňom uviesť informácie o danej lokalite, ako napríklad, dopravné spoje a trasy príchodu na pracovisko, ako aj mapu a informácie o blízkych zariadeniach.

Právne a administratívne formality

Zamestnanci, ktorí sa potrebujú prihlásiť na úradoch, zrejme požiadajú o uvoľnenie z práce. Zohľadnite fakt, že budú potrebovať čas na prihlásenie sa do systému sociálneho poistenia, vybavenie registračných dokladov alebo iných formalít požadovaných úradmi.

Rodinné záležitosti a usídlenie

Nemôžete prevziať zodpovednosť za každý aspekt integrácie vašich nových zamestnancov, ale zohľadnite ich situáciu a čas, ktorý môžu potrebovať na to, aby si našli bývanie, navštívili školy alebo pomohli vlastnej rodine.

Príprava domácich zamestnancov

Zapojte do náborového konania v čo najväčšej miere vašich súčasných zamestnancov. Vysvetlite im, čo robíte a prečo to robíte. Zorganizovanie spoločenského podujatia pomôže vašim zamestnancom navzájom sa spoznať. Nechcete predsa, aby sa cítili ohrození novými zamestnancami.

Mentorstvo

Pridelenie mentora, ktorý usmerní zamestnancov v pracovnej kultúre, rutine a sociálnych aspektoch ich novej práce, je pozitívnym krokom na podporu ich integrácie na pracovisku. Touto osobou by mohol byť niekto, kto už mal podobnú skúsenosť.

Pracovné podmienky

Podľa právnych predpisov EÚ a vnútroštátnych právnych predpisov, majú zahraniční zamestnanci EÚ/EHP právo na rovnaké pracovné podmienky. Uistite sa, či sú podmienky v zmluvách s vašimi novými zamestnancami spravodlivé a nediskriminačné.

Zdravie a bezpečnosť

Osobitnú starostlivosť je potrebné venovať tomu, aby sa noví zamestnanci zo zahraničia oboznámili s vašimi zavedenými opatreniami v oblasti ochrany zdravia, bezpečnosti a zabezpečenia. Možno im bude potrebné poskytnúť ďalšiu podporu a preveriť, či by si vedeli poradiť v prípade požiarneho poplachu alebo v inej mimoriadnej situácii.

Vzdelávanie

Prístup k vzdelávaniu a ďalšiemu rozvoju je dôležitý pre všetkých zamestnancov, ale možno bude potrebné prispôsobiť školenia zamestnancom zo zahraničia, ak nepoznajú odborný jazyk alebo zariadenie, ktoré budú používať.

Ako si udržať zamestnancov

Ak potrebujete udržať vášho zamestnanca dlhodobo, usilujte sa predvídať všetky aspekty, ktoré by mohli mať vplyv na jeho rozhodnutie zotrvať. Potrebujú sa zamestnanci vrátiť domov na Vianoce? Sú spokojní so svojimi životnými a pracovnými podmienkami?

Podeľte sa o skúsenosti!

Ak máte skúsenosti s náborom zamestnancov v zahraničí, ktoré môžu byť zaujímavé aj pre ostatných, prosíme, dajte nám o nich vedieť! Príbeh vašej spoločnosti môžeme uviesť na našej internetovej stránke a môže povzbudiť tak aj ďalších zamestnávateľov, ktorí ešte váhajú s prijímaním zamestnancov z iných častí Európy. Čo vám išlo ľahko?
S akými prekážkami ste sa stretli? Ako sa začlenili vaši zamestnanci?