Maďarsko CV

 

Ako mám napísať svoju žiadosť o prijatie do pracovného pomeru a životopis ?

Prvým kritériom pri formulovaní žiadosti o prijatie do pracovného pomeru a životopisu je, že musia byť súzvučné. Forma obidvoch spolu nám dáva šancu dostať sa na osobný pohovor.
Musíme preto vytvoriť formátovo aj obsahovo na sebe nadväzujúce dokumenty, ktoré vzbudia pozornosť u zamestnávateľa , ktorý ich obdrží. V prvom kroku musíme dbať predovšetkým na formálnu stránku dokumentov. V súčasnosti už nie je pre nikoho problém pracovať v textovom editore počítača, ak predsa áno obráťme sa na kariérneho poradcu alebo odborníka v tejto oblasti.
Môžeme postupovať podľa nasledujúcej osnovy:

·        Formulujme stručne, jasne, zrozumiteľne a prehľadne

·        Pri obidvoch dokumentoch dodržujme 1,5 cm medzery medzi riadkami

·        Používajme veľkosť písmena 12

·        Žiadosť o prijatie nemá presahovať rozsah jednej A4 strany

·        Pri formulovaní životopisu je nutné tiež dodržať rozsah jednej A4,maximálne však 2 x A4

·        Životopis nikdy nepodpisujme vlastnoručne, žiadosť o prijatie však vždy

·        Neposielajme fotokópie , každú zaslanú žiadosť o prijatie podpíšme vlastnoručne

·        Adresujme mimoriadne obozretne a presne , uvedenie nesprávnej adresy alebo oslovenia je neprípustné

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru musí obsahovať nasledujúce údaje:

·        Adresa a oslovenie

·        Akým spôsobom sme sa dozvedeli o pracovnom mieste

·        Akú pozíciu mienime obsadiť

·        Pár viet o tom prečo sme sa rozhodli zaslať žiadosť o prijatie

·        Vymenovanie tých zručností , ktoré sme nevymenovali v životopise

·        Čo získa zamestnávateľ ak nás zamestná

·        Žiadosť o termín osobného pohovoru

Životopis bezpodmienečne musí obsahovať nasledujúce údaje:

·        Meno a priezvisko, adresu a telefónny a mailový kontakt

·        Cieľ , ktorý mienime dosiahnuť ak sa zamestnáme u zamestnávateľa

·        Ukončené vzdelanie (môžeme si zvoliť dve alternatívy uvedenia )

1.      podľa stupňov vzdelania

2.      podľa časovej postupnosti

·        špeciálne tréningy, ktoré súvisia so zamestnaním

·        prípadné výskumné a vývojové štúdiá

·        odborná prax súvisiaca so zamestnaním, vymenovanie uvádzať v časovej chronológii, súčasťou môže byť aj zopár viet o bližsích súvislostiach tejto praxe

·        jazykové znalosti a znalosť IT

 

Po zaslaní životopisu a žiadosti o prijatie nesmieme zabudnúť, že cieľom je pozvanie na osobný pohovor.

V Maďarsku je bežnou praxou zasielať životopis a žiadosť o prijatie v anglickom jazyku vzhľadom na americkú a ázijskú spoluúčasť u väčších zamestnávateľov.

Nezriedka sa stáva najmä v prípadoch profesií kde je nutné vysokoškolské vzdelanie zaslať žiadosť o prijatie a životopis v anglickom i maďarskom jazyku.

Po úspešnom absolvovaní výberového konania a prijatí do pracovného pomeru je potrebné uzavrieť so zamestnávateľom písomnú pracovnú zmluvu, ktorej povinná položka je výška základnej mzdy, druh práce a miesto výkonu práce.

Všetky osoby, ktoré sa chcú zamestnať v Maďarsku, musia mať identifikačné číslo poistenca pre potreby sociálneho poistenia. O pridelenie identifikačného čísla má požiadať zamestnávateľ do troch dní od nástupu do práce zamestnanca , žiadosť sa podáva na pobočku zdravotnej poisťovne v župe. Na základe potvrdenia o pridelení identifikačného čísla poistenca
je možné využívať zdravotnícke služby.

Ten, kto pracuje v Maďarsku okrem identifikačného čísla poistenca potrebuje aj daňové identifikačné číslo. Žiadosť o pridelenie daňového identifikačného čísla sa podáva na daňovom údaje. Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive a musia byť v nej uvedené osobné údaje (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné priezvisko matky a svoje trvalé bydlisko) a štátne občianstvo. Na základe tohto podania je pridelené osobné daňové identifikačné číslo a do 15 dní sa vydá osvedčenie (preukaz) o daňovom identifikačnom čísle.

Po podpísaní pracovnej zmluvy so zamestnávateľom z Maďarskej republiky vzniká povinnosť nahlásiť túto zmenu osobne na Slovensku.

Evidovaný uchádzač o zamestnanie je povinný predložiť príslušnému úradu práce , sociálnych vecí a rodiny pracovnú zmluvu alebo knižku dočasného zamestnávania. Za účelom vyhnúť sa dvojitému zdaneniu príjmov v období podania daňového priznania je potrebné osobne alebo na predpísanom tlačive informovať príslušný daňový úrad o tom, že daň bude platená v zahraničí.

 Ako sa uchádzať o prácu v Maďarsku?
Práce na internete :

https://vmp.munka.hu/allaskeresoknek  

https://www.jobmonitor.hu/

http://www.freejob.hu/freejob-main.php