Predíďte sklamaniu zo spolupráce s agentúrou

Jedným z druhov služieb zamestnanosti sú aj služby zamestnanosti poskytované súkromnými osobami – ide o sprostredkovanie zamestnania za úhradu a zamestnávanie prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania.

Sprostredkovanie zamestnania za úhradu (ďalej len „SZÚ) môže vykonávať právnická osoba alebo fyzická osoba za podmienok ustanovených zákonom NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- aktuálny zoznam sprostredkovateľov zamestnania za úhradu 

- aktuálny zoznam agentúr dočasného zamestnávania 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny neudeľuje povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu, nemá kompetenciu ani zrušiť alebo pozastaviť oprávnenie na činnosť sprostredkovateľa zamestnania za úhradu. Oprávnenie na vykonávanie činnosti sprostredkovateľa za úhradu sa vydáva pre fyzickú alebo právnickú osobu v zmysle živnostenského zákona.

Zároveň upozorňujeme na to, že žiadny sprostredkovateľ zamestnania za úhradu nemá oprávnenie používať logo Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny na svojich webových sídlach.

V záujme zabránenia sklamaniu pri hľadaní práce prostredníctvom agentúr odporúčame klientom postupovať podľa informácií uvedených na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Ďalšie užitočné informácie: 

Ako predísť sklamaniu zo spolupráce s agentúrou.pdf

                                                           

Aktualizované dňa 14.8.2018