Životné a pracovné podmienky v Írsku

 

1. Hľadanie práce

 

 

 

1.1. Ako si nájsť prácu

 

 

 

Pred odchodom za prácou do Írska si zistite čo najviac informácií o voľných pracovných miestach, životných a pracovných podmienkach, pracovnom práve a súčasnej ekonomickej situácii. V tom vám môže pomôcť aj sieť EURES (European Employment Services),ktorá bola zriadená Európskou komisiou s cieľom uľahčiť voľný pohyb pracovníkov.

 

 

 

V Írsku funguje sieť EURES v rámci Department of Employment Affairs and Social Protection– www.welfare.ie .

 

 

 

Po vašom príchode do Írska budú Vašim prvým kontaktným miestom a zároveň aj miestom, ktoré vám poskytne asistenciu pri hľadaní zamestnania či ďalšie dôležité informácie miestne služby zamestnanosti (Local Intreo Centre or Social Welfare Branch Office), ktoré sú vo všetkých veľkých mestách po celom Írsku. Intreo ako súčasť úradu Department of Employment Affairs and Social Protection je kontaktné miesto pre podporu príjmu a zamestnania. Intreo poskytuje služby podľa individuálnych potrieb klienta vrátane poradenstva v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a osobných možností rozvoja, pomoci pri hľadaní zamestnania, ako aj informácie o prístupe k ďalším príspevkom k príjmu. Pre viac informácií navštívte www.intreo.ie.

 

  

 

Občania z členských štátov EÚ/EHP a Švajčiarska majú právo zaregistrovať sa v rámci Local Intreo Centre a môžu využiť ich poradenské služby. Informácie o pracovných miestach možno nájsť na internetových stránkach Jobs Ireland na www.jobsireland.ie.  Možnosť využitia služieb tlmočníkov je v rámci všetkých miestnych služieb zamestnanosti (Local Intreo Centre or Social Welfare Branch Office). Zoznam nájdete tu: http://www.welfare.ie/en/Pages/List-of-Social-Welfare-Local-and-Branch-Offices-by-County.aspx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súkromné personálne agentúry

 

 Súkromné personálne agentúry nemôžu spoplatňovať uchádzača o zamestnanie za základnú službu registrácie vo svojich databázach. Agentúry sa môžu uchádzať o licenciu od National Recruitment Federation (www.nrf.ie) . Zoznam licencovaných agentúr práce je k dispozícii na stránke www.workplacerelations.ie.  

 

Súkromné agentúry sú tiež uvedené v časti „Employment Agencies“ v Zlatých stránkach (Golden Pages – www.goldenpages.ie.)

 

 

 

 

 

1.2 Ako sa uchádzať o prácu

 

 

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania

 

 

 

Žiadosti by mali byť napísané na stroji alebo počítači, na bielom papieri formátu A4. Mali by ste písať zreteľne a zdvorilo. Mali by ste zdôrazniť svoje osobné kvality, dávajte si pozor, aby ste sa neprecenili, ani nepodcenili. Odporúča sa spolu so žiadosťou pripojiť kópie diplomov a vysvedčení, odporúčaní zamestnávateľov alebo zdravotných potvrdení.

 

Väčšina spoločností v Írsku vám na žiadosť odpovie aj v prípade, že ste neuspeli. Ak ste v priebehu 4 týždňov nedostali žiadnu odpoveď, bolo by vhodné do spoločnosti zatelefonovať a uistiť sa, či obdržali vašu žiadosť

 

 

 

Formuláre žiadostí

 

 

 

Pri uchádzaní sa o prácu sa môže od vás vyžadovať vyplnenie formulára žiadosti. Využívanie takýchto formulárov je rozšírené, ide väčšinou o jednoduché formuláre. Štandardné otázky sa týkajú vzdelania a praktického výcviku, pracovných skúseností, koníčkov a osobných záujmov.

 

K formuláru prikladáte fotografiu, ale len v prípade, ak je to uvedené na formulári. Je rozhodujúce, aby vaša žiadosť bola do organizácie doručená pred dátumom uzávierky.
V prípade omeškania vašej žiadosti, žiadosť nemusí byť akceptovaná

 

 

 

Pohovory

 

 

 


V prípade, že vaša žiadosť spoločnosť zaujme, pravdepodobne budete pozvaný na pohovor. Pohovoru sa zúčastňuje 1 osoba alebo komisia. Budú vám klásť otázky, pomocou ktorých sa pokúsia zistiť či ste ten, koho hľadajú. Môžu vám byť kladené otázky ohľadom vašej motivácie, vzdelania a ohľadom samotnej spoločnosti. Taktiež vás môžu požiadať o spresnenie informácií uvedených vo vašej žiadosti.
Je dôležité, aby ste boli na pohovor dostatočne pripravený, vrátane aktuálnych trhových výsledkov firmy. Ak viete hodnoverne rozprávať o spoločnosti, urobíte dobrý dojem.

 

Mali by ste si so sebou zobrať kópiu životopisu, diplomov a vysvedčení, odporúčania od zamestnávateľov a ďalšie dokumenty, ktoré by ste mohli potrebovať.

 

 

 

Životopis (Curriculum Vitae)

 

 

 

Životopis by mal byť na 1 až 2 strany a mal by o vás poskytnúť váš obraz, vaše pracovné skúsenosti a kvalifikáciu. Neposielajte zamestnávateľovi originály vašej dokumentácie, tie je možné doložiť aj neskôr na interview.

 

 

 

Neexistuje predpísaný vzor, ale vo všeobecnosti by mal obsahovať :
- osobné údaje
- vzdelanie (vrátane škôl, dátumov a miest)
- pracovné skúsenosti (vrátane dátumov, začínajúc od posledného zamestnania)
- jazykové schopnosti (predovšetkým, ak angličtina nie je vašim prvým jazykom)
- záujmy a koníčky

 

 

 

Ak ste vo veku 18-35 rokov, môžete sa uchádzať o Eures Grant na pokrytie vašich cestovných nákladov na pohovor a/alebo presťahovanie sa do zahraničia kvôli zamestnaniu (Your First EURES Job Initiative). Pre viac informácií navštívte:

 

 

 

http://www.welfare.ie/en/Pages/Your-First-EURES-Job-YFEJ.aspx

 

 

 

 

 

 

 

Užitočné linky:                                     
Recruit Ireland (career centre) :   
https://www.recruitireland.com/careercentre                  

 

 

 

 

 

2. Presťahovanie sa do inej krajiny

 

 

 

2.1 Hľadanie ubytovania – kúpa a prenájom

 

 

 

Odporúča sa mať zabezpečené ubytovanie skôr ako pricestujete do Írska. Hostely sú vo všeobecnosti považované za najlacnejšiu formu ubytovania. “Bed and Breakfast” ponúkajú taktiež výhodné ceny ubytovania.

 

 

 

Nájomné ubytovanie je k dispozícii zariadené alebo nezariadené. Bežne sa vyžaduje tzv. deposit – záloha vo výške mesačnej splátky.

 

 

 

Ponuky ubytovania sú uverejnené v miestnej tlači a na internete. Realitné kancelárie v Írsku taktiež predávajú i prenajímajú nehnuteľnosti.

 

 Web stránky s ponukou ubytovania:

 

 www.daft.ie

 

 

 

www.myhome.ie

 

 

 

www.hostels-ireland.com

 

 

 

www.anoige.ie

 

 

 

 

 

 

 

Súčasťou ceny prenájmu sú platby za plyn, elektrinu a vodu. Poskytovatelia týchto služieb sú:

 

  

 

Plyn: Irish Gas Board ('Bord Gais Eireann') www.bordgaisenergy.ie 

 

 

 

Elektrina: Electricity Supply Board (ESB) www.esb.ie 

 

 

 

Voda: Irish Water www.water.ie

 

 

 

 

 

 2.2 Hľadanie školy

 

 

 

Vzdelávací systém v Írsku pozostáva zo základného, sekundárneho, terciárneho školstva a ďalšieho vzdelávania. Školská dochádzka je povinná pre deti od 6 do 16 rokov, alebo pokiaľ neukončia 3 roky v rámci sekundárneho vzdelávania. Väčšina detí v Írsku začína školu už vo veku 4 rokov. Štátne školy na všetkých úrovniach sú bezplatné, súkromné za poplatok.

 

 

 

Viac informácií o írskom systéme vzdelávania nájdete na www.citizensinformation.ie/en/education alebo na stránke Department of Education and Skills: http://education.ie/en/.

 

 

 

Výber škôl je bohatý a ak chcete dieťa do niektorej z nich zapísať,  je potrebné kontaktovať vybranú školu priamo. V častiach s veľkou hustotou obyvateľstva je potrebné zapísať sa skôr (napr. v Dubline), (v niektorých prípadoch už pri narodení dieťaťa), aby ste si zabezpečili jeho umiestnenie v škole. V školách s „čakacím zoznamom“ sa uprednostňujú miestni študenti alebo tí, ktorí už majú v škole príbuzných. Pre viac informácií o prijímacom konaní kontaktujte vybranú školu.

 

 

 

Užitočné linky:
Department of Education and Skills  
www.education.ie

 

 

 

Higher Education Authority http://www.hea.ie/
Qualifax  www.qualifax.ie
Central Applications Office www.cao.ie 
Citizens Information 
http://www.citizensinformation.ie/en/education/

 

 

 

 

 

 2.3 Postupy registrácie a povolenie na pobyt

 

 

 

Každý kto sa v Írsku uchádza o zamestnanie, musí požiadať o osobné identifikačné číslo (Irish Personal Public Service Number - PPS). Personal Public Service Number (PPS) je vaše identifikačné číslo. Ak ste už v Írsku a nebolo vám ešte pridelené PPS číslo, navštívte tzv. PPS Number allocation centres v rámci úradu Department of Employment Affairs and Social Protection podľa grófstva (county) v Írsku, kde bývate. Viac informácií: http://www.welfare.ie/en/Pages/Personal-Public-Service-Number-How-to-Apply.aspx

 

 

 

K žiadosti o vydanie PPS čísla musíte poskytnúť dôkaz o totožnosti (platný pas alebo identifikačný preukaz) a doklad o adrese v Írsku.

 

 

 

Dokument predložený ako dôkaz adresy musí obsahovať vaše meno a adresu. Takým dokumentom môže byť napr. účet za energie, oficiálny list (dokument), finančný výkaz, nájomná zmluva, list od zamestnávateľa, potvrdenie adresy treťou stranou, ako napr. riaditeľom školy, vlastníkom nehnuteľnosti a pod.

 

  

 

Po úspešnej registrácii vám bude do 3-5 pracovných dní zaslané oznámenie o pridelení PPS čísla na adresu uvedenú na žiadosti. Tento list je dostačujúcim dôkazom o vydaní PPS čísla pri vašom kontakte s verejnými inštitúciami, v oblasti zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, daňového úradu, zamestnania či získania vodičského oprávnenia.

 

 

 

 

 

 

 

Upozorňujeme, že centrum pre vydávanie PPS čísiel (PPS Number allocation centre) pre grófstvo Dublin vybavuje iba tých klientov, ktorí si rezervovali termín stretnutia online na www.MyWelfare.ie.  PPS Number allocation centres v ostatných grófstvach môžu taktiež ponúkať službu rezervácie termínu stretnutia na www.MyWelfare.ie .

 

Viac informácií nájdete na: http://www.welfare.ie/en/Pages/Personal-Public-Service-Number-How-to-Apply.aspx

 

 

 

 

 

 

 

Občania EÚ/EHP majú právo žiť a pracovať v Írsku bez pracovného povolenia a majú rovnaké práva ako írski občania v oblasti platových i pracovných podmienok.

 

 

Občania z „tretích krajín“ potrebujú na zamestnanie v Írsku povolenie.

 

 

 

Viac informácií nájdete na:
Employment Permits Section:
Department of Business,  Enterprise and Innovation
Davitt House
65a Adelaide Road
Dublin 2
https://www.djei.ie/en/What-We-Do/Jobs-Workplace-and-Skills/Employment-Permits/

 

 

 

Užitočné linky:

 

 
Department of Employment Affairs and Social  Protection:  www.welfare.ie 
Department of Justice and Equality: 
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/Home 
Department of Foreign Affairs and Trade: 
www.foreignaffairs.gov.ie

 

 

 

Citizens Information:  http://www.citizensinformation.ie/categories/moving-country/moving-to-ireland/rights-of-residence-in-ireland

 

 

 

 

 

 2.4 Kontrolný zoznam pred vycestovaním

 

 

 

 

 

Pred vycestovaním sa uistite či máte:

 

 

 

 •      platný cestovný pas alebo občiansky preukaz

 •      kópiu pracovnej zmluvy alebo podmienky zamestnania, ktorým rozumiete

 •      ubytovanie

 •      Európsku kartu zdravotného poistenia (European Health Insurance Card - EHIC),

     prípadne komerčné poistenie

 •      dostatočné finančné zdroje na pokrytie výdavkov do termínu prvej výplaty, resp.

     na pokrytie výdavkov na cestu späť domov, ak to bude nevyhnutné

 •      príslušné E - formuláre 

 •      primeranú znalosť angličtiny

 •      kópie potrebných dokumentov (CV, občiansky preukaz, pas, diplomy a pod.)

 •      úradne uverené preklady dokladov o vzdelaní a kvalifikácii 

 

 

 

 

 

 

 

Po príchode do Írska:

 

 

 

 • požiadajte o vydanie PPS čísla (Personal Public Service Number).

 • otvorte si v banke účet kvôli prístupu k vašim príjmom,

 • požiadajte o vydanie Certificate of tax credits vyplnením formulára 12A (Application for a Certificate of Tax Credits and Standard Rate Cut-Off Point) a pošlite ho na finančný úrad (Irish Tax and Customs) – www.revenue.ie

 

 

 

Užitočné linky:

 

 

 

Department of Employment Affairs and Social Protection:  www.welfare.ie
Irish Tax and Customs:  www.revenue.ie 


 

 

 

  3. Pracovné podmienky

 

 

 

Minimálny vek pre prácu v Írsku je 16 rokov. Osoba mladšia ako 18 rokov nesmie pracovať  viac ako 40 hodín týždenne alebo 8 hodín denne, okrem výnimočných pohotovostných situácií.

 

 

Typy zamestnania v Írsku

 

 

 

Zamestnanie alebo samozamestnanie?

 

 

 

Väčšina legislatívy v oblasti ochrany zamestnania sa vzťahuje len na zamestnancov a tak isto aj sociálny a daňový systém je odlišný v prípade, ak ste zamestnanec ako keď ste samozamestnancom. Status zamestnanca

 

 

 

https://www.revenue.ie/en/self-assessment-and-self-employment/documents/code-of-practice-on-employment-status.pdf

 


obsahuje kritériá, podľa ktorých sa dá určiť či ste zamestnancom alebo samozamestnancom. Pre viac informácií kontaktuje daňový úrad alebo the Scope Section na the  Department of Employment Affairs and Social Protection.

 

 Scope Section

 

Department of Employment Affairs and Social Protection
Gandon House
Amiens Street
Dublin 1
Ireland
D01 A361

 

Opening Hours:9am-5pm
Tel:
(01) 673 2585
Email:
scope@welfare.ie

 

www.welfare.ie/en/Pages/What-does-Scope-Section-do.aspx

 

 

 

Práca na čiastočný úväzok
V posledných rokoch sa rapídne zvýšil počet ľudí zamestnaných na čiastočný úväzok. Jedným z dôvodov je rodinne založený postoj zamestnávateľa k zamestnancom. Títo zamestnanci sú v podobnej pozícii ako zamestnanci na plný úväzok, čo sa týka legislatívy ochrany zamestnania, hoci zamestnanec na čiastočný úväzok musí mať pre nárok na všetky práva zo zamestnania odpracovaný určitý minimálny počet hodín za určité obdobie. Viac o ochrane zamestnanca na čiastočný úväzok v Írsku nájdete  v brožúre The Protection of Employees (Part-time work) Act 2001- https://www.workplacerelations.ie/en/Publications_Forms/Guide_to_Protection_of_Employees_Part-time_Work_Act.pdf


 

 

 

Zamestnanie na dobu určitú
Oveľa viac ľudí je zamestnaných na dobu určitú alebo na určitý výkon práce. Zamestnanci pracujúci opakovane na dobu určitú sú krytí legislatívou neoprávneného prepustenia  (Unfair Dismissals legislation); avšak musia mať najmenej 1 rok nepretržitého zamestnania pred podaním sťažnosti za neoprávnené prepustenie. V zmysle zákona o ochrane zamestnancov zamestnaných na dobu určitú (Protection of Employees - Fixed Term Work) z roku 2003, zamestnávateľ nemôže nepretržite obnovovať pracovnú zmluvu na dobu určitú. Zamestnanci môžu pracovať len na jednu, prípadne viac pracovných zmlúv na dobu určitú nepretržite počas obdobia 4 rokov. Po tomto období je zamestnanec považovaný za zamestnanca na dobu neurčitú.


 

 

 

Dočasní zamestnanci
Neexistuje definícia dočasného zamestnanca v zamestnaneckom práve v Írsku . Dočasní zamestnanci sú stále v pohotovosti nastúpiť na výkon práce a nemajú vopred stanovený čas práce. Avšak aj títo zamestnanci majú tiež práva zamestnanca. Aj na nich sa vzťahuje časť pracovnej legislatívy, napr. majú právo na výplatnú pásku a pod. Keďže  títo zamestnanci kvôli nepravidelnej povahe práce nemajú odpracované ucelené obdobie, často sa nekvalifikujú na zákonné odstupné.

 

 

 

Užitočné linky: 
www.workplacerelations.ie
Department of Employment Affairs and Social Protection: www.welfare.ie

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Pracovné zmluvy

 

 

 

Každý, kto pracuje pre zamestnávateľa a dostáva mzdu, má automaticky pracovnú zmluvu, či už písomnú alebo ústnu.

 

 

 

Zákon o podmienkach zamestnania (The Terms of Employment (Information) Acts ) z rokov 1994 a 2001

 

 http://www.irishstatutebook.ie/1994/en/act/pub/0005/index.html stanovuje zamestnávateľovi povinnosť poskytnúť zamestnancovi písomne alebo ústne podmienky zamestnania.  Tento zákon sa nevzťahuje na zamestnanca, ktorý bol v nepretržitej službe u zamestnávateľa menej ako 1 mesiac.

Zamestnávateľ má povinnosť poskytnúť zamestnancovi písomné podmienky zamestnania do 2 mesiacov odo dňa nástupu do zamestnania.

 

 

 

Vyhlásenie o pracovných podmienkach musí obsahovať nasledujúce informácie:

 

 

 

- celé meno zamestnanca a zamestnávateľa 
- adresa zamestnávateľa 
- miesto výkonu práce 
- názov pracovnej pozície 
- dátum začatia vykonávania práce 
- očakávaná dĺžka trvania pracovného pomeru (na dobu určitú, resp. neurčitú) 
- výška mzdy a metóda jej výpočtu
- ustanovenie o tom, že zamestnanec môže požiadať, v zmysle ods. 23 zákona o minimálnej mzde (the National Minimum Wage Act, 2000) zamestnávateľa o písomný doklad o priemernej hodinovej mzde
- výplatný termín 
- ďalšie pracovné podmienky (napr. informácia o nadčasoch, prestávkach na oddych, 
- podmienky týkajúce sa platenej dovolenky (okrem PN) 
- podmienky týkajúce sa PN, úrazov, vyplácania PN, dôchodkov, ako aj dôchodkové systémy 
- podmienky nároku na dovolenku
- informácia o minimálnej dobe na oznámenie zamestnanca zamestnávateľovi a naopak 
- informácie a ďalších kolektívnych zmluvách, ktoré ovplyvňujú podmienky zamestnania.

 

 

 

Skúšobná doba

 

 

 

V zmluve môže byť stanovená skúšobná doba a počas nej môže byť zmluva ukončená. Ak je zamestnanec v skúšobnej dobe, nevzťahuje sa na neho legislatíva neoprávneného prepustenia za predpokladu, že nemá odpracovaný minimálne 1 rok, alebo nie je členom odborovej organizácie alebo nie je tehotná. Právo na informáciu o pracovných podmienkach, resp. právo na výplatnú pásku má aj počas skúšobnej doby.

 

 

 

Ak vám váš zamestnávateľ neposkytne informáciu o podmienkach pracovnej zmluvy, môžete podať sťažnosť na Adjudication officers. Sťažnosť musíte podať ešte počas zamestnania alebo najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia pracovného pomeru.

 

 

 

Zmeny vo vašej zmluve môžu nastať zmenou v zákone, inak sa vyžaduje súhlas oboch zmluvných strán (zamestnanca i zamestnávateľa). Zákon obsahuje informácie o zmenách vo vašej pracovnej zmluve, ktoré nájdete v sekcii 5 zákona The Terms of Employment (Information) Act, 1994 -2001.

 

 

Pre viac informácií o sťažnostiach kontaktujte:

 

 Workplace Relations Commission - Information and Customer Service

 

Information and Customer Service
O'Brien Road
Carlow
R93 W7W2

 

Opening Hours: Mon. to Fri. 9.30am to 5pm
Tel:
(059) 917 8990
Locall:
1890 80 80 90
Homepage:
https://www.workplacerelations.ie/en/

 

 

 

 

 

Užitočné linky:
www.workplacerelations.ie
Department of Business, Enterprise and Innovation:  https://dbei.gov.ie/en/

 


 

 

 

 

 3.2 Špeciálne kategórie

 

 

 

Zákon o rovnosti v zamestnaní (The Employment Equality Act, 1998) 
http://www.irishstatutebook.ie/1998/en/act/pub/0021/index.html a zákon o rovnakom postavení (The Equal Status Act, 2000)
 
http://www.irishstatutebook.ie/2000/en/act/pub/0008/index.html zakazuje diskrimináciu v zamestnaní, odbornom výcviku, reklame, kolektívnych zmluvách, pri poskytovaní tovaru a služieb. Diskriminácia sa môže týkať pohlavia, rodinného stavu, veku, zdravotného postihnutia, rasy, sexuálnej orientácie, náboženského vyznania alebo členstva v komunite Traveller. Pre viac informácií kontaktujte Irish Human Rights & Equality Commission: www.ihrec.ie.

 

 

Zamestnávanie mladistvých
V zmysle zákona o ochrane mladistvých v zamestnaní (Protection of Young Persons (Employment) Act) z roku 1996
http://www.irishstatutebook.ie/1996/en/act/pub/0016/index.html zamestnávateľ nemôže zamestnať osobu mladšiu ako 16 rokov v bežnej práci na plný úväzok. 
Deti vo veku 14 a 15 rokov môžu byť zamestnané v týchto prácach:
- ľahké práce počas školských prázdnin, avšak musia mať minimálne 21 dní voľna počas prázdnin 
- ako súčasť schválenej praxe alebo vzdelávacieho programu, pri ktorých nedochádza k poškodeniu zdravia alebo bezpečnosti 
- vo filme, na kultúrnych podujatiach, reklame či športe, ktoré majú na túto činnosť licenciu vydanú Department of Business, Enterprise and Innovation 
http://www.irishstatutebook.ie/2001/en/si/0350.html . Deti vo veku menej ako 15 rokov môžu vykonávať ľahkú prácu 8 hodín týždenne  počas školy. Maximálna dĺžka pracovného týždňa mimo obdobia školského vyučovania je od 35 do 40 hodín, ak sú na schválenej praxi.  Maximálna dĺžka pracovného týždňa pre deti vo veku od 16 do 17 rokov je 40 hodín, maximálne 8 hodín denne. Deti vo veku menej ako 18 rokov majú garantovaný príjem len do 70% výšky národnej minimálnej mzdy.   

 

 

 

Zamestnanie a zdravotné postihnutie
Existuje veľa nástrojov na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím pri získaní, resp. opätovnom nadobudnutí zamestnania. Supported Employment Service v rámci Department of Employment Affairs and Social Protection má zodpovednosť za poskytovanie služieb zamestnanosti pre občanov so zdravotným postihnutím.  Je to zamestnanecký a náborový servis, ktorý slúži pre zdravotne postihnutých ľudí  za účelom získania a udržania si pracovného miesta na trhu práce. Ak ste zdravotne postihnutý a chcete pracovať v riadnom platenom zamestnaní alebo potrebujete pomoc pri hľadaní práce, kontaktujte the Supported Employment Programme http://www.welfare.ie/en/Pages/Supports-for-People-with-Disabilities-Looking-for-Work.aspx

 

 

 

  

 

3.3 Samozamestnanie

 

 

 

Podnikanie v Írsku

 

 

 

Ak uvažujete o začatí podnikania v Írsku, je potrebné vziať do úvahy viaceré okolnosti. V nadväznosti na vašu osobnú situáciu sa aplikujú rôzne podporné opatrenia a predpisy. Môžete byť zamestnaný, nezamestnaný alebo prichádzajúci z inej krajiny za účelom založenia firmy v Írsku.

 

 

 

Existuje viac ako 80 rôznych vládnych podporných programov pre začínajúce firmy (Start – up) a malé firmy. Úrad Local Enterprise Office (www.localenterprise.ie)  je online sprievodca, ktorý vám pomôže zorientovať sa vo vládnych podporných programoch.

 

 

 

 

 

Ak ste nezamestnaný, môžete mať nárok na tzv. Back to Work Enterprise Allowance (http://www.welfare.ie/en/Pages/Enterprise-Allowance-Self-Employed.aspx) alebo Short-Term Enterprise Allowance (http://www.welfare.ie/en/Pages/Short-Term-Enterprise-Allowance.aspx), ktoré sú v kompetencii Department of Employment Affairs and Social Protection. Viac informácií nájdete na www.welfare.ie.  Ak začínate podnikať, môžete sa taktiež uchádzať o ďalšie podporné programy, ako napríklad dotáciu na vzdelávanie, výskum trhu a obchodných plánov, ako aj získať prístup k úverom na nákup zariadení.

 

 

 

  

 

Štátni príslušníci EÚ/Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo Švajčiarska nepotrebujú povolenie na založenie firmy v Írsku.

 

 

 

Môžete začať podnikať ako samostatne zárobkovo činná osoba, v partnerstve, alebo ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Viac informácií o týchto formách podnikania nájdete na stránke Obchodného registra – the Companies Registration Office (CRO), www.cro.ie.  Tu si môžete zaregistrovať svoje obchodné meno.

 

  

 

 

 

3.4 Mzdy a platy

 

 

 

V zmysle zákona o minimálnej mzde (National Minimum Wage Act) z roku  2000 http://www.irishstatutebook.ie/2000/en/act/pub/0005/index.html väčšina zamestnancov v Írsku je oprávnená dostávať minimálnu mzdu. Od  1. januára 2018 je výška minimálnej mzdy € 9,55 na hodinu.

 

Existujú aj výnimky. Táto legislatíva sa nevzťahuje na osoby, ktoré sú v príbuzenskom vzťahu so zamestnávateľom (napr. druh/družka, manžel/manželka, rodič) alebo na osoby, ktoré sú v zákonnom učňovskom štúdiu. Osoby mladšie ako 18 rokov alebo učni majú garantovanú len zníženú minimálnu mzdu.

 

Viac informácií nájdete tu:

 

 http://www.citizensinformation.ie/en/employment/employment_rights_and_conditions/pay_and_employment/pay_inc_min_wage.html

 

https://www.workplacerelations.ie/en/What_You_Should_Know/Wages_and_Methods_of_Payments/Employment_Regulation_Orders.html

 

 

 

 

 

Zamestnanec má právo na výplatnú pásku s každou mzdou. Táto obsahuje informácie o hrubom príjme (gross wage), o druhu a výške všetkých zrážok a čistú mzdu (net wage). Sťažnosti na výšku mzdy, resp. výšku zrážok adresujte na Workplace Relations Commission. Online tlačivo sťažnosti  nájdete na www.workplacerelations.ie.

 

https://www.workplacerelations.ie/en/Complaints_Disputes/Refer_a_Dispute_Make_a_Complaint/

 

 

 

 

 

 3.5 Pracovný čas

 

 

 

Maximálny počet hodín, ktoré môže zamestnanec odpracovať za týždeň je 48 hodín. Existujú aj výnimky.

 

 

 

Prestávky 
Zamestnanec má právo na:
- 11 hodín oddychu denne počas 24 hodín 
- týždenne oddych 24 hodín po sebe nasledujúcich nepretržite počas 7 dní

 

 

 

- 15 minút prestávka, ak pracuje 4,5 hodiny

 

 

 

- 30 minútová prestávka, ak pracuje 6 hodín

 
   

 

 3.6 Dovolenka (na odpočinok, rodičovská a pod.)

 

 

 

Existuje viac druhov dovolenky, resp. dní voľna,  na ktoré máte nárok, napr. dovolenka na odpočinok, štátne sviatky, PN-ka,  materská dovolenka, adoptívna dovolenka, dovolenka na opatrovanie, rodičovská dovolenka. Nie je žiadny právny nárok na rodičovskú dovolenku. Existujú však dní voľna, na ktoré máte nárok a ktoré majú špecifický dôvod. Patria sem napr. rodinná kríza, alebo ak ste ako člen poroty na súde, alebo ak potrebujete študijné voľno, resp. prestávku v zamestnaní. V niektorých prípadoch máte nárok na mzdu počas nich, v iných nárok nie je.

 

 

 

Dovolenka na odpočinok:
Zákon o organizácii pracovného času (The Organisation of Working Time Act) z roku  1997 http://www.irishstatutebook.ie/1997/en/act/pub/0020/index.html 

 

stanovuje minimálny zákonný výmer platenej dovolenky na odpočinok v trvaní 4 týždňov.  Zamestnávateľ môže poskytnúť aj dodatkovú dovolenku okrem zákonnej. 

 

Viac informácií tu: http://www.workplacerelations.ie/en/What_You_Should_Know/Leave_Holidays/

 

http://www.citizensinformation.ie/en/employment/employment_rights_and_conditions/leave_and_holidays/annual_leave_public_holidays.html

 


Štátne sviatky 
V Írsku je ich 9: 
- 1. január (New Years Day) 
- Deň Sv. Patrika (St. Patrick’s Day)
- Veľká noc (Easter Monday)
- Prvý pondelok v mesiaci Máj
- Prvý pondelok v mesiaci Jún
- Prvý pondelok v mesiaci August
- Posledný pondelok v mesiaci Október
- Vianoce (Christmas Day)
- Sviatok Sv. Štefana (St. Stephen’s Day)

Viac informácií tu:
http://www.citizensinformation.ie/en/employment/employment_rights_and_conditions/leave_and_holidays/public_holidays_in_ireland.html

 

 

 

 

 

Materská dovolenka (Maternity leave):

 

 

 

Ak otehotniete počas zamestnania, máte nárok na materskú dovolenku. Nárok na základný výmer materskej dovolenky máte bez ohľadu na to ako dlho ste zamestnaná alebo koľko hodín týždenne pracujete. Môžete využiť aj dodatočnú neplatenú dovolenku.  Nárok majú všetky zamestnankyne - ženy aj príležitostné pracovníčky v Írsku.
Zákon o ochrane materstva (The Maternity Protection Act ) z roku 1994
http://www.irishstatutebook.ie/1994/en/act/pub/0034/index.html a jeho doplnok (the Maternity Protection (Amendment) Act  z roku 2004
http://www.irishstatutebook.ie/2004/en/act/pub/0028/index.html stanovuje minimálny nárok na materskú dovolenku. Vo všeobecnosti máte nárok na 26 týždňov materskej dovolenky a zároveň 16 týždňov dodatočnej neplatenej materskej dovolenky.

 

http://www.citizensinformation.ie/en/employment/employment_rights_and_conditions/leave_and_holidays/maternity_leave.html

 

 

 

Otcovská dovolenka (Paternity leave):

 

 

 

V zmysle zákona The Paternity Leave and Benefit Act 2016 majú noví rodičia (okrem matky dieťaťa) nárok na otcovskú dovolenku zo zamestnania alebo samozamestnania  v trvaní 2 týždňov nasledujúcich po pôrode alebo adopcii diaťaťa. Otcovská dovolenka môže začať najneskôr do prvých 6 mesiacov od narodenia alebo adopcie diaťaťa.

 

 http://www.citizensinformation.ie/en/employment/employment_rights_and_conditions/leave_and_holidays/paternity_leave.html

 

 

 

Choroba - PN:

 

 

 

Vo všeobecnosti zamestnanec nemá v rámci zamestnaneckého práva právny nárok na platenú PN. Je to v kompetencii zamestnávateľa rozhodnúť o vlastnom postupe v prípade choroby zamestnanca a je to aj súčasť pracovnej zmluvy, resp. v podmienkach zamestnania. V zmysle sekcie 3 zákona o podmienkach zamestnania (the Terms of Employment (Information) Act) z roku 1994 a 2001
http://www.irishstatutebook.ie/1994/en/act/pub/0005/sec0003.html zamestnávateľ musí poskytnúť zamestnancovi písomne podmienky zamestnania (Terms of employment) a zároveň aj podmienky týkajúce sa  neschopnosti práce z dôvodu choroby alebo úrazu. Ak tento nárok nemáte uvedený vo vašich podmienkach zamestnania, a teda vám zamestnávateľ nebude vyplácať v čase choroby, môžete podať žiadosť o dávky v chorobe (Illness Benefit) na miestnom úrade Department of Employment Affairs and Social Protection.

 

http://www.citizensinformation.ie/en/employment/employment_rights_and_conditions/leave_and_holidays/sick_leave.html

 

 

 

 

 

 3.7 Ukončenie zamestnania

 

 

 

Zamestnanec i zamestnávateľ majú povinnosť minimálnej oznamovacej lehoty v prípade ukončenia zamestnania v zmysle zákona o minimálnej oznamovacej lehote a podmienkach zamestnania (the Minimum Notice and Terms of Employment Act) z roku  1973
 www.irishstatutebook.ie/1973/en/act/pub/0004/index.html

 

 

 

Zamestnanci, ktorí boli v sústavnom zamestnaní po dobu najmenej 13 týždňov, sú povinní oznámiť ukončenie zamestnania svojmu zamestnávateľovi 1 týždeň pred ukončením, pokiaľ nie je iná, zväčša dlhšia lehota uvedená v pracovnej zmluve.

 

 

 

Zamestnávateľ je povinný oznámiť zamestnancovi ukončenie zamestnania v lehote, ktorá závisí od dĺžky jeho zamestnania.

 

 

 

Dĺžka zamestnania:

Minimálna oznamovacia povinnosť

13 týždňov - 2 roky

1 týždeň

2 – 5 rokov

2 týždne

5 – 10 rokov

4 týždne

10 – 15 rokov

6 týždňov

15 a viac rokov

8 týždňov

 

 

 

 Nadbytočnosť (redundancy) a odstupné
Ak stratíte prácu z dôvodu zrušenia prevádzky alebo znižovania stavu zamestnancov, stávate sa nadbytočným. Zákon „The Redundancy Payments Acts 1967- 2014“  http://www.lawreform.ie/_fileupload/RevisedActs/WithAnnotations/HTML/EN_ACT_1967_0021.htm  ustanovuje minimálnu výšku nároku na odstupné  pre zamestnancov. Nie všetci zamestnanci majú nárok na toto odstupné. Existujú špecifické procedúry, ktoré musia zamestnanec a zamestnávateľ dodržať.  Zákonné odstupné je vo výške 2 -týždňovej hrubej mzdy  za rok zamestnania až do výšky 600 Eur na týždeň + mzda  za 1 týždeň, maximálne do výšky 600 Eur. Tento príjem nepodlieha dani. Viac informácií ako vypočítať nárok na odstupné nájdete na www.welfare.ie (Department of Employment Affairs and Social Protection). Niektorí zamestnávatelia vyplácajú odstupné za nadbytočnosť vo vyššej výške ako stanovuje zákon.

 

Viac informácií:

 

 Redundancy Payments Section
Department of Employment and Social Protection
Floor 2, Block C
The Earlsfort Centre
Lower Hatch Street
Dublin 2
Ireland
Locall:1890 800 699

 

 

 

alebo:

 

 

 

Workplace Relations Commission
Information and Customer Service
O'Brien Road
Carlow
R93 W7W2
Ireland
Tel: (059) 917 8990
Locall: 1890 80 80 90
Homepage:
https://www.workplacerelations.ie/en/

 

 

 

  

 

 3.8 Zastupovanie zamestnancov

 

 

 

Zamestnanci v Írsku majú ústavné právo byť členom odborovej organizácie (Trade union). Odborová organizácia poskytuje dôležité informácie a ochranu v zamestnaní, ako aj zastupuje zamestnanca pred zamestnávateľmi v konaní o lepšej mzde či pracovných podmienkach. Írske združenie odborových organizácií (The Irish Congress of Trade Unions) - ICTU zastrešuje odborové organizácie v Írsku, reprezentuje bohatú škálu záujmov zamestnancov v Írsku a aj v Severnom Írsku.

 

 

 

Pravidlá
Podmienkou prijatia do zamestnania zamestnávateľom môže v niektorých prípadoch byť aj členstvo v niektorej z odborových organizácií, v ktorej musíte zotrvať počas trvania pracovného pomeru. Toto môže byť považované za protiústavné, ale zatiaľ sa nikto na súde nesťažoval. Ak ste už zamestnaný u zamestnávateľa a nie ste členom žiadnej odborovej organizácie a zamestnávateľ vás neskôr vyzve vstúpiť do odborovej organizácie, máte právo toto členstvo odmietnuť, nakoľko  táto povinnosť je protiústavná. Prepustenie zo zamestnania z dôvodu členstva v odborovej organizácii je neoprávnené a prepustený zamestnanec nepotrebuje mať odpracované ani potrebné obdobie, aby si mohol uplatniť svoje práva.

 

 

 

Členský poplatok
Výšku členského poplatku stanovuje odborová organizácia, ale vo všeobecnosti je to od 0.5% to 1% z vášho hrubého príjmu ročne. 


 

 

 

Ako podať žiadosť 
Ak ste boli prepustený pre činnosť v odborovej organizácii, bolo to neoprávnené konanie zo strany zamestnávateľa  v zmysle zákona o neoprávnenom prepustení (Unfair Dismissals Acts 1977-2015). Nevyžaduje sa konkrétna doba zamestnania na to, aby ste mohli využiť svoje práva a podať podnet  podľa zákona. Na stránke www.workplacerelations.ie nájdete formulár sťažnosti na stiahnutie -https://www.workplacerelations.ie/en/Complaints_Disputes/Refer_a_Dispute_Make_a_Complaint/

 

 

 

 

 

 4. Životné podmienky

 

 

 

4.1 Politický, administratívny a právny systém

 

 

 

Politický systém

 

 

 

Írsko je parlamentná demokracia. Írske zákony vychádzajú z ústavy a môžu byť zmenené len národným referendom.  Smernice Európskeho spoločenstva majú v Írsku právnu moc, tak isto, ako v každej členskej krajine.
Súčasný írsky prezident je Michael D. Higgins, ktorý je hlavou štátu a strážca ústavy. Prezident reprezentuje Írsko doma aj v zahraničí. Ostatné funkcie prezidenta zahrňujú: najvyšší veliteľ obranných síl, podpisuje návrhy zákona, rozpúšťa  Dail ( Dom reprezentantov), aby umožnil všeobecné voľby. V Írsku je moc delená medzi vládu, Oireachtas a súdy.


 

 

 

Administratívny systém

 

 

 

Voľby sa v Írsku konajú najmenej raz za 5 rokov systémom pomerného zastúpenia v rámci všeobecného volebného práva. Leo Varadkar je predsedom vlády ako Taoiseach (Prime Minister).  The Tanaiste  (Deputy Head) je Simon Coveney. Vláda je zložená z 15 jednotlivých ministrov. Taoiseach spolu s Tanaiste a ministrami tvoria Cabinet, ktorý má kolektívnu zodpovednosť za všetky národné rozhodnutia. V Írsku sú rozhodnutia zdieľané medzi vládou a parlamentom. Oireachtas je rozdelený do dvoch "domov" - snemovňa a senát alebo aj horná snemovňa. Snemovňa má 166 členov vedených Taoiseach, vrátane všetkých členov zvolených do vlády írskymi občanmi. Funkcie snemovne zahŕňajú:  1. iniciovanie všetkých zmien v ústave, 2. debatovať návrhy Kabinetu, 3. schvaľovať rozpočet, 4. schvaľovať zákony, 5. debatovať medzinárodné zmluvy. Snemovňa má však väčšiu moc ako Seanad.  The Seanad je zložený zo 6 členov nazvaných senátori. Ich moc je limitovaná a zahŕňa debatovanie a zmeny  vládnych zákonov. Od roku 1990 bola v Írsku pri moci koalícia. Hlavné politické strany v snemovni  Dail Éirean sú Fine Gael, Fianna Fáil and Sinn Féin. 

 

 

 

Musíte mať najmenej 18 rokov k 15. februáru, teda ku dňu kedy nadobúda účinnosť voličský register, na základe ktorého môžete voliť. Ak ste nadobudli právo byť registrovaný ako volič na základe vašej rezidencie, bude ešte závisieť od typu volieb, v ktorých môžete voliť. Registrujúcej inštitúcii je potrebné predložiť doklad o vašom občianstve, na základe ktorého rozhodnú, ktorých volieb sa môžete zúčastniť. 
Právo voliť majú: 
-občania Írska vo všetkých voľbách a referende
-občania Veľkej Británie vo voľbách do Dáil, európskych a miestnych voľbách 
-občania ďalších krajín EÚ/EHP v európskych a miestnych voľbách 
-občania nečlenských krajín EÚ/EHP len v miestnych voľbách

 

 

 

Právny systém

 

 

 

Írska ústava je obsahuje základné pravidlá, na základe ktorých sa Írska republika riadi.
Ústava bola modifikovaná legislatívou, ktorá nasledovala po referende a zodpovedá potrebám meniacej sa spoločnosti. Spravodlivosť v Írsku je vykonávaná súdmi. Sú 4 hlavné súdy:
-The District Court – rieši občianske a trestné prípady 
-The Circuit Court –  rieši vážnejšie prípady, ako napr. lúpeže
-The High Court – rieši veľmi závažné prípady
-The Supreme Court – najvyšší súd v Írsku, posledný odvolací súd

 

 

 

Medzi ďalšie súdy patria Special Criminal Court, the Court of Criminal Appeal, the Children’s Court and the Small Claims Court. 
Ak narazíte na nejaký právny problém alebo dokonca kupujete dom, resp. začínate podnikať, budete potrebovať kontaktovať právneho zástupcu (solicitor). Ak máte dôvod ísť na súd, váš obhajca pripraví váš prípad pre advokáta. Služby advokáta a obhajcu sa zvyčajne vyžadujú, ak predstupujete pred súd.  Váš advokát koná vo vašom záujme po celý čas. Pojednávanie na súde môže byť veľmi nákladné. Existuje však aj bezplatná právna pomoc pre tých, ktorí sa na ňu kvalifikujú. Pre viac informácií kontaktujte the Legal Aid Board 
www.legalaidboard.ie .

 

 

 

  

 

 4.2 Mzdy a dane

 

 

 

Ako zamestnanec ste povinný platiť daň z  príjmu v rámci systému PAYE – Pay As You Earn (plať ako zarábaš). To znamená, že váš zamestnávateľ vypočíta daň z príjmu (Income Tax), univerzálne sociálne odvody (Universal Social Charge – USC ) a tiež odvody na sociálne poistenie (Pay Related Social Insurance – PRSI ) podľa výšky vášho príjmu. Tieto zráža zamestnávateľ z vášho príjmu každý mesiac.

 

 

 

Čistý príjem sa vypočíta z hrubej mzdy po odpočítaní:

 

 

 

1.           dane z príjmu  (Income Tax),

 

 

 

2.           univerzálnych sociálnych odvodov (Universal Social Charge – USC),

 

 

 

3.           odvodov na sociálne poistenie (Pay Related Social Insurance – PRSI).

 

 

 

Keď začnete pracovať v Írsku, kontaktujte čím skôr finančný úrad (Revenue Commissioners) kvôli tzv. Tax Credit Certificate – TCC. TCC vám poskytne rozpis vašich daňových úľav a sadzieb dane pre daň z príjmu a USC odvodov.

 

 

 

Daň z príjmu
 
Váš nový zamestnávateľ musí zrážať z vášho príjmu daň podľa tzv. systému PAYE (plať ako zarábaš). Aby ste sa uistili, že vám daň zráža z vášho príjmu v správnej výške hneď od začiatku, musíte urobiť nasledovné:

 

 

 

 • dať zamestnávateľovi vaše PPS číslo (Personal Public Service Number). Zamestnávateľ následne oznámi daňovému úradu, že ste začali pracovať,

   

 

 • podať si žiadosť o tzv. „the Certificate of Tax Credits and Standard Rate Cut-Off Point“ vyplnením formulára 12 A, ktorý zašlete na príslušný daňový úrad. Vyžiadajte si tento formulár od zamestnávateľa, ktorý vám taktiež povie, na ktorý daňový úrad ho máte zaslať. Ak formulár zamestnávateľ nemá, môžete ho získať aj na každom daňovom úrade. Kontaktné číslo Lo Call  1890 306706. Najlepšie bude, ak uvedené urobíte čo najskôr po akceptácii pracovnej ponuky, aby ste platili daň v správnej výške a hneď v prvej výplate, hoci je to aj pracovný pomer na kratší úväzok alebo sezónne zamestnanie.

   

  Čo sa stane potom?
  Existujú daňové úľavy pre jednotlivcov v rámci systému daňových kreditov. Viac na: http://www.revenue.ie/en/tax/it/credits/index.html .
  Daňový úrad vám zašle „the Certificate of Tax Credits and Standard Rate Cut-Off Point“, v ktorom sú detailne uvedené všetky vaše daňové kredity. Daňový úrad taktiež zašle  the Certificate of Tax Credits and Standard Rate Cut-Off Point vášmu zamestnávateľovi.

   

  Kedy začínate platiť daň z príjmu?
  Obyčajne začínate platiť daň od prvého plateného dňa. Výška dane, ktorú platíte, závisí od výšky vášho príjmu a vašich daňových kreditov.

   

  Sadzby dane z príjmu:

   

 

 

20% z prvých 

40%

Slobodná osoba

€ 34,550

zostatok

Manželský pár (jeden príjem)

€ 43,550

zostatok

Manželský pár (dva príjmy) až do

€ 69,100*

zostatok

1 rodič/ ovdovený rodič

€ 38,550

zostatok

 

 

 

*rast je limitovaný výškou druhého príjmu

 

 Viac nájdete tu: http://citizensinformation.ie/en/money_and_tax/tax/income_tax/how_your_tax_is_calculated.html

 

Universal Social Charge (USC) je daň platená z vášho príjmu. Vypočíta sa z vášho hrubého príjmu ešte pred akýmikoľvek príspevkami na dôchodok alebo príspevkami na sociálne poistene (PRSI).

 

 

 

Platíte USC, ak váš hrubý príjem je vyšší ako 13 000 € ročne.

 

 

 

Daň z pridanej hodnoty - Value Added Tax (VAT) http://www.revenue.ie/en/tax/vat/index.html je daň na spotrebiteľské výdavky. Je pridaná k cene viacerých tovarov a služieb. Štandardná VAT je 23 %, hoci existuje zopár výnimiek.

 

 

 

 

 

Spotrebné dane - Excise Dutieshttp://www.revenue.ie/en/tax/excise/index.html sú dane napr. na alkohol a cigarety.

 

 

 

Daň z motorových vozidiel - Motor Tax http://www.revenue.ie/en/tax/vrt/index.html  je povinná daň na všetky vozidlá. Výška dane závisí od veľkosti vozidla.

 

 

 

Daň z nadobudnutého majetku a kapitálu - Capital Acquisition Tax, Capital Gains Tax, Probate Tax  https://www.revenue.ie/en/gains-gifts-and-inheritance/index.aspx   je platená príjemcom daru alebo dedičstva. Nevzťahuje sa na nadobudnutie majetku medzi manželmi a partnermi.

 

 

 

Miestna daň z majetku Local Property TAX (LPT)-  http://www.revenue.ie/en/property/local-property-tax/index.aspx  je daň na všetky rezidenčné majetky v štáte od 1. 7. 2013.

 

 

 

Viac informácií na: www.revenue.ie

 

  

 

 

 

4.3 Životné náklady

 

 

 

Náklady na bývanie v Írsku po kríze v roku 2008 klesli, avšak Írsko stále patrí medzi najdrahšie krajiny v eurozóne. Nižšie uvádzame niektoré príklady cien v Dubline:

 

 

 


Nájom (v centre mesta) mesačne za izbu 400 – 1 700 eur
Nájom – prímestská časť – mesačne za izbu: 350 – 1 200 eur
Týždenný lístok na Autobus / LUAS:   40 eur
Trojchodové menu v reštaurácii:  € 25 - 50
Bochník chleba: €1,80
2 litre mlieka: €1.89
1 liter pomarančového džúsu: €2.00
6 vajec: €1.89
Syr (250g) Cheddar  €2,50
Omáčka na cestoviny: €2.20
Cornflakes: €2,70
Pinta  piva Guinness: €5.00
Benzín (1 liter): €1.45

 

 

 


4.4 Ubytovanie

 

 

 

Ak platíte za prenájom ubytovania landlordovi - majiteľovi bytu, ste nájomca. Vaše práva a povinnosti sú upravené zvyčajne v písomnej alebo ústnej zmluve medzi prenajímateľom (landlord) a nájomcom (tenant). Legislatívny rámec upravujúci vzájomné vzťahy je uverejnený v zákone „Landlord and Tenants Acts 1967 – 1994“.
www.irishstatutebook.ie/1994/en/act/pub/0020/index.htmla v „Residential Tenancies Act 2004“ (pdf)www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2004/a2704.pdf

 

 

 

Ceny nájomného ubytovania sa menia v závislosti od toho, v akej časti Írska chcete bývať. Dublin je najdrahším miestom.

 

 

 

Ubytovanie; Výška nájomného za mesiac v Dubline (zariadený apartmán, dom)
1 izbový apartmán                       od   650 Eur
2 izbový apartmán                       od   1 000 Eur
3 izbový  dom                             od   1090 Eur

 

 

 

Priemerné ceny domov (kúpa)
Dublin (nové domy)                     402.211 Eur


 

 

 

Dublin (ostané domy)                   326.229 Eur  


 

 

 

Pre viac informácií o cenách apartmánov a domov v Írsku kontaktujte the Department of Housing, Planning and Local Government: http://www.housing.gov.ie/housing/statistics/housing-statistics alebo http://www.daft.ie/report.

 

 

 

 

 

Verejné služby
Firmy zodpovedné za dodávky plynu, elektriny, vody a telefónnych služieb sú:
Plyn: Bord Gáis Energy https://www.bordgaisenergy.ie/corporate/index.jsp

 

 

 

 

 

Elektrina: Electricity Supply Board (ESB) http://www.esb.ie/main/home/index.jsp 

 

 

 

 

 

Voda: Irish Water: http://www.water.ie/ 

 

 

 

  

 

 

 

 4.5 Systém zdravotníctva

 

 

 

Ak ste občanom EÚ/EHP alebo Švajčiarska a cestujete alebo zostávate v Írsku  máte nárok na bezplatné ošetrenie a hospitalizáciu v prípade choroby alebo úrazu vo verejných nemocniciach patriacich pod Health Service Executive (HSE) a v dobrovoľníckych nemocniciach.

 

https://www.hse.ie/eng/

 

 

 

Európska karta zdravotného poistenia  - The European Health Insurance Card (EHIC) vám pomôže získať zdravotnú starostlivosť rýchlo a ľahko. Je dôkazom toho, že ste krytí zdravotným poistením v krajine EÚ/EHP.

 

 

 

Ambulantní pacienti vo verejných nemocniciach majú taktiež zdravotné služby zdarma, avšak v niektorých prípadoch môžu byť spoplatnené, ak pacienti neboli odporučení svojím všeobecným lekárom (GP-General Practitioner). Ak ste v súkromnej nemocnici alebo súkromnej izbe vo verejnej nemocnici, musíte platiť za ošetrenie i hospitalizáciu.  Ak máte uzatvorené súkromné poistenie, môže vám kryť niektoré alebo všetky náklady.  
Pre viac informácií o službách nemocníc v Írsku, kontaktujte Citizens information 
www.citizensinformation.ie .

 

 

 

Úrazy a pohotovosť/nehody


 

 

 

Väčšina všeobecných a niektoré špecializované nemocnice majú úrazové oddelenia, kde sú pacienti ošetrení bez odporúčania všeobecného lekára, avšak tieto služby môžu byť  spoplatnené. Ak však opätovne navštívite toto oddelenie v súvislosti s tou istou chorobou alebo úrazom, nemusíte platiť žiadne ďalšie poplatky.

 

 

 

Bezplatná zdravotná starostlivosť  - zdravotná karta (medical card)

 

https://www.hse.ie/eng/cards-schemes/medical-card/

 

 

 

Zdravotnú kartu vydáva the Health Service Executive (HSE) www.hse.ie  a umožňuje jej držiteľovi určitú zdravotnú starostlivosť bezplatne. Ak je výška vášho príjmu pod stanovenou hranicou, máte nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť  (Medical Card). To, či máte nárok na medical card, zistíte na miestnej pobočke the  Health Service Executive Office. Ak vám je vydaná zdravotná karta, táto zároveň kryje aj vášho partnera a nezaopatrené deti. Viac informácií nájdete na the Health Services Executive Office www.hse.ie.   

 

 

 

Súkromné zdravotné poistenie

 

 

 

Existuje niekoľko poskytovateľov súkromného zdravotného poistenia v Írsku:
- VHI Healthcare 
www.vhi.ie

 


- Laya healthcare https://www.layahealthcare.ie/

 

- Irish Life Health http://www.irishlifehealth.ie/

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Systém vzdelávania

 

 

 

Vzdelanie je povinné pre deti vo veku 6 až 16 rokov alebo pokiaľ ukončia 3 roky stredoškolského vzdelania.
Systém vzdelávania v Írsku pozostáva zo základného, stredoškolského, vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania. Väčšina detí v Írsku začína chodiť do školy už vo veku 4 rokov. Štátom podporované vzdelanie je na všetkých stupňoch, pokiaľ nejde o súkromné vzdelávanie.
 
Predškolské vzdelávanie - Pre-school education je zvyčajne poskytované súkromnými prevádzkovateľmi. Niektoré predškolské iniciatívy zamerané na deti v ohrození sú podporované inštitúciou the Department of Education and Skills
https://www.education.ie/en/

 

 

 

Základné vzdelávanie – (Primary - first level education)
Deti nemusia navštevovať školu pred dovŕšením veku 6 rokov, ale je bežné, keď začnú chodiť do školy od septembra nasledujúceho po dovŕšení 4. narodenín. Deti vo veku 4 a 5 rokov sú zapísané do tzv. junior alebo senior tried.
Základné školy sú väčšinou v súkromnom vlastníctve cirkevných spoločenstiev alebo výborov členov správnej rady, avšak sú podporované štátom.

 

 

 

Stredoškolské vzdelávanie
Je poskytované rôznymi typmi škôl: Sú to: stredné odborné, učňovské, komunitné všeobecné školy. Stredoškolské vzdelávanie pozostáva z trojročného junior cyklu, po ktorom nasleduje dvoj alebo trojročný senior cyklus, ktorý závisí od toho, či voliteľný prechodný rok nasleduje po juniorských skúškach, tzv. Junior Certificate examination. Študenti vo všeobecnosti končia juniorský cyklus v 12. roku. Junior Certificate sa robí po troch rokoch.


 

 

 

Terciárne vzdelávanie
Pozostáva z rôznych sektorov: univerzity, technologické inštitúty, vyššie stredné školy vzdelávania, ktoré sú financované štátom. Oproti tomu funguje množstvo nezávislých súkromných vyšších stredných škôl. 
V Írsku je 7 univerzít a sú autonómne a samosprávne. Ponúkajú bakalárske, inžinierske/magisterské alebo doktorandské štúdia. 

 

http://www.educationinireland.com/en/Where-can-I-study-/View-all-Universities-Colleges/
Technologický sektor tvoria technologické inštitúty ponúkajúce študijné programy v oblasti obchodu a podnikania, vedy, strojárstva, lingvistiky a hudby s možnosťou získania certifikátu, diplomu alebo titulu. Za sektor zodpovedá Department of Education and Skills.
Existuje 5 vyšších stredných škôl vzdelávania špecializujúcich sa na učiteľstvo na prvom stupni vzdelávania. Ponúkajú  trojročné bakalárske štúdium a 18 mesačné postgraduálne štúdium.

Ďalšie vzdelávanie a vzdelávanie dospelých
Ďalšie vzdelávanie pozostáva zo vzdelávania a výcviku, ktoré nasleduje po stredoškolskom vzdelávaní, avšak nie je súčasťou terciárneho vzdelávania. 
Patria tu programy ako kurzy pre „Post-Leaving Certificate, schémy a tréningy pre výber povolania, večerné kurzy pre dospelých a pod.

 Užitočné linky:

 

Department of Education and Skills: https://www.education.ie/en/

 


Citizens Information
www.citizensinformation.ie/en/education

 

 

 

 

 

 4.7 Kultúrny a spoločenský život

 

 

 

Írsko má 2 oficiálne úradné jazyky – írsky (Gaelic) a anglický.
Deň Sv. Patricka (17. marec) je írskym oficiálnym národným dňom. Je zároveň i národným sviatkom a prehliadkovým festivalom vo všetkých mestách v krajine.
 
Írska krajina má veľa prírodných krás a pamiatok historického významu, ktoré ovplyvnili umelecké, kultúrne a literárne diela za celé stáročia. Web stránka Heritage Ireland
www.heritageireland.ie vás oboznámi s mnohými atrakciami írskeho dedičstva.

 

 

 

Hudba je zaujímavou súčasťou írskej kultúry, od tradičnej írskej, cez balady, až po najpopulárnejšie írske skupiny, ako napr. U2, Van Morrison a The Corrs. Tanec bol taktiež odnedávna spätý s írskou kultúrou a tradičný tanec zažil svoju renesanciu v podobe úspechu Riverdance.

 

 

 

Írske krčmičky alebo puby sú obľúbeným spoločenským miestom. V Írsku je viac ako 10,000 „pubov“ ponúkajúcich tradičnú i modernú hudbu a jedlo. Všetky puby a reštaurácie sú nefajčiarske.

 

 

 

Gaelic futbal, hurling and camogie sú veľmi populárne športy nielen v Írsku ale aj medzi írskou komunitou v zahraničí. Rybolov, plachtárstvo, konské dostihy, streľba, windsurfing, turistika sú taktiež veľmi podporované a uznávané.

 

 

 

Mena
Írska republika je členom eurozóny používajúca menu Euro.

 

 

 

  

 

 4.8 Súkromný život (narodenie, sobáš, úmrtie)

 

 

 

Narodenie - registrácia
Musíte zaregistrovať narodenie vášho dieťaťa najneskôr do 3 mesiacov od jeho narodenia. Okrem registrácie, ktorá je zákonom povinná, budete potrebovať pre zapísanie dieťaťa do školy či pri žiadosti o vydanie pasu a pod. aj rodný list. Kvôli nároku na prídavok na dieťa budete kontaktovaní automaticky hneď ako zaregistrujete narodenie dieťaťa. Rodný list obsahuje informácie o dieťati a rodičoch, ktoré sa uvedú pri registrácii, takže je dôležité, aby boli presné. Nie je jednoduché zmeniť informácie po prvotnej registrácii.

 

 

 

Sobáš
Minimálny vek na uzavretie manželstva je 18 rokov. Od 5. novembra 2007 každý, kto sa chce zosobášiť v Írsku, musí najmenej 3 mesiace pred sobášom túto skutočnosť oznámiť príslušnému registračnému úradu (Registrar) osobne, bez ohľadu na to, či ide o Íra alebo nie.  Existuje niekoľko legálnych možností uzavretia manželstva, cirkevný alebo civilný.  Obdržíte formulár „Marriage Registration Form (MRF) po oznámení sobáša na príslušnom registračnom úrade. Toto vám dáva oprávnenie zosobášiť sa. Formulár odovzdáte tomu kto vykoná váš sobášny obrad. Po obrade odovzdáte vyplnený  MRF na registračný úrad do jedného mesiaca od konania sobáša, aby sa tento mohol zaregistrovať.  

 

 

 

Úmrtie
Úmrtie sa registruje taktiež na príslušnom registračnom úrade (Registrar office). Ak k úmrtiu došlo mimo nemocnice, je povinnosťou najbližších príbuzných túto skutočnosť oznámiť. Obhliadajúci lekár vám vystaví správu o úmrtí, ktorú musíte predložiť na úrade pri ohlásení úmrtia. Nahlásenie tejto skutočnosti je v Írsku bez poplatkov.

 

 

 

Pre viac informácií o registrovaní narodenia dieťaťa, sobáša alebo úmrtia kontaktujte General Register Office
https://www.welfare.ie/en/Pages/General-Register-Office.aspx/

 

 

 

  

 

4.9 Doprava

 

 

 

Verejnú autobusovú dopravu prevádzkuje the Department of Transport, Tourism and Sport (http://www.dttas.ie )Existuje viac foriem verejnej autobusovej dopravy v Írsku: štátna a súkromná. Coras Iompair Éireann (CIE - https://www.cie.ie/ ) je štátna spoločnosť, ktorá poskytuje širokú paletu služieb v rámci celého Írska. 

 

Bus Éireann
Bus Éireann www.buseireann.ie poskytuje služby na rôznych trasách. Ponúka medzimestskú i miestnu dopravu.

 

 

 

Dublin Bus
Dublin Bus https://www.dublinbus.ie premáva v centre Dublinu o jeho okrajových častiach. Okrem toho ponúka i služby Railink, School link, Airlink, Nitelink a prípoje na DART. Dublin Bus premáva i medzi centrom mesta a letiskom, cez Busáras, Connolly Rail Station a Heuston Rail Station.

 

 

 

Iarnród Éireann
Iarnród Éireann www.irishrail.ie, je pridružená spoločnosť k štátnej the Coras Iompair Éireann (CIÉ), a je zodpovedná za prevádzkovanie železničnej dopravy. Patrí po správu the  Department of Transport, Tourism and Sport. Ponúka medzimestskú i miestnu dopravu, zahrňujúcu DART v  Dubline a Arrow service z Dublinu do Kildare.

 

 

 

LUAS
Ďalšou železničnou dopravou je Luas www.luas.ie . Pre viac informácií o grafikone, zastávkach, cenách a pod. kontaktuje ich web stránky.

 

 

 

 

 

5. Sociálne zabezpečenie

 

 

 

 

 

 

 

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Írsku nájdete tu:

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1115&langId=en

 

http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/irish_social_welfare_system/social_welfare_system_in_ireland.html

 

 

 

 

 

 Aktualizované 6/2018