YEA

 

Vaša Európa – PoradenstvoJe poradenská služba EÚ pre verejnosť, ktorú poskytujú právni experti zo združenia
Európsky útvar pre občiansku činnosť (ECAS). Tvorí ju tím právnikov, ktorí pracujú vo všetkých úradných jazykoch EÚ v oblastiach európskeho, ako aj vnútroštátneho práva jednotlivých členských štátov.

Naši experti poradia a poskytnú praktické rady pri konkrétnych problémoch, s ktorými sa občania môžu stretnúť pri pohybe v rámci EÚ, ak pracujú v inom členskom štáte alebo si v inom členskom štáte hľadajú prácu, čí prácu práve stratili a potrebujú poradiť, na čo majú nárok, pripadne ak majú iné problémy tykajúce sa vnútorného trhu EU. Služba je poskytovaná zdarma do jedného týždňa od zadania otázky prostredníctvom on-line formuláru na webovej stránke https://ec.europa.eu/citizensrights/?lang=sk alebo telefonicky na bezplatnom čísle informačnej služby EUROPE DIRECT 00800 6 7 8 9 10 11.

 

 

Služba Vaša Európa – Poradenstvo odpovedá na otázky:

 

§  jednotlivcov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členských štátov Európskej únie, Nórska, Islandu alebo Lichtenštajnska;

 

§  osôb, ktoré nie sú občanmi EÚ – ak sú rodinnými príslušníkmi občana EÚ alebo osoby, ktorá má trvalý pobyt v EÚ;

 

§  európskych/vnútroštátnych informačných a poradenských služieb, ktoré konajú v mene jednotlivcov;

 

§  podnikateľov a spoločností so sídlom v EÚ.

 

Prípustné sú otázky týkajúce sa…

 

§  skutočných (nie hypotetických) situácií – a to aj v prípade, ak ide len o úmysel presťahovať sa do iného štátu EÚ;

 

§  vašich práv v jednom alebo viacerých členských štátoch EÚ vyplývajúcich z právnych predpisov EÚ.

 

Typické oblasti otázok

 

§  práva občanov, keď cestujú, žijú, pracujú, trávia dôchodok alebo študujú v inom štáte EÚ;

 

§  práva spotrebiteľov v rámci EÚ.

 

Čo pre vás nemôžeme urobiť

 

§  poskytovať poradenstvo o záležitostiach, ktoré sa týkajú výlučne vnútroštátneho práva (zaoberáme sa len podnetmi, ktoré súvisia s právnymi predpismi EÚ);

 

§  poskytovať hĺbkové právne poradenstvo, analýzy dokumentov či osobné konzultácie;

 

§  nahrádzať poradenstvo právnikov alebo poskytovať služby právneho zastupovania;

 

§  prevziať prípad vo vašom mene alebo uplatňovať nároky voči spoločnostiam alebo orgánom.

 

Odpovedáme na väčšinu dotazov

 

– niektoré druhy otázok však nespadajú do rámca pôsobenia služby Vaša Európa – Poradenstvo, a sú teda neprípustné. Patria sem:

 

§  jednoduché žiadosti o informácie, ktoré je možné ľahko vyhľadať na internete, ako aj otázky o politikách EÚ;

 

§  otázky, ktoré neobsahujú cezhraničný prvok;

 

§  otázky súvisiace výlučne s vnútroštátnym právom (nie s právnymi predpismi EÚ);

 

§  otázky o možnosti získať granty alebo financie v rámci európskych programov;

 

§  otázky komerčných spoločností, napr. právnických firiem zastupujúcich svojich klientov.Podrobnosti o našej službe sa občania môžu dozvedieť na domovskej webovej stránke
VašaEurópa – Poradenstvo / Your Europe Advice

http://europa.eu/youreurope/advice/index_sk.htm