Nemecko - práca, vzdelávanie a projekty

1. Práca 
1.1. Projekt KISS 
2. Vzdelávanie
2.2. Štúdium v odbore opatrovateľ/ka v Nemecku
3. Mobilitné projekty 

1. Práca 
1.1. Projekt KISS

Aj napriek náročnej epidemiologickej situácii v súvislosti s pandémiou COVID-19 EURES Nemecko a EURES Slovensko spolupracujú na projekte KISS zameranom na získanie zamestnania v Nemecku, nakoľko mnohí nemeckí zamestnávatelia stále hľadajú do svojich spoločností kvalifikované pracovné sily so znalosťou nemeckého jazyka.

 

Projekt Kiss ponúka pracovné príležitosti pre takmer 400 záujemcov o prácu. Pracovné ponuky z oblastí hoteliérstva a gastronómie, potravinárstva, priemyslu a logistiky plánujú nemeckí EURES poradcovia s miestnymi zamestnávateľmi v spolupráci so zástupcami siete EURES Slovensko preobsadiť do júna 2021. Avšak napĺňanie zámerov je vo veľkej miere determinované vývojom pandemickej situácie.

 

Pridanou hodnotou projektu pri splnení určitých podmienok je možnosť využitia finančnej podpory z tzv.TMS projektov, ktoré môžu byť použité napr. pri úhrade nákladov súvisiacich s absolvovaním jazykového kurzu alebo môže byť poskytnutá finančná podpora súvisiaca s presťahovaním sa za prácou do Nemecka.

 

Projekt nezabúda ani na rodiny uchádzačov. Zástupcovia regionálnych úradov práce – Arbeitsagentur v spolupráci s miestnymi Welcome centrami ponúkajú asistenčné služby pri etablovaní sa rodiny v danej lokalite.

 

Ťažisko projektu sa sústreďuje na nábor vodičov, k dispozícii je v tejto oblasti cca 235 voľných pracovných miest.  Bližšie informácie k možnosti uplatnenia sa vodičov nájdete na stránke Bundesagentur für Arbeit.  

 

Aktuálne pracovné ponuky v rámci projektu KISS:
ID 10412 Vodič autobusu Niedersachsen
ID 10550 Vodič autobusu Winsen
ID 10410 Elektrikár
ID 10409 Kuchár Butjadingen
ID 10407 Kuchár Delmenhorst
ID 10451 Vodič špeciálneho nákladného vozidla
ID 10452 Mäsiar
ID 10453 Vodič nákladného vozidla Harz
ID 10454 Vodič nákladného vozidla Burgenlandkreis
ID 10455 Vodič nákladného vozidla Rotenburg

Ak vás niektorá z uvedených pracovných ponúk zaujala, kontaktujte EURES poradcu uvedeného priamo v danej ponuke.

 

V prípade, ak by ste mali záujem o inú pracovnú ponuku pre kvalifikovanú pracovnú silu ako napr. pekára, zvárača, zámočníka, inštalatéra, elektrikára, skladového pracovníka a spĺňate podmienky uvedené nižšie, zašlite nám váš životopis v nemeckom, príp. anglickom jazyku spolu s fotografiou na jednu z e-mailových adries: [email protected] alebo [email protected].

 

Základnými podmienkami pre získanie kvalifikovaného zamestnania za asistencie Bundesagentur für Arbeit v Nemecku je:

 • ukončené vzdelanie v príslušnom odbore alebo prax v danom odbore,

 • znalosť prednostne nemeckého, príp. anglického jazyka  - schopnosť dohovoriť sa.

O rozširovaní ponuky voľných pracovných miest v rámci projektu KISS vás budeme priebežne informovať prostredníctvom tejto stránky. 

2. Vzdelávanie
2.2. Štúdium v odbore opatrovateľ/ka v Nemecku 


Láka vás práca opatrovateľa/ky v Nemecku, no chýba vám potrebná kvalifikácia? Túto prekážku s nami ľahko prekonáte. Ponúkame vám duálne štúdium v odbore opatrovateľ/ka v Nemecku. Výučba počas celého projektu pozostáva z teoretickej a praktickej časti, účastníci súbežne navštevujú školu a pracujú. Počas štúdia (od januára 2022) poberajú uchádzači plat vo výške 1950 EUR mesačne.Taktiež majú možnosť využívať odborný koučing, doučovanie a prípravu na skúšky. Oprávnené náklady refunduje príslušná inštitúcia. Po úspešnom absolvovaní vzdelávania budú účastníci zamestnaní v zariadení, v ktorom absolvovali výučbu ako odborný opatrovateľ. 

 

Kto sa môže do projektu zapojiť?

Uchádzať sa môže osoba, ktorá má:

 • 23 až 45 rokov;
 • štátnu príslušnosť členského štátu EÚ;
 • ukončené stredoškolské vzdelanie a je spôsobilá pre štúdium na vysokej škole;
 • čistý výpis z registra trestov;
 • motiváciu vyučiť sa za odborného ošetrovateľa a pracovať v Nemecku;
 • záujem absolvovať náročné štvorročné vzdelávanie, najskôr za pomocníka opatrovateľa a potom za odborného opatrovateľa;
 • predchádzajúce skúsenosti s opaterou starých ľudí;
 • chuť učiť sa intenzívne nemecky; po skončení jazykového kurzu v domovskej krajine je potrebné predložiť certifikát A2;
 • znalosti nemčiny alebo iného cudzieho jazyka;
 • splnené formálne podmienky na podporu vzdelávania od pracovnej agentúry.

Výhody pre účastníkov:

 • financovanie nemeckého jazykového kurzu v domovskej krajine a v Nemecku;
 • kontakt s budúcim zamestnávateľom už od začiatku projektu;
 • uzavretie pracovnej zmluvy už od januára 2022 s povinným sociálnym poistením;
 • možnosť absolvovať výučbu a popri nej dostávať plnú mzdu pomocníka (minimálne 1950 EUR brutto);
 • pomoc a podpora počas celej doby až do ukončenia výučby;
 • lacné ubytovanie;
 • po úspešnom ukončení štúdia - odborný opatrovateľ získa hrubú mesačnú mzdu od 2500 do 2800 EUR.


Projekt pozostáva zo šiestich fáz:

1. Nábor uchádzačov (apríl - máj 2021)

 • informačné podujatia a predbežný výber účastníkov;
 • overenie vysvedčení účastníkov za účelom uznania v Nemecku.

2. Online speed dating (jún - júl 2021)

 • prijímacie pohovory prostredníctvom Skype;
 • zamestnávatelia a uchádzači sa spoznajú online.
Podmienkou zaradenia do projektu je prísľub na zamestnanie. Uchádzači, ktorým zamestnávateľ nedá prísľub na zamestnanie, sa nemôžu zúčastniť projektu.

3. Kurz nemeckého jazyka v domovskej krajine a presťahovanie (august - december 2021)

 • absolvovanie kurzu nemeckého jazyka (v prípade, ak nemecký jazyk neovládate alebo svoju znalosť nemeckého jazyka neviete zdokladovať certifikátom); 
 • nutnosť získania jazykového certifikátu minimálne na úrovni A2;
 • náklady na jazykový kurz sú hradené prostredníctvom podporných programov EÚ do výšky 2200 EUR;
 • presťahovanie do Nemecka - príspevok na presťahovanie do cca 1000 EUR.

4. Zamestnanie na pozícii pomocníka opatrovateľa a intenzívny kurz nemčiny (január - august 2022)

 • účastníci projektu budú zamestnaní v zariadení ako pomocníci a dostanú primeranú mzdu (kolektívna mzda alebo minimálna mzda za opateru, t.j. minimálne 1950 EUR brutto);
 • súbežne bude prebiehať práca v zariadení a jazykový kurz (50:50); všetky vzniknuté náklady refunduje príslušná inštitúcia;
 • podmienkou úspešného absolvovania výučby nemeckého jazyka je dosiahnutie jazykovej úrovne B2;
 • v tomto období prebehne aj prihlásenie na odbornú školu za pomoci zamestnávateľa.

5. Odborné vzdelávanie za pomocného opatrovateľa (september 2022 - august 2023)

 • v danom období bude súbežne prebiehať odborné vzdelávanie a práca;
 • po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok - získanie certifikátu.
6. Odborné vzdelávanie za odborného opatrovateľa (september 2023 - júl 2026)
 • po získaní certifikátu pomocného opatrovateľa, budú absolventi projektu zamestnaní ako pomocní opatrovatelia;
 • účastníci budú navštevovať odbornú školu. 

Máte záujem o duálne vzdelávanie v oblasti opatrovateľstva?
V prípade záujmu zasielajte vaše  štruktúrované životopisy  v nemeckom alebo anglickom jazyku spolu s dokladom o ukončení vzdelania na e-mailovu adresu: [email protected] (042/2440 303), najneskôr do 16.05.2021.

3. Mobilitné projekty (TMS-Targeted Mobility Scheme)

 

Plánujete odísť za prácou, stážou alebo učňovskou prípravou do niektorej z krajín EÚ/EHP? Chcete sa zúčastniť na pracovnom pohovore, využiť novú pracovnú príležitosť, získať zručnosti, naučiť sa cudzí jazyk?

Neprehliadnite informáciu týkajúcu sa finančnej podpory pracovnej mobility!

Program cielenej mobility TMS (Targeted Mobility Scheme) 

 • sa zameriava na podporu pracovnej mobility v rámci krajín EÚ/EHP,

 • pomáha občanom EÚ pri hľadaní práce, stáže alebo učňovskej prípravy v inej krajine EÚ/EHP.

Vďaka programu TMS môžete získať príspevky a financovať:

 • jazykové kurzy,

 • uznávanie kvalifikácií,

 • cestovné náklady,

 • náklady na bývanie a stravovanie.

Základné podmienky, ktoré musíte splniť:

 • minimálny vek 18 rokov,

 • občianstvo členského štátu EÚ/EHP.

Registrujte sa u vybraného poskytovateľa služieb zamestnanosti, ktorý ponúka program TMS a získajte všetky potrebné informácie: 


Postup k získaniu TMS príspevku v Nemecku.

Aktualizované: 14.05.2021