Rodinné prídavky

Rodinné prídavky v Rakúsku - Familienbeihilfe

Podmienky na priznanie nároku na rodinné prídavky v Rakúsku upravuje upravuje zákon o rodinných vyrovnávajúcich príspevkoch – Familienlastenausgleichgesetz 1967.
Ak však ide o deti, ktorých pobyt a stredisko životných záujmov je na Slovensku, ale ktorých rodičia sa zdržiavajú v Rakúsku za účelom zamestnania, alebo ktorý vykonávajú iný druh zárobkovej činnosti, napr. na základe živnosti prihlásenej v Rakúsku , nárok na priznanie rodinných dávok sa posudzuje podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (zmenené a doplnené o NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 988/2009) a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia (ES) č. 883/2004.
Toto nariadenie vstúpilo do platnosti 1.5.2010 a nahradilo staré Nariadenie Rady (ES) č. 1408/71 a jeho vykonávacie nariadenie 574/1972. Prípady posúdené ešte podľa starého nariadenia ostávajú v platnosti(max. však po dobu 10 rokov), pričom, ak dôjde k prehodnocovaniu uplatnenia si nároku poberania dávok v rámci týchto nariadení, bude sa brať do úvahy nové nariadenie. Platnosť starého nariadenia sa končí v roku 2020.
Keďže nárok na priznanie rodinných dávok sa spravidla prehodnocuje každý rok, všetky prípady sa už posudzujú podľa nového nariadenia.

Nárok na rodinné dávky

Osoba má nárok na rodinné dávky v príslušnom členskom štáte v súlade s jeho právnymi predpismi , vrátane jej rodinných príslušníkov s bydliskom v inom členskom štáte, ako keby mali bydliská v príslušnom členskom štáte. Výnimka: Dôchodca má nárok na rodinné dávky v súlade s právnymi predpismi členského štátu príslušného pre jeho dôchodok.
Nové NARIADENIE RADY (ES) č. 883/2004 určuje právne predpisy ktorého štátu sa na osobu vzťahujú a na základe príslušnosti k právnym predpisom, ktorý štát prizná nárok na rodinné dávky.

Určenie prednosti

1. V prípade vzniku nároku na rodinné dávky v dvoch a viacerých členských štátoch sa určí poradie prednosti, to zn. v akom rozsahu bude ten ktorý štát rodinné dávky vyplácať.

Poradie prednosti sa určuje podľa:

 • nároku na základe buď živnostenskej alebo závislej činnosti
 • nároku vznikajúcom na základe poberania dôchodku
 • nároku vznikajúcom na základe bydliska

a) v prípade vzniku nároku na rodinné dávky na základe buď živnostenskej alebo závislej činnosti je smerodajné bydlisko dieťaťa a to za predpokladu, ak je niektorá z činnosti vykonávaná v štáte bydliska dieťaťa.
V prípade, že sa nedá na základe bydliska dieťaťa určiť poradie prednosti (dieťa nemá bydlisko v ani jednom z príslušných štátov), každý dotknutý členský štát vypočíta výšku dávok s prihliadnutím na deti, ktoré nemajú bydlisko na jeho území. V tomto prípade príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy ustanovujú najvyššie dávky, vyplatí tieto dávky v ich plnej výške a príslušná inštitúcia druhého členského štátu jej nahradí polovicu tejto sumy, maximálne však do hornej hranice sumy stanovenej právnymi predpismi tohto druhého členského štátu.

b) v prípade vzniku nároku, ktorý existuje na základe poberania dôchodkov, je smerodajné miesto bydliska detí.
Ak nie je bydlisko dieťaťa v ani jednom z členských štátov, kde vznikol nárok na dôchodok, určuje sa poradie prednosti podľa dĺžky poistnej doby poberateľa dôchodku.

c) v prípade vzniku nároku na rodinné dávky na základe bydliska, je smerodajné bydlisko dieťaťa.

Nárok na rodinné dávky v dvoch členských štátoch

2. V prípade súbehu nárokov na rodinné dávky v dvoch členských štátoch sa určí podľa odseku 1. prednostné právo štátu, ktorý bude rodinné dávky vyplácať a to až do výšky, podľa zákonov platných v danom členskom štáte. Druhý členský štát poskytne v prípade potreby rozdielový doplatok v sume, ktorá prevyšuje sumu vyplácanú v prvom členskom štáte.
Rozdielový doplatok sa nemusí poskytovať na deti s bydliskom v inom členskom štáte, ak nárok na rodinné dávky je založený iba na bydlisku.
3. Ak sa žiadosť predloží členskému štátu, ktorého právne predpisy sa uplatňujú, ale nie na základe prednostného práva, táto inštitúcia podstúpi žiadosť inštitúcií v členskom štáte s prednostným právom a informuje osobu o tejto skutočnosti. Inštitúcia, ktorej sa uplatňujú právne predpisy, ale nie na základe prednosti, poskytne v prípade potreby rozdielový doplatok.

 • V prípade určenia predností poberania rodinných dávok podľa ods. 1 písm. a. a b., pozastaví členský štát, v ktorom boli predtým poberané rodinné dávky, ich vyplácanie a to ku koncu mesiaca, počas ktorého vznikol nárok na dávky v inom členskom štáte. Druhý členský štát vypláca dávky v plnej výške podľa vnútroštátnych zákonov
 • Po priznaní nároku na rodinné dávky v niektorom z členských štátov, sa zohľadní situácia celej rodiny, ako keby sa na všetky zúčastnené osoby vzťahovali právne predpisy daného členského štátu a ako keby všetky mali bydlisko v tomto členskom štáte.

Rodinné prídavky v Rakúsku

Podľa príslušnosti žiadateľa k právnym predpisom sa určí, či má žiadateľ nárok na plné rodinné prídavky v Rakúsku, alebo má nárok príp. len na doplatenie rozdielu v rodinných prídavkoch (Ausgleichzahlung)
Osoba, na ktorú sa vzťahujú právne predpisy štátu, v ktorom vykonáva pracovnú činnosť, ale ktorého nie je štátnym príslušníkom, má tie isté povinnosti a poberá tie isté dávky ako štátni príslušníci tohto štátu.
Dôležité body zo zákona o rodinných vyrovnávajúcich príspevkoch-Familienlastenausgleichgesetz 1967:
Nárok na rodinné prídavky majú osoby s bydliskom, alebo s zvyčajným pobytom v Rakúsku.
Nárok na rodinné prídavky je pre:
a) neplnoleté deti
b) plnoleté deti, ktoré ešte nedovŕšili 24 rok života a nachádzajú sa vo vzdelávacom procese na nejakej odbornej škole, pričom návšteva tejto školy im bráni vo výkone ich povolania.
U plnoletých detí, ktoré navštevujú niektorú z druhov škôl uvedených v §3 zákona na podporu vzdelania - Studienförderungsgesetz 305/1992, ide o o štúdium na prípravu povolania len v tom prípade, ak určená doba štúdia nebude prekročená za jeden rok štúdia o nie viac ako jeden semester a celková doba štúdia o nie viac ako jeden rok. Predlženie štúdia je možné v prípade choroby, príp. za účelom štúdia v zahraničí. V čase materstva a výchovy dieťaťa sa štúdium predlžuje až o dva roky.
V prípade zmeny štúdia(školy) platia pravidlá uvedené v §17 StudFG ( vzťahujúc sa aj na schvaľovanie nároku na rodinné prídavky) a to:

 • zmena štúdia je možná max. 2x.
 • zmena už nesmie nasledovať po 2. roku štúdia.

Pre niektoré zmeny platia výnimky, ktoré sú uvedené v § 17 StudFG.
V prvom roku štúdia je automatický splnená podmienka nároku na priznanie rodinných prídavkov. Pre schvaľovanie nároku na rod. prídavky v 2. roku štúdia musia byť úspešne zložené skúšky za prvý rok štúdia a potvrdené pokračovanie štúdia v druhom ročníku v rozsahu 8 hodín za týždeň a to z povinných a voliteľných študijných predmetov dohromady príp. musia byť splnené iné kritéria.
Plnoleté detí, ktoré študujú na Slovensku, a ktorých rodičia pracujú v Rakúsku, sú posudzované podľa rovnakých študijných kritérií ako deti občanov Rakúskej Republiky - §4 Studienförderungsgesetz 305/1992.
c) plnoleté deti do 25. roku života, ktoré na nie sú základe telesného alebo duševného postihnutia v stave, aby si sami zaobstarali živobytie (platí pri postihnutí vzniknutom pred 21. rokom života)
d) plnoleté deti do 24. roku života a to v období medzi ukončením jedného štúdia na výkon povolania a začiatkom ďalšieho štúdia. Ďalšie štúdium musí začať v najskoršom možnom termíne
e) plnoleté deti do 24. roku života, na čas medzi ukončením vojenskej alebo civilnej služby a začiatkom alebo pokračovaním štúdia alebo štúdia zameraného na výkon povolania. Štúdium musí začať v najskoršom možnom termíne

f) (plnoleté deti do 21 roka života, evidované na úrade práce, ktoré nemajú nárok na dávky v nezamestnanosti príp. Ak tieto neprevyšujú hranicu minimálnych príjmov v mesiaci vo výške 366,33eur. Potvrdenie úradu práce je potrebné pri žiadosti o rodinné prídavky) - zrušené od 1.3.2011
g) plnoleté deti do 25. roku života, ak vykonávali v čase do 24. roku svojho veku civilnú, alebo vojenskú službu po jej ukončení začnú, alebo pokračujú v štúdiu zameranom na neskorší výkon povolania a toto štúdium im neumožňuje výkon ich povolania
h) plnoleté deti do 25. roku života so značným postihnutím, ktoré navštevujú školu zameranú na získanie odborného vzdelania a návšteva tejto školy im neumožňuje výkon povolania
i) plnoleté detí do 25. roku života, ak sa v mesiaci, v ktorom dovŕšili 24. rok života, nachádzajú vo vzdelávacom procese zameranom na neskorší výkon povolania a v čase do 24 roka života porodili dieťa, alebo sú v čase dovŕšenia 24 roka života tehotné
j) plnoleté deti, ktoré dovŕšili 25. rok života ak:
- štúdium začalo ešte pred 19. rokom života
- zákonná dĺžka štúdia je min. 10. semestrov
- zákonná dĺžka štúdia nebola prekročená (napr. z dôvodu prerušenia štúdia)
k) plnoleté deti do 25. roku života, ktoré sa nachádzajú vo vzdelávacom procese a ešte pred dovŕšením 24.roku života vykonávali po dobu 8-12 mesiacov dobrovoľnú činnosť v nejakej organizácií zabezpečujúcej verejno-prospešné práce v rámci sociálnej starostlivosti.
Niektoré podmienky pri priznaní nároku na rodinné prídavky u študujúcich detí upravuje zákon Studienförderungsgesetz 305/1992.
Kto môže poberať rodinné prídavky:
Nárok na rodinné prídavky má osoba, k domácnosti ktorej patrí aj dieťa, na ktoré sa žiada o rodinné prídavky.
Nárok na rodinné prídavky môže mať aj osoba, k domácnosti ktorej dieťa nepatrí, ktorá sa ale v prevažnej miere stará o výživu dieťaťa, ak nie je na to oprávnená žiadna iná osoba podľa prvého odseku.
Nárok na rodinné prídavky majú:

 • Rodičia dieťaťa
 • Adoptívni rodičia
 • Nevlastní rodičia
 • Osoby, do ktorých starostlivosti je dieťa zverené (podľa §186 a §186a všeobecného občianskeho zákonníka – (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch-ABGB).

K domácnosti osoby patrí dieťa vtedy, ak s ňou zdieľa spoločný príbytok. Príslušnosť dieťaťa k spoločnej domácnosti nie je porušená vtedy ak:

 • ak sa dieťa z držiava mimo spoločnej domácnosti len dočasne
 • ak sa dieťa z dôvodu štúdia zdržiava mimo spoločného príbytku a býva v mieste svojho štúdia
 • ak sa dieťa nachádza v stálej ústavnej starostlivosti a oprávnená osoba prispieva k výžive dieťaťa min. vo výške rodinných prídavkov. Ak ide o ťažko postihnuté dieťa, zvyšuje sa táto suma o sumu vo výške príspevku na postihnuté dieťa, ak bol tento príspevok na dieťa priznaný.

Ďalšie dôležité body

 • Osoby majú len vtedy nárok na rodinné prídavky, ak sa ich stredisko životných záujmov nachádza v Rakúsku. Stredisko životných záujmov je v štáte, ku ktorému má osoba bližšie osobné a hospodárske vzťahy ( ak je napr. jediným zdrojom príjmov príjem v Rakúsku, či už na základe vykonávanej živnostenskej činnosti alebo práci v závislom pomere).
 • Osoby, ktoré nie sú občanmi Rakúska, majú nárok na rodinné prídavky, keď sa podľa §8 a §9 zákona o prisťahovalectve (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz-NAG) právoplatne zdržiavajú na území Rakúska (napr. oprávnenie na výkon živnostenskej činnosti).
 • Nárok na rodinné prídavky má osoba, ktorá v prevažnej miere vedie domácnosť. Ak nie je dokázané inak, tak sa vychádza z predpokladu, že tou osobou je matka dieťaťa. Osoba, ktorá v prevažnej miere vedie domácnosť, sa môže vzdať svojho prednostného práva na poberanie rodinných prídavkov v prospech druhého rodiča dieťaťa.
 • Osoby, ktoré majú nárok na podobné príspevky na dieťa v inej krajine, nemajú nárok na rodinné prídavky v Rakúsku (pokiaľ platné medzinárodné zmluvy neurčujú inak).
 • Rakúski občania a osoby, so strediskom životných a hospodárskych záujmov v Rakúsku môžu požiadať o dorovnanie dávok, ak sú tieto v krajine, v ktorej majú nárok na podobné rodinné dávky, nižšie, ako sú dávky, ktoré by im boli priznané podľa zákona a vyrovnávajúcich príspevkoch v Rakúsku – Familienlastenausgleich- gesetz 376/1967.
 • Žiadosť o dorovnanie (Ausgleichzahlung) rodinných prídavkov sa podáva po uplynutí kalendárneho roka, za ktorý žiadateľ žiada o rod. prídavky, príp. po skončení nároku na podobné rodinné dávky v inej krajine.
 • Nárok na rodinné prídavky nie je na dieťa za kalendárny rok, ak v kalendárnom roku predtým, dosiahlo 18. Rok života a ročný príjem dieťaťa presiahol 10.000€ .
 • Nárok na rodinné prídavky vznikne prvým dňom v mesiaci, počas ktorého sú splnené podmienky na priznanie rodinných prídavkov a zanikne posledným dňom v mesiaci, počas ktorého zanikol nárok na rodinné prídavky.
 • Nárok na rodinné prídavky, ktoré sa uplatňujú na základe európskych nariadení vzniká až od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa na žiadateľa začali vzťahovať právne predpisy danej krajiny.

Výška rodinných prídavkov

Výška rodinných prídavkov je odstupňovaná podľa veku dieťaťa.
Vek dieťaťa Suma za mesiac
od narodenia 111,80 EUR
od 3 rokov    119,60 EUR
od 10 rokov  138,80 EUR
od 19 rokov  162,00 EUR

Príplatok pre značne postihnuté dieťa (stupeň postihnutia musí byť min. 50% a dieťa nesmie byť v stave, aby seba samého vedelo uživiť – potvrdenie o postihnutí dieťaťa vystavuje odborný lekár na formulári E407) 152,90 EUR

 • Formulár žiadosti o príplatok na postihnuté dieťa– Beih3
 • Prílohou je formulár E407
 • Formulár E407 - v slovenčine

Od 1.1.2008 sa pri každom ďalšom dieťati stupňuje celková suma o súrodenecký príplatok.

 • pri 2 deťoch mesačne o 6,90 EUR
 • pri 3 deťoch mesačne o 17,00 EUR
 • pri 4 deťoch mesačne o 26,00 EUR
 • pri 5 deťoch mesačne o 31,40 EUR
 • pri 6 deťoch mesačne o 35,00 EUR
 • pri každom ďalšom dieťati o 51,00 EUR

Pre deti od 6. do 16. roku života sa zvyšujú rodinné prídavky v mesiaci september o sumu 100,00 EUR.

Rodinné prídavky sa vyplácajú každé dva mesiace, v priebehu prvého mesiaca a to buď na účet v Rakúsku alebo na zahraničný účet. Vo výnimočných prípadoch v hotovosti.
O rodinné prídavky je potrebné požiadať. O príplatok pre postihnuté dieťa je potrebné požiadať osobitne.
O rodinné prídavky a o príplatok na postihnuté dieťa je možné požiadať aj spätne a to až do piatich rokov od dátumu podania žiadosti.

Daňový bonus na dieťa - Kinderabsetzbetrag
Spolu s rodinnými prídavkami je vyplácaný aj daňový bonus. O tento nie je potrebné zvlášť požiadať. Vypláca sa ako negatívna daň automaticky každému poberateľovi rodinných prídavkov. Výška bonusu od roku 2009 je 58,40EUR mesačne na každé dieťa.
Príplatok pre viacdetné rodiny - Mehrkindzuschlag
Nárok na priznanie tohto príplatku závisí od nároku na rodinné prídavky a od výšky príjmu dosiahnutého v roku, ktorý predchádza roku, za ktorý je podaná žiadosť o tento príplatok. Od 1.1.2011 je výška príplatku 20,00 EUR mesačne na tretie a každé ďalšie dieťa, na ktoré sú priznané rodinné prídavky.
Spoločný príjem rodičov, alebo partnerov nesmie presiahnuť sumu 55.000 EUR. Príjem manžela, alebo partnera sa berie do úvahy len v prípade, ak zdieľajú spoločnú domácnosť dlhšie ako 6 mesiacov v roku, ktorý predchádza roku, za ktorý je podaná žiadosť o tento príplatok.
O príplatok je potrebné požiadať každý rok v rámci daňového priznania. V prípade, že žiadateľ nemá žiadne zdaniteľné príjmy, má možnosť podania daňového priznania aj za účelom uplatnenia si nároku na tento príspevok. Ak o tento príplatok daňovník nepožiadal pri podaní daňového priznania, má možnosť požiadať oň aj spätne príslušným formulárom a to až 5 rokov dozadu.
O príplatok sa musí požiadať každý rok. Nevypláca sa automaticky.
Podanie žiadosti o rodinné prídavky
Príslušným úradom na vyplácanie rodinných prídavkov v Rakúsku je príslušný finančný úrad v mieste prihlásenia k pobytu, príp. v mieste vykonávania pracovnej činnosti alebo živnostenskej činnosti.
Finančný úrad má povinnosť upovedomiť žiadateľa, alebo poberateľa rodinných prídavkov o priznaní nároku, zamietnutí alebo pozastavení rodinných prídavkov.
Rodinné prídavky sa nepovažujú za príjem dieťaťa, nepodliehajú zdaneniu a nie sú súčasťou vymeriavacích základov pre žiadne verejno-právne poplatky alebo poistenia.
Postup pri vybavovaní rodinných prídavkov
Rozvedené matky z deťmi – samoživiteľky:
Po otvorení živnosti v Rakúsku im automaticky zaniká nárok na poberanie rodinných prídavkov na Slovensku a o rodinné prídavky si musia požiadať v Rakúsku. Najrýchlejšou cestou ako získať rodinné prídavky v Rakúsku, je dať si osobne potvrdiť pozastavenie rodinných prídavkov na príslušnej pobočke sociálnej poisťovne. Použije sa formulár E411. Je lepšie, ak si žiadateľ nechá tento formulár potvrdiť na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny - Sociálnom odbore a použije formulár v nemeckom jazyku. Sociálna poisťovňa vyplní časť B. Predložiť treba aj rakúsky živnostenský list a potvrdenie o pobyte.
Podklady a formuláre potrebné pre podanie žiadosti o rodinné prídavky.
Žiadosť – Beih1 - Antrag aufFamilienbeihilfe - možné vyplniť v PC a vytlačiť tu

 • Potvrdený formulár E411-SK príp. E411-DE
 • Vyplnený formulár E401
 • Rodné listy detí – v nemčine
 • Kópia živnostenského listu
 • Kópia OP
 • Rozvodový list (právoplatné rozhodnutie súdu) - v nemčine

• U školopovinných detí potvrdenie o návšteve školy
• U študujúcich detí potvrdenie o štúdiu na formulári E402 v NJ. Škola potvrdí časť B na tomto formulári.

Vydaté matky s deťmi
Vydatým matkám, alebo matkám žijúcim v spoločnej domácnosti s partnerom sú vyplácané rodinné dávky 1 x ročne, so spätnosťou 1 rok dozadu. Do úvahy sa berie kalendárny rok. O vyplatenie rodinných prídavkov je potrebné každý rok požiadať.
V prípade, že rodinné prídavky poberá na Slovensku manžel/ka, je potrebné požiadať o vyplatenie rozdielu v dávkach - Differenzzahlung. Použije sa formulár Beih38 - PC Formulár. V tomto prípade je potrebné k žiadosti o rodinné prídavky predložiť aj potvrdenie o príjme manžela a o výške vyplatených prídavkov za uplynulý kalendárny rok. Potvrdzuje to na formulári E411 príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - Sociálny odbor po predložení potvrdenia o výške príjmu.

 • Vydaté matky z deťmi musia predložiť aj sobášny list preložený v nemčine
 • vdovy úmrtný list manžela/manželky v nemčine

K žiadosti o rodinné prídavky si treba pripraviť aj:

 • zmluvu - Werkvertrag uzatvorenú s rodinou (pacientom príp. zákonným zástupcom) príp. to môže byť aj písomné prehlásenie pacienta, alebo jeho zákonného zástupcu o výkone opatrovateľskej činnosti za dané obdobie.
 • faktúry príp. iné príjmové doklady ako dôkaz o skutočnom vykonávaní živnosti
 • potvrdenie o existujúcom povinnom sociálnom poistení – potvrdenia o zaplatení poistného(vyplatené šeky od SVA príp. potvrdenie z SVA o vzniku poistenia, alebo potvrdenie o tom, že na poistnom nie je žiadny dlh)

Nárok na rodinné prídavky nemajú osoby, ktoré nepodliehajú rakúskym právnym predpisom, to zn., ak pracujú v Rakúsku, ale súbežne aj na Slovensku a na základe vystaveného formuláru E101 Slovenskou soc. poisťovňou neplatia odvody v Rakúsku, ale na Slovensku.

Zmena miesta vykonávania živnosti a rodinné prídavky
V prípade, že poberateľ rodinných prídavkov zmení svoje pôsobisko to zn. preloží prevádzku do inej spolkovej krajiny, alebo na miesto, ktoré je v pôsobnosti iného finančného úradu, je potrebné ohlásiť to na pôvodnom finančnom úrade (stačí telefonicky) a takisto na novom finančnom úrade. Na nový finančný úrad je potrebné sa prihlásiť formulárom Verf24 - na vytlačenie, Verf24 - PC formulár, Verf24-SK.
V prípade, že poberateľ poberá rodinné prídavky každé dva mesiace, stačí oznámenie o zmene pôsobenia na finančný úrad a nemusí podávať žiadosť o priznanie rodinných prídavkov znova. Nový finančný úrad si od pôvodného finančného úradu sám vyžiada všetky podklady ohľadom rodinných prídavkov príp. je potrebné požiadať pôvodný finančný úrad o zaslanie podkladov pre rodinné prídavky na nový finančný úrad.
V prípade, že sú poberateľovi rodinných prídavkov vyplácané rodinné prídavky raz ročne (napr. vydaté matky z deťmi) musí sa o ne požiadať stále na tom finančnom úrade, v ktorého pôsobisku sa nachádza miesto vykonávania živnostenskej činnosti.


Zdroj: Opatrovanie v Rakúsku – Peter Demčák, s.r.o.

Aktualizácia: 12.01.2017