Rumunsko CV

HĽADANIE ZAMESTNANIA V RUMUNSKU 

1. 1 Ako si hľadať prácu v Rumunsku

Ak ste občan krajiny EÚ/EHP a chcete si nájsť prácu v Rumunsku, môžete kontaktovať Národnú agentúru pre zamestnanosť (ANOFM), ktorá funguje ako verejný úrad práce, prostredníctvom svojich župných pobočiek.  Štátni príslušníci členských krajín EÚ/EHP majú voľný prístup na trh práce a sú zamestnávaní za rovnakých podmienok ako občania Rumunska. Musia splniť všetky potrebné formality týkajúce sa zamestnania, od získania lekárskeho osvedčenia vydaného príslušným lekárom a potvrdenia, že budúci zamestnanec spĺňa požiadavky stanovené na výkon danej profesie až po nahlásenie pracovnej zmluvy Národnej agentúre inšpekcie práce a sociálneho zabezpečenia. Odporúča sa, aby medzi podpisom pracovnej zmluvy a nástupom do zamestnania bol dostatočný časový priestor na realizáciu všetkých požadovaných formalít.
Záujemcovia o zamestnanie sa môžu zaregistrovať v 41 župných agentúrach pre zamestnanosť a v Bukurešti, ako aj v 70 miestnych agentúrach pre zamestnanosť situovaných po celej krajine. Župné agentúry poskytujú informácie, poradenstvo a sprostredkovateľské služby uchádzačom o zamestnanie, nezamestnaným a zamestnávateľom. Všetky služby sú poskytované bezplatne.  Databáza voľných pracovných miest ponúkaných  rumunskými zamestnávateľmi, ktorí majú zákonnú povinnosť nahlasovať všetky svoje pracovné miesta Národnej agentúre pre zamestnanosť, je dostupná na celonárodnej i župnej úrovni. Voľné pracovné miesta si môžete pozrieť webovej stránke Národnej agentúry pre zamestnanosť sekcii "Locuri de Muncă" (Práca). Podrobnosti o pracovných miestach sú zobrazené v rumunčine.
Nezamestnaní občania EÚ/EHP, ktorí poberajú dávky v nezamestnanosti v inej členskej krajine a hľadajú si prácu v Rumunsku, majú nárok na export dávok v nezamestnanosti (maximálne počas obdobia 3 - 5 mesiacov) za predpokladu, že sú registrovaní v evidencii uchádzačov o zamestnaniev župnej agentúre v mieste bydliska v Rumunsku.
Môžete taktiež kontaktovať jedného zo 45 EURES poradcov, ktorí pôsobia v župných agentúrach. Kontaktné údaje EURES poradcov nájdete na webovej stránke Národnej agentúry pre zamestnanosť.
Na národnom  trhu práce sú aj súkromne spoločnosti (rumunské alebo z iných štátov EÚ/EHP), ktoré poskytujú  špecializované služby zamerané na podporu práce. Na jednotlivých webových stránkach župných agentúr pre zamestnanie nájdete zoznam súkromných poskytovateľov služieb zamestnanosti oprávnených prevádzkovať svoju činnosť na domácom trhu.
Prácu v Rumunsku si môžete hľadať na rôznych webových portáloch, ktoré sú hlavným zdrojom voľných pracovných miest. Nájdete tu pracovné ponuky zverejnené priamo zamestnávateľmi a máte možnosť zaregistrovať svoj životopis, ku ktorému budú mať prístup zamestnávatelia hľadajúci zamestnancov.

Portály ponúkajúce prácu


http://eures.anofm.ro/
www.eures.europa.eu
www.eures-jobs.com
www.aims.ro
www.bestjobs.ro
www.jobrapid.ro
www.ejobs.ro
www.locuridemuca.ro
www.munca.ro

Národná, regionálna a miestna tlač prináša množstvo inzerátov na pracovné miesta (pracovné ponuky aj žiadosti). Ak nenájdete vhodnú ponuku v národnej, regionálnej alebo miestnej tlači, alebo ak chcete pracovať pre spoločnosť , ktorá nepublikuje voľné pracovné miesta o aké máte záujem, môžete poslať spontánnu žiadosť o prácu (spolu s CV, fotografiou, sprievodným listom) na personálne  oddelenie spoločnosti.

 

1.2 Žiadosť o zamestnanie a životopis

Žiadosť o prijatie do zamestnania by mala byť v súlade s požiadavkami kladenými na ponúkané pracovné miesto a mala by urobiť dobrý prvý dojem na zamestnávateľa. Najbežnejší spôsob uchádzania sa o prácu je zaslanie životopisu (CV), ktorý môže byť sprevádzaný žiadosťou o zamestnanie vo forme listu (maximálne na 1 stranu). Životopis by mal byť napísaný v rumunčine a v prípade, že sa vyžaduje znalosť cudzieho jazyka, aj v danom jazyku.

Životopis by mal mať štruktúrovanú formu.  Môžu byť použité štandardné formy CV. Sieť EURES Rumunsko odporúča využiť formát Europass. CV by  mal obsahovať zručnosti, znalosti a skúsenosti prezentované v chronologickom poradí (súčasné, resp. posledné zamestnanie uvedené na 1. mieste v časti Pracovné skúsenosti). Formát európskeho CV  nájdete na európskom portále siete EURES a na stránke Národnej agentúry pre zamestnanosť.

 Ak sa chystáte na pohovor, nezabudnite si so sebou priniesť životopis, ako aj ďalšie podporné doklady, napr.: overenú kópiu diplomu, rôzne certifikáty (osvedčenia), výpis z registra trestov a osvedčenie o lekárskej prehliadke. Zamestnávatelia môžu od uchádzačov vyžadovať psychologický test.

https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cv-example-1-ro-ro.pdf

 

                                                                                                             Dátum poslednej úpravy 29.10.2019