Výročná správa za rok 2004-2005

Výročná správa za rok 2004-2005


Úvod

Rok 2004 bol pre Slovensko v mnohých ohľadoch rokom zlomovým. Vstupom našej krajiny do Európskej únie začala nová kapitola novodobých dejín Slovenska, a taktiež aj prvá kapitola pôsobenia siete Európskych služieb zamestnanosti EURES na trhu práce v SR.

Rok 2004 bol v mnohých ohľadoch rokom plným prekážok a ťažkostí, ale aj rokom prvých úspechov a množstva spokojných klientov. Sieti EURES sa počas tohto obdobia podarilo etablovať ako stabilnej a spoľahlivej súčasti úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá každomesačne slúži svojimi poradenskými, informačnými a asistenčný mi službami viac ako 12 000 klientom. Počas tohto obdobia bolo na jednotlivých úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny uskutočnených 168 prezentácií pre kolegov a cez 200 výberových konaní pre individuálnych zahraničných zamestnávateľov. Taktiež bolo uskutočnených 156 prezentácií EURES pre slovenské zamestnávateľské subjekty a 94 prezentácií pre študentov vysokých a stredných škôl. Na dvoch medzinárodných burzách práce sa zúčastnilo takmer 6800 klientov a 45 vystavovateľov zo 14 krajín EÚ a EH P. Našim EURES poradcom a EURES asistentom sa v uplynulom rozpočtovom roku podarilo nájsť prácu pre takmer 6500 klientov.

Rozpočtový rok 2004 – 2005 skončil , a teraz pred nami stoja nové výzvy a úlohy. Dynamický a mladý kolektív, ktorý na Slovensku predstavuje EURES, bude tieto úlohy napĺňať v súlade s Chartou EURES, Smernicami EURES a Plánom aktivít 2005-2006 tak, aby naše služby svojou kvalitou a rozsahom adresovali ešte väčšie množstvo klientov a aby sme tak spoluvytvárali kvalitné a klientsky-orientované služby zamestnanosti v Slovenskej republike.

Profil siete EURES na Slovensku

Najdôležitejším komponentom, na ktorom je založené fungovanie siete EURES, sú jej ľudia. Úspech a spokojnosť klientov s našimi službami sa odvíja v prvom rade od kvalifikovaného, skúseného a klientsky - orientovaného ľudského kapitálu, ktorým na jednotlivých úradoch práce v rámci útvarov EURES disponujeme. V uplynulom roku sa nám podarilo vytvoriť dynamický a úzko spolupracujúci tím poradcov a asistentov, ktorého vekový priemer je 30,8 roka.

V súčasnosti v tomto tíme pôsobí v rámci 46 útvarov EURES na jednotlivých úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny 71 zamestnancov, z ktorých je 15 EURES poradcov a 56 EURES asistentov. V roku 2004 Európska komisia vyškolila vo svojom tréningovom cykle 8 EURES poradcov zo Slovenska. V roku 2005 bolo zo Slovenska do ďalšieho kola školení vybraných ďalších 9 kandidátov, z ktorých osem bolo preškolených. Jeden z vyškolených EURES poradcov v roku 2005 zo štruktúr EURES odišiel. Pracovnou náplňou poradcov a asistentov je poskytovanie poradenských, informačných a asistenčn ých služieb tak pre uchádzačov a záujemcov o prácu, ako aj pre zamestnávateľov hľadajúcich vhodných zamestnancov. Sieť EURES disponuje databázou voľných pracovných miest v krajinách Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj širokou škálou informácií o životných a pracovných podmienkach v jednotlivých krajinách EÚ/EHP, či informácií o situácii na trhoch práce jednotlivých členských krajín Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Ciele a ich napĺňanie

Sieť EURES na Slovensku sa v rozpočtovom roku 2004-2005 vo vzťahu k externému prostrediu zamerala najmä na napĺňanie troch rámcových cieľov:

 • Zviditeľňovanie siete EURES pre širokú verejnosť
 • Nadviazanie kontaktov so zamestnávateľmi a partnermi
 • Smerovanie k budovaniu cezhraničných partnerstiev

CIEĽ 1: Zviditeľňovanie siete EURES pre širokú verejnosť

Našou snahou bolo v tejto oblasti dostať sieť EURES do povedomia širokej verejnosti tak, aby si naši klienti boli vedomí možnosti, ktorú im úrady práce, sociálnych vecí a rodiny ponúkajú pri hľadaní si práce v krajinách Európskej únie, pri hľadaní odpovedí na „eurootázky“, ktoré ich trápia alebo pri hľadaní informácií, ktoré sa spájajú so životom a prácou v jednotlivých krajinách EÚ/EHP.

Tento cieľ sme v rozpočtovom období 2004/2005 napĺňali prostredníctvom štyroch základných subaktivít:

 • Účasť a organizovanie akcií celoslovenského významu
 • Aktívny prístup k médiám
 • Pravidelné návštevy vzdelávacích inštitúcií (univerzity, vybrané stredné školy)
 • Prezentácie pre zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny

Účasť a organizovanie akcií celoslovenského významu

Dvomi kľúčovými aktivitami, ktoré sme v uplynulom rozpočtovom roku zorganizovali boli medzinárodné burzy práce v Poprade a Nitre.

A. Burza práce v Poprade:

Predmetná akcia sa uskutočnila v dňoch 10. – 11. novembra 2004. Na medzinárodnej burze práce EURES sa zúčastnilo 12 vystavovateľov zo štyroch krajín Európskej únie, ktorí priniesli na burzu 400 voľných pracovných miest. Burzy práce sa zúčastnilo 1486 uchádzačov o prácu v zahraničí z celého územia SR. Na základe vyhodnotenia spätnej väzby, ktorú nám poskytlo celkom 611 (41%) z týchto klientov, sme získali nasledujúce informácie:

 • 70% účastníkov tvorili muži, 30% ženy,
 • 52% účastníkov bolo z radov evidovaných nezamestnaných, 22% tvorili zamestnaní, 13% účastníkov bolo dobrovoľne nezamestnaných a zostávajúcich 13% tvorili samostatne zárobkovo činné osoby a študenti,
 • podľa veku – takmer rovnakým podielom 40% boli zastúpené vekové kategórie do 30 rokov a 30-50 rokov, 6% tvorili uchádzači starší ako 50 rokov a 14% respondentov neuviedlo svoj vek.

V rámci burzy bolo uskutočnených približne 400 pohovorov a 150 klientov si našlo zamestnanie.

B. Burza práce v Nitre:

EURES Slovensko zorganizovalo druhú medzinárodnú burzu práce (MBP), ktorá sa konala v Nitre v priestoroch Agrokomplexu v dňoch 16.03. až 17.03.2005. Na burzu práce prišli ponúkať cca. 1500 pracovných miest zamestnávatelia
z 11 krajín Európskej Únie. Eures poradcovia z 5 krajín EÚ prezentovali životné a pracovné podmienky v ich krajinách (Česká republika, Dánsko, Rakúsko, Veľká Británia a Slovinsko).

Na základe spracovaných dotazníkov sa burzy práce zúčastnilo viac mužov ako žien. Väčšina z nich boli evidovaní uchádzači o zamestnanie, avšak dosť bolo aj záujemcov z radov zamestnaných občanov. Prevažovali záujemcovia s vekovou hranicou do 30 rokov veku.
Burza práce trvala dva dni. V prvý deň priestory Agrokomplexu navštívilo cca. 4150 záujemcov o prácu a druhý deň sa burzy zúčastnilo cez 1100 ľudí, ktorí mali záujem nájsť si prácu v krajinách EÚ.
Počas konania burzy práce zamestnávatelia ponúkali 1428 pracovných miest. Na základe informácií od zamestnávateľov 749 ľudí získalo zamestnanie v krajinách Európskej Únie.

C. Účasť na akciách celoslovenského významu

Sieť EURES sa prostredníctvom svojich EURES poradcov a EURES asistentov aktívne zapájala do akcií zameraných na zamestnanosť, ale aj vzdelávanie. V rámci stánku Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny sme sa zúčastnili na národnej burze práce v Trenčíne a takisto na veľtrhu vzdelávania VAPAC.

Aktívny prístup k médiám

V uplynulom roku sme sa zamerali aj na aktívnu komunikáciu s médiami. Bolo poskytnutých množstvo rozhovorov pre televízne, rozhlasové a tlače n é médiá tak na národnej ako aj na lokálnej úrovni. Tri kľúčové aktivity v tomto kontexte boli tieto:

 • pravidelná účasť (zhruba každé 2-3 mesiace) v relácií Slovenskej televízie určenej pre ľudí hľadajúcich prácu – Šanca pre nezamestnaných,
 • zmluvná spolupráca s denníkom celoslovenského významu (Hospodárske noviny), v ktorom je každé dva týždne v prílohe Európa uverejnená sekcia pod hlavičkou EURES, kde je predstavená niektorá z krajín EÚ/EHP, jej životné a pracovné podmienky a v druhej časti sekcie sú uverejňované otázky čitateľov, na ktoré odpovedá EURES poradca,
 • v časopise ÚPSVR sociálna politika a zamestnanosť má sieť EURES v každom čísle vyhradený priestor v rozsahu minimálne jednej strany formátu A4 na informovanie o aktuálnych pracovných ponukách, aktualitách siete a nadchádzajúcich akciách.

Pravidelné návštevy vzdelávacích inštitúcií (univerzity, vybrané stredné školy)

EURES poradcovia a EURES asistenti uskutočnili vo svojich regiónoch sériu 94 prednášok o sieti EURES a príležitostiach, ktoré ponúka pre generáciu vstupujúcu na trh práce.

Prezentácie pre zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny

V rámci zviditeľňovania siete EURES v službách zamestnanosti bolo pre zamestnancov jednotlivých úradov práce, sociálnych vecí a rodiny uskutočnených spolu 168 prezentácií o EURES.

CIEĽ 2: Nadväzovanie kontaktov so zamestnávateľmi a partnermi

Jedným z kľúčových momentov determinujúcim aktívny prínos siete EURES je jej schopnosť ponúknuť klientovi tú službu, ktorú hľadá. V slovenskej realite je to najmä vhodné pracovné miesto. Zo štatistických zistení vyplýva, že z priemerného počtu 12 000 kontaktov mesačne sa 8000 kontaktov zaujíma práve o asistenciu pri hľadaní zamestnania do niektorej z krajín EÚ. Kľúčovou je v tejto súvislosti ponuka voľných pracovných miest, ktorej šírka sa odvíja najmä od spolupracujúcich zamestnávateľov a partnerov.

V tomto smere sme v roku 2004 vyvíjali nasledovné aktivity:

Pilotný projekt zamestnávania občanov SR do Rakúska

Tento projekt realizujeme s partnerskou inštitúciou – AMS Rakúsko. Náplňou projektu je postupovanie dlhodobo neobsaditeľných voľných pracovných miest v Rakúsku (z oblastí Burgendland a Niederösterreich) občanom Slovenska. Sú to zároveň tie pracovné miesta, na ktoré bude vydané v Rakúsku pre občana SR pracovné povolenie. Tento projekt bol zatiaľ spustený ako pilot a ku koncu roka 2004 nám bolo prostredníctvom neho ponúknutých 26 voľných pracovných miest. Desať Slovákov bolo v Rakúsku zamestnaných.

Návštevy kľúčových slovenských zamestnávateľov

Sieť EURES je celoeurópskou sieťou a hlavným nástrojom Európskej únie pre zvyšovanie mobility na európskom trhu práce. Jednou z našich povinností je preto aktívny prístup k slovenským zamestnávateľom a ich oboznámenie s možnosťou získavania ideálnych zamestnancov zo zahraničia. Pri napĺňaní tejto aktivity uskutočnili EURES poradcovia vo svojich regiónoch prezentácie pre významných zamestnávateľov. Celkový počet týchto prezentácií bol v uplynulom rozpočtovom roku 156.

Budovanie okruhu spolupracujúcich zahraničných zamestnávateľov

Dánsko
Cieľom tejto aktivity bolo nadviazanie kontaktov s dánskymi zamestnávateľmi, ktorí ponúkajú pracovné príležitosti v Dánsku v oblasti sezónnych prác ako aj zistenie konkrétnych pracovných podmienok na pracoviskách u týchto zamestnávateľov. Konkrétnym výstupom tejto aktivity bola účasť reprezentanta týchto firiem na medzinárodnej burze práce v Nitre a obsadenie 60tich VPM občanmi SR.

Cyprus
Na Cypre sa predstaviteľom siete EURES podarilo nadviazať množstvo kontaktov s cyperskými zamestnávateľmi v oblasti turistického priemyslu. Výsledkom tejto aktivity bolo “prinesenie“ viac ako 800 voľných pracovných miest pre občanov Slovenskej republiky.

Výberové konania pre zahraničných zamestnávateľov
V sledovanom rozpočtovom roku bolo pre zahraničné subjekty uskutočnených 213 výberových konaní, ktorých sa len do konca roka 2004 zúčastnilo 6891 klientov, z ktorých bolo 3634 vybraných a následne aj zamestnaných.

CIEĽ 3: Smerovanie k budovaniu cezhraničných partnerstiev

Neoddeliteľnou súčasťou budovania siete EURES je aj budovanie cezhraničných partnerstiev v prihraničných lokalitách, v ktorých dochádza k výraznej cezhraničnej mobilite za prácou. Na Slovensku sme v prvom rozpočtovom období upriamili pozornosť na dve takéto územia, za účelom rozvoja ktorých sa uskutočnili bilaterálne, resp. multilaterálne stretnutia. Výstupom tohto úsilia bude v konečnej fáze vznik oficiálneho cezhraničného partnerstva EURES – T, ktoré bude uľahčovať cezhraničnú mobilitu, odstraňovať prekážky a bariéry prihraničných trhov práce a zvyšovať informovanosť v predmetných regiónoch o všetkých aspektoch života a práce na druhej strane hranice.

Vyššie zmienené územia sú tieto:

„Podunajsko“

Zahŕňa zo slovenskej strany južné okresy západného Slovenska, kde v súčasnosti denný cezhraničný tok za prácou predstavuje cez 6000 pracujúcich. Na podporu budovania tohto regiónu bolo uskutočnených niekoľko, či už bilaterálnych alebo multilaterálnych stretnutí jednak zástupcov siete EURES z Maďarska a Slovenskej republiky, ale aj sociálnych partnerov zúčastnených krajín. Pri budovaní tohto partnerstva nám ako konzultanti pomáhajú zástupcovia najväčšieho európskeho cezhraničného partnerstva (medzi Francúzskom, Luxemburskom a Belgickom) EURES – T P.E.D..

„Beskydy“

Oblasť medzi Slovenskou republikou, Českou republikou a Poľskom. Za Slovenskú republiku sa týka najmä okresov Čadca, Námestovo a Žilina. Konferencia v Poľskom meste Ustroň, ktorá sa konala v auguste 2004 položila základ pre rozvoj tohto partnerstva. Ako konzultanti asistujú pri budovaní tohto partnerstva kolegovia z cezhraničných partnerstiev (medzi Nemeckom, Rakúskom a Švajčiarskom) EURES-T Bodensee a EURES-T SaarLorLux (medzi Nemeckom, Francúzskom a Luxemburskom). Boli vytvorené dve zmiešané česko-poľsko-slovenské pracovné skupiny. Riadiaci výbor, skladajúci sa z čelných predstaviteľov služieb zamestnanosti zúčastnených okresov a siete EURES, má za cieľ stanovovanie smerovania rozvoja partnerstva, pracovná skupina, zložená z vybraných cezhraničných EURES poradcov má za cieľ prípravu a uskutočňovanie konkrétnych aktivít, ktoré sú „predmostím“ pre budúci oficiálny EURES – T región.

Okrem týchto dvoch regiónov s vysokou cezhraničnou mobilitou, ktoré majú najvyššiu šancu byť neskôr Európskou komisiou uznané ako oficiálne EURES-T regióny s vlastným riadením a vlastnými rozpočtami, je naším cieľom do budúcnosti rozvíjať aj tretí cezhraničný región, ktorý sa nachádza v oblasti Zamaguria medzi Slovenskom a Poľskom.

Rozvoj IT

Ku dňu vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie bola úspešne spustená internetová stránka www.eures.sk, ktorá klientom ponúka širokú škálu služieb a informácií. Medzi základné funcie patrí denne aktualizovaná databáza voľných pracovných miest v zahraničí pre občanov SR

(celkovo bolo v roku 2004 uverejnených 606 pracovných ponúk, ktoré obsahovali spolu viac ako 6000 voľných pracovných miest.), centrálna databáza životopisov, v ktorej EURES poradcovia a asistenti môžu vyhľadávať vhodných klientov podľa vopred zadaných kritérií. Medzi ďalšie funkcie patria:

 • kritériové vyhľadávanie voľných pracovných miest,
 • letákové informácie o krajinách EÚ/EHP,
 • informácie o životných a pracovných podmienkach v krajinách EÚ/EHP,
 • formulár na zadávanie otázok pre našich EURES poradcov a asistentov
 • (v roku 2004 túto službu využilo 250 klientov),
 • SMS notifikácia voľných pracovných miest.

K 1.1.2005 bola spustená vybraná časť webstránky aj v nemeckom jazyku. Návštevnosť webstránky EURES je približne 1500 návštev z originálnych IP adries denne.

V priebehu rozpočtového roka 2004/2005 bolo pre EURES poradcov rozdistribuovaných 15 nových počítačov. Z grantu EURES bol zakúpený jeden počítač a jeden notebook na prezentačné účely.

Vízia rozvoja

Rozpočtový rok 2005-2006 sa bude niesť v znamení ďalšieho intenzívneho rozvoja siete. Čaká nás niekoľko náročných projektov, medzi ktoré patrí napríklad zorganizovanie 3 medzinárodných búrz práce, či medzinárodnej konferencie o cezhraničných partnerstvách EURES – T. Taktiež sa budeme zameriavať na ďalšie skvalitňovanie služieb pre klientov a rozvoj webstránky. Aktivity, ktoré budú implementované budú primárne sledovať napĺňanie štyroch cieľov :

 • Aktívny prístup k zamestnávateľom – budovanie kontaktov
 • Zvyšovanie kvality a rozširovanie portfólia služieb pre klientov
 • Posiľňovanie spolupráce s partnermi siete EURES
 • Budovanie cezhraničných partnerstiev

Veríme, že rok 2005 prinesie množstvo kvalitných a úspešných projektov, ktoré budú rezultovať do spokojnosti našich klientov s pôsobením siete EURES na Slovensku, a že tak aj ona prispeje k vytváraniu pozitívneho obrazu úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v očiach našich klientov a širokej verejnosti.

Publikačná činnosť

Jednou zo základných činností, ktoré podporujú zviditeľňovanie siete EURES na Slovensku a sú výrazne klientsky-orientované, je aj tlač publikácií a letákov, ktoré sú následne distribuované klientom a partnerom. V uplynulom roku sme vytvorili a distribuovali niekoľko vlastných materiálov. Základné letáky informujúce o EURES vo všeobecnosti boli tlačené v dvoch verziách pre zamestnávateľov a pre klientov hľadajúcich zamestnanie. Náklad týchto dvoch verzii bol 160 000 kusov. Letáky, podávajúce stručnú informáciu o životných a pracovných podmienkach vo vybraných krajinách EÚ boli distribuované klientom na burzách práce. Pre našich partnerov v Európe sme vytvorili brožúru o slovenských životných a pracovných podmienkach, ktorá bola vydaná v anglickej a nemeckej jazykovej mutácii, v náklade 800, resp. 400 kusov. V spolupráci s Národným projektom č. VIII bola v náklade 3500 ks vytlačená brožúra sumarizujúca životné a pracovné podmienky v 17 vybraných európskych krajinách. Poslednou aktivitou bola v tomto smere Správa o činnosti EURES, ktorú práve držíte v rukách.


Dátum úpravy: 30. 07. 2012 14:12:37