Prenosné dokumenty

Európske formuláre sa používajú v Európskej únii na vzájomnú komunikáciu a výmenu informácií medzi inštitúciami  v oblasti sociálneho zabezpečenia a pri posudzovaní nároku na žiadanú dávku.
Formuláre jednotného formátu sú k dispozícii vo všetkých 23 oficiálnych jazykoch únie a sú pripravené tak, aby v ktorejkoľvek členskej krajine pracovníci príslušného úradu získali potrebné informácie, hoci formulár bude spracovaný napríklad v slovenskom jazyku.

 

A1 (bývalý formulár E 101, E 103) - Vyhlásenie o platných právnych predpisoch. Ak chcete preukázať, že platíte sociálne príspevky v inej krajine EÚ – napríklad, ak ste vyslaný do zahraničia alebo súčasne pracujete vo viacerých krajinách. Formulár vydáva inštitúcia sociálneho zabezpečenia, v ktorej ste zaregistrovaný vo svojej domovskej krajine.

 

S1 (bývalý formulár E 106, E 109 a E 121) - Osvedčenie o nároku na zdravotnú starostlivosť v prípade, že nežijete v krajine, v ktorej ste poistený. Tento formulár využijú cezhraniční pracovníci, dôchodcovia, štátni zamestnanci a od nich závislé osoby. Formulár vydáva zdravotná poisťovňa. Predložte ho ktorejkoľvek zdravotnej poisťovni v krajine, v ktorej žijete.

 

S2 (bývalý formulár E 112) - Oprávnenie na získanie plánovaného lekárskeho ošetrenia v inej krajine EÚ alebo EZVO. Máte nárok na rovnakú starostlivosť ako obyvatelia danej krajiny. Možno budete musieť zaplatiť určitú časť nákladov vopred. Formulár vydáva zdravotná poisťovňa. Predložte ho zdravotnej poisťovni v krajine, v ktorej chcete podstúpiť liečbu.

 

S3 - Osvedčenie o nároku na zdravotnú starostlivosť v bývalej krajine zamestnania. Tento formulár využijú cezhraniční pracovníci na dôchodku, ktorí už nie sú poistení v bývalej krajine zamestnania.

 

U1 (bývalý formulár E 301)  - Potvrdenie o obdobiach poistenia, ktoré sa zohľadňujú pri vypočítavaní dávok v nezamestnanosti. Formulár vydáva príslušná inštitúcia sociálneho zabezpečenia v krajine alebo krajinách, kde ste naposledy pracovali. Predložte ho úradu práce v krajine, v ktorej chcete dávky v nezamestnanosti poberať.

 

U2 (bývalý formulár E 303) - Oprávnenie na pokračovanie poberania dávok v nezamestnanosti počas hľadania práce v inej krajine EÚ. Formulár vydáva príslušná inštitúcia sociálneho zabezpečenia v krajine, v ktorej ste sa stali nezamestnaným. Predložte ho regionálnemu úradu práce v krajine, v ktorej hľadáte prácu.

 

U3 Okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť nárok na dávky v nezamestnanosti. Slúži na informovanie úradu práce v krajine, ktorá Vám vypláca dávky, o zmenách vašej situácie, ktoré môžu viesť k revízii vyplácania dávok. Tento formulár vydáva úrad práce v krajine, v ktorej si hľadáte prácu na základe formulára U2. 

 

DA1 (bývalý formulár E 123) - tento formulár Vás oprávňuje na lekársku starostlivosť za špeciálnych podmienok vyhradených pre pracovné úrazy a choroby z povolania v inej krajine EÚ. Vydáva ho zdravotná poisťovňa. Predložte ho zdravotnej poisťovni v krajine, v ktorej žijete. 

 

P1 - Formulár poskytuje prehľad o rozhodnutiach, ktoré vo vašom prípade prijali rôzne inštitúcie v krajinách EÚ, v ktorých ste požiadali o starobný, pozostalostný alebo invalidný dôchodok. Vydáva ho orgán dôchodkového zabezpečenia, ktorý ste požiadali o dôchodok. Vyhotoví ho po prijatí informácií o rozhodnutiach rôznych orgánov, ktoré sa vašou žiadosťou zaoberali.

 

Informácie o formulároch: E 400 - Rodinné dávky

 

Aktualizované dňa 7.8.2018