Ochrana osobných údajov

25. mája 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 

Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.