Užitočné webové stránky

www.europa.eu – Oficiálna web stránka Európskej únie 
www.europa.eu/youth – Európsky portál pre mládež
www.ec.europa.eu/ploteus – Európsky portál o možnostiach vzdelávania
www.saia.sk – Slovenská akademická informačná agentúra
www.euroguidance.net - Národné informačné centrá pre odbornú prípravu a profesijné poradenstvo
www.aiesec.sk - študenstská oganizácia (stáže)
www.euroeducation.net – databáza univerzít v Európe
www.eurydice.org – informácie o európskych systémoch vzdelávania
www.studyineurope.eu – informácie o možnostiach štúdia v Európe
http://univ.cc/– zoznam univerzít celého sveta
www.saaic.sk – Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
www.iuventa.sk – Slovenský inštitút mládeže
www.mladezvakcii.sk - Národná agentúra programu Mládež v akcii
www.visegradfund.org – Medzinárodný višegrádsky fond
www.internationalscholarships.com – vyhľadávač štipendií v zahraničí
www.scholarships.sk – Národný štipendijný program SR
www.minedu.sk– Ministerstvo školstva SR
www.dobrovolnictvo.sk - Národné dobrovoľnícke centrum
http://www.erasmusplus.sk/ - Program ERASMUS+
http://europa.eu/europedirect/index_sk.htm - EUROPE DIRECT
http://europa.eu/youreurope/ - Vaša Európa
http://www.eurodesk.org/ - EURO DESK
www.euraxess.sk - Pracovné príležitosti pre výskumníkov
http://europass.cedefop.europa.eu/sk/home - EUROPASS
http://ec.europa.eu/solvit/ - SOLVIT
http://enic-naric.net - Národné informačné centrá pre uznávanie dokladov o vzdelaní
http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/ - Enterprise EUROPE network