Letné brigády pre študentov vysokých škôl

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, v spolupráci s vysokými školami/univerzitami v SR a Centrálou pre sprostredkovanie práce v Bonne pomáha študentom zamestnať sa počas letných prázdnin v Nemecku. Ponuka pracovných miest je spravidla v pomocných pracovných činnostiach v hoteloch, reštauráciách, systémovej gastronómii (McDonalďs, Burgerking....), poľnohospodárstve, upratovacích firmách a v určitých oblastiach priemyslu. Nejedná sa o vykonávanie odborných činností prípadne praxe“.


Letné brigády – Nemecko

Letné brigády do Nemecka sú určené pre študentov denného štúdia vysokých škôl, ktorí ovládajú nemecký jazyk a sú ochotní pracovať v Nemecku počas letných prázdnin po dobu minimálne dvoch mesiacov. Letné brigády sú v rôznych sektoroch, väčšina zamestnávateľov je však z poľnohospodárskeho sektoru, popr. reštauračných a hotelových služieb.
V prípade záujmu je študent povinný vyplniť, potvrdiť, podpísať a odoslať nasledovné dokumenty:
• 2 x aplikačný formulár spolu s foto pasu (application forms)
• 1 x registračný certifikát (original certificate of enrolment)
• 1 x kópia vodičského oprávnenia (ak študent má vodičské oprávnenie – nie je povinné)

Všetky predmetné dokumenty musia byť najneskôr do 10.3.2015 zaslané na adresu:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Mgr. Petra Vrbová
Špitálska 8
812 67 Bratislava

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností kontaktujte prosím Mgr.Petru Vrbovú na e-mailovej adrese [email protected]

Informácie o zamestnávaní študentov

1. Predpoklady na zamestnanie

O zamestnanie v Spolkovej republike Nemecko sa môžu uchádzať študenti univerzít a vysokých škôl v Slovenskej republike, ktorí:

* majú štátnu príslušnosť SR, (majú občiansky preukaz SR)
* sú študentmi denného štúdia a imatrikulovaní na univerzitách alebo vysokých školách, okrem študentov posledných ročníkov a diaľkových študentov,
* majú dobré až veľmi dobré znalosti nemeckého jazyka, prípadné pracovné skúsenosti a záujem vykonávať sprostredkované zamestnanie v pracovných činnostiach, o ktoré sa zaujímajú,
* majú vek od 18 do 35 rokov,
* zamestnanie budú vykonávať minimálne 2 mesiace a maximálne 3 mesiace a to v čase trvania letných prázdnin na vysokej škole alebo univerzite, ktorú študent navštevuje,
* sú flexibilní,
* pokračujú v štúdiu po skončení semestrálnych prázdnin.


2. Postup podávania a vybavovania žiadostí

 Študenti, ktorí majú záujem o letné brigády v Nemecku si stiahnu tlačivá formulárov (doleuvedené - na stránke www.eures.sk). Tieto si vytlačia, vypíšu, podpíšu, dajú potvrdiť na VŠ ktorú navštevujú a zašlú poštou na horeuvedenú adresu ústredia práce najneskôr do 10.3.2015!
Tieto žiadosti sú následne zasielané do Bundesagentur v Bonne. Z databázy žiadostí si vyberajú vhodných kandidátov nemeckí zamestnávatelia a títo následne kontaktujú uchádzačov (študentov). Zároveň je im cez ústredie práce zaslaná ponuka pracovnej zmluvy (s druhom práce, rozsahom práce, výškou mzdy a pod.). Študent ju môže akceptovať a následne po vybavení ubytovania vycestovať, alebo ju môže zamietnuť a počkať na prípadnú ďalšiu ponuku od iného zamestnávateľa.

3. Pracovno - právne vzťahy

Pracovný čas, odmeňovanie a ostatné pracovné podmienky sa riadia podľa tarifných zmlúv a pracovno - právnych predpisov platných v Spolkovej republike Nemecko. Pri nástupe do zamestnania študent musí počítať s tým, že mzda stanovená za vykonanú prácu sa vypláca ku koncu mesiaca. Náklady za ubytovanie a stravu v prvom mesiaci pobytu si hradí študent z vlastných finančných prostriedkov (ak nie je so zamestnávateľom dohodnuté inak).  


4. Zdravotné poistenie

Študent počas letnej brigády nie je zákonne zdravotne poistení v Spolkovej republike Nemecko a preto je potrebné, aby si v zdravotnej poisťovni v SR vyžiadal formulár E 111, ktorý mu zdravotná poisťovňa potvrdí. Zároveň doporučujeme uzatvorenie aj poistenia liečebných nákladov a úrazové pripoistenie v ktorejkoľvek poisťovni, ktorá ponúka tieto služby.

 
5. Dôchodkové poistenie

V prípade, že študent pracuje v Nemecku dlhšie ako 2 mesiace, musí zaplatiť príspevok k nemeckému dôchodkovému poisteniu. Výnimka: keď zarába menej ako 400 € mesačne.

 
6. Ubytovanie, cestovné náklady

Náklady na cestovné si študent hradí sám. Nakoľko v Spolkovej republike Nemecko je problémom nájsť si vhodné ubytovanie, v niektorých prípadoch je ubytovanie poskytované zamestnávateľom alebo je zamestnávateľ pri jeho hľadaní nápomocný.

 
7. Lekárske vyšetrenie

Pre prijatie do zamestnania v Spolkovej republike sa vo všeobecnosti lekárske vyšetrenie nevyžaduje. V niektorých pracovných odvetviach (napr. gastronómia a spracovanie potravín) je však potrebné absolvovať lekárske vyšetrenie na príslušnom mieste v SRN. Všetky potrebné informácie Vám poskytne zamestnávateľ. Náklady na zdravotné vyšetrenie si študent hradí sám.