Prejsť na obsah

Cezhraničný informačný deň mládeže so zameraním na voľbu povolaní EURES ZAMAGURIE

Aktivita bola realizovaná prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Kežmarok. V rámci aktivity sa poskytovali mladým ľuďom komplexné informácie o možnostiach voľby povolania a o možnostiach zamestnania sa v poľskej a v slovenskej prihraničnej oblasti. V sekcii I a v sekcii II sa prezentovali študijné odbory a voľné pracovné miesta zo 16–tich stredných škôl. Pracovné pozície a profily firiem prezentovalo 5 vystavovateľov. V rámci sekcie II boli pre absloventov a študentov prezentované aj životné a pracovné podmienky z MALOPOLSKEJ prihraničnej oblasti. Diskusia za okrúhlym stolom v sekcii III riešila problematiku reprofilácie študijných programov stredných škôl v kontexte zosúladenia dopytu a ponuky pracovnej sily na prihraničnom trhu práce za pomoci prognózovacieho nástroja „Barometer pracovných pozícií”. Celkovo sa aktivity zúčastnilo vo všetkych troch sekciách 1038 účastníkov. V rámci aktivity sa nám podarilo poskytnúť informácie k voľbe povolania a k možnostiam zamestnania sa v prihraničnej oblasti pre 918 žiakov, študentov a mladých absolventov škôl. Diskusie za okrúhlym stolom sa zúčastnilo 24 slovenských a poľských odborníkov z 19 inštitúcií.

PhDr. Mária Fábianová, PhD.

Eures poradca – ÚPSVaR Kežmarok