EURES-T na Slovensku

Zamestnávatelia pôsobiaci v prihraničnom regióne susediacich štátov, ale aj občania žijúci na území jedného členského štátu a pracujúci na území druhého členského štátu sa často v praxi stretávajú s administratívnymi, právnymi a daňovými prekážkami pri uplatňovaní voľného pohybu pracovnej sily a potrebujú pomoc pri ich prekonávaní. Za týmto účelom vznikla sieť cezhraničných partnerstiev pod skratkou EURES–T, priamo podporovaná sieťou EURES. Na Slovensku existujú dve takéto partnerstvá, EURES–T Danubius – vytvorené na podunajských slovensko-maďarských hraniciach, a EURES–T Beskydy – vytvorené na česko-slovensko-poľských hraniciach.

EURES-T BESKYDY