Nemecko - zdravotné poistenie v prípade nezamestnanosti

Ako funguje zdravotné poistenie v prípade nezamestnanosti v Nemecku

Strata zamestnania je pre väčšinu z nás nepríjemnou životnou skúsenosťou, či sa jedná o plánovanú situáciu alebo sme zostali bez práce zo dňa na deň.  Tak , či onak je dobré vedieť ako funguje zdravotné poistenie počas nezamestnanosti v Nemecku. Mnohí totiž zo šoku z novovzniknutej situácie zabúdajú na zdravotné poistenie, ktoré je veľmi dôležité i v tejto etape života. Je určite potrebné sa o ňom informovať, bez ohľadu na to, či ste poistený súkromne alebo ste poistený štátom vyplývajúcim zo zákona. Aj keď je zamestnávateľ  povinný nahlásiť koniec pracovnoprávneho vzťahu zdravotnej poisťovni, môže dôjsť k omeškaniam. A keďže je vo vašom vlastnom záujme zachovať poistné krytie, je vždy vhodné oznámiť zmenený stav zdravotnej poisťovni.

Ako sú nezamestnaní  poistení?
Závisí to od toho, či ste boli počas pracovno-právneho vzťahu zákonne poistený - a koľko máte rokov.

Nezamestnaní, ktorí dostávajú dávku v nezamestnanosti I (Arbeitslosengeld I)  alebo dávku v nezamestnanosti II (Arbeitslosengeld II), sú zo zákona zdravotne poistení. Odvody odvádza úrad práce.

Dávka v nezamestnanosti I ( Arbeitslosengeld I )– je klasická dávka v nezamestnanosti.

Dávka v nezamestnanosti II ( Arbeitslosengeld II)  – je tzv. dávka v hmotnej núdzi.

Aj tí, ktorí nepracujú, ani nie sú evidovaní na úrade práce musia byť zdravotne poistení. Minimálny príspevok na členstvo v zákonnom zdravotnom poistení je v súčasnosti okolo 155 eur.

Kto hradí zdravotné poistenie počas poberania Arbeitslosengeld I?
Počas poberania Arbeitslosengeld I platí za vás zdravotné poistenie úrad práce. Od druhého mesiaca nesie náklady na zákonné zdravotné poistenie. Ak by ste sa mali rozhodnúť pre výnimku z povinného poistenia, aby ste zostali v súkromnom zdravotnom poistení, vypláca pracovná agentúra rovnakú sumu, akú by musela zaplatiť zákonnej zdravotnej poisťovni.
Úrad práce prevedie  peniaze priamo do súkromnej zdravotnej poisťovne. Ak suma nestačí na pokrytie vášho príspevku, rozdiel budete musieť zaplatiť sami.
V prípade potreby potom môže mať zmysel prejsť na lacnejšiu tarifu súkromného zdravotného poistenia. Základná tarifa zodpovedá zákonnému zdravotnému poisteniu z hľadiska nákladov a prínosov.

Kto hradí zdravotné poistenie počas poberania Arbeitslosengeld II?
Ak poberáte dávku v hmotnej núdzi Arbeitslosengel II a máte zákonné zdravotné poistenie, úrad práce uhradí náklady na zákonné zdravotné poistenie. Ak ste boli pred čerpaním ALG II súkromne poistení, mali by ste mať naďalej súkromné ​​zdravotné poistenie. Dotácia na súkromné ​​zdravotné poistenie predstavuje najviac polovicu takzvanej základnej tarify.
V roku 2020 je maximálny príspevok na súkromné ​​zdravotné poistenie 367,97 eura mesačne. Ak prejdete na základnú sadzbu súkromného zdravotného poistenia, nevzniknú vám žiadne ďalšie náklady. Ak zostanete v predchádzajúcej tarife, musíte si vzniknutý rozdiel na príspevok zaplatiť sami.

Ako dlho budem zdravotne poistená po obdržaní výpovede zo zamestnania?
Základné pravidlo je: Po výpovedi zostanete po dobu jedného mesiaca poistený v zákonným zdravotným poistením bez platenia poistného. Úrad práce (BA) platí poistné  od druhého mesiaca - aj keď máte trojmesačné sankčného obdobia – bez nároku na dávky v nezamestnanosti, napríklad preto, že ste oneskorene podali žiadosť o zaradenie do evidencie, alebo ste ju dali vy sami.

Kto hradí zdravotné poistenie počas Sperrzeit ( sankčného obdobia) ?
Počas Sperrzeit  naďalej plynie tak súkromné ako ​​aj zákonné zdravotné poistenie. Úrad práce  preberajú a hradia príspevky zákonného zdravotného poistenia od začiatku poberania dávky alebo od druhého mesiaca sankčného obdobia. Zákonné zdravotné poistenie pokračuje mesiac bez platenia odvodov, kým ho nepreberie úrad práce.
Súkromne poistené osoby automaticky prechádzajú na zákonné zdravotné poistenie, môžu však byť vyňaté, ak si o to požiadajú a zostanú v súkromnom zdravotnom poistení. Aby ste sa vyhli ďalším nákladom vyplývajúcich z rozdielu taríf, je vhodné prejsť na základnú tarifu súkromného zdravotného poistenia. To zhruba zodpovedá výške nákladov za zákonné zdravotné poistenie. Nezabúdajte, že súkromné ​​zdravotné poistenie treba platiť stále - a to aj v prípade, že nemáte nárok na žiadne dávky.

Zdravotné poistenie nezamestnaných po skončení štúdia alebo vzdelávania ?
Počas štúdia sú študenti zdravotne poistení prostredníctvom svojich rodičov. Po ukončení štúdia by si študenti mali okamžite skontrolovať svoj stav poistenia, najlepšie vopred.
Za určitých okolností je možné ďalšie poistenie v rodinnom poistení. Ak požiadate o ALG II po ukončení štúdia, úrad práce platí odvody na zákonné zdravotné poistenie alebo základnú sadzbu na súkromné ​​zdravotné poistenie.
Aj bez priznaných finančných dávok sa musia študenti  ďalej poistiť. V každom prípade musí byť zmenený stav nahlásený príslušnému poisteniu a musí sa hľadať riešenie poistenia.

Pre súkromné poistené osoby v prípade nezamestnanosti platí
Ak ste boli predtým ako ste sa stali nezamestnaným súkromne poistený, potom sa musíte rozhodnúť, či chcete prejsť na zákonné zdravotné poistenie, alebo zostať súkromne zdravotne poistený.
Toto rozhodnutie závisí aj od veku: Ak máte viac ako 55 rokov, musíte zostať v súkromnom zdravotnom poistení. Ak ste mladší ako 55 rokov a zaregistrujete sa ako nezamestnaní, musíte byť počas obdobia nezamestnanosti poistený v štátnej zdravotnej poisťovni. Od tohto povinného poistenia však môžete byť oslobodení, ak ste boli počas piatich rokov pred nezamestnanosťou súkromne poistený.
Na podanie žiadosti o oslobodenie od povinného poistenia máte tri mesiace od začatia poberania dávky v nezamestnanosti. Prihlášku podáte do príslušnej zdravotnej poisťovne.

Existuje i možnosť získania povinného poistenia s manželom/ kou
Pokiaľ bude váš príjem malý alebo žiadny, môžete čerpať povinné poistenie z poistenia svojho zákonne poisteného manžela. Ak poberáte dávku v nezamestnanosti II a boli ste predtým súkromne poistení, musíte zostať v súkromnom zdravotnom poistení

Zdroj: Krankenversicherung