Nemecko - podmienky vstupu do krajiny po 28. marci 2021

Súčasné podmienky pre vstup do Nemecka platné od 28. marca 2021

Podmienky vstupu občanov SR sa dňom 28.marca 2021 menia. Na základe stavu rizikovosti bola Slovenská republika na webovej stránke Inštitútu Roberta Kocha zaradená z hľadiska výskytu ochorenia COVID-19 medzi krajiny s vysokou incidenciou.

Do Nemecka je opäť možné vycestovať cez Rakúsko, či ČR; pričom nemusíte tam mať viac registrovaný pobyt. Pri vstupe je potrebné sa preukázať negatívnym antigénovým, príp. PCR testom nie starším ako 48 hod. od jeho odberu. Výsledok musí byť vystavený v nemeckom, anglickom alebo francúzskom jazyku. Cestujúci prepravujúci sa do Nemecka prostredníctvom železničnej, autobusovej alebo leteckej dopravy sa preukazujú negatívnym testom na COVID-19 ešte pred nástupom do dopravného prostriedku. 

Upozornenie!
Po príchode do krajiny všetci nastúpia do 10 dňovej karantény, ktorú je možné ukončiť najskôr po 5-tich dňoch na základe negatívneho výsledku PCR testu. Výsledok testu musí byť vystavený v nemčine, angličtine alebo francúzštine a musí byť k dispozícii v elektronickej alebo písomnej podobe. 

Kedy nemusíte predkladať výsledok testu na Covid-19? Ak patríte medzi:
  1. Osoby, ktoré prechádzali cez krajinu s vysokou incidenciou bez zastavenia.
  2. Osoby, ktoré budú cez Nemecko iba prechádzať a najrýchlejšou cestou územie Nemecka opustia.
  3. Osoby, ktoré sa na území Nemecka budú zdržiavať menej ako 72 hodín a ktoré nutne zabezpečujú cezhraničný prevoz osôb, alebo tovarov cestnou, koľajovou,  lodnou, alebo leteckou dopravou, za dodržania príslušných ochranných a hygienických nariadení.
  4. Osoby, ktoré sú súčasťou oficiálnych delegácií a vracajú sa letecky naspäť do Nemecka cez terminály letísk Berlín-Brandenburg, alebo Kolín/Bonn, pričom sa v krajine s vysokou incidenciou nezdržiavali viac ako 72 hodín.
  5. Osoby, ktorým v odôvodnených výnimočných prípadoch udelil príslušný úrad v zmysle Zákona o ochrane pred infekciami ďalšie výnimky.

Cestujúci prichádzajúci do Nemecka sú naďalej povinní sa pred cestou prihlásiť prostredníctvom digitálneho formulára. Pri vstupe do krajiny je potrebné sa preukázať potvrdením v PDF formáte o vyplnení tohto formulára. Inštrukcie k formuláru sú dostupné vo viacerých jazykových mutáciách. Zatiaľ stránka slovenskú mutáciu neponúka. Sú však dostupné v českom jazyku. Ak cestujúci z nejakých dôvodov nevie predložiť tento PDF formulár, potom cestujúci predloží formulár v papierovej podobe, ktorý je prístupný na stránke Spolkového ministerstva zdravotníctva.

Karanténne požiadavky sa odlišne uplatňujú nielen v rámci EÚ, ale aj v rámci jednotlivých spolkových krajín  preto sa naďalej odporúča každému občanovi ešte pred vycestovaním kontaktovať príslušný Gesundheitsamt (úrad zdravia).

Cestujúci do Nemecka po 1. marci 2021 dostávajú pri vstupe do krajiny komplexné informácie prostredníctvom krátkeho linku o svojich povinnostiach v súvislosti s koronavírusom - karanténe, testovaní, ako aj informácie o hlavných opatreniach na ochranu pred infekciami, ktoré je potrebné dodržiavať; napríklad o požiadavke na masku.

Naďalej Vám odporúčame sa bližšie informovať o obmedzeniach súvisiacich s vycestovaním do Nemecka a kontaktovať Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko Bratislava .


Aktualizované:28.3.2021