Poľsko CV

Pri hľadaní zamestnania sú v prvom rade potrebné dostatočné informácie o voľných pracovných miestach, ktoré je možné nájsť prostredníctvom osobných kontaktov, verejných služieb zamestnanosti (krajské a okresné úrady práce), súkromných sprostredkovateľov práce a v médiách.

Hľadanie zamestnania je spojené s prípravou týchto dokumentov: životopis (CV), motivačný list a niekedy je potrebné vyplniť špeciálny dotazník. Životopis – curriculum vitae je dokument, ktorý popisuje profesionálny život osoby hľadajúcej prácu. Obyčajne má rozsah jednej až dvoch strán A4. Obsahuje osobné údaje, niekedy aj fotografiu, údaje o vzdelaní, zoznam predošlých zamestnaní, zručnosti, záujmy a ďalšie informácie o uchádzačovi. Na konci životopisu dáva uchádzač povolenie na spracovanie jeho osobných údajov („Oświadczam, że wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych, niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji“). Popri CV je ďalší dôležitý dokument sprievodný list, ktorý objasňuje dôvody, prečo sa uchádzač zaujíma práve o špecifikovanú pracovnú pozíciu. Tento list má osobnejší charakter ako životopis. Ako nepísané pravidlo platí, že má mať rozsah jeden list A4 a má byť podpísaný rukou. Vzory životopisov a motivačných listov sú k dispozícií na stránke www.pracuj.pl – sekcia Creator CV.Pri vypracovaní týchto dokladov poskytujú pomoc odborní poradcovia úradov práce v Centre informácií a plánovania odbornej kariéry.

 

Verejné služby zamestnanosti – Publiczne Służby Zatrudnienia
www.psz.praca.gov.pl

Občania Slovenska hľadajúci prácu na území Poľska môžu bezplatne využívať služby sprostredkovania práce a tiež informačné a odborné poradenské služby poskytované verejnými službami zamestnanosti, ktoré tvoria Wojewódzke a Powiatowe Urządy Pracy
Právo získavať informácie o voľných pracovných miestach má nielen registrovaný uchádzač o zamestnanie, ale aj záujemca o zamestnanie. Na každom úrade práce je možné využívať profesijné informačné zdroje, individuálne a skupinové poradenstvo a získať informácie o miestnom trhu práce. 
V záujme zistiť voľné pracovné miesta, ktoré sú k dispozícii aj na všetkých úradoch práce, sa odporúča navštíviť databázu voľných pracovných miest v Poľsku – Epuls Sprostredkovanie http://oferty.praca.gov.pl. Okrem toho úrady práce majú ponuky na vlastných internetových stránkach. Informačný servis všetkých úradov práce je k dispozícií na stránke www.praca.gov.pl.

Každý z úradov práce tiež disponuje ponukami práce v rámci siete EURES
www.eures.praca.gov.pl– poľské služby EURES
www.eures.europa.eu – európske služby zamestnanosti

 

V niektorých poľských mestách vznikli tzv. „Obchody s prácou“. Sú to odlišné miesta sprostredkovania práce, spadajúce pod okresné úrady práce, zvyčajne situované v mieste dobre prístupnom pre zamestnávateľov, nezamestnaných a záujemcov o prácu, bez nutnosti návštevy úradu práce.

Na krajských úradoch práce sú zriadené Centrá informácií a plánovania odbornej kariéry (Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej), ktoré sa zameriavajú na:

 • poskytovanie informácií o rôznych profesiách a trhu práce,
 • poskytovanie pomoci absolventom, ktorí vstupujú na trh práce a ostatným osobám hľadajúcim prácu, profesijnú adaptáciu a tiež informácie o zmenách na trhu práce,
 • plánovanie odbornej kariéry v rôznych obdobiach života

 

Súčasťou centra je Klub odborných informáciíkde sa nachádzajú odborné materiály súvisiace s voľbou povolania a prostredníctvom lokálnej tlače sú tu dospupné aktuálne ponuky práce v:

 • pondelkovom dodatku „Gazeta Wyborcza” – Práca,
 • utorkovom dodatku „Dziennik Polski” - Práca a Edukácia,
 • dodatku „Rzeczpospolita” - Moja Kariéra


Centrum disponuje aj informáciami o voľných pracovných miestach v Klube INTERprácaNET, kde je možné prostredníctvom internetu bezplatne vyhľadávať ponuky práce, skontaktovať sa so zamestnávateľom alebo využiť služby personálnych poradenských agentúr.

Ponuky práce je možné nájsťaj v Obecných informačných centrách (OIC), ktoré sanajčastejšie nachádzajúpri obecných úradoch alebo iných obecných inštitúciách. Ich cieľom je uľahčiť miestnej spoločnosti (prevažne mladým ľuďom) prístup k získavaniu informácií o trhu práce, vzdelávaní a možnostiach prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti.


Súkromní sprostredkovatelia práce

V Poľsku je možné vyhľadávať prácu aj prostredníctvom agentúr zamestnanosti:

 • agentúry sprostredkovanie práce na území Poľska
 • agentúry sprostredkovanie práce v zahraničí
 • personálno-poradenské agentúry
 • agentúry profesijného poradenstva
 • agentúry dočasného zamestnania

Agentúry sprostredkúvajú zamestnanie na základe povolenia, ktoré vydáva príslušný krajský úrad práce a nemôžu vyberať poplatky súvisiace so sprostredkovaním práce (s výnimkou skutočných nákladov spojených so smerovaním občana do práce v zahraničí - poplatky týkajúce sa cesty do zahraničia, dodatočného poistenia, lekárskych prehliadok, preklady dokladov, získanie výpisu z registra trestov). Agentúra je povinná uzavrieť zmluvu s klientom. Elektronický register agentúr sprostredkovania práce sa nachádza na stránke www.kraz.praca.gov.pl. Agentúru je možné overiť na krajských úradoch práce a v prípade problémov je potrebné informovať Oddelenie kontroly legálnej práce na príslušnom úrade práce, políciu alebo prokuratúru.

 

Iné internetové stránky:

www.jobpilot.plwww.cvonline.plwww.pracuj.plwww.jobs.plwww.workservice.pl
www.praca.interia.plwww.hrk.pl
www.wakat.com.plwww.bestoferta.plwww.bdi.com.pl
www.absolwent.netwww.topjobs.pl