Zamestnávanie sezónnych pracovníkov

Sezónni zamestnanci na Slovensku alebo v inej krajine EÚ majú nárok na rovnaké podmienky, pomoc úradov práce a sociálnu ochranu ako štátni príslušníci hostiteľského členského štátu.

Zamestnávatelia sú povinní zabezpečiť im spravodlivé a bezpečné pracovné podmienky vrátane  písomnej pracovnej zmluvy, garantovanej minimálnej mzdy, zdravotného a sociálneho poistenia, ubytovacích podmienok, prepravy zamestnancov na pracovisko, stravovania, pracovného času, hygienických opatrení a pod.
EURES - ELA - SeasonalWorks
Vyslanie na sezónnu prácu

Ak je sezónny pracovník vyslaný na Slovensko, platia pre neho rovnaké pracovné podmienky ako pre občanov Slovenskej republiky, pričom za vyslaných sa považujú aj takí, ktorí boli zamestnaní prostredníctvom agentúry dočasného zamestnávania v jednej krajine EÚ a vyslaní do iného členského štátu. Počas vyslania je potrebné mať prenosný dokument PD A1.  

Sezónni zamestnanci z tretích krajín

Na štátnych príslušníkov, ktorí majú bydlisko mimo EÚ a sú sezónnymi zamestnancami v členskom štáte EÚ sa vzťahuje smernica o sezónnych pracovníkoch, ktorá stanovuje podmienky pre ich prijatie do zamestnania v EÚ. Dôležité informácie o ich právach poskytuje aj imigračný portál EÚ.

Kampaň Európskeho orgánu práce (ELA) k sezónnym prácam

Kampaň ELA „Práva na každú sezónu“ upozorňuje na potrebu podporovať spravodlivé a bezpečné pracovné podmienky pre sezónnych pracovníkov zamestnaných v krajinách EÚ. ELA poskytuje komplexné informácie pre zamestnávateľov týkajúce sa náboru.

Návod pre zamestnávateľov

Zamestnávate alebo plánujete zamestnať sezónnych pracovníkov? Rešpektujete všetky pravidlá pri sezónnom zamestnávaní?
Návod ako postupovať pri zamestnávaní sezónnych pracovníkov obsahuje aj kontrolný zoznam vašich povinností pri ich nábore.

Právny základ upravujúci zamestnávanie sezónnych pracovníkov:

·  Usmernenie o sezónnych pracovníkoch v EÚ v súvislosti s epidémiou ochorenia COVID-19(2020/C 235 I/01) vydané Európskou komisiou, ktoré predstavuje súbor ustanovení na ochranu ich práv, podporu poskytovania informácií a presadzovanie bezpečných pracovných podmienok.

·  Uznesenie Európskeho parlamentu o cezhraničných a sezónnych pracovníkoch (2020/2664(RSP), ktoré ustanovuje zabezpečenie spravodlivých a transparentných životných a pracovných podmienok týchto pracovníkov a ich plnú informovanosť.

·  Prispôsobenie pracovísk a ochrana pracovníkov – nezáväzné usmernenie EÚ, ktoré pomáha zamestnávateľom zachovať bezpečnosť a zdravie zamestnancov v pracovnom prostredí.

·  Informačná príručka Európskej komisie o praktických príkladoch a osvedčených postupoch obsahuje povinnosti zamestnávateľa pri prijímaní sezónnych pracovníkov.


Ďalšie užitočné informácie o podmienkach pobytu a sezónneho zamestnávania občanov EÚ/EHP ako aj štátnych príslušníkov z tretích krajín na Slovensku sú dostupné na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Aktualizované: 06. 04. 2022