Životné a pracovné podmienky v Českej republike

 
 
PRACOVNÉ PODMIENKY
 
 


 

1 HĽADANIE PRÁCE

1.1 Ako si nájsť prácu

EURES
Ak sa chcete zamestnať v Českej republike, môžete navštíviť sekciu Uchádzači na našom portáli a vybrať si z aktuálnej ponuky voľných pracovných miest.
Európsky portál EURES ponúka nielen prehľadávanie miest prevzatých z databáz českých úradov práce, ale rovnako možnosť založenia účtu „môj EURES“.
Ďalej je možné navštíviť český portál EURES na stránkach Ministerstva práce a sociálnych vecí, kde pod odkazom „Hledáte práci v ČR?“ nájdete voľné pracovné miesta. Taktiež môžete navštíviť jedného z EURES poradcov, ktorí sídlia na pobočkách Úradu práce ČR.

Úrad práce ČR
Úrad práce ČR Vám ponúka niekoľko možností ako vylepšiť svoju pozíciu pri hľadaní nového zamestnania. Základnou možnosťou je prechádzať databázou voľných pracovných miest (možno s asistenciou sprostredkovateľa). Popri tom úrady práce ponúkajú napr. poradenstvo pri voľbe povolania alebo možnosť rekvalifikácie.

Agentúry práce
Pri hľadaní zamestnania prostredníctvom agentúr práce je potrebné si overiť, či je agentúra držiteľom licencie pre sprostredkovanie zamestnania. Zoznam agentúr práce s licenciou nájdete na portáli MPSV. Väčšina agentúr má svoje internetové stránky, kde nájdete viac informácií o agentúre (napr. Grafton). Agentury práce nie sú oprávnené vyberať poplatky za sprostredkovanie práce.

Médiá a internet
Veľkým zdrojom voľných pracovných miest sú internetové portály. Nielen, že tu môžete vyhľadávať ponuky priamo od zamestnávateľov či agentúr, ale môžete si vložiť svoj životopis do databázy, ktoré si potom prechádzajú zamestnávatelia pri hľadaní pracovníkov. Príkladom takýchto portálov sú napr. Jobs, Prace, Seznam - práce alebo Top Language Jobs.
Vo väčššine celorepublikovo vydávaných novín se nachádza časť, ktorá je venovaná ponuke voľných pracovných miest. Dalším z možných nástrojov pre vyhľadávanie voľných pracovných miest sú sociálne siete.

Priamy kontakt
V niektorých situáciách je výhodnejšie kontaktovať zamestnávateľa priamo. Zvlášť vo vidieckych oblastiach, kde sa jedná o sezónnu prácu alebo brigádu. Samozrejme je možné priamo osloviť aj iného zamestnávateľa, a to buď cez ich internetové stránky, alebo oddelenie ľudských zdrojov. Zoznam môžte nájsť v Zlatých stránkach.

Prevažná väčšina zamestnávateľov vyžaduje znalosť českého jazyka.


1.2 Ako napísať žiadosť o prijatie do zamestnania

Žiadosť o miesto

Najčastejším spôsobom žiadosti o pracovné miesto je predloženie (zaslanie) motivačného listu a životopisu. Nie všade je však tento spôsob najvhodnejší. Pokiaľ hľadáte manuálnu prácu , bude vhodnejšie kontaktovať zamestnávateľa osobnou návštevou.

Väčšina zamestnávateľov uprednostňuje aktívnu znalosť českého jazyka, preto by mala byť aj Vaša žiadosť tomuto faktu prispôsobená. Prípadne sa vopred informujte o preferovaných jazykových znalostiach.

Motivačný list

Text listu by mal byť krátky a výstižný. Obsahovo by mal byť list zameraný na oblasť, v ktorej sa o miesto uchádzate. Mal/a by ste naznačiť, prečo sa o dané miesto uchádzate a čo môžete zamestnávateľovi poskytnúť. Vo väčších spoločnostiach nahrádza motivačný list už pripravený dotazník, ktorý je zameraný na témy, ktoré zaujímajú zamestnávateľa.

Curriculim Vitae

Životopis je väčšinou vyžadovaný v štruktúrovanej forme. Mal by obsahovať nasledujúce položky:

Osobné údaje – meno a priezvisko, adresu, telefonický kontakt, email, dátum narodenia, národnosť

Vzdelanie – informácie o dosiahnutom vzdelaní (od strednej školy ďalej)

Pracovné skúsenosti – najdôležitejšia časť, mala by obsahovať názov pracovnej pozície, krátky popis činnosti, časové rozpätie (absolventi môžu uviesť sezónne práce, krátkodobé skúsenosti), kontakt na referujúcu osobu

Ďalšia kvalifikácia – jazyková znalosť, počítačová gramotnosť, vodičský preukaz a ďalšie certifikáty či školenia

Referencie – mená a kontakty na predchádzajúcich zamestnávateľov, ktorí môžu potvrdiť nadobudnuté skúsenosti a poskytnúť ďalšie informácie o Vás

V článku Formáty životopisov v krajinách EÚ/EHP - Česká republika CV nájdete vzor životopisu vo formáte EUROPASS, sprievodného a motivačného listu.

Výberové konanie

Pokiaľ je uchádzač pozvaný na výberový pohovor, mal by si so sebou vziať životopis a kópie všetkých získaných certifikátov a osvedčení. Výberové konania bývajú v Čechách skôr formálneho rázu a preto je dôležité sa vhodne obliecť. V niektorých prípadoch môže byť doplnkom pohovoru aj psychologický test.

2. PRESŤAHOVANIE SA DO INEJ KRAJINY


2.1 Pohyb tovarov a kapitálu

Voľný pohyb tovaru v rámci Európskeho vnútorného trhu je jedným z veľkých úspechov EÚ.

Ako funguje vnútorný trh?                                                              

Väčšina tovaru podlieha tzv. „princípu vzájomného uznávania“, čo znamená, že výrobky vyrobené v súlade so zákonom v jednom členskom štáte, sa môžu voľne pohybovať a predávať vo všetkých ostatných krajinách EÚ.

V niektorých citlivých sektoroch, ako napr. v stavebníctve a vo farmaceutickom priemysle ostávajú v platnosti určité obchodné obmedzenia. Okrem toho môžu členské štáty obmedziť voľný pohyb tovaru na svojom domácom trhu v určitých prípadoch, ktoré súvisia s ochranou životného prostredia alebo verejného zdravia.

Vo všeobecnosti môžu občania EÚ voľne nakupovať tovar v iných členských krajinách pre svoju osobnú potrebu. Väčšinou neexistuje žiadne obmedzenie, čo si osoba môže kúpiť a doviezť, ak cestuje do krajín EÚ. Pri prechode do iného členského štátu sa neplatí žiadna ďalšia daň, nakoľko daň z pridanej hodnoty (DPH) a spotrebná daň sú zahrnuté v kúpnej cene a to znamená, že ostatné krajiny nemôžu vyberať ďalšie poplatky.

Avšak existujú obmedzenia týkajúce sa konkrétnych výrobkov, ako napr. alkohol a tabak. Webova stránka GR Komisie pre dane a colnú úniu poskytuje užitočný prehľad pravidiel pre nákup tohto tovaru v inom členskom štáte EÚ. Osobitné pravidlá platia aj pri nákupe motorového vozidla v jednom členskom štáte a pri jeho prevoze do iného členského štátu pre osobnú potrebu.

Voľný pohyb kapitálu                                                                 

Vďaka právnym predpisom EÚ môžu ľudia voľne spravovať a investovať svoje peniaze v ktoromkoľvek členskom štáte.

Z voľného pohybu peňazí neprofitujú vďaka zvýšenej efektivite len finančné trhy, ale môže z neho mať úžitok každý európsky občan.

S malými obmedzeniami si môže jednotlivec otvoriť účet v banke, kupovať akcie, investovať a kupovať nehnuteľnosti v iných členských krajinách EÚ. A čo viac, podniky z EU môžu investovať do iných európskych podnikov a môžu ich vlastniť a riadiť.

V rámci členských štátov EÚ platia určité výnimky z voľného pohybu kapitálu, hlavne čo sa týka zdaňovania, finančného dohľadu, záujmov verejného poriadku, prania peňazí a finančných sankcií.

 

2.2 Hľadanie ubytovania

Dostupnosť získania ubytovania a ceny podnájmov sa odvíjajú od ich geografickej polohy. Vo väčších mestách zaplatíte za podnájom ďaleko viac ako v menších mestách alebo na vidieku.

Vo väčších mestách je veľmi rozšírené prenajímanie bytov, kedy cena závisí od veľkosti bytu, lokality, vybavenosti a veku stavby. V Prahe sú ceny niekoľkonásobne vyššie ako na ostatnom území Českej republiky. Pomerne vysoké ceny začínajú byť aj vo všetkých krajských mestách. Mladí ľudia často využívajú podnájom jednej miestnosti bytu alebo domu, hlavne z dôvodu uľahčenia dochádzky do zamestnania, školy a zníženia nákladov na bývanie.

Viac informácií z tejto oblasti získate na obecných úradoch alebo v realitných kanceláriách v mieste, kde máte záujem získať ubytovanie. Nájomné sa platí spravidla mesačne a záloha vo výške nájomného sa často skladá aspoň za jeden mesiac vopred. Ponuky na prenájom a predaj nájdete väčšinou tiež na špecializovaných internetových stránkach: hyperinzerce.cz, reality.cz, realitymix.cz, seznam - reality.cz. Tiež si môžete samy zadať požiadavku ubytovania podľa vašich požiadaviek. Využiť môžete tiež inzertné noviny (Avízo, Annonce) alebo sociálne siete.

Pokiaľ si chce v Českej republike zakúpiť nehnuteľnosť (byt alebo dom) občan iného členského štátu EU/ EHP, musí byť držiteľom preukazu o povolenie k pobytu pre štátneho príslušníka Európskeho spoločenstva.


2.3 Hľadanie školy

Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy (MŠMT) je ústredným orgánom štátnej správy pre predškolské zariadenia, školské zariadenia, základné školy, stredné školy a vysoké školy.

V mieste vášho pobytu v ČR, Vám poskytnú informácie o školách a vzdelávacích zariadeniach príslušné Krajské úrady – odbory školstva.

Informácie o základných školách a predškolských zariadeniach môžete získať na odboroch školstva mestských úradov alebo na obecných úradoch v mieste vášho bydliska.

Stredné a vysoké školy môžete vyhľadať na portáli Ministerstva práce s sociálnych vecí ČR. Prehľad škôl a študijné ponuky Vám ponúkne Atlas školstva, štatistiku školstva zas portál MŠMT ČR.

 

2.4 Keď si so sebou vezmete auto (informácie o vodičských preukazoch)

Snaha EÚ čo najviac uľahčiť svojim občanom cestovanie medzi jednotlivými členskými štátmi viedla k zavedeniu spoločných pravidiel, ktorými sa riadi vzájomné uznávanie vodičských preukazov, platnosť poistenia áut a evidencia vozidla. Do spolupráce v tejto oblasti sú zapojené tiež krajiny EHP Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.


Vodičské preukazy

V EU/EHP neexistuje spoločný vodičský preukaz. Členské štáty namiesto toho vydávajú vodičský preukaz podľa tzv. „vzoru Spoločenstva“, ktorý zabezpečuje, aby vodičské preukazy vydané v rôznych krajinách EU/EHP mohli byť ľahko uznávané. 

Tieto vodičské preukazy sa stále vydávajú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, no zároveň umožňujú ich držiteľom používať motorové vozidlo aj na území ostatných členských štátoch EÚ, Nórska, Islandu a Lichtenštajnska. Je však potrebné uviesť, že dočasné preukazy alebo osvedčenia vydané v domovskej krajine držiteľa nebudú v iných členských štátoch uznané.

Pokiaľ začne občan EÚ/ EHP žiť v inom členskom štáte, nemusí si meniť svoj vodičský preukaz až do dátumu vypršania jeho platnosti. Avšak mal by si skontrolovať či spĺňa všetky podmienky týkajúce sa oprávnenia držať vodičský preukaz v novej krajine ako napr. kratšia doba platnosti alebo potrebné lekárske prehliadky. Po skončení platnosti vodičského preukazu alebo v prípade jeho straty či odcudzenia, musí držiteľ požiadať o nový preukaz v krajine svojho aktuálneho bydliska.

Registrácia automobilu v hostiteľskej krajine

Keď sa občan EÚ/EHP presťahuje do iného členského štátu EÚ/EHP  na obdobie kratšie ako 6 mesiacov, nemusí tam svoje auto registrovať ani zaň platiť daň. Vozidlo zostáva zaregistrované v predchádzajúcej krajine bydliska.

Pokiaľ však majiteľ pobýva v inom členskom štáte a jazdí autom viac ako 6 mesiacov, je povinný svoje vozidlo registrovať v novej krajine pobytu a zaplatiť registračnú daň hostiteľskej krajine.

Pri registrácii vozidla bude musieť jeho majiteľ predložiť nasledujúce dokumenty:
- Certifikát zhody
- Poistenie vozidla
- Doklad o vlastníctve
- Doklad o zaplatení DPH
- Doklad o technickej spôsobilosti vozidla
- Potvrdenie o zaplatení registračnej a cestnej dane

V niektorých krajinách môže byť majiteľ vozidla oslobodený od zaplatenia dane pri registrácii svojho vozidla pri sťahovaní z inej krajiny EÚ/EHP, pokiaľ spĺňa príslušné podmienky a lehoty. Pred sťahovaním do inej krajiny by mal kontaktovať príslušné vnútroštátne orgány.

Poistenie vozidla pri pohybe v rámci EÚ/EHP

Občania EÚ/EHP môžu poistiť svoje auto v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ/EHP prostredníctvom poisťovne, ktorá buď sídli v hostiteľskej krajine alebo je tu držiteľom oprávnenia na predaj poistenia.

Je dôležité skontrolovať u poisťovateľa, či bude súčasná poisťovacia zmluva platná aj v krajine, do ktorej sa automobil sťahuje. Osoby, ktoré si musia zabezpečiť v hostiteľskej krajine novú poistnú zmluvu, by si mali uvedomiť, že poisťovne nie sú povinné brať do úvahy predchádzajúce záznamy o "beznehodovosti".

Dane pri kúpe vozidla

Keď si chce občan zakúpiť motorové vozidlo v jednom z členských štátov EÚ/EHP, ale má v záujme zaregistrovať ho v inom členskom štáte,  mal by v zemi určenia uhradiť iba DPH.  Viac informácií k tejto veci poskytuje internetová stránka GR Komisie pre dane a colnú úniu.

2.5 Postupy registrácie a povolenie na pobyt

Pokiaľ ste občanom niektorej z členských krajín EU / EHP alebo Švajčiarska a prichádzate do Českej republiky, vybavte si na jej území nasledujúce procedúry:

Registráciu k pobytu:
Ak bude Váš predpokladaný pobyt na území ČR dlhší ako 30 dní, je vašou povinnosťou pobyt ohlásiť na cudzineckej polícii do 30 dní od vstupu do krajiny.

Povolenie k pobytu:
Pokiaľ prichádzate na dobu dlhšiu ako 3 mesiace, požiadajte o povolenie k pobytu na regionálnom pracovisku Ministerstva vnútra ČR (Odbor azylovej a migračnej politiky). Majte pripravené nasledujúce dokumenty:

 • platný cestovný pas alebo iný platný cestovný doklad (tj. aj preukaz totožnosti občana EU)
 • doklad o zdravotnom poistení (nevyžaduje sa, ak je účelom pobytu zamestnanie, podnikanie alebo iná zárobková činnosť)
 • doklad o zaistenom ubytovaní v ČR
 • 1 fotografia
 • doklad potvrdzujúci účel pobytu, ak ide o zamestnanie, podnikanie alebo inú zárobkovú činnosť alebo štúdium.

Dôvodom k pobytu podľa smerníc EK sú:

 • práca
 • štúdium
 • ekonomická aktivita
 • príslušnosť k rodine

Aj keď nepotrebujete povolenie k pobytu (doba pobytu kratšia ako 3 mesiace), doporučujeme zaregistrovať sa u cudzineckej polície. Niektoré inštitúcie najmä bankové a daňové to môžu požadovať.


2.6 Kontrolný zoznam pred vašim príchodom do novej krajiny a po ňom

Pred odjazdom do Českej republiky sa presvedčte o tom, že máte:

 • zaistené (dočasné) ubytovanie
 • dostatok peňazí na prvý mesiac pobytu
 • správne doklady:
  - platný cestovný pas alebo iný platný cestovný dokument
  - Európsky preukaz zdravotného poistenia alebo iný doklad o zdravotnom poistení
  - formulár U1 (E301), resp. U2 (E303) (Európske formuláre pre koordináciu dávok v nezamestnanosti)
 • všeobecné znalosti o Českej republike

Po príjazde do Českej republiky:

 • zaregistrujte sa na obecnom úrade v mieste bydliska
 • zabezpečte si registráciu na cudzineckej polícii resp. povolenie k pobytu na regionálnom pracovisku Ministerstva vnútra ČR
 • prihláste sa k zdravotnému a sociálnemu poisteniu a k daňovej povinnosti
 • otvorte si bankový účet

 

3. PRACOVNÉ PODMIENKY


3.1 Prehľad pracovných podmienok v Európe

EÚ sa zaviazala k zlepšovaniu pracovných podmienok v celej Európe. Úzko spolupracuje s národnými vládami s cieľom zabezpečiť ľuďom príjemné a bezpečné pracovné prostredie. EÚ poskytuje podporu členským štátom prostredníctvom:

·         výmeny skúseností a rozvoja spoločných opatrení

·         stanovenia minimálnych požiadaviek týkajúcich sa pracovných podmienok, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

Zlepšovanie kvality pracovného života

Pre zlepšenie životných podmienok a bezpečia európskych pracovníkov je dôležité určiť, čo robí pracovné prostredie priaznivým a stanoviť kritériá pre kvalitné pracovné podmienky.

Európska nadácia pre zlepšenie životných a pracovných podmienok (Eurofound) so sídlom v Dubline je agentúrou EÚ, ktorá poskytuje informácie, poradenstvo a odborné znalosti v tejto oblasti.

Táto agentúra stanovila niekoľko kritérií pre kvalitu zamestnania a pracovného miesta, ku ktorým patria:

 ·      zdravie a dobré životné podmienky na pracovisku – dobré pracovné podmienky pomáhajú predchádzať zdravotným problémom, znižujú riziko úrazov a zvyšujú efektivitu;

·      vyváženie pracovného a mimopracovného života - občania EÚ by mali dostať možnosť nájsť rovnováhu medzi prácou a životom;

·      rozvoj zručností – kvalitné pracovné miesto je také, ktoré poskytuje príležitosti na odbornú prípravu, zlepšovanie a kariérny postup.

Sociálny dialóg

EÚ úzko spolupracuje so sociálnymi partnermi – vrátane podnikateľských organizácií a odborových zväzov – na celom rade otázok, ktoré sa týkajú praxe v oblasti zamestnávania a práce. Sociálny dialóg spája obidve strany odvetvia s cieľom uzatvárať dohody, ktoré môžu mať veľmi významný dopad na európskeho pracovníka. Niektoré dohody v rámci medziodvetvového sociálneho dialógu sa už objavili v právnych predpisoch EÚ a zahŕňajú zmeny podmienok týkajúcich sa rodičovskej dovolenky, práce na čiastočný úväzok a zmlúv na dobu určitú.
Sociálni partneri niekedy uzatvárajú tzv. autonómne dohody, ktoré upravujú napr. prácu z domova, stres na pracovisku, obťažovanie a násilie na pracovisku. Sociálny dialóg tiež prebieha v rôznych hospodárskych odvetviach a došlo k zriadeniu výborov v oblastiach, ako sú napríklad bankovníctvo, chemický priemysel, poisťovníctvo, telekomunikácie a oceliarstvo.

Viac informácií môžete vyhľadať na stránke Komisie venovanej sociálnemu dialógu. K organizáciám, ktoré sú zapojené do medziodvetvového sociálneho dialógu patrí mimo iných Európska konfederácia odborových zväzov a Businesseurope.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Podľa pravidiel EÚ majú zamestnávatelia povinnosť zabezpečiť svojim pracovníkom bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. To znamená, že zamestnávatelia musia vypracovať politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré zahŕňajú hodnotenie rizík, školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, konzultácie s pracovníkmi a poskytnutie postupov v oblasti prvej pomoci, protipožiarnej ochrany a evakuácie. Od zamestnancov sa očakáva, že budú dodržiavať pokyny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a hlásiť všetky možné nebezpečenstvá.

Viac informácií o zásadách rámca EU pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a o spôsobe, ktorým sa dotýka fyzických osôb a podnikov, je dostupných na stránke komisie.

Veľké množstvo užitočných informácií o tejto problematike poskytuje zamestnávateľom a pracovníkom Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
 

Stanovenie minimálnych požiadaviek


Zlepšovanie pracovných podmienok v členských štátoch EÚ do značnej miery závisí od stanovenia spoločných pracovnoprávnych noriem. Pracovnoprávne predpisy EÚ určujú minimálne požiadavky na udržateľné pracovné prostredie a v súčasnej dobe sa uplatňujú vo všetkých členských štátoch.

Pravidlá a predpisy EÚ, ktoré sa týkajú pracovných podmienok, pokrývajú širokú škálu otázok, vrátane pracovnej doby, zamestnávania dočasných pracovníkov, práv zamestnancov pracujúcich na čiastočný úväzok a ochrany pracovníkov pracujúcich na dobu určitú.

Cieľom právnych predpisov v týchto oblastiach je neustále zabezpečovať vysokú úroveň zamestnanosti pri súčasnom dodržiavaní práv občanov na pracovisku. Jedna zo smerníc EÚ napr. zaručuje, že podmienky zamestnania pracovníkov na čiastočný úväzok sú porovnateľné s tými, ktoré platia pre pracovníkov zamestnaných na plný úväzok. Zamestnávateľom je zároveň zakázané znevýhodňovať pracovníkov zamestnaných na dobu určitú oproti pracovníkom pracujúcim na dobu neurčitú.


3.2 Uznávanie diplomov a kvalifikácií

Uznanie kvalifikácie a kompetencií môže zohrať kľúčovú úlohu v rozhodnutí človeka začať pracovať v inej krajine EÚ. Bohužiaľ odlišné systémy vzdelávania a odbornej prípravy častokrát sťažujú zamestnávateľom a inštitúciám správne posúdenie kvalifikácie.

Uznanie odbornej kvalifikácie

Vo všeobecnosti platí princíp, podľa ktorého by občania EÚ mali mať možnosť voľne vykonávať svoju profesiu v akomkoľvek členskom štáte. V skutočnosti však prístupu k určitým povolaniam v hostiteľskej krajine bránia odlišné vnútroštátne požiadavky.

Na prekonanie týchto rozdielov zaviedla EÚ systém pre uznávanie odborných kvalifikácií. V rámci tohto systému sa rozlišuje medzi tzv. regulovanými profesiami (tj. profesiami, u ktorých sa zo zákona vyžaduje určitá kvalifikácia) a profesiami, ktoré nie sú v hostiteľskom členskom štáte zo zákona regulované . 

Európska komisia vypracovala nasledovný súbor nástrojov, ktoré by mali zabezpečiť lepšiu transparentnosť a vyššie vzájomné uznávanie akademických a odborných kvalifikácií:

·         Európsky kvalifikačný rámec (EQF): Hlavným cieľom rámca je vytvoriť väzby medzi rôznymi národnými kvalifikačnými systémami za účelom jednoduchšieho vzájomného uznávania diplomov. Jednotlivci a zamestnávatelia môžu používať rámec pre lepšie pochopenie a porovnanie kvalifikácií dosiahnutých v rôznych krajinách. Krajiny majú možnosť používať Európsky kvalifikačný rámec pre porovnanie s ich kvalifikačnými systémami – a od roku 2012 všetky kvalifikácie nesú odkaz na konkrétnu úroveň referenčného rámca.

·         Národné informačné centrá pre uznávanie dokladov o vzdelaní (NARICs): Sieť Národných informačných centier pre uznávanie dokladov o vzdelaní bola založená v roku 1984 z iniciatívy Európskej komisie. Strediská NARIC poskytujú poradenstvo pre akademické uznávanie štúdia v zahraničí. Nachádzajú sa vo všetkých členských štátoch EÚ/EHP a hrajú zásadnú úlohu v procese vzájomného uznávania kvalifikácií.

·         Európsky kreditný systém pre vysokoškolské vzdelávanie (ECTS): Tento systém má za cieľ umožniť ľahšie uznávanie štúdia v zahraničí. Umožňuje prenos učiva medzi rôznymi vzdelávacími inštitúciami a ponúka flexibilný spôsob ako získať vysokoškolský titul.

·         Europass: Europass je nástroj na zabezpečenie transparentnosti profesionálnych zručností. Skladá sa z piatich štandardizovaných dokumentov:

1.      CV (životopis)

2.      jazykový pas

3.      dodatky k osvedčeniu

4.      dodatky k diplomu

5.      dokument Europass - mobilita

Europass umožňuje uchádzačom o zamestnanie prezentovať svoje zručnosti a kvalifikácie vo forme, ktorá je zrozumiteľná v rôznych častiach Európy. Národné Europass centrá sa nachádzajú v každej členskej krajine EÚ/EHP.

·         Databáza regulovaných povolaní, ktorú vedie Komisia, obsahuje vyhľadávací zoznam regulovaných povolaní v členských štátoch EÚ/EHP a Švajčiarsku. Nájdete tu kontaktné miesta a informácie o kompetentných orgánoch.

 

3.3 Druhy zamestnania

Zamestnancom sa môže stať osoba, ktorá dovŕšila 15 rokov života a ukončila povinnú školskú dochádzku.

V posledných rokoch sa výrazne zvyšuje počet pracovných pomerov na dobu určitú. Doba trvania pracovného pomeru na dobu určitú nesmie presiahnuť 3 roky, pričom môže byť opakovaná najviac 2-krát.

Najbežnejším druhom pracovného pomeru je pomer na tzv. plný úväzok a čiastočný úväzok.

V rámci pracovného pomeru môžeme rozlišovať rôzne druhy zamestnávania: 

Sezónne práce, brigády

Pracovný pomer uzavretý na krátke obdobie v atypickej podobe pracovného pomeru (rôzne príležitostné, jednorazové, nepravidelné práce, práce malého rozsahu a pod.). Jedná sa o práce často sprostredkované personálnymi agentúrami špecializovanými na brigády.

Dobrovoľná práca

Dobrovoľnú službu môže vykonávať osoba staršia ako 15 rokov, ak ide o výkon dobrovoľníckej služby na území ČR a staršia ako 18 rokov, ak ide o výkon služby v zahraničí. Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku službu na základe zmluvy uzavretej s vysielajúcou organizáciou. 

Agentúrne zamestnávanie

Agentúrny zamestnanec je v pracovnoprávnom vzťahu k agentúre, ktorá ho dočasne prideľuje na výkon práce u svojho klienta – užívateľa. Zamestnanec musí byť vo vzťahu k agentúre v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy alebo s ňou musí uzavrieť dohodu o pracovnej činnosti. Agentúra práce nemôže toho istého zamestnanca dočasne prideliť k tomu istému užívateľovi na viac ako 12 kalendárnych mesiacov. To neplatí, ak o to agentúru požiada zamestnanec alebo ak sa jedná o zástup za materskú alebo rodičovskú dovolenku. Agentúry práce nemôžu dočasne prideliť k užívateľovi zamestnanca, ktorému bola vydaná zelená karta, modrá karta, povolenie na zamestnanie alebo ak je osobou so zdravotným postihnutím.
Tiež existujú dohody o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer a to Dohoda o vykonaní práce a Dohoda o pracovnej činnosti.  

Dohodu o vykonaní práce je možné uzavrieť, ak predpokladaný rozsah práce nepresiahne 300 hodín v kalendárnom roku. Dohodu o vykonaní práce je možné použiť len na uzavretú a ucelenú pracovnú úlohu. Naopak dohodu o pracovnej činnosti možno dohodnúť i na prácu vymedzenú druhovo. Musí byť vždy spísaná písomne.

Dohodu o pracovnej činnosti môže zamestnávateľ uzatvoriť i keď predpokladaný rozsah práce prekročí limit 300 hodín v kalendárnom roku, ale zároveň dohodnutý rozsah pracovnej doby nesmie zásadne prekročiť polovicu stanovenej týždennej pracovnej doby. Jedná sa o činnosť, ktorá má opakujúci sa charakter (napr. upratovanie). Dohoda musí byť vždy spísaná písomne.

Bližšie informácie možno nájsť v Zákonníku práce (Zákon č. 262/2006 Sb.), Zákone o zamestnanosti (Zákon č. 435/2004 Sb.) a v Zákone o živnostenskom podnikaní (Zákon č. 455/1991 Sb.).


3.4 Pracovné zmluvy

Pracovný pomer medzi zamestnávateľom a zamestnancom sa zakladá len pracovnou zmluvou alebo vymenovaním (voľbou príslušným orgánom), len u vedúceho podľa zvláštneho právneho predpisu, ďalej u organizačnej zložky štátu, útvaru, štátneho podniku, štátneho fondu.

Pred uzavretím pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť zamestnanca s jeho právami a povinnosťami.


Nevyhnutné náležitosti pracovnej zmluvy:

 • druh práce - funkcia, činnosť
 • miesto výkonu práce - obec a organizačná jednotka alebo inak určené miesto
 • deň nástupu - najčastejšie označený konkrétnym kalendárnym dňom

Zmluva musí byť uzatvorená písomne, jedno vyhotovenie musí dostať zamestnanec a druhé si ponecháva zamestnávateľ. Pokiaľ nie sú v zmluve obsiahnuté práva a povinnosti, musí byť zamestnanec do jedného mesiaca od nástupu do zamestnania písomne informovaný.

Ak zamestnanec nenastúpi v dohodnutý deň do práce bez toho, aby mu v tom bránila prekážka, o ktorej sa zamestnávateľ nedozvie do 1 týždňa, môže zamestnávateľ od pracovnej zmluvy odstúpiť.

Obsah práv a povinností:

 • meno a priezvisko zamestnanca
 • názov a sídlo zamestnávateľa
 • bližšie označenie druhu a miesta výkonu práce
 • dĺžka dovolenky - zákonom stanovená na najmenej 4 týždne
 • dĺžka výpovednej lehoty - výpovedná lehota činí nejmenej 2 mesiace, ak nie je stanovené inak
 • týždenná pracovná doba a jej rozvrh - základná pracovná doba činí 40 hodin týždenne
 • údaje o mzde a spôsobe odmeňovania (frekvencia, termín, miesto a spôsob výplaty)
 • údaje o kolektívnych zmluvách, ktoré upravujú pracovné podmienky
 • oboznámenie sa s pracovným poriadkom a s právnymi predpismi pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • zoznámenie sa s kolektívnou zmluvou a vnútornými predpismi

Pracovný pomer vzniká dňom, kedy bol dohodnutý v pracovnej zmluve nástup do práce.

Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy je možné zmeniť len vtedy, ak sa dohodnú zamestnávateľ a zamestnanec na jeho zmene. Táto zmena musí byť vždy v písomnej podobe. Pracovný pomer môže byť ukončený dohodou, výpoveďou, okamžitým zrušením alebo zrušením v skúšobnej dobe. Vždy po splnení zákonných podmienok.

 

3.5 Špeciálne kategórie

Pracovné podmienky pre ženy:

 • Ženy nesmú byť zamestnávané prácami, ktoré ohrozujú ich materstvo; ministerstvo zdravotníctva stanoví vyhláškou práce a pracoviská, ktoré sú zakázané ženám, ktoré koja, tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode.
 • Tehotným ženám a rodičom, ktorí sa starajú o dieťa do 1 roku veku, nemôže byť nariadená práca nadčas.
 • Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnankyni, ktorá kojí svoje dieťa, okrem prestávky v práci aj zvláštne prestávky na kojenie. Tehotná žena môže byť zamestnaná do doby najdlhšie 6 týždňov pred plánovaným pôrodom.
 • Tehotné zamestnankyne a rodičia starajúci sa o deti do veku 8 rokov môžu byť vyslaní na pracovnú cestu mimo obvod obce svojho pracoviska alebo bydliska len so svojim súhlasom; preložiť ich môže zamestnávateľ len na ich žiadosť. Majú tiež právo požiadať o úpravu pracovnej doby a zamestnávateľ by im mal vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.
 • Bližšie podmienky upravuje zákonník práce.

Pracovné podmienky mladistvých:

 • Zdravý fyzický a psychický rozvoj mládeže vyžaduje, aby nie len v detskom veku, ale ani v dobe dospievania nebola mládež zamestnávaná prácami, ktoré by tento rozvoj mohli ohroziť: je zakázaná práca nadčas, práca v noci (s výnimkou nočnej práce nepresahujúcej 1 hodinu, ak je to potrebné pre ich výchovu k povolaniu), práce pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní.
 • Zamestnancom se môže stať osoba, ktorá dosiahne 15 rokov veku a ukončila povinnú školskú dochádzku. 
 • Stanovená týždenná pracovná doba u mladistvého (15-18 rokov) nesmie presiahnúť 40 hodin a dĺžka jednej zmeny nesmie prekročiť 8 hodin. 
 • O výkone činnosti dieťaťa rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce ČR.

Osoby so zdravotným postihnutím:

 • Fyzickým osobám so zdravotným postihnutním sa poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce.
 • Sú definované ako osoby, ktoré sú orgánom sociálneho zabezpečenia uznané invalidnými v troch stupňoch alebo ako osoba zdravotne znevýhodnená. 
 • Majú právo napr, na pracovnú rehabilitáciu, chránené pracovné miesto; pokiaľ ich zamestnávateľ zamestná, môže požiadať o určité príspevky podľa Zákona o zamestnanosti.

Problematiku zdravotného postihnutia zastrešuje Informačný portál pre osoby so špecifickými potrebami 
 

3.6  Samostatná zárobková činnosť

Osoba, ktorá chce začať podnikať, je povinná ohlásiť svoje rozhodnutie živnostenskému úradu, kde musí získať tzv. živnostenský list (dnes výpis zo živnostenského registra), ktorý sa vyžaduje aj pri registrácii na finančnom úrade a pri ďalších príležitostiach (registrácia vo veľkoobchodoch, založenie bankového účtu a pod.).

ZÁKLADNÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA ŽIVNOSTI

 • všeobecné podmienky: bezúhonnosť a plná svojprávnosť resp. súhlas zákonného zástupcu maloletého a privolenie súdu pre maloletých
 • zvláštne podmienky: odborná spôsobilosť (vzdelanie alebo prax v určitom obore) nutná pre remeselné a viazané živnosti a pre koncesie.

S prvým živnostenským listom je Vám pridelené identifikačné číslo (IČ, IČO). Živnostenský úrad je povinný vystaviť živnostenský list do 15 dní od ohlásenia. Jednotným registračným formulárom môže osoba previesť naraz všetky potrebné i voliteľné registrácie a ohlásenia, teda zahájenie živnosti, registráciu k dani z príjmu i oznámenia zdravotnej poisťovni a správe sociálneho zabezpečenia. Zároveň môže previesť aj registráciu k cestnej dani, DPH alebo dani z príjmu za zamestnanca, podľa toho, čo bude potrebovať. Výpis z registra trestov už nepotrebuje, úrad si ho zaistí sám. Pokiaľ neurobí registráciu a ohlásenia pomocou Jednotného registračného formulára na jednotnom kontaktnom mieste, ktorých zoznam sa nachádza na portáli pre podnikanie a export, musí to urobiť jednotlivo na príslušných úradoch a poisťovniach. Za vydanie živnostenského listu je každý povinný zaplatiť správny poplatok, ten musí byť zaplatený pred podaním ohlásenia živnosti.

Výška poplatku je 1 000,- Kč za ohlásenie živnosti pri vstupe do živnostenského podnikania, 500,- Kč za ďalšie ohlásenie živnosti. V prípade prevádzkovania živnosti priemyslovým spôsobom činí tento poplatok 10 000 Kč - 20 000  Kč.

Náležitosti ohlásenia živnosti upravuje živnostenský zákon, a to ako pre občanov ČR, tak pre zahraničné osoby. 

SZČO odvádza pravidelne zálohy na sociálne poistenie a zdravotné poistenie. Nemocenské poistenie je dobrovoľné. 

Existujú tri typy ohlasovacích živností (voľné, viazané a remeselné) a živnosti koncesované, o ktorých sa možno viac dozvedieť na portáli verejnej správy.

Na podporu podnikania slúži Sieť Enterprise Europe Network, nápomocná je aj Hospodárska komora ČR a Česká podnikateľská reprezentácia pri EÚ v Bruseli. Sprievodcu živnostenským podnikaním možno nájsť na portáli Ministerstva priemyslu a obchodu.  

 

3.7  Platové podmienky

Minimálna mzda
Výška tejto mzdy je najnižšou možnou hranicou ohodnotenia od zamestnávateľa. Minimálna mzda je stanovená tak pri hodinovom ohodnotení, ako pri ohodnotení mesačným tarifom. Minimálna mzda sa vzťahuje na všetkých zamestnancov v pracovnom pomere alebo právnom vzťahu založenom dohodami o prácach konaných mimo pracovný pomer (dohoda o prevedení práce a dohoda o pracovnej činnosti). Nerozlišuje sa, či sa jedná o pracovný pomer na dobu určitú či neurčitú alebo o súbežné pracovné pomery.
Výška tejto čiastky je upravená zákonníkom práce a môže sa meniť každý rok s ohľadom na vývoj ekonomickej situácie. Momentálna výška minimálnejí mzdy je 13 350 CZK hrubého, respektive 79,80 CZK/hod. (platné od 1.1.2019).

Hrubá a čistá mzda
Každý zamestnanec zo svojej hrubej mzdy musí odvádzať zrážky (viac informácií o zrážkach zo mzdy v kapitole Dane a pracovné náklady). Tieto zrážky tvoria jednak poistné na zdravotné a sociálne poistenie a ďalej daň z príjmu, čo je záloha na daň z príjmu s tým, že na konci roku sa uskutoční daňové zúčtovanie. Po odčítaní týchto zrážok zostáva čiastka, ktorej sa hovorí čistá mzda. Okrem toho zamestnancovi môžu byť zo mzdy zrážané aj ďalšie individuálne zrážky ako napr. splácanie pôžičky, sporenie a pod.
Ak zamestnanec po určitú dobu nevykonáva prácu z dôvodov, ktoré vymedzuje zákonník práce, ak je napr. na dovolenke či v pracovnej neschopnosti, neprináleží mu bežná mzda, ale tzv. náhrada mzdy. V niektorých prípadoch náhrada mzdy zodpovedá priemernej čistej mzde zamestnanca, v iných prípadoch je nižšia alebo sa vypláca len po určitý počet dní.

Spôsob výplaty miezd
Mzda sa najčastejšie vypláca v stanovenom výplatnom termíne prevodom na bankový účet alebo zamestnancovi v hotovosti. Mzda je splatná po vykonanej práci, najneskôr behom nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Existuje aj forma vopred dohodnutých záloh, ktoré môžu byť zamestnancom vyplácané ešte pred výplatným termínom.

Mzda môže byť vyplácaná aj v cudzej mene, pokiaľ existuje daný prepočet stanovený Českou národnou bankou.
Pri mesačnom vyúčtovaní mzdy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi písomný doklad obsahujúci údaje o jednotlivých zložkách mzdy a o prevedených zrážkach. Na žiadosť zamestnanca predloží zamestnávateľ doklady, na základe ktorých bola mzda vypočítaná.
 

3.8 Pracovná doba

Dĺžka stanovenej týždennej pracovnej doby nesmie prekročiť 40 hodín týždenne.

Dĺžka stanovenej týždennej pracovnej doby nesmie prekročiť u zamestnancov:

 • pracujúcich v podzemí pri ťažbe uhlia, rúd a nerastných surovín, vo výstavbe dolov a na banských pracoviskách geologického prieskumu 37,5 hodiny týždenne
 • s trojzmenným a nepretržitým pracovným režimom 37,5 hodiny týždenne
 • s dvojzmenným pracovným režimom 38,75 hodín týždenne

Dĺžka zmeny v jednotlivých dňoch nesmie presiahnuť 8 hodín u zamestnanca mladšieho ako 18 rokov. Dĺžka stanovenej týždennej pracovnej doby vo viacerých pracovnoprávnych vzťahoch zamestnanca mladšieho ako 18 rokov, nesmie vo svojom súhrne presiahnuť 40 hodín týždenne.

V ČR je pracovná doba 40 hodín týždenne obvykle rozdelená na osemhodinovú pracovnú dobu do piatich pracovných dní. Prestávka na obed sa do pracovnej doby nezapočítava. Všeobecne sa pracovná doba v štátnych inštitúciách a súkromných firmách líši.

V ČR mávajú väčšie podniky kolektívne zmluvy, ktoré vybrané pracovné podmienky môžu upravovať, napr. pracovnú dobu, platenie nadčasov, náhradné pracovné voľná, rôzne príspevky na dovolenky, dôchodok, zriaďujú podnikové materské škôlky, dojednávajú lepšie bezpečnostné podmienky atď.

Dovolenka na zotavenie
V ČR je základný výmer dovolenky štyri týždne ročne. Predĺženie dovolenky môže stanoviť kolektívna zmluva. Samozrejme sa môže stať, že nebudete u jedného zamestnávateľa pracovať celý rok. Pokiaľ ale bude Váš pracovný pomer dlhší ako 60 dní, máte nárok na určitú časť dovolenky. Za každý celý odpracovaný mesiac Vám náleží jedna dvanástina dovolenky za kalendárny rok.

Štátne sviatky
Práca vo sviatok záleží na zaistení činnosti jednotlivých organizácií, firiem. V prípade práce vo sviatočný deň Vám patrí príplatok podľa zákona.
 

3.9  Dovolenka (ročná dovolenka, rodičovská dovolenka, atď.)

V ČR je zákonom stanovená zamestnancovi v pracovnom pomere riadna dovolenka v dĺžke 4 týždňov na kalendárny rok. Všeobecne predĺženie dovolenky môže stanoviť kolektívna zmluva. Niektoré skupiny zamestnancov majú nárok na dovolenku v dĺžke 5 týždňov (zamestnanci verejnej správy, samosprávy, príspevkových organizácií) či 8 týždňov (pedagogickí a akademickí pracovníci).

Právo na čerpanie celej dovolenky vzniká odpracovaním 60 dní, avšak aj pokiaľ pracuje zamestnanec kratšiu dobu, môže čerpať 1/12 celkovej dovolenky, ktorá mu patrí za 1 rok.

Obdobie čerpania dovolenky určuje zamestnávateľ po dohode s odborovým zväzom, prípadne zamestnancom. Zamestnanec má právo čerpať dovolenku aspoň 2 týždne vcelku.

Ďalšie typy dovolenky a pracovného voľna:
preňažná podpora v materstve – prináleží matke po dobu 28 týždňov, pri 2 alebo viac deťoch 37 týždňov
rodičovská dovolenka – na žiadosť sa poskytuje matke alebo otcovi po skončení materskej dovolenky alebo pri prevzatí dieťaťa do starostlivosti maximálne do 4 rokov veku dieťaťa
dodatková dovolenka – 1 týždeň dovolenky naviac za rok patrí zamestnancom pri výkone prác zvlášť obtiažnych alebo zdraviu škodlivých
voľno za účelom prehĺbenia či zvyšovania kvalifikácie predpísanej k výkonu práce

 

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja:

Štátne sviatky
1. január - Deň obnovy samostatného českého štátu
8. máj – Deň víťazstva
5. júl - Deň slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda
6. júl - Deň upálenia majstra Jána Husa
28. september- Deň českej štátnosti
28. október - Deň vzniku samostatného československého štátu
17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu

Ostatné nepracovné sviatky:
1. január - Nový rok
Veľký piatok a Veľkonočný pondelok
1. máj - Sviatok práce
24. december - Štedrý deň
25. december - 1. sviatok vianočný
26. december - 2. sviatok vianočný

V prípade práce vo sviatočný deň patrí zamestnancovi podľa zákona príplatok.

 

3.10  Ukončenie pracovného pomeru

Ukončiť pracovný pomer v ČR možno zo strany zamestnávateľa alebo zamestnanca niekoľkými spôsobmi:

 • dohodou – medzi zamestnávateľom a zamestnancom písomne k určitému dňu
 • výpoveďou – písomne zo strany zamestnávateľa (s uvedením dôvodov daných zákonom) alebo zamestnanca (aj bez udania dôvodu)
 • okamžitým zrušením – zo strany zamestnanca
 • zrušením v skúšobnej dobe – zo strany zamestnávateľa aj zamestnanca i bez uvedenia dôvodu
 • uplynutím dohodnutej doby pri práci dohodnutej na dobu určitú
 • úmrtím zamestnanca

Český dôchodkový systém sa skladá z dvoch častí: z povinného základného dôchodkového poistenia a dobrovoľného doplnkového penzijného pripoistenia. O nároku na dôchodok, jeho výške a výplate rozhoduje Česká správa sociálneho zabezpečenia. Všetky typy dôchodku sa skladajú zo základnej výmery, ktorá je jednotná a percentuálnej výmery, ktorá sa stanovuje podľa doby poistenia. Ak spĺňate súčasné podmienky na viac dôchodkov, vypláca sa len jeden dôchodok a to ten najvyšší.

Druhy dôchodkov:

Starobný dôchodok – nárok má každý, kto dosiahne dôchodkový vek a splní požadovanú dobu poistenia viď tabuľka nižšie. U žien je dôchodkový vek znížený podľa počtu vychovávaných detí.

Predčasný starobný dôchodok –  podmienkou nároku je splnenie potrebnej doby dôchodkového poistenia (viď tabuľka nižšie) a dosiahnutie veku 60 rokov. 

Invalidný dôchodok – je možné priznať na základe posudku lekára Českej správy sociálneho zabezpečenia (ČSSZ) a len v prípade, že sa poistenec 1) stal invalidným a získal potrebnú dobu poistenia alebo 2) stal invalidným následkom pracovného úrazu alebo chorobou z povolania. Invalidní dôchodcovia môžu mať príjmy zo zárobkovej činnosti.

Vdovský a vdovecký dôchodok – majú nárok manželia pokiaľ bol zomretý poberateľom dôchodku alebo splnil potrebné doby nároku na plný starobný dôchodok alebo zomrel následkom pracovného úrazu.

Sirotský dôchodok – na sirotský dôchodok má nárok nezaopatrené dieťa , pokiaľ mu zomrel jeho rodič (príp. osvojiteľ) alebo osoba, ktorá dieťa prevzala do starostlivosti a súčasne 1) bol zomretý ku dňu smrti poberateľom starobného, plného invalidného alebo čiastočného invalidného dôchodku alebo 2) spĺňal ku dňu smrti podmienku potrebnej doby poistenia pre nárok na starobný dôchodok alebo 3) ak zomrel následkom pracovného úrazu.

Tabulka pre dôchodkový vek

 

Rok narodenia Dôchodkový vek činí u
mužov žien s počtom vychovaných detí
0 1 2 3 a 4 5 a viac
1953 63r 62r 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m
1954 63r+2m 62r+4m 61r 59r+8m 58r+4m 57r
1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m
1956 63r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m
1957 63r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+4m 58r
1958 63r+10m 63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 58r+4m
1959 64r 64r 63r+2m 61r+8m 60r+2m 58r+8m
1960 64r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m
1961 64r+4m 64r+4m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 59r+8m
1962 64r+6m 64r+6m 64r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+2m
1963 64r+8m 64r+8m 64r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m
1964 64r+10m 64+10m 64r+10m 64r+2m 62r+8m 61r+2m
1965 65r 65r 65r 64r+8m 63r+2m 61r+8m
1966 65r+2m 65r+2m 65r+2m 65r+2m 63r+8m 62r+2m
1967 65r+4m 65r+4m 65r+4m 65r+4m 64r+2m 62r+8m
1968 65r+6m 65r+6m 65r+6m 65r+6m 64r+8m 63r+2m
1969 65r+8m 65r+8m 65r+8m 65r+8m 65r+2m 63+8m
1970 65r+10m 65r+10m 65r+10m 65r+10m 65r+8m 64r+2m
1971 66r 66r 66r 66r 66r 64r+8m
1972 66r+2m 66r+2m 66r+2m 66r+2m 66r+2m 65r+2m
1973 66r+4m 66r+4m 66r+4m 66r+4m 66r+4m 65r+8m
1974 66r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+2m

 

3.11 Zastupovanie pracovníkov

Odborové orgány majú právo zúčastňovať sa pracovnoprávnych vzťahov vrátane kolektívneho vyjednávania za podmienok stanovených zákonom. Vznik odborových orgánov závisí hlavne od iniciatív v rámci podnikov. Základné odborové organizácie pôsobia u jednotlivých zamestnávateľov alebo môžu združovať členov odborov od viacerých zamestnávateľov pôsobiacich v danom regióne. Členstvo v odborových organizáciách je dobrovoľné, je možné z nich kedykoľvek vystúpiť.

Cieľom odborových organizácií je predovšetkým uzatvárať kolektívne zmluvy, ktoré upravujú najmä pracovné a mzdové podmienky všetkých zamestnancov so zamestnávateľom. Zamestnávateľ napr. informuje príslušný odborový orgán o vývoji miezd a platov, ekonomickej situácii zamestnávateľa, zmenách organizácie práce, systém hodnotenia a odmeňovania zamestnancov, systém školenia a vzdelávania zamestnancov, opatreniach na zlepšenie hygieny a bezpečnosti práce.

Pokiaľ neexistuje príslušný odborový orgán, môže vzniknúť rada zamestnancov alebo zástupcov pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Úrad práce
Kontrolné právomoci úradov práce sú zakotvené v Zákone o zamestnanosti a v normách upravujúcich výkon finančnej kontroly. Pre verejnosť sa táto činnosť vzťahuje na kontrolu dodržiavania Zákona o zamestnanosti č. 435/2004 Sb. a Zákona o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

Oblastné inšpektoráty práce
Oblastné inšpektoráty práce majú oprávnenie kontrolovať dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov a práv a povinností v pracovnoprávnych vzťahoch.
 

3.12 Pracovné spory – štrajky

Pracovné spory
Spory medzi zamestnávateľom a zamestnancom o nároky z pracovného pomeru prejednávajú a rozhodujú súdy. V prípade, že zamestnanec pocíti, že zamestnávateľ nejakým spôsobom nedodržuje zákonník práce, môže sa zamestnanec obrátiť na oblastný inšpektorát práce príslušný miestu pôsobiska zamestnávateľa. Inšpektoráty práce majú právomoc nezákonné chovanie aj pokutovať.

Štátny úrad inšpekcie práce
Kolářská 451/13
746 01 Opava
tel. +420 950 179 101

Štrajky
Štrajky sú väčšinou organizované odborovými organizáciami z dôvodu vyjednávania so zamestnávateľom. Väčšinou sú tieto štrajky brané výstražnou formou, kedy zamestnanci požadujú ústupok na strane zamestnávateľa. Dôsledky týchto štrajkov vyplývajú z okolností a tiež z prístupu zamestnávateľa. V dobe účasti na štrajku neprináleží zamestnancovi mzda ani náhrada mzdy. Účasť na štrajku sa považuje ako ospravedlnená neprítomnosť v práci a to až do doby, kedy by nadobudlo právnu moc rozhodnutie súdu o nezákonnosti štrajku.
 

3.13 Odborná príprava

Odborné vzdelávanie a príprava zahŕňa praktické činnosti a kurzy vzťahujúce sa k určitému zamestnaniu a povolaniu, ktorých cieľom je pripraviť účastníkov na ich budúcu kariéru. Odborné vzdelávanie je základným prostriedkom na dosiahnutie uznania odbornej kvalifikácie a zvýšenie šancí pre získanie dobrého pracovného miesta.

Iniciatívy EÚ na podporu odborného vzdelávania

V snahe podporiť spoločný prístup k rozvoju systémov odbornej prípravy v Európe, využíva EÚ rôzne nástroje a iniciatívy. Väčšina z nich v súčasnosti beží v rámci tzv. Programu celoživotného vzdelávania.

Program celoživotného vzdelávania zahŕňa všetky formy vzdelávania a trvá od obdobia predškolskej prípravy až po odchod do dôchodku. Jeho hlavným zámerom je umožniť ľuďom rozvíjať a udržať ich kľúčové kompetencie počas celého života a uľahčiť im voľný pohyb na trhu práce v rôznych regiónoch a krajinách.

Financovanie vo forme grantov je prístupné pre celý rad aktivít, vrátane výmen, stáží a činností v rámci vytvárania sietí. Projekty sú početné a rozmanité, tak ako pre študentov, tak aj pre školiteľov a učiteľov. 

K hlavným podprogramom patria:

•         Erasmus+. Považuje sa za lídra vzdelávacích a školiacich programov EÚ. Každoročne umožňuje takmer 200 000 študentom študovať a pracovať v zahraničí. Erasmus taktiež financuje spoluprácu medzi európskymi vysokými školami.

•         Leonardo da Vinci. Okrem pomoci jednotlivcom pri získavaní nových zručností, tento program pomáha verejným a súkromným organizáciám pôsobiacim v oblasti odbornej prípravy spolupracovať s partnermi z celej EÚ, tak aby si mohli vymieňať skúsenosti a osvedčené postupy. Program Leonardo da Vinci tiež okrem iného podporuje zahraničné stáže a výmenné projekty, študijné pobyty a nadnárodné siete.

•         Grundtvig. Jeho prvotným cieľom je zlepšenie kvality odborného vzdelávania dospelých. Tento program zahŕňa formálne, neformálne aj informálne vzdelávanie.

Organizácie EÚ na podporu odborného vzdelávania v Európe

EÚ zriadila niekoľko agentúr s cieľom zlepšiť spoluprácu a napomáhať výmenám v oblasti odborného vzdelávania:

·        Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP / Centre Européen pour le Dévelopement de la Formation Professionnelle) bolo založené v roku 1975 ako špecializovaná agentúra EÚ na podporu a rozvoj odborného vzdelávania a prípravy v Európe. Agentúra sídliaca v gréckom Solúne prevádza výskum a analýzy v oblasti odborného vzdelávania a rozširuje svoje odborné vedomosti na rôznych európskych partnerov, ako sú výskumné inštitúcie, vysoké školy a vzdelávacie  zariadenia.

·        Európska nadácia pre odborné vzdelávanie, založená v roku 1995, pracuje v úzkej spolupráci s CEDEFOP. Jej poslaním je podporovať partnerské krajiny (za hranicami EÚ) v modernizácii a rozvoji ich systémov odborného vzdelávania.

 

4. ŽIVOTNÉ PODMIENKY

4.1 Prehľad životných podmienok v Európe

 Kvalita života – na vrchole agendy sociálnej politiky EÚ

Priaznivé životné podmienky závisia od celého radu faktorov, z ktorých možno menovať napr. kvalitnú zdravotnú starostlivosť, príležitosti pre vzdelávanie a odbornú prípravu a dobrú dopravnú vybavenosť, ktoré priamo ovplyvňujú každodenný život a prácu občanov. Európska únia si stanovila za cieľ neustále zlepšovať kvalitu života vo všetkých členských štátoch, pričom berie do úvahy nové výzvy súčasnej Európy, ako sú sociálne vylúčenie a starnutie populácie.

Zamestnanosť v Európe

Zlepšovanie pracovných príležitostí v Európe je pre EÚ jednou z kľúčových priorít.
So zámerom riešenia problému nezamestnanosti a zvýšenia mobility v rámci pracovných miest i regiónov, sa na úrovni EÚ rozvíja a realizuje široká škála iniciatív na podporu Európskej stratégie zamestnanosti. Stratégia poskytuje rámec, podľa ktorého môžu Európske krajiny koordinovať svoje pracovné politiky a vzájomne zdieľať informácie.

Zlepšovanie perspektívy každého Európana v oblasti zamestnania je ústredným bodom 10-ročnej stratégiu EÚ pre európsky rast - Európa 2020. Kľúčovým cieľom je zabezpečiť, aby 75% európskych obyvateľov vo veku 20-64 rokov malo prácu do konca tejto dekády.


Zdravie a zdravotná starostlivosť v Európskej únii

Dobré zdravie a dostupnosť vysoko kvalitných služieb zdravotnej starostlivosti patria k dôležitým prioritám všetkých Európanov. Naviac, väčšina ľudí očakáva rýchly a jednoduchý prístup k lekárskej starostlivosti pri cestovaní v rámci Európskej únie.

Zdravotná politika EÚ má za cieľ reagovať na tieto potreby. Európska Komisia vyvinula koordinovaný prístup k zdravotnej politike a uviedla do praxe rad iniciatív, ktoré dopĺňajú aktivity národných orgánov členských štátov. Spoločné opatrenia a ciele únie sú súčasťou zdravotných programov a stratégií EÚ.

Súčasný Program verejného zdravia EÚ má tri hlavné ciele:

·         zlepšiť ochranu zdravia občanov

·         podporovať zdravie a odstraňovať nerovnosti v oblasti zdravia občanov

·         vypracovávať a šíriť poznatky z oblasti zdravia

Vzdelávanie v EÚ

Členské štáty nesú zodpovednosť za vytváranie vlastných vzdelávacích systémov. EÚ sa však snaží podporiť vzájomnú kooperáciu medzi jednotlivými systémami vzdelávania prostredníctvom koordinácie aktivít, ktoré môžu pomôcť dosiahnuť spoločné ciele a ktoré môžu poskytnúť občanom viac príležitostí na vzdelávanie a štúdium po celú dobu ich života.

V praxi to funguje tak, že EÚ spolupracuje s vnútroštátnymi orgánmi a vzdelávacími inštitúciami členských štátov, ktoré sa snažia vymeniť si cenné skúsenosti a zvyšovať kvalitu vzdelávania. Okrem toho EÚ vytvára a financuje viacero programov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. 

Schengenský priestor

Schengenským dohovorom, ktorý platí od marca 1995, sa zrušili kontroly na hraniciach v rámci priestoru signatárskych štátov a vytvorila sa jedna vonkajšia hranica, na ktorej sa kontroly musia vykonávať v súlade so spoločným súborom pravidiel.

Do roku 2012 sa do Schengenského priestoru zapísalo 25 európskych krajín. 22 z nich sú členskými krajinami EÚ (Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Švédsko). Island, Nórsko a Švajčiarsko sú taktiež v Schengenskom priestore. Spojené kráľovstvo a Írsko nie sú súčasťou Schengenského priestoru.

Doprava v EÚ

Dopravná politika EÚ je zameraná na odstránenie prekážok medzi členskými štátmi, čo umožňuje rýchlu, efektívnu a lacnú prepravu osôb a tovaru. Cieľom je zabezpečiť čisté, bezpečné a efektívne cestovanie po celej Európe a zároveň posilniť vnútorný trh pre voľný pohyb osôb a tovaru. Európska únia je tiež zástancom práv cestujúcich:

Letecká doprava a práva cestujúcich

Vytvorenie jednotného európskeho trhu v leteckej doprave prináša cestujúcim nižšie ceny a väčší výber prepravcov a služieb. EÚ vytvorila aj súbor práv zabezpečujúcich cestujúcim v leteckej doprave spravodlivé zaobchádzanie.

Ak sa vyskytne problém, ktorý sa týka letu, ktorý smeruje z krajiny EÚ alebo letu, ktorý ma cieľovú stanicu v krajine EÚ s dopravcom registrovaným v EÚ (alebo na Islande, v Nórsku alebo vo Švajčiarsku), cestujúci si môže na základe súboru práv vydaných EÚ uplatniť nárok na odškodné alebo náhradu.

V prípade, ak je váš nástup do lietadla zamietnutý, čelíte nadpriemernému meškaniu (viac než 5 hodín), alebo je váš let zrušený či obsadený nadmerným počtom rezervácií, máte právo si vybrať, či svoju cestu presmerujete alebo si necháte svoju letenku preplatiť. Ak sa rozhodnete nechať si preplatiť svoju letenku, vzdávate sa práva na akékoľvek pokračovanie vo svojej ceste, asistencie alebo presmerovania od leteckej spoločnosti.

Vaša letecká spoločnosť by vás vždy mala informovať o vašich právach, dôvodoch akéhokoľvek zamietnutia nástupu na palubu, zrušených letoch či dlhých meškaniach (viac než 2 hodiny). Taktiež máte nárok na poskytnutie občerstvenia, jedla, telefonát, prípadne prenocovanie. Všetko závisí od dĺžky meškania a vzdialenosti letu.

Okrem toho, v prípade ak je váš nástup do lietadla zamietnutý, váš let zrušený alebo ak sa stane, že vaše lietadlo pristane v mieste príletu o viac ako tri hodiny neskôr, môžete mať nárok na finančné vyrovnanie vo výške 250-600 EUR, čo závisí od vzdialenosti letu.

Práva cestujúcich v železničnej doprave

V prípade omeškania alebo zrušenia vášho vlakového spojenia vám vzniká nárok na kompenzáciu. Taktiež máte právo dozvedieť sa náležité informácie ohľadom meškania.

Ak železnice ohlásia meškanie vlaku minimálne na 1 hodinu (oproti času vyznačenom na cestovnom lístku), máte možnosť si vybrať z nasledovného:

·          zrušiť svoje cestovné plány a žiadať okamžité vrátenie peňazí v plnej výške ceny cestovného lístku (alebo aspoň z tej časti, ktorú nemôžete absolvovať). Taktiež môžete žiadať vrátenie peňazí za tú časť cesty, ktorú ste už absolvovali, pokiaľ meškanie znamená, že už nemôžete splniť účel svojej cesty

·         požiadať svojho prepravcu o presmerovanie cesty do svojho cieľového miesta určenia buď pri najbližšej príležitosti alebo v neskoršom termíne podľa vlastnej voľby

·         pokračovať v ceste po plánovanej cestovnej trase aj napriek meškaniu.

V prípade, ak sa rozhodnete pokračovať v ceste, máte nárok na odškodnenie. Ak vlak mešká v rozmedzí jednej až dvoch hodín, máte nárok na vrátenie 25% sumy z ceny lístka. Ak vlak mešká viac než dve hodiny, nárok vám stúpa na vrátenie 50% sumy z ceny lístka. Odškodnenie vám musí byť vyplatené do jedného mesiaca od podania žiadosti.

 

4.2 Politický, administratívny a právny systém

Česká republika je štát s parlamentnou demokraciou, s nezávislými súdmi a štátnou mocou uplatňovanou v medziach zákona. V čele ČR stojí prezident, výkonná moc je však hlavne v rukách vlády. Ústava ČR a Listina základných ľudských práv a slobôd sú dva základné dokumenty, ktoré určujú povahu českej demokracie a usporiadanie republiky. Oficiálna mena je česká koruna.

Správa štátu je organizovaná na troch úrovniach:

 • centrálna: štát a štátne inštitúcie
 • regionálna: kraj a krajské úrady
 • lokálna: obec

Krajina je rozdelená na 14 krajov.

Zákonodarná moc prislúcha parlamentu, ktorý je tvorený dvoma komorami. Snemovňa má 200 poslancov, ktorí sú volení na 4 roky. Senát má 81 senátorov, ktorých mandát trvá 6 rokov. Voľby do Senátu sa konajú každé dva roky a obmieňa sa vždy jedna tretina senátorov.

Prezident je volený v priamych voľbách na obdobie 5 rokov. Okrem toho, že reprezentuje ČR, vymenúva a odvoláva premiéra a ministrov, vymenúva sudcov Ústavného súdu, má právo vrátiť parlamentu prijatý zákon, má právo udeliť amnestiu atď. Oficiálnym prezidentským sídlom je Pražský hrad.

Vrcholným orgánom výkonnej moci je vláda. Tá rozhoduje v zbore ministrov.

Súdy, ktoré sú nezávislé, majú niekoľko typov a stupňov. Na základnej úrovni pôsobia okresné súdy. Ďalej sú súdy krajské a vrchné, Najvyšší súd a tiež Najvyšší správny súd. Obchodné súdy pôsobia na krajskej úrovni pri rozhodovaní obchodných sporov.
Na portáli českého súdnictva možno nájsť nielen informácie o súdoch v ČR, ale aj rôzne registre.

Štátne zastupiteľstvo zastupuje verejnú žalobu v trestnom konaní a dozerá na postup vyšetrovacích orgánov. Verejný ochranca práv alebo ombudsman rieši sťažnosti jednotlivcov na konanie úradov a ďalších inštitúcií.

Účastník súdneho konania má právo na právneho zástupcu, občan alebo firma si môžu zjednať právne zastúpenie a najať advokáta, ktorý ich na základe zmluvy na súde zastupuje.

Úlohy spojené s bezpečnosťou a poriadkom v krajine plní polícia ČR. Okrem nej pôsobia v mestách aj uniformovaní strážnici, ktorí patria k obecnej polícii. Obecná polícia je orgánom obce a zabezpečuje miestne záležitosti verejného poriadku v rámci pôsobnosti obce.

 

4.3 Príjmy a dane

V 2. štvrťroku 2019 činila podľa Českého štatistického úradu priemerná hrubá mesačná nominálna mzda na prepočítané počty zamestnancov v národnom hospodárstve celkom 34 105 Kč, čo je o 2 290 Kč  (7,2 %) viac ako v rovnakom období roku 2018. Spotrebiteľské ceny sa zvýšili za uvedené obdobie o 2,8 %, reálne sa tak mzda zvýšila o 4,3 %.

Daň z príjmu

Pokiaľ budete podliehať zdaneniu v Českej republike (napr. na základe pracovnoprávneho vzťahu s českým zamestnávateľom), môžete za zákonom určených podmienok uplatniť nezdaniteľné čiastky.

Zamestnávateľ za Vás platí daň zálohovo každý mesiac. Ako zamestnanec môžete na začiatku nasledujúceho roka požiadať o ročné zúčtovanie alebo podáte finančnému úradu v mieste svojho bydliska daňové priznanie za predchádzajúci rok. Prípadný preplatok Vám bude vrátený.

Záloha na daň z príjmu sa počíta z tzv. superhrubej mzdy (= hrubá mzda zvýšená o sociálne a zdravotné poistenie platené zamestnávateľom). Sadzba dane je stanovená pre rok 2019 na 15%, rovnaká pre všetky fyzické osoby.

 

Odvody na zdravotné a sociálne poistenie z hrubej mzdy:
Zamestnanec odvádza:

- 4,5 % na zdravotné poistenie

- 6,5 % na sociálne zabezpečenie 

Zamestnávateľ platí za svojich zamestnancov:

- zdravotné poistenie vo výške 9 % 

- poistné na sociálne zabezpečenie vo výške 25 % z objemu hrubej mzdy.

V sprievodcovi finančným svetom si môžete vypočítať čistú mzdu.


Daň z pridanej hodnoty:

Základná sazba pre rok 2019 je 21 %, avšak niektorý tovar či služby podliehajú zníženej sazbe 15 % (napr. potraviny, ubytovacie služby) a 10% (platí len pre tovar uvedený v príslušnej prílohe zákona o DPH napr. pre počiatočnú a pokračovaciu kojeneckú výživu a potraviny pre malé deti, radiofarmaká, očkovacie látky, lieky a ďalšie vybrané zdravotnícke prostiedky, knihy alebo hudobniny, potraviny pre výrobu bezlepkových potravín).

Spotrebná daň

Daňová povinnosť sa vzťahuje na pohonné hmoty, palivá, lieh, pivo, cigarety a vína a vzniká platcom dovozom alebo výrobou. Pre osobnú spotrebu je možné priviesť malé množstvo, viď. - sekcia 2.1. Pohyb tovaru a kapitálu.

 

Ďalšie dane, ktorých odvod vyplýva z konkrétnej situácie, sú daň cestná, daň z nadobudnutia nehnuteľných vecí, daň z nehnuteľných vecí, ekologické dane.

 

4.4 Životné náklady

Dominantnú časť príjmu (zhruba štvrtinu) utratia Česi za potraviny, nealkoholické a alkoholické nápoje a tabak. Ďalšiu významnú položku tvoria výdavky na bývanie, ktoré sú s EU porovnateľné a tvoria približne 18% výdajov. Okolo 16% príjmu utratia Česi na kultúru a voľný čas. Nezanedbateľné sú výdaje na dopravu a telekomunikácie (14%).

Ceny za najbežnejší tovar a služby:

Chlieb:    30 Kč
Mlieko (1l):    15 Kč
Vajcia (10ks):    35 Kč
Voda minerálna balená (1,5 l):    15 Kč
Cukor (1 kg):    10 Kč
Zemiaky (1 kg):    15 Kč
Paradajky (1 kg):    35 Kč
Kura chladené (1kg):  100 Kč
Big Mac:    75 Kč
Pizza Margherita   (restaurace):  130 Kč
Steak (restaurace):  300 Kč

Sáčky do koša:

   20 Kč

Mikrovlná rúra: 1000 Kč
Dámský sveter: 300 - 1000 Kč
Ponožky:    50 Kč
Elektrina (bežná domácnosť): 2000 Kč
Benzín (Natural 95):    33 Kč

Bankový účet (mesačne):

 môže byť vedený zdarma alebo je spoplatnený 100 Kč

Kurz koruny k Euru sa pohybuje medzi 25 – 26 Kč za 1 Euro.

 

4.5 Ubytovanie

Ubytovanie v Českej republike a náklady na bývanie sú výrazne diferencované predovšetkým v závislosti na lokalite, potom samozrejme na veľkosti a kategórii bytu alebo domu a na jeho vybavenosti. Celkovo je bytová situácia v Českej republike zložitá a nájsť lacné nájomné bývanie nie je ľahké. Najvyššie ceny bývania sú vo veľkých mestách s nízkou nezamestnanosťou, najmä v centre hlavného mesta.
V Českej republike existujú byty vo vlastníctve obcí, avšak počet týchto bytov postupne klesá a možnosť získať bývanie v takomto byte je veľmi nízka. Ďalej existuje družstevné vlastníctvo, kedy je družstvo majiteľom domu a jednotlivé byty sú prenajímané členom družstva. Častá je situácia, že je ponúkaný prenájom družstevného bytu, kedy člen bytového družstva prenecháva byt do podnájmu. Ďalšie byty a domy sú v tzv. osobnom vlastníctve. Ich prenajímanie sa riadi občianskym zákonníkom.

Častou praxou je uzatváranie nájomných zmlúv na dobu určitú. Uzatváranie nájomnej zmluvy sa riadi opäť občianskym zákonníkom a pred podpisom takejto zmluvy sa odporúča konzultácia s právnikom.

Ak kupujete dom alebo byt, uzatvára sa písomná kúpna zmluva. Vlastníkom bytu alebo domu sa stanete úradným zápisom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Kataster nehnuteľností eviduje vlastnícke a iné vecné práva ku všetkým nehnuteľnostiam v Českej republike a spravuje ich katastrálny úrad. Pri predaji a kúpe nehnuteľnosti sa platí daň z nadobudnutia nehnuteľnosti, ktorú platí predávajúci. Pri jednaní o kúpe domu alebo bytu sa opäť odporúča konzultácia s právnikom.

Bežné je využiť služby niektorej z realitných kancelárií. Provízia sa pohybuje spravidla okolo 3 – 5 % z predajnej ceny nehnuteľnosti a v prípade sprostredkovania nájmu okolo jedného celého mesačného nájomného.

 

4.6  Zdravotníctvo

V Českej republike existujú štátne a neštátne zdravotnícke zariadenie. Takmer všetky majú uzavretú zmluvu o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou a poskytujú poisteným pacientom zdravotnú starostlivosť za symbolické poplatky.

V prípade ochorenia sa pacient obvykle obracia najskôr na lekára primárnej starostlivosti (praktický lekár, stomatológ, gynekológ). Je potrebné vziať do úvahy, aby tento lekár, u ktorého je potrebné sa najprv zaregistrovať, mal uzavretú zmluvu s poisťovňou, v ktorej je pacient poistený. Odborného lekára môže pacient v Českej republike navštíviť i bez odporučenia lekára primárnej starostlivosti.

Pre prípad náhleho ochorenia a potreby lekárskej starostlivosti mimo ordinačných hodín ošetrujúceho lekára fungujú v závislosti na miestnych podmienkach pohotovostné služby. Pre prípad náhleho ochorenia alebo úrazu, kedy sa pacient nemôže sám dopraviť k lekárovi, je organizovaná záchranná služba, ktorej pomoci sa  možno dovolať prostredníctvom linky 155.

V Českej republike je zavedený regulačný poplatok v hodnote 90 Kč z dôvodu regulácie a obmedzenia plytvania a zneužívania zdravotných služieb. Tento poplatok sa hradí za ošetrenie na tzv. lekárskej pohotovosti, ktorá je stanovená vždy v pracovných dňoch vo večerných hodinách alebo behom noci a cez víkendy.

Zdravotná starostlivosť je v Českej republike poskytovaná prevažne na základe povinného verejného zdravotného poistenia. Zmluvné zdravotné poistenie je doplnkovou formou. Na verejné zdravotné poistenie na území Českej republiky vzniká zo zákona nárok tým, ktorí tu majú trvalý pobyt alebo sú zamestnancami zamestnávateľa, ktorý tu má sídlo. Účasť na verejnom zdravotnom poistení je daná zákonom a teda k jeho vzniku nie je potrebné jednanie s poisťovňou. Môžete si však vybrať zdravotnú poisťovňu, v ktorej chcete byť poistený. Tí, ktorí nespĺňajú podmienky pre účasť na verejnom zdravotnom poistení, môžu uzavrieť zmluvné zdravotné poistenie. Zmluvné zdravotné poistenie môžete uzavrieť len u šiestich poisťovní (VZP ČR, Axa Assistance, ERGO pojišťovna, Maxima pojišťovna, Slavia pojišťovna, UNIQA pojišťovna).

Pokiaľ sa pohybujete medzi štátmi EU, mali by ste byť poistený len v jednom štáte. Týmto štátom je spravidla štát, v ktorom pracujete. Pokiaľ pracujete v dvoch alebo viacerých štátoch zároveň a v jednom z týchto štátov bývate, ste poistený v štáte bydliska. Pokiaľ ste pracovníkom vyslaným do ČR iným členským štátom, zostávate poistený v tomto štáte. Vždy je nutné sa preukázať formulárom vystaveným poisťovňou vo Vašej krajine. Tento formulár si musíte nechať vystaviť pred vycestovaním do ČR. To platí i pre členov rodiny. Formulár je potrebné predložiť buď priamo u lekára, v nemocnici alebo u miestneho nositeľa zdravotného poistenia.
Osoby, ktoré sú účastné verejného alebo zmluvného poistenia, majú povinnosť pravidelne platiť poistné. Táto povinnosť vzniká dňom vzniku poistenia.
 

4.7 Systém vzdelávania

Výchovno-vzdelávací systém
Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy (MŠMT) je ústredným orgánom štátnej správy pre predškolské zariadenia, školské zariadenia, základné školy, stredné školy a vysoké školy.

Vzdelávací systém v ČR vychádza z dlhej tradície začínajúcej v roku 1774, kedy bola zavedená povinná školská dochádzka. Dnes fungujú v ČR všetky typy vzdelávania, od predškolského, cez základné, stredné, vysoké, postgraduálne až po celoživotné.

Predškolské zariadenia
Materská škola je súčasťou školskej sústavy a je určená deťom od 3 do 6 rokov. Vzdelávanie vo väčšine materských škôl je bezplatné. Rodičia prispievajú na prevádzkové náklady. Ponuka štátnych i súkromných materských škôl je v ČR veľmi pestrá. Predškolské vzdelávanie je povinné pre dieťa, ktoré do začiatku školského roku dovrší päť rokov. Táto povinnosť sa zaviedla od školského roku 2017/2018.

Základné školy
Povinné vzdelávanie trvá 9 rokov, obvykle od 6. do 15. roku života dieťaťa. Vo väčšine prípadov ju poskytujú základné školy. I keď sú vymedzené spádové oblasti, výber školy nie je ničím obmedzený.

Základná škola má deväť ročníkov, delí sa na prvý stupeň s piatimi ročníkmi a druhý so štyrmi ročníkmi. Školský rok začína 1. septembra a končí 31. augusta nasledujúceho roka. Žiaci sú hodnotení na základe písomného a ústneho prejavu a známkovaní podľa klasifikačnej stupnice od 1 do 5. Priebežné hodnotenie je zhrnuté na vysvedčení na konci každého polroku. Vyučovacia hodina má 45 minút. Deti môžu dokončiť povinnú školskú dochádzku v osemročnom alebo šesťročnom študijnom programe gymnázií.

Deti so zdravotným postihnutím môžu byť integrované do bežných tried alebo do špeciálnych tried základných škôl. Môžu tiež navštevovať špeciálne školy.

Stredné školy
Gymnázium poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie. Pripravuje študentov na štúdium na vysokých školách. Má štvorročné, šesťročné a osemročné programy. Na konci štúdia skladajú študenti maturitnú skúšku.
Stredná odborná škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie, štúdium trvá 4 až 5 rokov a je ukončené maturitnou skúškou.
Stredné odborné učilištia ponúkajú väčšinou trojročné učňovské programy, ktoré sú zakončené záverečnou skúškou, absolvent získa výučný list. Pripravujú študentov pre kvalifikované robotnícke profesie.
Konzervatóriá poskytujú špecifické stredné vzdelanie a pripravujú študentov pre pedagogické a umelecké profesie. Študijné programy sú šesťročné až osemročné. Štúdium je ukončené maturitou alebo absolutóriom.

Vyššia odborná škola
Poskytuje nevyhnutnú kvalifikáciu pre výkon odborných činností so zameraním na praktickú profesijnú orientáciu. Programy sú dvojročné a trojročné. Štúdium je ukončené záverečnou skúškou – absolutóriom.

Vysoké školy
Poskytujú bakalárske študijné programy, magisterské programy a doktorandské štúdium. Pre technické a ekonomické odbory sú určené inžinierske programy.
Verejné vysoké školy sa delia na univerzity a vysoké školy. Univerzity, ktoré v systéme verejného vysokého školstva prevládajú, musia vykonávať okrem vzdelávacej činnosti tiež aktivity v oblasti výskumu, vedy a vývoja.

Na verejných a štátnych vysokých školách je štúdium v českom jazyku bezplatné.

V ČR existujú popri verejných vysokých školách a univerzitách tiež vysoké školy súkromné. K svojmu vzniku potrebujú rovnako ako odbory verejných vysokých škôl akreditáciu Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy.

Centrum pre štúdium vysokého školstva je verejná výskumná inštitúcia zriadená MŠMT.
Na portáli Atlas školstva môžte nájsť informácie, rady a tipy nielen pre študentov. Nájdete tu prehľad škôl a študijnej ponuky.

Ďalšie vzdelávanie pre dospelých
Vzdelávanie a profesijný výcvik pre dospelých poskytujú školy, zamestnávatelia, privátne vzdelávacie inštitúcie, úrady práce v rámci rekvalifikácií.

 

4.8 Kultúrny a spoločenský život

Kultúrny a spoločenský život v Českej republike je veľmi rozmanitý a svojou originalitou nadväzuje na dlhoročnú tradíciu.
Z najznámejších osobností, ktoré podstatne ovplyvnili dejiny a následný vývoj kultúrneho a spoločenského života v Čechách, spomeňme aspoň otca vlasti - ako je nazývaný Karol IV. – najvýznamnejší stredoveký panovník, ktorý doviedol české kráľovstvo k vrcholnému rozkvetu, ako aj veľkého reformátora katolíckej cirkvi Majstra Jána Husa alebo Františka Palackého historika, politika a vodcovskú osobnosť českého národného obrodenia, nazývaného tiež otec národa.

Z novodobejších dejín nemožno zabudnúť na Tomáša Garrigua Masaryka – prvého prezidenta samostatného Československa a Václava Havla – prvého demokraticky zvoleného prezidenta po páde komunizmu.

Národná povaha sa rovnako ako národ sám v čase menil a vyvíjal. Najväčšie zmeny nastali po roku 1989, v ktorom bol zvrhnutý komunistický režim a nastolená demokracia. Česi sú kreatívni, patria medzi majstrov improvizácie a majú veľký všeobecný rozhľad. Sami seba považujú za národ vynaliezavý, avšak nepriebojný, veľmi kritický s nedostatkom sebadôvery.

Cudzinci najkladnejšie hodnotia české pamiatky, prírodu, pivo a hlavné mesto Prahu. K aktivitám osobného voľna mladšej populácie patrí predovšetkým šport, štúdium jazykov a zábava, staršia časť obyvateľstva dáva prednosť sledovaniu televízie, domácim prácam, starostlivosti o deti, koníčkom a tiež chatárčeniu, ktoré v svojich počiatkoch nadväzovalo na tradíciu trampovania, avšak bolo i dôsledkom obmedzených možností cestovania.

Česká republika môže ponúknuť i mnoho ďalších možností kultúrneho využitia. Všeobecne obľúbenou formou trávenia voľného času je tiež návšteva divadla či kina. Češi radi navštevujú historické pamiatky - hrady, zámky, cirkevné a prírodné pamiatky, medzi ktoré patria národné parky, chránené krajinné oblasti, jaskyne a ďalšie. Rozšírené je i kúpeľníctvo vďaka bohatému výskytu liečivých minerálnych prameňov na území štátu. Zo športových aktivít je populárny hokej a futbal, je tu bohatá tradícia tenisu, obľúbená je cyklistika, turistika, zjazdové a bežecké lyžovanie, biatlon, volejbal, ale aj také športy ako lukostreľba, športová streľba alebo horolezectvo. Informácie o českých horách možno nájsť na portáli České hory.

 

4.9  Súkromný život (narodenie, sobáš, úmrtia)

Narodenie
Každé narodené dieťa dostáva rodný list. Tento rodný list vydáva matričný úrad. Matričnými úradmi sú úrady obecné, mestské a poverené obvodné a miestne úrady. Narodené dieťa je automaticky poistené v zdravotnej poisťovni, v ktorej je poistená jeho matka. Rodičia však môžu zdravotnú poisťovňu svojho dieťaťa zmeniť. Dieťa sa stáva českým občanom, pokiaľ aspoň jeden z jeho rodičov má české občianstvo.

Sobáš
Každá osoba, ktorá je slobodná a dosiahla vek 18 rokov, môže uzavrieť manželstvo. Osoby mladšie ako 18 rokov môžu uzavrieť manželstvo len s povolením súdu. Sobáš nie je povolený medzi blízkymi príbuznými, medzi osobou a jeho/jej rodičom, medzi osvojeným dieťaťom a jeho osvojiteľom. Po uzavretí manželstva je manželom vydaný sobášny list.

Manželstvo na území ČR je možné uzavrieť formou občianskeho alebo cirkevného sobáša. Pokiaľ osoby chcú uzavrieť cirkevný sobáš, je nutné získať osvedčenie matričného úradu o splnení všetkých požiadaviek zákona pre uzavretie manželstva.

Registrované partnerstvo je trvalé spoločenstvo dvoch osôb rovnakého pohlavia vzniknuté spôsobom stanoveným zákonom č.115/2006 Sb., o registrovanom partnerstve. Podmienkou je, aby aspoň jedna osoba z partnerov bola občanom Českej republiky. Do partnerstva nemôžu vstúpiť blízki príbuzní, súrodenci a osoby mladšie ako 18 rokov.

Úmrtie
Osoba by mala zanechať závet, v ktorom je potrebné upraviť majetkové záležitosti. V prípade, že osoba zomrie bez závetu, rozhoduje o rozdelení majetku zosnulého súd podľa zákona, ktorý sa nazýva Občiansky zákonník. Najbližšia rodina zosnulého môže dostať finančný príspevok na krytie nákladov spojených s pohrebom. Vdova/vdovec a jej/jeho deti môžu dostať dávky zo sociálneho poistenia. Tieto dávky sa nazývajú vdovský/vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok.

 

4.10 Doprava

V Českej republike je funkčná vnútroštátna aj medzinárodná doprava. Krajina susedí s Nemeckom, Rakúskom, Maďarskom, Slovenskom a Poľskom, s ktorými má vybudované spojujúce komunikácie.
Na diaľniciach je zavedené elektronické mýto, ktoré je povinné pre určené typy vozidiel - vozidla nad 3,5 tony. Mýto platí tiež na určených úsekoch rýchlostných ciest a vybraných ciest 1. triedy. Osobné automobily a dodávkové vozidlá do 3,5 tony musia byť pri ceste na diaľnici označené spoplatnenou známkou (ročný kupóm 1 500 Kč). Maximálna povolená rýchlosť na diaľnici je 130 km/h, na ceste pre motorové vozidlá 90 km/h, výnimočne na niektorých cestách prvej triedy je to 110km/h a v obci 50 km/h. Na niektorých úsekoch pozemnej komunikácie sa možno stretnút so značkou prikazujúcej použitie zimnej výbavy. Na týchto úsekoch je povinnosťou v období od 1.novembra do 30.apríla mať na vozidle zimné pneumatiky. 

Železničná sieť patrí k najhustejším v Európe a pokrýva veľkú časť krajiny. K rýchlym spojom patria vlaky Intercity, Eurocity, Expres, SuperCity a RegioJet. Na trase Praha – Ostrava je v prevádzke rýchlovlak typu Pendolíno.

Vlakové a autobusové spojenie v ČR možno vyhľadať na portáli iDnes.

V okolí väčších miest (Praha, Brno, České Budějovice, Plzeň, Zlín a pod.) fungujú integrované dopravné systémy, do ktorých je zapojená železničná, regionálna autobusová doprava a mestská hromadná doprava. Cestujúci s jedným cestovným dokladom tak môže kombinovať rôzne druhy dopravných liniek, ktoré sú na seba naviazané.

Najväčším medzinárodným letiskom je letisko Václava Havla Praha, ktoré sa nachádza približne 20 km severozápadne od centra mesta. Medzi ďalšie letiská obsluhujúce medzinárodné aj vnútroštátne lety patrí letisko Brno, Ostrava, PardubiceKarlovy Vary. Rezervovať let si možno na stránke Českých aerolínií.

 

5. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE A POISTENIE

Vaše práva sociálneho zabezbečenia v Českej republike

 


Aktualizované: 9/2019