SOLVIT

SOLVIT je on-line sieť, v ktorej členské štáty spoločne pracujú na riešení problémov vznikajúcich pri nesprávnom uplatňovaní pravidiel vnútorného trhu orgánmi verejnej správy.

 

Centrá SOLVIT existujú vo všetkých členských štátoch EÚ/EHP a sú súčasťou verejnej správy. Ich úlohou je poskytovať skutočné riešenia na skutočné problémy v lehote 10 týždňov, pomáhajú pri riešení sťažností od jednotlivcov i podnikov. Ich služby sú bezplatné.

 

Prečo SOLVIT ?

 

Pri voľnom pohybe osôb, tovaru a služieb v rámci štátov EÚ/EHP niekedy vznikajú problémy v dôsledku nedostatku informácií o právach v Európe alebo v dôsledku odlišných postupov uplatňovaných v rôznych členských štátoch. Ak ste však dobre informovaní o svojich právach v rámci vnútorného trhu a nedarí sa vám ich uplatňovať v inom členskom štáte, môže vám pomôcť SOLVIT.

 

Ako SOLVIT funguje

 

Vyberiete si zo zoznamu vnútroštátnych centier SOLVIT a prostredníctvom on-line formuláru podáte  sťažnosti http://ec.europa.eu/solvit/site/centres/index_sk.htm.

 

Ako môže SOLVIT pomôcť

 

SOLVIT rieši cezhraničné problémy medzi podnikom alebo jednotlivcom a vnútroštátnym verejným orgánom členského štátu, a týka sa možného porušenia práva EÚ najmä v týchto oblastiach:
  uznávanie odbornej kvalifikácie a diplomov

 

  prístup ku vzdelaniu

 

  sociálne zabezpečenie

 

  zamestnanecké práva

 

  vodičské preukazy

 

  registrácia motorových vozidiel

 

  prístup výrobkov a služieb na trh

 

  podnikanie alebo podnikanie ako samostatne zárobkovo činná osoba

 

  verejné obstarávanie

 

  dane

 

  voľný pohab kapitálu a platieb

 

  a ďalšie

 

Podrobné informácie o službách siete, ako on-line zadávanie podnetov na riešenie nájdete na našej webovej stránke http://ec.europa.eu/solvit/site/index_sk.htm.