Prejsť na obsah

Cezhraničná spolupráca

Rozvíjajúci sa pracovný trh a politika zamestnanosti štátov zoskupených v európskom priestore Európskej únie, priviedol národné služby zamestnanosti k myšlienke vytvorenia spolupráce nadnárodného rozmeru bez hraníc aj v oblasti pracovnej mobility. Poslaním je obsiahnuť informácie, rady a pomoc pri umiestňovaní na trhu práce v súvislosti so slobodným pohybom pracujúcich, hlavne cezhraničných regiónov. Sieť EURES na Slovensku podporuje spoluprácu takéhoto charakteru, a to na slovensko-poľských hraniciach a na česko-slovensko-rakúskych hraniciach.

Cezhraničná spolupráca Zamagurie

Slovenskú časť prihraničného regiónu „EURES Zamagurie“ v súčasnosti tvorí 5 okresov Prešovského samosprávneho kraja: Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Bardejov a Svidník. Rozprestierajú sa v severovýchodnej oblasti Slovenska v oblasti Tatier, severného Spiša a časti Šariša. Na poľskej strane sú to okresy Nowy Sacz, Nowy Targ, Gorlice a Zakopane. Región je príťažlivý pre turistov vďaka prírodnému bohatstvu, ale aj množstvu historických pamiatok.

Sektor malých a stredných podnikov na tomto území tvorí väčšinu existujúcich firiem a je charakteristický nízkou úrovňou konkurencieschopnosti a produktivity. Chýbajú zahraničné investície. Dopravná infraštruktúra je v zlom technickom stave. Napriek mnohým nepriaznivým podmienkam, obyvatelia regiónu nestrácajú nádej v lepšie časy a mnohí odchádzajú od svojich rodín za prácou do väčších miest a za hranice.

Situácia na trhu práce v okresoch tvoriacich slovenskú časť regiónu „Zamagurie“ je rozdielna. Relatívne priaznivá situácia v zamestnanosti je charakteristická pre Poprad – turistické a priemyselné centrum – a Starú Ľubovňu s množstvom samostatne zárobkovo činných osôb a občanov migrujúcich za prácou mimo okres a do zahraničia. Tieto dva faktory (SZČO a migrácia) vplývajú aj na podiel evidovanej nezamestnanosti v okrese Bardejov. Okres Svidník sa nachádza v priemyselne najmenej rozvinutej oblasti severovýchodného Slovenska, v ktorom chýbajú priemyselné centrá a vyhovujúce dopravné prepojenia. V rámci Slovenska patrí okres Kežmarok dlhodobo k okresom s najvyššou mierou evidovanej nezamestnanosti. Priemerná nominálna mesačná mzda vo všetkých spomínaných okresoch je nižšia oproti celoslovenskému priemeru.

Pracovné príležitosti v regióne sa nachádzajú v oblasti strojárstva, gastronómie, zdravotníctva, obchodu a služieb, stavebníctva, v potravinárskom, elektrotechnickom, spracovateľskom, drevospracujúcom priemysle, v obuvníckom, textilnom a odevnom priemysle alebo v lesníctve a poľnohospodárstve. V poľsko-slovenskom prihraničnom regióne bolo v ostatných rokoch nadviazaných mnoho partnerských vzťahov, a to aj v oblasti služieb zamestnanosti. K prirodzeným kontaktom medzi poľskou a slovenskou stranou prispieva aj podobnosť jazykov. Mnohí občania regiónu využívajú služby poľských firiem, taktiež nakupovať sa skôr oplatí ísť kúsok „za hranice“, ako do najbližšieho obchodného centra na Slovensku. Pre vhodné prírodné podmienky a vzácne kultúrnohistorické pamiatky má prihraničná oblasť dobré predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu. Ďalšou snahou je prilákanie zahraničných investorov, ktorí môžu využiť dostatok pracovnej sily v regióne.