Informácie o situácii na pracovnom trhu v súvislosti s koronavírusom v Českej republike

 1. Aktuálne o koronavíruse v ČR
 2. Nezamestnanosť
 3. Obmedzenia na hraniciach
 4. Nemocenské a ošetrovné
 5. Pomoc podnikateľom a živnostníkom
 6. Mimoriadna okamžitá pomoc v dobe trvania koronakrízy MOP COVID-19


1. Aktuálne o koronavíruse v ČR

Aktuálne informácie, štatistiky a prijaté opatrenia týkajúce sa koronavírusu v Českej republike nájdete na stránke Ministerstva zdravotníctva ČR.
Informácie týkajúce sa zamestnancov, nezamestnaných osôb, ako aj sociálnych vecí, v súvislosti s koronakrízou sú zverejnené na portáli Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR.
Na Covid portáli sú prehľadne zverejnené aktuálne informácie a opatrenia v súvislosti s covidom v bežných životných situáciách.2. Nezamestnanosť

Kontakt na Úrad práce ČR

Pre verejnosť platia do odvolania preventívne opatrenia pri vstupe do budov Úradu práce ČR, ktoré spočívajú v povinnom nosení ochranných prostriedkov dýchacích ciest a povinnej dezinfekcii rúk.
ÚP ČR doporučuje dohovoriť si termín osobného jednania prostredníctvom e-mailu nebo telefonicky.
Kontakty na jednotlivé krajské pobočky a kontaktné pracoviská vyberiete kliknutím kraja na mapke, dole na "Kontaktní pracoviště", vybrať konkrétne pracovisko a kliknúť na "Kontakty na zaměstnance".

Chystáte sa vyplniť formulár a podať žiadosť? Pozrite sa, ako komunikovať elektronicky.

Všeobecné informácie o sprostredkovaní zamestnania, evidencii uchádzačov o zamestnanie a podpore v nezamestnanosti Vám poskytnú operátori Call centra Úradu práce ČR na bezplatnej telefónnej linke 800 77 99 00 alebo na e-mailových adresách: [email protected], [email protected].

V prípade záujmu môžete využiť aj služby virtuálneho asistenta  na webových stránkach Úradu práce ČR  a Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR.

Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Žiadosť o sprostredkovanie zamestnania môžete vyplniť elektronicky a poslať prostredníctvom dátovej správy alebo elektronicky prípadne vytlačiť , podpísať a odoslať poštou na miestne príslušné kontaktné pracovisko ÚP ČR (NIE na Call centrum!).

Podpora v nezamestnanosti
Nárok na podporu v nezamestnanosti má uchádzač o zamestnanie, ktorý požiada pracovisko Úradu práce Českej republiky, u ktorého je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie o poskytnutie podpory v nezamestnanosti a splní zákonom o zamestnanosti stanovené podmienky. Základnou podmienkou pre vznik nároku na podporu v nezamestnanosti je získanie v rozhodnom období (posledné 2 roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie) zamestnaním alebo inou zárobkovou činnosťou dobu dôchodkového poistenia v dĺžke aspoň 12 mesiacov. Do zákonom požadovanej doby sa započíta aj doba poistenia / zamestnania získaná v iných členských štátoch.

Spôsob predloženia:
Pre elektronické podanie formulárov existujú dve základné cesty, a to formou odoslania s elektronickým podpisom alebo odoslanie cez dátovú schránku. Oba tieto varianty sa užívateľovi ponúknu na konci formulára, pokiaľ je vyplnený správne.
Ďalším variantom je podanie vytlačeného formulára na príslušné pracovisko Úradu práce ČR alebo tlač prázdneho formulára, jeho následné vyplnenie a zaslanie.

Žiadosť je možné podať len v kombinácii so žiadosťou o sprostredkovanie zamestnania.
K žiadosti je potrebné priložiť ďalšie dokumenty.

Cezhraniční pracovníci sú migrujúce osoby, ktoré si zachovajú obvyklé bydlisko tzv. centrum záujmov v jednej krajine a na obmedzenú dobu sa presunú za zamestnaním do inej krajiny EÚ/EHP/Švajčiarska. Môžu si vybrať, či si budú dávky v nezamestnanosti nárokovať v krajine zamestnania alebo v krajine bydliska.
Špecifickou kategóriou cezhraničných pracovníkov sú pendleri, ktorí sa vracajú minimálne 1-krát týždenne z krajiny zárobkovej činnosti do štátu bydliska. Pendleri môžu požiadať o dávky v nezamestnanosti len v štáte bydliska. Ten zohľadní pre priznanie podpory v nezamestnanosti ich zahraničné zamestnania a výšku pomoci vypočíta z ich tamojšieho zárobku. Doba sa preukazuje formulárom PDU1 vystaveným v členskom štáte EÚ, kde dotyčný pracoval. Toto potvrdenie vydáva príslušná zahraničná inštitúcia. Informácie o tom, ako získať formuláre PDU1 z jednotlivých krajín EÚ sú dostupné na webe ÚP ČR.

 


3. Obmedzenia na hraniciach

 

Z ČR na Slovensko

Osoby prichádzajúce z ČR, okrem detí do 12 rokov a tranzitujúcich osôb, sú povinné registrovať sa cez formulár eHranica  najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie SR a byť schopné preukázať sa na požiadanie potvrdením o registrácii.
Nariadená je karanténa v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa končí obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaného najskôr v piaty deň izolácie.
Ak osoba test nepodstúpi, karanténu v prípade bezpríznakového priebehu ukončí dovŕšením 14. dňa. Domáca karanténa sa týka aj všetkých osôb v spoločnej domácnosti. Končí súčasne s izoláciou osoby, ktorá prišla z ČR.

Výnimky:

 • plne zaočkované osoby - prvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov
 • osoby od 12 do 18 rokov, ak sa na žiadnu osobu v spoločnej domácnosti nevzťahuje režim domácej izolácie - prvá registrácia platí do 9. augusta
 • osoby cestujúce za diagnostikou alebo liečbou - prvá registrácia platí 1 týždeň

Za plne zaočkovanú sa považuje osoba:

 • najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
 • najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
 • osoba najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Pre osoby, ktoré sa zaočkovali pred 9. júlom 2021 a po novom nebudú spĺňať definíciu plne zaočkovanej osoby, sa izolácia skončí obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 (test bude hradený štátom), pričom laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 je možné vykonať už v prvý deň karantény. Toto prechodné ustanovenie bude platiť 14 dní od účinnosti vyhlášky, teda sa bude vzťahovať na osoby, ktoré na územie SR prídu do 2. augusta 2021 do 6:00.


Na osoby, ktoré sa zaočkovali po 9. júli 2021, čiže po začiatku účinnosti doterajšej vyhlášky, sa toto prechodné ustanovenie vzťahovať nebude. V ich prípade totiž uplynul príliš krátky čas na to, aby sa im vytvorila aspoň minimálna hladina ochranných protilátok. Pre uvedené osoby platí povinnosť domácej karantény, pričom test proti COVID-19 je možné podstúpiť najskôr na piaty deň. Ak je výsledok testu negatívny, karanténa sa končí.

Osoby, ktoré nie sú schopné preukázať sa dokladom o statuse plne zaočkovanej osoby (v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku), sa nepovažujú za plne zaočkované a platia pre ne podmienky ako pre nezaočkované osoby.

Nezaočkované osoby majú výnimku z karantény ak:

- nemôžu byť zaočkované zo zdravotných dôvodov, predložia o tom lekárske potvrdenie od špecialistu (vzor je prílohou č. 4 vyhlášky ÚVZ SR č.231) a zároveň majú negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hod.
- majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a sú občanmi SR - musia predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní.
- prekračujú hranicu SR výhradne za účelom výkonu práce z/do iných krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Ukrajiny, majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku, resp. v uvedených krajinách, a majú potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie o výkone práce podľa prílohy č. 3 vyhlášky - musia predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní.
- poskytujú neodkladnú starostlivosť o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu (resp. za týmto účelom vstupujú na Slovensko zo susedného štátu) - musia mať potvrdenie o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka, čestné prehlásenie o rodinnom vzťahu (oboje v slovenčine) a negatívny RT-PCR test nie starší ako 7 dní.
- preukázateľne prekračujú hranicu z/do okolitých štátov z dôvodu obhospodarovania pozemkov, ktoré sa nachádzajú do 10 km od hranice SR a majú negatívny RT-PCR test nie starší ako 7 dní.
- sa na nich v rámci výkonu povolania vzťahuje výnimka z karantény - ide napríklad o posádky lietadiel, vlakov, vodičov nákladných vozidiel, pracovníkov pohrebnej služby pri prevoze ostatkov (podrobnosti v § 6 vyhlášky). Tieto osoby sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na COVID-19, ani sa registrovať na eHranici.
- patria medzi vybrané profesijné skupiny (napr. delegácie zastupujúce SR, poslanci Európskeho parlamentu či zamestnanci medzinárodných organizácií, umelci pri cezhraničnej produkcii, vyslaní redaktori, športová reprezentácia a iné; podrobne v § 8 vyhlášky) - pri vstupe na Slovensko povinnosť preukázať sa dokladom o danej skutočnosti a povinný negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín.
- ide o krátkodobý vstup za účelom účasti na pohrebe blízkej osoby pričom nezaočkovaná osoba sa preukáže negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín.

PENDLERI

Osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v iných krajinách EÚ alebo na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku, Švajčiarsku alebo na Ukrajine, pričom za posledných 14 dní navštívili iba tieto krajiny a cestujú iba za prácou.
Osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt v iných krajinách Európskej únie, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo vo Švajčiarsku a v prípade Ukrajiny do 100 km cesty od otvoreného hraničného priechodu, miesto výkonu práce na území SR a cestujú iba za prácou.

Režim na hraniciach pre pendlerov:
Do 1. septembra 2021 stačí jedna registrácia cez formulár eHranica
Do 1. septembra 2021 majú výnimku z karantény ak:
majú potvrdenie od zamestnávateľa o mieste výkonu práce
majú negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní.
Zaočkovaným pendlerom platí registrácia na eHranici 6 mesiacov, po vstupe na územie SR nemajú nariadenú karanténu, ani sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu.

DETI

eHranica:
Deti do 12 rokov sa nemusia registrovať.
Deťom vo veku 12 až 18 rokov platí prvá registrácia do 9. augusta 2021.

Karanténa:
Dieťa do 12 rokov sa nemusí testovať, karanténa mu končí, keď ostatným nezaočkovaným členom domácnosti (napr. po 5 dňoch po negatívnom PCR teste).

Osoby od 12 do 18 rokov veku nemusia ísť do karantény, ak nikto iný v spoločnej domácnosti nemá povinnú karanténu (napr. ak sú obaja rodičia zaočkovaní) - prechodne do 9. augusta 2021, po tomto termíne bude rozhodovať, či je osoba nad 12 rokov zaočkovaná.

Vstup na územie SR letecky:

Ak deti do 12 rokov prichádzajú na územie SR letecky z krajín, ktoré nie sú uvedené vo vyhláške, na rozdiel od starších spolucestujúcich sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu.

ŠTUDENTI

Deti, žiaci a študenti ktorí aktívne navštevujú materskú, základnú, strednú alebo vysokú školu v susedných štátoch (alebo naopak, majú pobyt v týchto krajinách a navštevujú školu na Slovensku) nemusia podstúpiť karanténu, ak majú potvrdenie o prezenčnom štúdiu.

Ak majú do 26 rokov, trvalý pobyt v SR, štatút žiaka základnej/strednej školy či študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a zúčastňujú sa tréningového procesu ako riadni členovia športového klubu v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a majú o tom potvrdenie od príslušnej inštitúcie, nemusia po prekročení hraníc podstúpiť karanténu.

Žiaci a študenti od 12 rokov musia mať zároveň negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu nie starší ako 7 dní.

Tieto podmienky sa vzťahujú aj na jednu sprevádzajúcu osobu, tá sa okrem negatívneho testu (PCR nie starší ako 7 dní) musí vedieť preukázať potvrdením o statuse sprevádzajúcej osoby.

POZOR: Študenti musia prekračovať hranice z dôvodu aktívneho štúdia (to znamená, že musí prebiehať prezenčná výučba, režim si študenti nemôžu uplatniť v období, kedy je výučba prerušená, ako napr. počas letných prázdnin).

OSOBY CESTUJÚCE ZA DIAGNOSTIKOU A LIEČBOU

Osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktoré vstupujú alebo opúšťajú Slovensko pre diagnostiku a liečbu, ako aj ich blízke osoby majú výnimku z karantény.
Ak ich pobyt nepresiahne 12 hodín, nemusia žiadať výnimku, musia však vedieť preukázať účel cesty (pozvanie/potvrdenie od lekára).
Ak ich pobyt presiahne 12 hodín, musia požiadať o posúdenie žiadosti na webstránke https://cestujem.standardnepostupy.sk
Registrácia na eHranici je platná jeden týždeň.

PREPRAVA BLÍZKYCH NA LETISKO

Osoby, ktoré prepravujú svojich blízkych z/na medzinárodné letiská na území Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska, sa najneskôr pri odchode zo Slovenska musia zaregistrovať na https://naletisko.mzv.sk/. Pri kontrole sa musia preukázať vytlačeným potvrdením tejto registrácie a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou.
Najneskôr pri návrate a územie SR sa musia zaregistrovať cez formulár eHranica (ak nemajú už platnú registráciu).
Cestu sú povinné vykonať výhradne cez územie členských štátov EÚ, bez zastavenia (s výnimkou zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných látok a nástup či výstup prepravovanej osoby).
Pri dodržaní týchto pravidiel je možné vstúpiť na územie Slovenska aj bez platného negatívneho testu a bez karantény.


Zo Slovenska do ČR

Slovensko je pre ČR od 22. júna zaradené medzi krajiny s nízkym rizikom nákazy COVID-19, teda zelené. 

 • pred vstupom do ČR majú povinnosť vyplniť príjazdový formulár,
 • pred vstupom do ČR, alebo najneskôr do 5 dní po vstupe do ČR musia tieto osoby predložiť negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín, alebo RT-PCR testu, nie starší ako 72 hodín. Do doby výsledkov testov nie je nutná samoizolácia.

Informácie o pravidlách, obmedzeniach a výnimkách pri cestovaní nájdete na stránke Ministerstva vnútra ČR alebo Ministerstva zahraničných vecí SR.

 

 

4. Nemocenské a ošetrovné

Česká správa sociálneho zamezpečenia (ČSSZ) vyzýva verejnosť, aby komunikovala primárne elektronicky, telefonicky alebo poštou a tiež aby platby realizovala primárne prostredníctvom bezhotovostného styku.

Dôležité dokumenty je možné odovzdať do schránok umiestnených obvykle pri vstupe do budov ČSSZ/Okresnej správy sociálneho zabezpečenia (OSSZ).

K dispozícii je objednávkový systém, prípadne si dohodnite osobný kontakt e-mailom alebo telefonicky.

Odbornú pomoc a informácie vzťahujúce sa ku konkrétnej situácii občana poskytnú odborníci OSSZ v mieste jeho bydliska a call centra na telefónnom čísle 800 050 248.

Nemocenské

ČSSZ zahájila od 1.1.2020 ostrú prevádzku povinného systému eNeschopenka, ktorá prepojila elektronicky lekárov, zamestnávateľov a ČSSZ. Poistenec už nemusí odovzdávať doklady o začatí, pokračovaní či ukončení PN zamestnávateľovi v papierovej forme, náhrada mzdy a nemocenské mu prídu automaticky. Od lekára dostane preukaz dočasne práce neschopného, ktorý predkladá prípadnej kontrole OSSZ. Poistencovi ostáva povinnosť informovať zamestnávateľa (telefonicky, SMS správou, e-mailom) o PN. 

PN vystavené do 31.12.2019 a PN zamestnancov na území iných štátov EÚ sú dokladované papierovým tiskopisom.

Ošetrovné

Ak ošetrujete nemocného člena domácnosti, aktuálne informácie o podmienkach nároku, podaní žiadosti, potrebných dokladoch, výške a výplate dávky, povinnostiach poistenca, ako aj ďalšie informácie a informácie k ošetrovnému v súvislosti s koronavírusom nájdete na stránke ČSSZ.

5. Pomoc podnikateľom a živnostníkom

Už od 6.4.2020 funguje v Českej republike program Antivirus, ktorého cieľom je zmiernenie dopadov šírenia nákazy COVID-19 na zamestnanosť. Zamestnávateľom sú prostredníctvom Úradu práce ČR z tohto programu refundované náklady na výplaty náhrad miezd pracovníkov počas doby trvania prekážok v práci. Program bol na podnet Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR už niekoľkokrát predlžovaný.

28.6.2021 schválila česká vláda ďalšie predĺženie programu do konca októbra 2021.

Prehľad covidových kompenzačných programov nájdete na Covid portáli.


6. Mimoriadna okamžitá pomoc v dobe trvania koronakrízy MOP COVID-19

Ľudia, ktorí sa preukázateľne ocitnú vplyvom koronavírusu vo finančnej núdzi, môžu požiadať Úrad práce ČR o jednorazovú dávku mimoriadnej okamžitej pomoci MOP COVID-19. Dávku je možné poskytnúť na nákup jedla, ošatenia, hygienických potrieb, úhradu nájmu a energií spojených s užívaním bytu, hypotéku, služby spojené s telefónom či internetom. Nemôže byť priznaná na úhradu liekov, splátky dlhov (okrem hypoték), leasingu alebo nákladov spojených s podnikaním.

O dávku môže požiadať každá osoba žijúca na území ČR, ktorá vzhľadom k nízkym alebo chýbajúcim prostriedkom kvôli epidémii COVID-19 nemôže uspokojiť svoje základné životné potreby alebo nemôže uhradiť náklady spojené s bývaním. V dobe mimoriadnych opatrení sa neprihliada k majetku, iba k stavu účtu žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb.

Online formulár žiadosti nájdete na stránke Ministerstva práce a sociálnych vecí.

Ďalšie informácie nájdete na stránke Úradu práce ČR.

 Aktualizované: 19. 7. 2021