Výročná správa za rok 2005-2006

Sieť EURES na Slovensku pokračovala v roku 2005 vo svojom úspešnom fungovaní na ústredí a úradoch práce sociálnych vecí a rodiny. Získala si stabilné postavenie a podporu, ktorá je pri výkone jednotlivých aktivít neoddeliteľnou súčasťou. Zamestnanci siete EURES sa aktívne a zodpovedne podieľali na napĺňaní Plánu aktivít siete EURES, ktorý je každoročne schválený Európskou komisiou.

V rámci útvarov EURES pôsobí na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny spolu 74 zamestnancov siete EURES, z ktorých je 15 EURES poradcov a 59 EURES asistentov. Európska komisia nám prostredníctvom tréningov v roku 2005 vyškolila 6 EURES poradcov. V roku 2005 bolo zo Slovenska do ďalšieho kola školení vybraných ďalších 7 kandidátov. Štyria vyškolení EURES poradcovia sa zúčastnili ďalšieho pokračovania série tréningov, organizovaných Európskou komisiou.

AKTIVITY SIETE EURES NA SLOVENSKU V ROKU 2005

Individuálna poradenská činnosť EURES poradcov a asistentov

V rámci individuálnej poradenskej činnosti EURES poradcov a asistentov, bolo na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2005 /na útvaroch EURES/ poskytnutých klientom viac ako 102 500 individuálnych a komplexných konzultácií ohľadom života a práce v krajinách EÚ/EHP a ohľadom možností zamestnania sa v týchto krajinách.

Pri individuálnych kontaktoch s klientmi na ÚPSVR bolo pre klientov sprostredkovaných (okrem skupinových výberových pohovorov a búrz práce) podľa údajov jednotlivých ÚPSVR 3465 pracovných miest do krajín EÚ/EHP (vzhľadom na nedostatočnú spätnú väzbu zo strany klientov o ich konečnom nastúpení do sprostredkovaného zamestnania je číslo 3465 agregovaným kvalifikovaným odhadom jednotlivých úradov PSVR).

Medzinárodné burzy práce

II. medzinárodná burza práce siete EURES sa uskutočnila v dňoch 16. – 17. marca 2005 v priestoroch Agrokomplexu v Nitre. Na burze práce sa zúčastnilo 22 zamestnávateľov z krajín EÚ/EHP a 6 partnerov siete EURES z nasledujúcich krajín – Dánsko, Grécko, Slovinsko, Česká republika, Veľká Británia, Rakúsko. Celkový počet ponúkaných voľných pracovných miest bolo 1428.
Na základe dotazníkov, slúžiacich aj ako spätná väzba pre návštevníkov, sa burzy zúčastnilo 5 250 záujemcov o prácu v krajinách EÚ. Podľa spätnej väzby od zúčastnených zamestnávateľov si 1130 Slovákov našlo u nich prácu.

III. medzinárodná burza práce siete EURES sa uskutočnila v dňoch 22. – 23. júna 2005 v Dome kultúry v Košiciach. Na burze práce sa zúčastnilo 18 zamestnávateľov z krajín Veľká Británia, Írsko, Česká republika, Slovinsko. Burzy sa zúčastnil aj zamestnávateľ z Talianska s ktorým prebehlo rokovanie o možnostiach spolupráce a vypracovania projektu medzi SR a Talianskom vzhľadom na nedostatok stavebných robotníkov v severnom Taliansku. Po prvýkrát sa medzinárodnej burzy práce zúčastnili aj dvaja slovenskí zamestnávatelia.

Celkový počet voľných pracovných miest bol 3 200 a 353 návštevníkov si našlo prácu.
Na základe dotazníkov, slúžiacich aj ako spätná väzba pre návštevníkov, sa burzy zúčastnilo 3659 návštevníkov a záujemcov o prácu v krajinách EÚ.

IV. medzinárodná burza práce siete EURESsa uskutočnila v dňoch 9. – 10. novembra 2005 v Dome kultúry v Banskej Bystrici. Burzy práce sa zúčastnilo 19 zamestnávateľov a 6 zahraničných parterov siete EURES z krajín Česká republika, Slovinsko, Veľká Británia, Fínsko, Írsko a Nórsko. Celkový počet voľných pracovných miest bol 2 981 z ktorých bolo 336 obsadených návštevníkmi burzy.
Na základe dotazníkov, slúžiacich aj ako spätná väzba pre návštevníkov, sa burzy zúčastnilo 3028 záujemcov o prácu v krajinách EÚ.

Spolupráca so zahraničnými zamestnávateľmi a partnermi siete EURES v krajinách EÚ

Výberové pohovory pre individuálnych zamestnávateľov z krajín EÚ/EHP, organizované sieťou EURES na Slovensku
EURES poradcovia a asistenti organizujú na svojich úradoch práce výberové pohovory pre individuálnych zamestnávateľov z krajín EÚ/EHP. V roku 2005 sa na úradoch práce zorganizovalo spolu 305 výberových pohovoroch pre samostaných zamestnávateľov do krajín EÚ/EHP. Na týchto pohovoroch sa zúčastnilo spolu 10088 klientov, z ktorých sa zamestnalo 6293.

Zahraniční zamestnávatelia ponúkali pracovné pozície najmä do nasledujúcich odvetví a krajín:
- Doprava, skladovanie a telekomunikácie – Maďarsko, Slovinsko, ČR, Veľká Británia, Írsko
- Stavebníctvo – Maďarsko, ČR, Nórsko, Veľká Británia
- Priemyselná výroba - ČR, Maďarsko, Veľká Británia, Severné Írsko
- Zdravotná a sociálna starostlivosť – Veľká Británia, ČR
- Hotely a reštaurácie – Írsko, Nórsko, Veľká Británia
- Súkromné domácnosti s domácim personálom – Veľká Británia

Spolupráca so zamestnávateľmi v Dánsku
Medzi najžiadanejšie pracovné ponuky patria sezónne práce. Úspešne sme nadviazali spoluprácu s dánskym zamestnávateľom, ktorý sa zúčastnil medzinárodnej burzy práce v Nitre a slovenskými občanmi bolo obsadených 60 pracovných miest.

Spolupráca so zamestnávateľmi na Cypre
Sieť EURES na Cypre nadviazala úspešnú spoluprácu so zamestnávateľmi v ich krajine v oblasti turistického priemyslu so záujmom zamestnať slovenských občanov. Výsledkom tejto spolupráce bol prínos viac ako 800 voľných pracovných ponúk, ktoré boli uverejnené na našej webovej stránke.

Konferencie a stretnutia na medzinárodnej úrovni s partnermi siete EURES

EURES – T konferencia

V dňoch 22. – 23. septembra 2005 sa v Bratislave uskutočnila výročná konferencia cezhraničných partnerstiev siete EURES. Akcie sa zúčastnilo 70 delegátov z 28 krajín EÚ/EHP. Výročná konferencia je vrcholným podujatím a zároveň jediným fórom siete EURES, na ktorom sa raz ročne stretnú EURES manažéri všetkých členských štátov EÚ/EHP, prezidenti, koordinátori oficiálnych cezhraničných partnerstiev EURES – T spolu so zástupcami EURESco, aby spoločne zhodnotili doterajšie pôsobenie cezhraničných partnerstiev a prediskutovali ich ďalší strategický rozvoj.

Konferencia EURES – T Podunajsko

V dňoch od 18. – 19. mája 2005 sa v Štúrove uskutočnila konferencia ohľadom cezhraničného partnerstva Podunajsko. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia pracovnej skupiny z Maďarska a Slovenska. Pri vytvorený tohto partnerstva nám ako konzultanti pomáhajú zástupcovia najväčšieho cezhraničného partnerstva EURES – T P.E.D.
Cieľom stretnutia bola výmena aktuálnych informácií ohľadom situácie na trhu práce a školenie francúzskymi kolegami – odporúčania a rady čo všetko je potrebné a nevyhnutné pri zakladaní cezhraničného partnerstva.

Seminár českých a slovenských predstaviteľov siete EURES

Seminár sa uskutočnil v dňoch od 22. – 24. marca 2005 v Luhačoviciach. Organizátormi stretnutia bol EURES v ČR a zúčastnili sa ho všetci EURES poradcovia z Čiech a Slovenska. Cieľom stretnutia bola výmena informácií o trhu práce v oboch krajinách, vývoj siete EURES a jeho organizácia v obidvoch krajinách, problematika IT v oboch krajinách, koordinácia spolupráce pri výmene voľných pracovných miest a pri organizovaní aktivít na bilaterálnej a národnej úrovni, vývoj cezhraničnej spolupráce, predstavenie úspešných projektov služieb EURES v obidvoch krajinách a vízia rozvoju siete EURES v ČR a SR do budúcna.

www.eures.sk

Počas roku 2005 webová stránka siete EURES SK zmenila svoj celkový dizajn. Účelom tejto zmeny bola predovšetkým lepšia prehľadnosť, rýchle vyhľadanie potrebných informácií a vytvorenie nových sekcií – Európsky rok mobility, Krátke správy, kde sú predovšetkým informácie o výberových pohovoroch a Novinky siete EURES. Počas príprav medzinárodných búrz prác tu záujemci nájdu zoznam prihlásených zamestnávateľov, ich pracovných ponúk a požiadaviek, ktoré musí potenciálny záujemca spĺňať na danú pozíciu.
Hlavné časti webovej stránky boli preložené do nemeckého jazyka, v blízkej budúcnosti plánujeme preklad aj do anglického jazyka.

Databáza voľných pracovných miest je najvyužívanejšia časť webovej stránky. V roku 2005 bolo na webstránke www.eures.sk uverejnených 1035 pracovných ponúk, ktoré našim klientom ponúkli 9689 voľných pracovných miest. V súčasnosti (k 13.1.2006) je uverejnených 251 pracovných ponúk, ktoré obsahujú 4241 voľných pracovných miest do krajín EÚ/EHP. V tejto denne aktualizovanej databáze sa nachádzajú tie voľné pracovné miesta, na ktoré majú zamestnávatelia záujem umiestniť uchádzača zo Slovenskej republiky.
Záujemca o prácu v krajinách EÚ má možnosť sa prostredníctvom našej webovej stránky zaregistrovať a uverejniť svoj životopis do vytvorenej databázy. Databáza je prístupná len našim EURES poradcom, ktorá im slúži na vyhľadávanie vhodných kandidátov pre konkrétnych zamestnávateľov. Kritériový vyhľadávač umožňuje rýchly výber vhodných kandidátov. V tejto databáze je 1938 uverejnených životopisov.

V apríli 2005 bola spustená SMS notifikácia voľných pracovných miest. Záujemcovia o zamestnanie, ktorí majú o túto službu záujem, nemusia kontrolovať webovú stránku, ani pravidelne navštevovať EURES poradcov alebo EURES asistentov na zisťovanie nových pracovných príležitostí. Informácie o vhodnom pracovnom mieste sú zaregistrovaným záujemcom zasielané prostredníctvom SMS správy.

Počet záujemcov, ktorí využili sekciu FAQ /otázky na EURES poradcov/ bolo v roku 2005 - 579.

EURES v číslach od 1. januára 2005 do 31.12. 2005

Počet klientov, ktorí sa zamestnali prostredníctvom EURES v roku 2005:11577 . Boli zamestnaní v nasledovnej štruktúre:

Celkový počet voľných pracovných miest, ktoré boli uverejnené na www.eures.sk v roku 2005: 9689

Počet zaregistrovaných CV na webovej stránke od 8. 11. 2004 – do 14.1 2005: 1938

Zahraniční zamestnávatelia ponúkali pracovné pozície najmä do nasledujúcich odvetví a krajín:

 • Doprava, skladovanie a telekomunikácie – Maďarsko, Slovinsko, ČR, Veľká Británia, Írsko
 • Stavebníctvo – Maďarsko, ČR, Nórsko, Veľká Británia
 • Priemyselná výroba - ČR, Maďarsko, Veľká Británia, Severné Írsko
 • Zdravotná a sociálna starostlivosť – Veľká Británia, ČR
 • Hotely a reštaurácie – Írsko, Nórsko, Veľká Británia
 • Súkromné domácnosti s domácim personálom – Veľká Británia

Najčastejšie informácie o ktoré majú klienti záujem:

 • životné a pracovné podmienky v krajinách EÚ
 • vykonávanie samostatne zárobkovej činnosti
 • konkrétne ponuky, sezónne práce, brigády
 • E – formuláre, najmä E - 311, E - 301
 • povinné registračné procedúry v rámci prechodných období
 • vybavenie pracovného povolania
 • čo je potrebné si vybaviť pri odchode zo Slovenska

V rámci individuálnej poradenskej činnosti EURES poradcov a asistentov, bolo na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2005 /na útvaroch EURES/ poskytnutých klientom viac ako 102 500 individuálnych a komplexných konzultácií ohľadom života a práce v krajinách EÚ/EHP a ohľadom možností zamestnania sa v týchto krajinách.


Dátum úpravy: 30. 07. 2012 14:13:56