Nemecko - práca, vzdelávanie a projekty

1. Práca
1.1. Sezónna práca 2022
2. Vzdelávanie 
2.1. Štúdium v Nemecku v odboroch kvalifikovaný pracovník v reštauračných zariadeniach, systémovej gastronómii, hotelierstve alebo pohostinských službách; mäsiar, kuchár, predavač
2.2. Štúdium v odbore opatrovateľ/ka v Nemecku
3. Mobilitné projekty 

1. Práca
1.1. Sezónna práca 2022

Pracovný úrad vo Weilheim v Bavorsku zaznamenáva v období Pašií vysoký dopyt zamestnávateľov po personáli v oblasti hotelierstva a gastronómie. Ide o ponuky sezónnej práce s možnosťou trvalého zamestnania. Pašie v Oberammergau sa konajú raz za desať rokov a lákajú tisícky návštevníkov z celého sveta. Posledné sa uskutočnili v roku 2010 a zamestnali viac ako 2000 hercov, hudobníkov, technikov, obslužný a hotelový personál. 

V roku 2022, v čase od 14. mája do 2. októbra, je v regióne očakávaných okolo 450 000 medzinárodných hostí z celého sveta.

Približne 90 hotelov a penziónov v Oberammergau a okolí hľadá v spomínanom období personál na rôzne pozície (upratovanie, služby, kuchyňa, recepcia).

Nábor pracovníkov vykonáva Centrála pre sprostredkovanie zahraničnej pracovnej sily (ZAV) v spolupráci so Spolkovou agentúrou práce a Európskymi službami zamestnanosti (EURES).

Ponúkané pracovné pozície:

 Podmienky pre uchádzačov:

 • vek minimálne 18 rokov;
 • štátna príslušnosť členského štátu EÚ a bydlisko v členskom štáte EÚ;
 • skúsenosti v hotelierstve a gastronómii sú výhodou;
 • úroveň nemeckého, prípadne anglického jazyka závisí od konkrétnej pracovnej pozície;
 • motivácia pracovať v oblasti hotelierstva a gastronómie po dobu 7 mesiacov a dlhšie.

Zamestnávatelia:

 • poskytujú podporu pri integrácii do zamestnania a spoločnosti;
 • ponúkajú možnosť ubytovania za úhradu;
 • prihliadajú s pochopením na počiatočné jazykové problémy;
 • zaučia nových zamestnancov;
 • poskytujú dodatočné služby, napr. stravovanie, zamestnanecké výhody (napr. wellness, fitness), pracovný odev, atď.

Predbežný nástup je v mesiaci apríl 2022, v závislosti od dohody s konkrétnym zamestnávateľom.

Životopisy uchádzačov o vyššie uvedené ponuky sezónnych prác je potrebné zaslať najneskôr do 23.1.2022.

V prípade ďalších otázok kontaktujte: Mgr. Denisa Hudáková – tel. č. 036/2440 303.

2. Vzdelávanie 
2.1. Štúdium v Nemecku v  odboroch kvalifikovaný pracovník v reštauračných zariadeniach, systémovej gastronómii, hotelierstve alebo pohostinských službách; mäsiar, kuchár, predavač

Láka vás práca v Nemecku, ale vaše vzdelania ani jazykové znalosti nie sú postačujúce? Máme pre vás riešenie! EURES Slovensko v spolupráci s Bundesagentur für Arbeit vám ponúka možnosť zúčastniť sa na projekte duálneho vzdelávania v Nemecku v niektorom z vybraných študijných odborov.


Ako bude duálne vzdelávanie prebiehať?

Na Slovensku absolvujete intenzívny jazykový kurz, vďaka ktorému dosiahnete úroveň znalosti nemeckého jazyka B1. Po jeho skončení nastúpite na trojmesačnú prax u svojho budúceho nemeckého zamestnávateľa, pričom budete aj naďalej pokračovať v jazykovom vzdelávaní formou kurzu. Po ukončení praxe začne vaše vzdelávanie vo vybranom odbore. Toto štúdium je spojené s vykonávaním praxe, ktorá je platená, a to vo výške minimálne 450,- EUR mesačne v čistom.


Vybrať si môžete z nasledovných študijných odborov:
 • kvalifikovaný pracovník v reštauračných zariadeniach, systémovej gastronómii, hotelierstve alebo pohostinských službách,
 • mäsiar,
 • kuchár,
 • predavač so zameraním na mäsiarske výrobky.
Aby ste sa mohli zapojiť, musíte spĺňať tieto požiadavky:
 • vek 18 – 25 rokov,
 • znalosť nemeckého jazyka – A1/A2 podľa spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti.
Termíny jednotlivých fáz projektu:
 • október až december 2021 – nábor a výberové pohovory online/onsite;
 • od januára 2022 – intenzívny kurz nemeckého jazyka na Slovensku (jazykovú školu si vyberáte sami), cieľom kurzu je dosiahnuť úroveň nemeckého jazyka B1;
 • od mája 2022 – trojmesačná prax u budúceho zamestnávateľa prebiehajúca súbežne s jazykovým kurzom v Nemecku;
 • august/september 2022 – začiatok štúdia;
 • 2025 – ukončenie štúdia.
V prípade záujmu zašlite váš životopis v nemeckom jazyku spolu s dokladmi o vzdelaní na e-mail: [email protected], 042/2440 303.

2.2. Štúdium v odbore opatrovateľ/ka v Nemecku 


Láka vás práca opatrovateľa/ky v Nemecku, no chýba vám potrebná kvalifikácia? Túto prekážku s nami ľahko prekonáte. Ponúkame vám duálne štúdium v odbore opatrovateľ/ka v Nemecku. Výučba počas celého projektu pozostáva z teoretickej a praktickej časti, účastníci súbežne navštevujú školu a pracujú. Počas štúdia (od januára 2022) poberajú uchádzači plat vo výške 1950 EUR mesačne.Taktiež majú možnosť využívať odborný koučing, doučovanie a prípravu na skúšky. Oprávnené náklady refunduje príslušná inštitúcia. Po úspešnom absolvovaní vzdelávania budú účastníci zamestnaní v zariadení, v ktorom absolvovali výučbu ako odborný opatrovateľ. 

 

Kto sa môže do projektu zapojiť?

Uchádzať sa môže osoba, ktorá má:

 • 23 až 45 rokov;
 • štátnu príslušnosť členského štátu EÚ;
 • ukončené stredoškolské vzdelanie a je spôsobilá pre štúdium na vysokej škole;
 • čistý výpis z registra trestov;
 • motiváciu vyučiť sa za odborného ošetrovateľa a pracovať v Nemecku;
 • záujem absolvovať náročné štvorročné vzdelávanie, najskôr za pomocníka opatrovateľa a potom za odborného opatrovateľa;
 • predchádzajúce skúsenosti s opaterou starých ľudí;
 • chuť učiť sa intenzívne nemecky; po skončení jazykového kurzu v domovskej krajine je potrebné predložiť certifikát A2;
 • znalosti nemčiny alebo iného cudzieho jazyka;
 • splnené formálne podmienky na podporu vzdelávania od pracovnej agentúry.

Výhody pre účastníkov:

 • financovanie nemeckého jazykového kurzu v domovskej krajine a v Nemecku;
 • kontakt s budúcim zamestnávateľom už od začiatku projektu;
 • uzavretie pracovnej zmluvy už od januára 2022 s povinným sociálnym poistením;
 • možnosť absolvovať výučbu a popri nej dostávať plnú mzdu pomocníka (minimálne 1950 EUR brutto);
 • pomoc a podpora počas celej doby až do ukončenia výučby;
 • lacné ubytovanie;
 • po úspešnom ukončení štúdia - odborný opatrovateľ získa hrubú mesačnú mzdu od 2500 do 2800 EUR.


Projekt pozostáva zo šiestich fáz:

1. Nábor uchádzačov (apríl - máj 2021)

 • informačné podujatia a predbežný výber účastníkov;
 • overenie vysvedčení účastníkov za účelom uznania v Nemecku.

2. Online speed dating (jún - júl 2021)

 • prijímacie pohovory prostredníctvom Skype;
 • zamestnávatelia a uchádzači sa spoznajú online.
Podmienkou zaradenia do projektu je prísľub na zamestnanie. Uchádzači, ktorým zamestnávateľ nedá prísľub na zamestnanie, sa nemôžu zúčastniť projektu.

3. Kurz nemeckého jazyka v domovskej krajine a presťahovanie (august - december 2021)

 • absolvovanie kurzu nemeckého jazyka (v prípade, ak nemecký jazyk neovládate alebo svoju znalosť nemeckého jazyka neviete zdokladovať certifikátom); 
 • nutnosť získania jazykového certifikátu minimálne na úrovni A2;
 • náklady na jazykový kurz sú hradené prostredníctvom podporných programov EÚ do výšky 2200 EUR;
 • presťahovanie do Nemecka - príspevok na presťahovanie do cca 1000 EUR.

4. Zamestnanie na pozícii pomocníka opatrovateľa a intenzívny kurz nemčiny (január - august 2022)

 • účastníci projektu budú zamestnaní v zariadení ako pomocníci a dostanú primeranú mzdu (kolektívna mzda alebo minimálna mzda za opateru, t.j. minimálne 1950 EUR brutto);
 • súbežne bude prebiehať práca v zariadení a jazykový kurz (50:50); všetky vzniknuté náklady refunduje príslušná inštitúcia;
 • podmienkou úspešného absolvovania výučby nemeckého jazyka je dosiahnutie jazykovej úrovne B2;
 • v tomto období prebehne aj prihlásenie na odbornú školu za pomoci zamestnávateľa.

5. Odborné vzdelávanie za pomocného opatrovateľa (september 2022 - august 2023)

 • v danom období bude súbežne prebiehať odborné vzdelávanie a práca;
 • po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok - získanie certifikátu.
6. Odborné vzdelávanie za odborného opatrovateľa (september 2023 - júl 2026)
 • po získaní certifikátu pomocného opatrovateľa, budú absolventi projektu zamestnaní ako pomocní opatrovatelia;
 • účastníci budú navštevovať odbornú školu. 

Máte záujem o duálne vzdelávanie v oblasti opatrovateľstva?
V prípade záujmu zasielajte vaše štruktúrované životopisy v nemeckom alebo anglickom jazyku spolu s dokladom o ukončení vzdelania na e-mailovu adresu: [email protected] (042/2440 303).

3. Mobilitné projekty (TMS-Targeted Mobility Scheme)

 

Plánujete odísť za prácou, stážou alebo učňovskou prípravou do niektorej z krajín EÚ/EHP? Chcete sa zúčastniť na pracovnom pohovore, využiť novú pracovnú príležitosť, získať zručnosti, naučiť sa cudzí jazyk?

Neprehliadnite informáciu týkajúcu sa finančnej podpory pracovnej mobility!

Program cielenej mobility TMS (Targeted Mobility Scheme) 

 • sa zameriava na podporu pracovnej mobility v rámci krajín EÚ/EHP,

 • pomáha občanom EÚ pri hľadaní práce, stáže alebo učňovskej prípravy v inej krajine EÚ/EHP.

Vďaka programu TMS môžete získať príspevky a financovať:

 • jazykové kurzy,

 • uznávanie kvalifikácií,

 • cestovné náklady,

 • náklady na bývanie a stravovanie.

Základné podmienky, ktoré musíte splniť:

 • minimálny vek 18 rokov,

 • občianstvo členského štátu EÚ/EHP.

Registrujte sa u vybraného poskytovateľa služieb zamestnanosti, ktorý ponúka program TMS a získajte všetky potrebné informácie: 


Postup k získaniu TMS príspevku v Nemecku.

Aktualizované: 11.01.2022