Nemecko - aktuálne podmienky vstupu do krajiny

Slovenskú republiku Nemecko od 3. marca 2021 neradí viac medzi vysoko rizikové krajiny

Nové zaradenie Slovenska znamená pre našich cestujúcich, že osoby staršie ako 12 rokov sú povinné sa pri vstupe do krajiny preukázať :
a, dokladom o zaočkovaní v digitálnej alebo tlačenej forme, vystavenom v nemeckom, anglickom, francúzskom, talianskom alebo španielskom jazyku. Dátum poslednej vakcinácie však musí byť min. 14 dní pred príchodom do krajiny.        alebo
b, dokladom o prekonaní ochorenia na COVID-19 najviac 6 mesiacov alebo najmenej 28 dní po pozitívnom PCR-teste   alebo
c, negatívnym testom na COVID-19 (dokument musí byť vystavený  v nemeckom, anglickom, francúzskom, talianskom alebo španielskom jazyku). PCR test nesmie byť starší ako 72 hod. od jeho vykonania a antigénový 48 hodín.

Táto zmena pre našich občanov tiež znamená, že nie je viac potrebná registrácia prostredníctvom digitálneho formulára a nie je potrebná ani karanténa po vstupe do krajiny v prípade, že spĺňa niektorú z uvedených podmienok. (10 dňová karanténa zostala v platnosti len pre cestujúcich prichádzajúcich, ktorí prichádzajú do krajiny z vysokorizikových krajín a nie sú ani očkovaní a ani neprekonali toto ochorenie).

Pre deti mladšie ako 6 rokov sa karanténa neuplatňuje. Deťom vo veku 6-12 rokov, ktoré nepredložili doklad o prekonaní ochorenia alebo o očkovaní končí karanténa päť dní po vstupe do krajiny, alebo predložením potvrdenia o vykonaní testu pred uplynutím piatich dní.

Výsledky testov, doklad o očkovaní ( v digitálnej alebo tlačenej forme - originál-nie fotokópia), doklad o prekonaní ochorenia COVID-19 musia byť vystavené v nemeckom, anglickom, francúzskom, talianskom alebo španielskom jazyku.

V prípade, že do krajiny cestujete lietadkom, dokumenty predkladáte príslušnej leteckej spoločnosti. 

Naďalej vám odporúčame sa bližšie informovať o obmedzeniach v súvisiacich s vycestovaním do Nemecka a kontaktovať Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko Bratislava.  Veľvyslanectvo SRN v Bratislave upozorňuje na svojej stránke, že rozhodnutie cestovania do Nemecka je výlučne zodpovednosťou cestujúceho. Právne predpisy sa môžu kedykoľvek zmeniť bez toho, aby bolo slovenská strana promptne o zmene vyrozumená.
Vzhľadom na veľmi rýchlo meniacu sa situáciu a informácie v súvislosti s nariadeniami odporúčame sledovať i stránku Inštitútu Roberta Kocha

Nariadenia o cestovaní do Nemecka sa odlišne uplatňujú v rámci jednotlivých spolkových krajín, preto sa naďalej odporúča každému občanovi ešte pred vycestovaním kontaktovať príslušný Gesundheitsamt (úrad zdravia).

Cestujúci do Nemecka po 1.marci 2021 dostávajú pri vstupe do krajiny komplexné informácie o povinnostiach v súvislosti s koronavírusom - karanténe, testovaní, ako aj informácie o hlavných opatreniach na ochranu pred infekciami, ktoré je potrebné dodržiavať; napríklad o požiadavke na masku.

Po 20.marci 2022 Nemecko upúšťa od prísnych pandemických opatrení a avizuje uvoľnenie a to nasledovne:
- ukončenie prísnych protipandemických opatrení
- ukončenie povinnosti homeoffice
- dodržiavanie základných protipandemických opatrení:
-- dodržiavanie hygienických opatrení
-- nosenie rúšok/ resp. vo vnútorných priestoroch
-- nosenie rúšok/ resp. v autobusoch, vlakoch, na staniciach

Súbor otázok a odpovedí v súvislosti s cestou do Nemecka v čase pandemickej situácie vám tiež môžu byť nápomocné pri plánovaní cesty do tejto krajiny.

Aktualizované:25.03.2022