Holandsko CV

Existuje veľa možností, ako si nájsť v Holandsku prácu. Viac ako 60% všetkých voľných miest sa obsadzuje neformálne, takže šancu získať pracovné miesto si zvýšite (aj) Vašimi dobrými kontaktmi. Často využívanými spôsobmi hľadania pracovných ponúk sú:

 

       UWV (verejné služby zamestnanosti/Úrad zamestnaneckého poistenia)
Poskytujú uchádzačom poradenské a asistenčné služby pri hľadaní zamestnania, nie je povinné registrovať sa.

 

      Pracovné/Náborové agentúry, Agentúry dočasného zamestnávania
V Holandsku je aktívnych veľa špecializovaných agentúr práce, o. i. aj súkromné (tzv. „lovci mozgov“), ktoré uchádzačov podrobujú psychologickým alebo hodnotiacim testom. Popri klasickej dočasnej práci sa čoraz viac využíva aj preraďovanie zamestnancov. Touto metódou si spoločnosti snažia udržať najmä zazmluvnených (IT) odborníkov.

 

 •     Inzeráty s pracovnými ponukami
Informácie o voľných miestach môžete nájsť aj v holandských novinách, najviac ponúk nájdete v sobotňajších vydaniach celoštátnych denníkov.

 

 - NRC Handelsblad : manažérske/vedúce pozície.
- De Volkskrant : verejný sektor/úradnícke pozície, akademické/medicínske pozície.
- De Telegraaf a Algemeen Dagblad : voľné ponuky z komerčnej sféry.
- Regionálne noviny.

 

 •     Internet
Je bežné využívať on-line žiadosti na webových stránkach spoločností či databázy životopisov, akou je EURES. Prostredníctvom týchto databáz zamestnávatelia získavajú uchádzačov. Ak viete holandsky, pomôcť Vám môže stránka www.werk.nl (UWV).

 

      Burzy práce
Burzy práce sú čoraz obľúbenejšie, organizujú ich:

 

 - UWV služby zamestnanosti,
- pracovné agentúry,
- vysoké školy a univerzity.

 

  O dátumoch a miestach konania sa dozviete z webstránok týchto organizácií.

 

 

 

Ako napísať žiadosť o prijatie do zamestnania

 

 

 

Pokiaľ ide o žiadosti, má Holandsko vlastné nepísané pravidlá. Nižšie sú uvedené informácie, ktoré Vám môžu byť nápomocné pri uchádzaní sa o prácu.

 

O spôsoboch uchádzania sa o zamestnanie možno povedať, že:

 

- sa líšia podľa druhu práce, ktorú hľadáte,
- v prípade poľnohospodárskych a nízko kvalifikovaných pozícií sa predpokladá osobný kontakt so zamestnávateľom,
- žiadosti zo zahraničia sú spravidla v písomnej forme,
- pri stredne- a vysokokvalifikovaných pozíciách je štandardná na stroji/PC napísaná žiadosť spolu s priloženým CV,
- nie je neobvyklé spoločnosť vopred telefonicky kontaktovať; avšak ešte predtým si pripravte zopár jasne sformulovaných otázok,
- holandskí zamestnávatelia reagujú zvyčajne veľmi rýchlo, ak ste sa ale ani po 14 dňoch nič nedozvedeli, skontaktujte sa so spoločnosťou telefonicky.

 

Lepší dojem urobí žiadosť, ktorá:
- je napísaná v holandskom jazyku (pokiaľ nie je uvedené inak),
- je napísaná na stroji/PC,
- je stručná a výstižná, ale súčasne vecná a odborná,
- je napísaná na jednom bielom liste papiera veľkosti A4.

 

Štruktúra žiadosti má byť nasledovná:
- najskôr by ste mali uviesť dôvody, pre ktoré sa o danú pozíciu uchádzate,
- následne zdôraznite, prečo ste vhodný kandidát, a čo je Váš motivačný faktor pre výkon tejto pracovnej činnosti – pre holandských zamestnávateľov je motivácia jedným z najdôležitejších selektívnych kritérií,
- napokon prejavte záujem zúčastniť sa pohovoru za účelom osobného odôvodnenia Vašej žiadosti.

 

Životopis (CV) by mal:
- byť vecný a profesionálny,
- mať rozsah maximálne 2 strany (formát A4),
- obsahovať iba (osobné) údaje/dáta, formulované čo najkonkrétnejšie,
- byť prispôsobený danej pracovnej pozícii.

 

Informácie v životopise by mali byť v nasledujúcom poradí:
1. osobné údaje,
2. vzdelanie (vrátane relevantných kurzov; presne uviesť dátumy začiatku a ukončenia, začnite posledne absolvovaným vzdelaním a uveďte, ak máte diplom),
3. pracovná skúsenosť (s uvedením presných dátumov jej začiatku a ukončenia), začnite poslednou pozíciou, uvádzajte zamestnávateľa, ako aj okruh úloh, ktoré ste vykonávali,
4. záľuby a dobrovoľná činnosť.

 

 

 

Referencie a kópie diplomov nemusíte prikladať, ale zoberte si ich so sebou na pohovor. Predovšetkým uchádzači s dlhoročnou praxou využívajú tzv. Resumé, ktoré sú ale výhodné aj pre lovcov mozgov. Charakteristické pre ne je, že zvyčajne:
- sú kratšie a výstižnejšie,
- začínajú opisom typu práce, o ktorú sa zaujímate,

 

- sú o niečo subjektívnejšie do tej miery, že niektoré body môžete viac zvýrazniť oproti iným,
- obsahujú menej presných dátumov, keďže uvádzate iba tie údaje, ktoré odôvodňujú Vašu  žiadosť, robia ju relevantnou pre danú pozíciu.

 

Resumé môže mať historickú, analytickú, chronologickú, funkčnú alebo kreatívnu formu.

 

Formuláre žiadostí
Využívajú sa hlavne pri veľkých zamestnávateľoch, a vtedy, keď sa uchádzate on-line. Pre výberové pohovory v Holandsku je typické, že:
- dôraz sa kladie na Vašu motiváciu, prečo ste sa rozhodli práve pre toto miesto v tejto spoločnosti?,
- je výhodou, ak viete vymenovať niektoré Vaše kladné i menej pozitívne schopnosti/vlastnosti, a príkladmi ich vysvetliť,
- rozhovor bude s Vami robiť jedna alebo dve osoby, štandardom je však viac rozhovorov (2 až 3),
- spravidla na konci interview budete mať možnosť položiť otázky, preto sa na to vopred pripravte.

 

Žiadosti z vlastnej iniciatívy
Žiadosti z vlastnej iniciatívy sú v Holandsku veľmi časté – nie je totiž neobvyklé spoločnosť vopred kontaktovať telefonicky, či už ide o tieto alebo cielené žiadosti. Ešte predtým si ale pripravte niekoľko jasne sformulovaných otázok.

 

Informácie o spoločnostiach môžete získať z viacerých zdrojov:
- obchodné komory,
- ambasáda alebo konzulát Vašej domovskej krajiny,
- ročenky (napr. „ON Jaarboek“ und das „Intermediair jaarboek“).

 

Pri uchádzaní sa o zamestnanie v Holandsku Vám môžu pomôcť aj tieto publikácie:
• „Looking for work in the Netherlands“ (Ako si hľadať prácu v Holandsku) –
ISBN 90-5896-0145, je možné si ju objednať na
www.labourmobility.com,
• ,,125 tips om je beter te presenteren tijdens sollicitatiegesprekken“ (125 tipov pre Vašu lepšiu prezentáciu na výberových rozhovoroch) - ISBN 90-71844-811,
• ,,100 succesvolle sollicitatiebrieven“ (100 úspešných žiadostí) - ISBN 90-74900-07-0,
• ,,Ik ben de beste; de 10 geheimen van succesvol solliciteren“ (Som najlepší; 10 tajomstiev úspešných žiadostí),

 

• „Klaar om de stap te wagen?“ ("Pripravený Ready to take the plunge?") K dispozícii od najbližšieho EURES poradcu vo Vašej krajine.