Seminár Európa na dosah - 15.4.2014 Trenčín

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne organizuje v súlade s Plánom aktivít siete EURES - Európskych služieb zamestnanosti seminár pre výchovných poradcov stredných škôl Trenčianskeho kraja „Európa na dosah“, ktorý sa uskutoční dňa 15.apríla 2014 v Trenčíne, Hotel Elizabeth, M.R. Štefánika 2, v čase od 9.00 do 14.00 hod.
Predmetom seminára je predstaviť služby siete EURES a ďalších európskych inštitúcií pôsobiacich na Slovensku - Europe Direct, SAIA, CARDO, Iuventa, SAAIC a pod. s cieľom poskytnúť účastníkom kvalifikované informácie o možnostiach štúdia a práce v štátoch EÚ/EHP, oboznámiť ich s možnou participáciou na medzinárodných výmenných programoch pre študentov, na programoch celoživotného vzdelávania pre pedagógov, ako aj so situáciou na trhu práce v regióne vzhľadom na možnosti uplatnenia sa absolventov škôl podľa ich študijného zamerania. V prípade záujmu o účasť na seminári kontaktujte EURES poradkyňu Renátu Mésárošovú, MBA - [email protected].