Životné a pracovné podmienky v Slovinsku

 

SLOVINSKO

 

1. Hľadanie práce

 

1.1. Ako si nájsť prácu

 

V Slovinsku sa voľné miesta uverejňujú verejne. Zamestnávatelia môžu uverejňovať voľné pracovné miesta prostredníctvom služieb zamestnanosti Slovinska, v médiách, na internete alebo vo verejne prístupných obchodných priestoroch. Oznámenie o voľnom pracovnom mieste je povinné uverejniť prostredníctvom služieb zamestnanosti len pre zamestnávateľov vo verejnom sektore alebo pre spoločnosť s väčšinovým štátnym vlastníctvom. 

Veľké spoločnosti hľadajú nových pracovníkov prostredníctvom špeciálnych náborových profilov na svojich internetových stránkach alebo prostredníctvom sociálnych médií. Rôzne pracovné webové portály tiež zverejňujú zoznam voľných pracovných miest od zamestnávateľov. Špecializované agentúry ponúkajú tiež požadované pracovné pozície. Práca pre študentov a žiakov je zabezpečená príslušnými ministerstvami a je zabezpečená prostredníctvom študentských organizácií.

Dobrým spôsobom nájdenia práce v Slovinsku je hľadanie na skrytom trhu práce. Nepublikované miesta môžete nájsť prostredníctvom networkingu, prostredníctvom priameho kontaktu so zamestnávateľom, na burzách práce, alebo inými inovatívnymi spôsobmi (profesionálne žurnály, obchodné adresáre, sociálne médiá).

Ak žijete v Slovinsku, môžete sa zaevidovať na úrade práce v Slovinských službách zamestnanosti. Získate tak prístup k rôznym typom pomoci pri hľadaní zamestnania. Ani Služby zamestnanosti ani agentúry za sprostredkovanie práce a služieb s tým spojených, podľa zákona, nemôžu vyberať poplatky.

Vytvorenie životopisu v slovinčine napomáha stránka ESS Poiščidelo.si. Na portáloch EUROPASS a EURES si môžete vytvoriť štandardný európsky životopis vo všetkých európskych jazykoch v rôznych formátoch.

 

1.2. Ako napísať žiadosť o prijatie do zamestnania

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania by mala obsahovať sprievodný list a CV. Prispôsobte obsah dokumentácie očakávaniam zamestnávateľa a požiadavkám na danú prácu. Zdôraznite dôležité zručnosti a úspechy, ktoré sú relevantné pre danú pozíciu. Podložte popis Vašich kvalít faktami a príkladmi. Ponúkajte len to, čo máte, nie to, čo nemáte. Vždy uveďte len pravdivé informácie, nezveličujte a neklamte. Odseky by mali mať 4-5 viet, ktoré nesmú byť dlhé.    

Použite sprievodný list, aby ste vysvetlili, prečo sa uchádzate o danú pozíciu a zdôraznite, prečo by si mal zamestnávateľ vybrať práve Vás (čo môžete priniesť spoločnosti). Žiadosť píšte v slovinčine. Zamestnávateľ môže vyžadovať CV aj v inom jazyku, najčastejšie v slovinčine.

So sprievodným listom ide CV, môžete použiť EUROPASS. Ostatné dokumenty, certifikáty, osvedčenia neposielajte vopred, doneste si ich až na interview. Zamestnávateľom sa môžete predstaviť aj inovatívnym spôsobom, a to prostredníctvom video prezentácie.

Pracovné pozície sú rôzne, líšia sa potrebnými skúsenosťami, znalosťami a zručnosťami. Preto je veľmi dôležité napísať na každú pracovnú pozíciu iný sprievodný list.

Na pracovný pohovor sa pozerajte ako na obchodnú schôdzku. Hlavným cieľom zamestnávateľa je zistiť, či ste tým najvhodnejším kandidátom na danú pozíciu. Vaším cieľom je ukázať sa v najlepšom svetle. Po pohovore skúste zhodnotiť ako to išlo a pošlite zamestnávateľovi poďakovanie.   

Niektorí zamestnávatelia používajú osobnostné dotazníky alebo psychometrické testy v súvislosti s výberom vhodného uchádzača. 

 

2. Presťahovanie sa do inej krajiny

 

2.1. Pohyb tovaru a kapitálu

 

Voľný pohyb tovaru v rámci Európskeho vnútorného trhu je jedným z veľkých úspechov.

Ako funguje vnútorný trh?                                                              

Väčšina tovaru podlieha tzv. „princípu vzájomného uznávania“, čo znamená, že tovar legálne vyrobený v jednom členskom štáte môže byť voľne presúvaný a predaný vo všetkých ostatných krajinách EÚ.

V niektorých sektoroch, ako napr. v stavebníctve a farmaceutickom sektore ostávajú v platnosti určité obchodné obmedzenia. Členské štáty môžu obmedziť voľný pohyb tovaru na svoj domáci trh v určitých prípadoch, ktoré súvisia s ochranou životného prostredia alebo verejného zdravia.

Vo všeobecnosti môžu občania EÚ voľne nakupovať tovary v iných členských krajinách pre svoju osobnú potrebu. Vo väčšine prípadov neexistuje žiadne obmedzenie čo si osoba môže kúpiť a doviezť ak cestuje do krajín EÚ. Pri prechode do iného členského štátu sa neplatí žiadna ďalšia daň, nakoľko daň z pridanej hodnoty (DPH) a spotrebná daň sú zahrnuté v kúpnej cene a to znamená, že ostatné krajiny nemôžu uplatňovať ďalšie zdaňovanie.

Avšak existujú obmedzenia týkajúce sa špecifických výrobkov ako sú alkohol a tabak. Na webovej stránke Európskej komisie pre dane a colnú úniu nájdete užitočný prehľad pravidiel pre nákup tohto tovaru v inom členskom štáte EÚ. Osobitné pravidlá platia aj pri nákupe motorového vozidla v jednom členskom štáte a jeho vývoze do iného členského štátu za účelom osobného používania.

Voľný pohyb kapitálu                                                                 

Vďaka legislatíve EÚ majú občania právo spravovať a investovať svoje peniaze v ktoromkoľvek členskom štáte.

Nie sú to len finančné trhy, ktoré profitujú z voľného pohybu peňazí prostredníctvom zvýšenej efektívnosti, ale každý európsky občan môže niečo získať.

S malými obmedzeniami si môže jednotlivec otvoriť účet v banke, kupovať akcie, investovať a kupovať nehnuteľnosti v iných členských krajinách EÚ. Európske spoločnosti môžu investovať, vlastniť, alebo spravovať iné európske spoločnosti.

Pre členské štáty EÚ platia určité výnimky týkajúce sa voľného pohybu kapitálu, hlavne čo sa týka zdaňovania, finančného dohľadu, kritérií verejnej politiky, prania špinavých peňazí a finančných sankcií.

 

2.2. Hľadanie ubytovania

 

V Slovinsku sú informácie týkajúce sa predaja, prenájmu nehnuteľností publikované na webstránkach realitných kancelárií väčšinou v slovinčine

Neexistujú obmedzenia pre občanov EÚ/EHP, pokiaľ ide o nákup a predaj nehnuteľností. K prenájmu budete potrebovať platný doklad totožnosti. Nájom zvyčajne zahŕňa len nájomné za nehnuteľnosť, nie účty za plyn, elektrinu a pod. Tieto platí nájomca zvlášť. Prenajímateľ zabezpečí registráciu nájomnej zmluvy a platbu na príslušných úradoch.

Najvyššie ceny nehnuteľností sú v hlavnom meste Ljubljana a jej okolí, v turistických oblastiach a na pobreží.  Najnižšie ceny majetku sú v regiónoch Koroška, Zasavje a Pomurje. Ceny nehnuteľností sa odvíjajú v závislosti od veľkosti, polohy, bytového zariadenia a veku budovy.

 Na základe posledných údajov na národnej úrovni bola priemerná cena bytu 1 510 €/m2 v roku 2016 Nad priemernou cenou bytu v Slovinsku sa pohybujú ceny na pobreží a v centre krajiny (2 260€/m2 a 2 180€/m2) Pod priemerom sú ceny v Pasovje - 770 €/m2 a Pomurie - 900 €/m2

 

 2.3. Hľadanie školy

 

Zoznam školských zariadení môžete získať  na webstránke Ministerstva školstva, vedy a športu, inštrukcie sú v slovinčine. Talianska a maďarská komunita má právo na vzdelanie v ich vlastnom jazyku. Ústava zabezpečuje špeciálne práva rómskej komunite žijúcej v Slovinsku.  

Deti cudzej národnosti žijúce v Slovinsku majú nárok na povinné základné vzdelanie od 6 rokov za rovnakých podmienok ako občania Slovinska. Zápis od medzinárodného programu základnej školy , ktorý je určený pre žiakov, ktorí sú cudzími štátnymi príslušníkmi, môžu zrealizovať cez neziskovú vzdelávaciu organizáciu IBO (International Baccalaureate Organisation) na základnej škole Danila Kumara v Ľubľane. Program na základných školách vo francúzštine ponúka súkromná inštitúcia École francaise v Ľubľane.

Existujú aj súkromné Waldorfské školy v Ľubľane a Maribore, Katolícka základná škola Svätého Stanislava v Ľubľane alebo Montessori inštitút.  Základné vzdelávanie dospelých je organizované v základných školách pre dospelých a vzdelávacích inštitúciách pre dospelých

Deti so špeciálnymi potrebami sú zapísané na základné školy, základné školy s prispôsobeným programom alebo do inštitúcií starostlivosti a výchovy detí a mladých ľudí so špeciálnymi potrebami.

Medzinárodné bakalárske štúdium v angličtine je pod záštitou IBO Gimnazija Bežigrad Ljubljana, Gimnazija Kranj a II. Gimnazija Maribor. Platia sa tu poplatky. Slovinsko má veľké množstvo súkromných stredných škôl, napr.  Erudio Ljubljana, diecézne stredné školy v Ljubljane, Maribore a Vipave a Waldorfské stredné školy.

Informácie o sekundárnych a post-sekundárnych vzdelávacích programoch a programoch pre vzdelávanie dospelých sú k dispozícii na Moja izbira portáli, zatiaľ čo informácie o programoch vysokých škôl možno nájsť na portáli eVŠ.

Kandidáti môžu získať informácie o ďalšom štúdiu, prestúpení z domovskej vysokej školy na slovinskú a o postgraduálnych kurzoch. Na vybranú školu sa môžete zapísať počas ročných výziev na zápis na štúdium pre budúci akademický rok. Výzvy sú zverejňované v jarných mesiacoch príslušným ministerstvom.

Všetky vyššie uvedené možnosti sa vzťahujú aj na zápis do tried dospelých a tí, ktorí ich navštevujú, zvyčajne platia svoje vlastné poplatky.

 

2.4. Keď si so sebou vezmete auto

 

Snaha EÚ čo najviac zjednodušiť svojim občanom cestovanie po členských štátoch viedla k zavedeniu spoločných pravidiel, ktoré upravujú vzájomné uznávanie vodičských preukazov, platnosť poistenia automobilov a registráciu vozidla. Do spolupráce v tejto oblasti sú zapojené aj krajiny EHP, teda aj Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

Vodičské preukazy

V súčasnosti neexistuje spoločný vodičský preukaz platný v celej oblasti EÚ/EHP. Členské štáty vydávajú vodičské preukazy „podľa modelu Spoločenstva“ s cieľom uľahčiť uznávanie vodičských preukazov vydaných rôznymi krajinami EÚ/EHP.

Tieto vodičské preukazy sa vydávajú podľa vnútroštátneho práva, ale sú platné aj v ostatných krajinách EÚ a tiež na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku. Treba poznamenať, že dočasné vodičské preukazy alebo osvedčenia vydané domovskou krajinou držiteľa však nie sú uznávané v iných členských štátoch.

Ak občan EÚ/EHP odíde žiť do iného členského štátu, môže používať platný vodičský preukaz počas celého obdobia jeho platnosti. (Držitelia vodičského preukazu sú však povinní splniť všetky požiadavky týkajúce sa vodičského preukazu v novej krajine, napr. kratšej platnosti alebo lekárskych prehliadok). Po uplynutí platnosti existujúceho vodičského preukazu alebo v prípade straty či krádeže, musí držiteľ požiadať o vydanie nového vodičského preukazu v krajine pobytu.

Registrácia automobilu

Ak občan EÚ/EHP odíde žiť do iného členského štátu EÚ/EHP na kratšie obdobie ako šesť mesiacov, nemusí zaregistrovať vozidlo alebo platiť dane v novej krajine. Vozidlo ostáva zaregistrované v predchádzajúcej krajine pobytu.

Ak však vlastník vozidla ostane v novej krajine viac ako šesť mesiacov, je povinný zaregistrovať vozidlo v novej krajine pobytu a zaplatiť registračnú daň v hostiteľskej krajine. Pri registrácii musí majiteľ vozidla predložiť tieto dokumenty: osvedčenie o zhode; poistné krytie; doklad o vlastníctve vozidla; doklad o zaplatení DPH; doklad o technickej spôsobilosti vozidla; doklad o úhrade registračného poplatku a cestnej dane.

V niektorých krajinách majú majitelia, ktorí sa prisťahovali z inej krajiny EÚ/EHP, pri registrácii vozidla nárok na oslobodenie od dane v prípade, že spĺňajú príslušné podmienky a dodržia lehoty. Pred odchodom z krajiny by mal občan kontaktovať príslušné vnútroštátne orgány (pozri odkaz). 

Poistenie vozidla pri presťahovaní sa v rámci EÚ/EHP

Občania EÚ a EHP môžu poistiť svoje vozidlo v inom členskom štáte EÚ/EHP, poisťovacia spoločnosť však musí mať buď sídlo v hostiteľskej krajine alebo licenciu na predaj poistení v tejto krajine.

Je dôležité overiť si u poisťovateľa, či bude súčasná zmluva o poistení platná v krajine, do ktorej si občan vozidlo sťahuje. Ak občan bude musieť uzatvoriť nové poistenie v inej krajine EÚ/EHP, je potrebné vedieť, že poisťovacie spoločnosti nie sú povinné rešpektovať záznamy o predchádzajúcom bezškodovom priebehu poistenia.

Zdanenie pri kúpe automobilu

Ak sa občan rozhodne pre kúpu motorového vozidla v jednom členskom štáte EÚ/EHP, ale chce ho registrovať v inom členskom štáte, je povinný zaplatiť DPH len v cieľovej krajine. Viac informácií o tejto téme nájdete na webovej stránke Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre dane a colnú úniu.

Užitočné linky

Webová stránka Generálneho riaditeľstva Európskej Komisie pre dane colnú úniu - http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/consumers/buying_motor_vehicles/index_en.htm

Vaša Európa – vozidlá - http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/index_en.htm

Kontakty v členských štátoch - vozidlá - http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/contact/index_en.htm

 

2.5. Postupy registrácie a povolenie na pobyt 

 

Na pobyt v Slovinsku na obdobie dlhšie ako tri mesiace budete potrebovať osvedčenie o registrácii pobytu.

O vydanie povolenia musíte požiadať v územnom obvode, v ktorom bývate. K vybaveniu povolenia na pobyt je potrebné doložiť platný preukaz totožnosti, alebo cestovný pas. V prípade plánovaného zamestnania, musíte predložiť potvrdenie od svojho zamestnávateľa, že vás zamestná, alebo pracovnú zmluvu. V prípade štúdia, samostatnej zárobkovej činnosti, alebo odchodu do dôchodku je potrebný doklad o tejto skutočnosti. Musíte tiež preukázať, že máte dostatok finančných prostriedkov na živobytie a povinné zdravotné poistenie.
Po predložení osvedčenia o registrácii pobytu musíte do troch dní zaregistrovať svoj pobyt v administratívnej jednotke. Dôkaz o vlastníctve, nájomná zmluva alebo súhlas majiteľa sú akceptované ako dôkaz. Kým občania členských štátov EÚ nedostanú potvrdenie o registrácii svojho bydliska, musia sa zaregistrovať aj na príslušnej policajnej stanici do troch dní od príchodu do krajiny.

Aj napriek tomu, že ste občanom členského štátu EÚ, môže Vám byť zamietnuté povolenie na pobyt v Slovinsku, pokiaľ predstavujete hrozbu pre verejné právo a poriadok, alebo bezpečnosť štátu príp. finančnú záťaž pre štát.
Pokiaľ žiadate o povolenie k trvalému pobytu v Slovinsku, trvalý pobyt vo Vašej krajine je stále platný až do vydania trvalého bytu v Slovinsku.

 

2.6. Kontrolný zoznam pred vašim príchodom do novej krajiny a po ňom

 

  Ako občan EÚ môžete vstúpiť do Slovinskej republiky na základe platného cestovného pasu, alebo občianskeho preukazu.

Osobne sa zaregistrujete na príslušnej policajnej stanici do troch dní po prekročení hranice. Uvediete adresu, kde budete bývať a detaily zo svojho dokladu totožnosti. Potvrdenie o registrácii bydliska nepotrebujete, ak ste ubytovaní v Slovinsku po dobu kratšiu ako tri mesiace, alebo ak ste v Slovinsku zamestnaný ako "cezhraničný pracovník" (to je človek, ktorý žije v jednej krajine EÚ, ale je zamestnaný alebo je samostatne zárobkovo činná osoba inom štáte a ide domov aspoň raz týždenne).

Registrácia pobytu


Môžete požiadať o povolenie na pobyt okamžite po príchode do krajiny alebo do uplynutia troch mesiacov po príchode. Môžete požiadať o potvrdenie registrácie pobytu na príslušnom úrade a aktualizovať svoju registráciu, ak zmeníte adresu. Príslušný úrad Vám vydá potvrdenie o pobyte na účely zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti, štúdia, alebo inej formy vzdelávania, alebo na iné účely. Povolenie na pobyt je platné 5 rokov alebo na dobu, počas ktorej zamýšľate ostať v Slovinsku. Potvrdenie o registrácii pobytu sa vydáva vo forme občianskeho preukazu. Správne jednotky sú zvyčajne otvorené každý pracovný deň. Odhlásenie je potrebné urobiť pred odchodom zo Slovinska.  

 Osobné ID číslo

Na základe registrácie v Slovinsku získate národné identifikačné číslo (EMSO) z Centrálneho registra obyvateľov, ktorý slúži ako základ pre zabezpečenie zdaňovania, bankových a iných služieb v Slovinsku.
Daňové číslo a bankový účet

Z daňového úradu obdržíte daňové číslo. Účet si môžete otvoriť v ktorejkoľvek banke. K otvoreniu účtu je potrebná platný identifikačný preukaz a daňové číslo v Slovinsku.

Registrácia zamestnania


Občania členských štátov EÚ nepotrebujú v Slovinsku pracovné povolenie. Štátni príslušníci Chorvátska tvoria výnimku z tohto pravidla, pretože potrebujú pracovné povolenie najmenej do 30. júna 2018. Zamestnávateľ je povinný prihlásiť Vás do systému sociálneho zabezpečenia a do zdravotnej poisťovne.

Ak pôsobíte v Slovinsku ako vyslaný pracovník určitej právnickej osoby registrovanej v rámci EÚ, EHP alebo Švajčiarska, váš zamestnávateľ je povinný vyplniť formulár „Registrácia služieb zamestnávateľa so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie, EHP alebo Švajčiarskej konfederácie„ pred začatím vašej práce a predložiť ho Službám zamestnanosti Slovinska.

 

 3. Pracovné podmienky

3.1. Prehľad pracovných podmienok v Európe

 

Prehľad pracovných podmienok v Európe

 Snahou EÚ je zlepšovanie pracovných podmienok v Európe. EÚ spolupracuje s národnými vládami s cieľom zaistiť občanom prácu v príjemnom a bezpečnom prostredí. EÚ podporuje členské štáty prostredníctvom:

 • výmeny skúseností a prípravy spoločných aktivít;
 • stanovenia minimálnych požiadaviek na pracovné podmienky, bezpečnosť a ochranu zdravia.

Zlepšovanie kvality pracovného života 

V záujme zlepšovania spokojnosti a bezpečnosti pracovníkov v EÚ je dôležité určiť, čo robí pracovné prostredie priaznivým a stanoviť kritériá pre kvalitné pracovné podmienky. 

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) je agentúra EÚ so sídlom v Dubline a jej úlohou je poskytovať informácie, poradenstvo a odbornú pomoc v tejto oblasti.

 Agentúra stanovila niekoľko kritérií pre kvalitu zamestnania a práce, ktoré zahŕňajú:

 • zdravie a spokojnosť na pracovisku – dobré pracovné podmienky umožňujú predchádzať zdravotným problémom, znižujú riziko úrazov a zlepšujú efektívnosť práce;
 • zosúladenie pracovného a mimopracovného života – občania EÚ by mali dostať možnosť na vyváženie pracovného a mimopracovného života;
 • rozvoj zručností – kvalitné zamestnanie je zamestnanie s možnosťami na odbornú prípravu, rozvoj a kariérny postup

 

Sociálny dialóg 

EÚ úzko spolupracuje so sociálnymi partnermi – vrátane podnikových organizácií a odborových zväzov – v otázkach zamestnanosti a postupov súvisiacich s výkonom práce. Na sociálnom dialógu sa zúčastňujú obidve strany odvetvia s cieľom uzavrieť dohody, ktoré môžu mať významný vplyv na európskeho pracovníka. Niektoré medziodvetvové dohody uzavreté v rámci sociálneho dialógu sa stali základom právnych predpisov EÚ a zahŕňajú zmeny podmienok v súvislosti s rodičovskou dovolenkou, prácou na kratší pracovný čas a zmluvami na dobu určitú. 


 Niekedy sociálni partneri uzatvoria tzv. autonómne dohody, ktoré upravujú napr. prácu z domu, stres v práci, obťažovanie a násilie na pracovisku. Sociálny dialóg prebieha aj v rôznych priemyselných odvetviach, kde boli vytvorené výbory pre oblasť bankovníctva, chemického priemyslu, poisťovníctva, telekomunikácií a oceliarstva.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Európskej komisie venovanej sociálnemu dialógu. Medzi organizácie zapojené do medzisektorového sociálneho dialógu patria: Európska konfederácia odborových zväzov a Businesseurope.

Zdravie a bezpečnosť pri práci

Podľa predpisov EÚ sú zamestnávatelia povinní zaručiť zamestnancom bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. To znamená, že zamestnávateľ musí vypracovať politiky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, ktorých súčasťou je hodnotenie rizík, školenie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, konzultácie s pracovníkmi, postupy v prípade poskytnutia prvej pomoci, vzniku požiaru a nutnosti evakuácie. Od zamestnancov sa očakáva, že budú dodržiavať pokyny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a oznamovať akékoľvek možné nebezpečenstvá.

Viac informácií o zásadách, ktoré sú základom rámca EÚ pre  bezpečnosť a ochranu zdravia, a ich vplyvoch na jednotlivcov a podniky nájdete na webovej stránke Európskej komisie.

 
Množstvo užitočných informácií o tejto téme ponúka podnikom aj zamestnancom Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

 

Stanovenie minimálnych požiadaviek

Zlepšovanie pracovných podmienok v členských štátoch vo veľkej miere závisí od stanovenia spoločných pracovných noriem. Pracovné právo a nariadenia EÚ stanovujú minimálne požiadavky na udržateľné pracovné prostredie, ktoré v súčasnosti uplatňujú všetky členské štáty.

Predpisy EÚ, ktoré sa vzťahujú na pracovné podmienky, zahŕňajú množstvo otázok vrátane pracovného času, zamestnania dočasných pracovníkov, práv zamestnancov so zmluvami na kratší pracovný čas a ochranu zamestnancov s pracovnou zmluvou na dobu určitú.

Cieľom právnych predpisov v týchto oblastiach je vždy zaistiť vysokú úroveň zamestnanosti a zároveň dodržiavať práva občanov na pracovisku. Napríklad smernica EÚ zaručuje, aby podmienky zamestnávania zamestnanca na kratší pracovný čas boli porovnateľné s právami kolegov pracujúcich na plný pracovný úväzok. Zamestnávatelia nemôžu zaobchádzať so zamestnancami so zmluvou na dobu určitú nepriaznivejšie ako so stálymi zamestnancami.

Užitočné linky

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci - http://osha.europa.eu/sk

Európska konfederácia odborových zväzov - http://www.etuc.org

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok - http://www.eurofound.europa.eu

 

 3.2. Uznávanie diplomov a kvalifikácií

 

Získanie uznania kvalifikácií a kompetencií môže zohrávať zásadnú úlohu pri rozhodovaní, či začať pracovať v inej krajine EÚ. Žiaľ, rôzne systémy vzdelávania a odbornej prípravy sťažujú zamestnancom aj inštitúciám primerané posúdenie kvalifikácií.

 

Uznávanie odborných kvalifikácií

Základnou zásadou platnou pre všetkých občanov EÚ by mala byť možnosť vykonávať svoje povolanie v ktoromkoľvek členskom štáte. V skutočnosti však odlišné vnútroštátne požiadavky bránia prístupu k určitým povolaniam v hostiteľskej krajine.

Na prekonanie týchto rozdielov stanovila EÚ systém na uznávanie odborných kvalifikácií. V rámci tohto systému sa rozlišuje medzi podmienkami, ktoré platia pre regulované povolania (povolania, pre ktoré sa podľa zákona vyžaduje určitá kvalifikácia) a povolania, ktoré v hostiteľskej krajine nepodliehajú právnej regulácii.

Európska komisia stanovila súbor nástrojov, ktorých cieľom je zabezpečenie lepšej transparentnosti a lepšie uznávanie kvalifikácií tak na akademické, ako aj profesionálne účely:

 • Európsky kvalifikačný rámec (EQF) Hlavným cieľom európskeho kvalifikačného rámca je vytvoriť prepojenie medzi rôznymi vnútroštátnymi systémami kvalifikácie s cieľom zjednodušiť uznávanie diplomov. Jednotlivci a zamestnávatelia tak budú môcť využiť EQF na lepšie pochopenie a porovnanie kvalifikácií získaných v rôznych krajinách.  Jednotlivé krajiny si budú môcť porovnať systémy kvalifikácie s EQF – a od  roku 2012 budú všetky nové kvalifikácie obsahovať odkaz na úroveň EQF.  
 • Národné informačné strediská pre uznávanie dokladov o vzdelaní (NARIC) Sieť národných informačných stredísk pre uznávanie dokladov o vzdelaní bola zriadená v roku 1984 na podnet Európskej komisie. NARIC poskytujú poradenstvo o akademickom uznávaní období štúdia v zahraničí. Nachádzajú sa vo všetkých členských štátoch EÚ, ako aj v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. NARIC zohrávajú dôležitú úlohu v procese uznávania kvalifikácií.
 • Európsky systém prenosu kreditov (ECTS) Cieľom tohto systému je uľahčiť uznávanie období štúdia v zahraničí. Umožňuje prenos vzdelávania medzi rôznymi vzdelávacími inštitúciami a ponúka flexibilný spôsob na získanie akademického titulu.
 • Europass je nástroj na zabezpečenie transparentnosti profesionálnych zručností. Pozostáva z piatich štandardizovaných dokumentov: životopisu (Curriculum Vitae); jazykového pasu; dodatkov k osvedčeniu; dodatkov k diplomu a dokumentu Europass-mobility. Systém Europass umožňuje jasne a lepšie pochopiť zručnosti a kvalifikácie v rôznych častiach Európy. Národné strediská Europass boli zriadené v každej krajine EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru.
 • Databáza Európskej komisie obsahujúca regulované povolania zahŕňa zoznam regulovaných povolaní v členských štátoch, krajinách EHP a vo Švajčiarsku s možnosťou vyhľadávania a kontaktné miesta a informácie o príslušných orgánoch.

Užitočné linky

Europass - http://europass.cedefop.europa.eu/sk/home

Národné informačné centrá pre uznávanie dokladov o vzdelaní (NARIC) - http://www.enic-naric.net

Databáza regulovaných povolaní - http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof

 

 

3.3. Druhy zamestnania

 

Okrem „ Zákona o pracovných vzťahoch“ sa na túto oblasť vzťahujú kolektívne zmluvy a všeobecné úkony zamestnávateľa.   

Pred začatím prác zamestnávateľ a zamestnanec uzatvoria písomnú pracovnú zmluvu. Zamestnanec môže byť zamestnaný po dosiahnutí 15 roku veku. Pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú, alebo neurčitú, na plný alebo čiastočný úväzok. Zamestnávateľ môže v pracovnej dobe určiť skúšobnú dobu do 6 mesiacov.

Po uzatvorení pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný vás zaregistrovať z dôvodu nemocenského, dôchodkového / invalidného poistenia a poistenia v nezamestnanosti odo dňa začatia práce podľa pracovnej zmluvy. Od zamestnávateľa sa vyžaduje, aby vám poskytol fotokópiu registračného formulára (formulár M-1).

Učebné stáže a stáže existujú len u tých zamestnávateľov, pre ktoré sa na príslušnú činnosť vzťahuje osobitný zákon alebo kolektívna zmluva, ako sú štátne inštitúcie, zdravotná starostlivosť, školstvo atď.

Slovinská legislatíva uznávanie niekoľko špeciálnych foriem zamestnania: jednorazové, príležitostné a krátkodobé práce, ako aj práce na základe zmluvy podľa občianskeho práva, napríklad obstarávanie služieb a práce, práce pre študentské servisy.

 

3.4. Pracovné zmluvy 

 

Pracovná zmluva

 

Zákon o pracovných vzťahoch určuje základné náležitosti  pracovnej zmluvy: názov zamestnávateľa i meno zamestnanca, názov pracovnej pozície, miesto výkonu práce, doba na ktorú sa pracovná zmluva uzatvára, informácia, či ide o plný alebo čiastočný pracovný úväzok, pracovný čas, základné platové podmienky a iné príplatky, doba, deň a spôsob vyplácania mzdy, dovolenka, výpovedná lehota, informácia o kolektívnej zmluve zamestnávateľa. Pracovná zmluva musí byť písomná.

Po uzavretí pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný zaregistrovať zamestnanca na nemocenské, dôchodkové a invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti  odo dňa nástupu do zamestnania podľa pracovnej zmluvy.

Akákoľvek provízia z pracovnej zmluvy porušujúca právne predpisy, kolektívne zmluvy alebo interné normy zamestnávateľa je neplatná.  

Ak dôjde k zmene názvu pozície, typu práce, miesta výkonu práce, a pod., zamestnávateľ zruší pôvodnú zmluvu a vystaví novú na podpis.  

Práca na dobu určitú sa uzatvára na základe zmluvy na dobu určitú s presne určeným dátumom ukončenia zmluvy. Môžete uzavrieť špeciálnu pracovnú zmluvu so zamestnávateľom, ktorý poskytuje prácu inému zamestnávateľovi v súlade s pravidlami pracovného trhu.  

Ak ste zamestnaný ako manažér alebo špeciálne poverená osoba, môžete si dohodnúť iné práva, povinnosti a úlohy vyplývajúce z pracovnej zmluvy, pokiaľ ide o podmienky zamestnania na dobu určitú, pracovný čas, odmeňovanie, disciplinárnu zodpovednosť a ukončenie pracovnej zmluvy.

Zmluvy o dielo a autorské zmluvy

 

 Práca založená na zmluve o dielo alebo autorskej zmluvy sa riadi občianskym právom, obvykle zahŕňa písomnú zmluvu o vykonanej práci, dátumy a platby.

Na základe zmluvy o dielo a materiál, poskytovateľ sa zaväzuje vykonať konkrétnu úlohu, ako napríklad výrobu alebo opravu výrobku, nejakú fyzickú či duševnú prácu, atď., kým zadávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi týchto prác. Zmluva o dielo a materiálu je vhodnou formou zmluvy o jednorazové práce alebo remeselné práce. Poskytovatelia prác a materiálu na základe takejto zmluvy platia príspevky na dôchodkové a nemocenské poistenie, zatiaľ čo zadávateľ platí príspevky na zdravotné poistenie.

Nerezidenti môžu uzavrieť zmluvu o prácu a materiál, prijímať platby na bankový účet v slovinskej banke a platiť dane za použitia prideleného daňového identifikačného čísla, ktoré získajú od finančného úradu.

 Na základe autorskej zmluvy sa autor zaväzuje vykonať určitú prácu a doručiť ju zadávateľovi, zatiaľ čo zadávateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi odmenu za takú prácu. Predmetom autorskej zmluvy je dielo autora, zvyčajne v oblasti literatúry, vedy a umenia. Na autorskú zmluvu sa vzťahujú príspevky na zdravotné poistenie, dôchodkové poistenia a poistenie v invalidite. Zadávateľ poisťuje autora proti pracovným úrazom a chorobám z povolania. Ak máte vykonávať prácu na základe zmluvy o dielo a materiál alebo autorskej zmluvy, zadávateľ nie je povinný vás poistiť proti nezamestnanosti alebo poskytnúť vám poistenie rodičovskej ochrany.

Práca študentov

 

 Prácu na základe postúpenia zo študentských služieb zamestnanosti môžu vykonávať žiaci a študenti zapísaní v slovinskom systéme vzdelávania, alebo študenti z krajín EÚ/EHP, ktorí majú status medzinárodného študenta v rámci výmenného projektu.  

Pre prácu na základe odporúčania študentskej služby zamestnanosti je minimálna hrubá hodinová sadzba pre dočasnú a príležitostnú prácu stredoškolákov a vysokoškolských študentov 4,61 EUR. Študenti a žiaci majú tiež sociálne poistenie (dôchodkové / invalidné poistenie a osobitný príspevok na zdravotné poistenie, pričom príspevok na poistenie proti pracovným úrazom a chorobám z povolania je vypočítaný iným spôsobom).

Osobná doplnková práca

 

Osobná doplnková práca je vtedy, keď je vykonávaná osobne v domácnosti alebo iná drobná práca, ktorá môže byť vykonávaná pre ďalšiu osobu, ktorá vyrába umelecké a remeselné výrobky alebo iné ručne vyrobené výrobky vyrobené doma alebo prevažne tradičnými metódami a ich predávanie alebo zber a predaj ovocia rastúceho vo voľnej prírode a byliniek. Ak chcete vykonávať doplnkovú prácu, oznámte to Slovinskej agentúre verejných právnych záznamov (AJPES) prostredníctvom webu s digitálnym certifikátom alebo oznámte Váš zámer osobne na úrade v mieste bydliska. Vykonávať túto prácu môžete len na základe osvedčenia na Vaše meno. Hodnota každého poukazu je stanovená  na 9,23 €  z toho dochodkové a invalidné poistenie je 7,18 €  a  2,05 € je  príspevok na zdravotné poistenie a poistenie proti pracovným úrazom a chorobám z povolania. Suma príjmov z osobnej doplnkovej práce v danom polroku kalendárneho roka nesmie presiahnuť trojnásobok priemernej mesačnej čistej mzdy v Slovinskej republike v predchádzajúcom kalendárnom roku.


 3.5. Špeciálne kategórie

 

 Slovinsko ponúka ochranu určitým kategóriám pracovníkov: ochrana žien, ochrana pre zamestnancov v prípade tehotenstva a rodičovstva, ochrana pracovníkov mladších ako 18 rokov, ochrana osôb so zdravotným postihnutím a starších pracovníkov.

Ochrana zamestnancov mladších ako 18 rokov sa týka najmä zákazu vykonávania ťažkých druhov prác a škodlivých prác, zákazu výkonu práce nadčas a nočnej práce, ako aj povinnosti zvýšiť ich dovolenku za kalendárny rok o sedem pracovných dní

Zákon vyžaduje, aby zamestnávatelia poskytovali túto ochranu profesne aj pre osoby so zdravotným postihnutím a pre ostatné osoby so zdravotným postihnutím v oblasti zamestnanosti a vzdelávania.

Systém kvót sa uplatňuje pri zamestnávaní zdravotne postihnutých osôb. Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva osoby so zdravotným postihnutím podľa kvót, ktoré platia pre jeho činnosť má nárok na špeciálne výhody a stimuly. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi, u ktorého zistí zmenenú pracovnú schopnosť, prácu, ktorá zodpovedá jeho pracovnej schopnosti, prácu na menej pracovných hodín, pracovnú rehabilitáciu a náhradu mzdy.

So zdravotne postihnutou osobou sa môže ukončiť zamestnanie iba s jeho/jej súhlasom, alebo ak zamestnávateľ predloží novú pracovnú zmluvu na vhodné pracovné miesto, ktoré môže byť aj u iného zamestnávateľa. 

Všetci zamestnanci, ktorí dosiahli vek 55 rokov majú nárok na osobitnú ochranu. Starší pracovníci majú právo začať pracovať na kratšiu dobu ak odchádzajú do čiastočného dôchodku. Zamestnávateľ nesmie týmto pracovníkom nariadiť vykonávať prácu nadčas alebo prácu v noci bez ich písomného súhlasu.

V prípade porušenia práva vyplývajúceho z pracovného pomeru môžete to oznámiť Inšpektorátu práce. Plnenie povinnosti a náprava priestupkov zo strany zamestnávateľa môže byť vymáhaná súdnou cestou.

 

 

3.6. Samostatná zárobková činnosť

 

Ekonomickú činnosť môže v Slovinsku vykonávať fyzická alebo právnická osoba jednou z nasledujúcich foriem. Fyzické osoby vykonávajú svoju činnosť ako živnostníci (s.p.). Právnické osoby upravuje zákon o spoločnostiach, ktorý všeobecne delí spoločnosti na kapitálové spoločnosti a partnerstvá. Kapitálové spoločnosti sú : spoločnosť s ručením obmedzeným (d.o.o), verejné obchodné spoločnosti (d.d.), európske spoločnosti (SE), akciové spoločnosti (k.d.d). Partnerstvami sú: spoločnosť s ručením neobmedzeným (d.no.), komanditná spoločnosť (k.d.) a tichá spoločnosť (t.d.). Najčastejšími formami sú: SZČO (podnikateľ) a spoločnosť s ručením obmedzeným (d.o.o.)

Podnikateľ môže začať prevádzkovať svoju činnosť ak je registrovaný ako ekonomický subjekt a spĺňa osobitné podmienky, ktoré sa líšia v závislosti od vykonávanej hlavnej podnikateľskej činnosti. To znamená, že podnikateľ môže začať vykonávať svoju činnosť až po získaní oprávnenia na túto činnosť. Napr. právnu prax po zaregistrovaní do príslušného registra na Ministerstve spravodlivosti, nezávislé služby v oblasti zdravotnej starostlivosti po získaní koncesie a po zápise do registra na Ministerstve zdravotníctva, atď.

Ako (budúcemu) podnikateľovi vám bude poskytnutá IT podpora prostredníctvom vládneho portálu pre podniky, e-VEM (akronym pre "one-stop shop"). Ak ste cudzinec, musíte ešte pred začatím činnosti získať číslo EMŠO (osobnú identitu) a daňové číslo. Obidva potrebujete na otvorenie bankového účtu a získanie kvalifikovaného digitálneho podpisu, s ktorým budete môcť podnikať prostredníctvom portálu e-VEM.

Je ľahké a rýchle zriadiť si živnosť alebo založiť jednoduchú spoločnosť s ručením obmedzeným ("enostavna d.o.o."), pretože pomoc notára alebo advokáta sa nevyžaduje. Celý proces môže trvať menej ako tri dni od dátumu odoslania žiadosti. Aby ste mohli vykonať tento postup, potrebujete digitálny certifikát. Môžete bezplatne získať pomoc od odborníka na jednom z kontaktných miest VEM.

Ak chcete vytvoriť zložitejšiu spoločnosť s viacerými členmi a zložitejšími vzťahmi medzi nimi, budete potrebovať pomoc notára.

Zákon o spoločnostiach tiež definuje niektoré prípady, v ktorých sa človek nemôže stať zakladateľom, akcionárom alebo investorom.

 

3.7. Platové podmienky

 

Minimálna hrubá mesačná mzda je je 804,96EUR alebo 613,66 EUR v čistom). Zamestnávatelia musia brať do úvahy minimálnu mzdu ustanovenú zákonom alebo kolektívnou zmluvou, podľa ktorej musia zaplatiť minimálnu mzdu. Minimálna mzda nezahŕňa: bonusy na nočnú prácu, prácu v nedeľu alebo prácu na štátnych sviatkoch a iných pracovných dňoch stanovených zákonom.

Platba za prácu na základe pracovnej zmluvy zahŕňa plat, ktorý je vždy v peňažnej forme, a akékoľvek iné plnenie, ak to ustanovuje kolektívna zmluva. Platbou je základná mzda, platba súvisiaca s výkonom a príplatky (za nočnú prácu, nadčasy, prácu v nedeľu, prácu na dovolenke a odpracovaných rokov). Základná mzda je pevná časť a určuje sa podľa náročnosti práce, pre ktorú zamestnanec uzavrel pracovnú zmluvu. Platba súvisiaca s výkonom je tiež súčasťou odmeny, ak je to dohodnuté kolektívnou zmluvou alebo pracovnou zmluvou.


Zamestnávatelia musia uhradiť zamestnancom náklady na diéty počas práce, na cestu do práce a z práce a na akékoľvek náklady, ktoré vzniknú pri vykonávaní konkrétnej práce a úloh počas cestovania na pracovné účely. Zamestnanci, ktorí majú nárok na ročnú dovolenku, musia dostávať od svojho zamestnávateľa ročnú dovolenku, ktorá je minimálne rovnocenná minimálnej mzde.

Zamestnanec, ktorého pracovný pomer je pravidelne ukončený jeho zamestnávateľom z obchodných dôvodov alebo nekompetentnosti, má nárok na odstupné. Zamestnanec má tiež nárok na odstupné po uplynutí pracovnej zmluvy na dobu určitú pri odchode do dôchodku a pri mimoriadnom skončení pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa (neplatenie mzdy, príspevky atď.)

Zamestnanec a zamestnávateľ sa môžu dohodnúť, že zamestnanec bude mať právo na podiel na zisku v danom finančnom roku. Platba sa platí za obdobia, ktoré nemôžu byť dlhšie ako jeden mesiac, v deň dohodnutý v mesiaci a najneskôr do 18. dňa po uplynutí lehoty na zaplatenie. Zamestnávateľ je povinný vydať písomný výplatný list pracovníkovi pri každom zaplatení odmeny. Do 31. januára nového kalendárneho roka musí zamestnávateľ tiež vystaviť pracovníkovi platobný výmer a platbu daní a príspevkov za predchádzajúci kalendárny rok. Výplatné pásky by mali obsahovať najmä tieto informácie: základná mzda pracovníka, príplatky, platba súvisiaca s výkonom, kompenzácia mzdy podľa typu, hrubá a čistá mzda, príspevky na sociálne zabezpečenie a daň z príjmov fyzických osôb.

 

3.8. Pracovná doba

 

Pracovný čas je skutočný pracovný čas, plus 30-minútová prestávka a čas potrebný na legitímnu neprítomnosť v práci.

Plný pracovný čas je stanovený na 40 hodín za týždeň. Môže byť aj kratší, nie však menej ako 36 hodín týždenne. Pokiaľ je pri práci vysoké riziko poškodenia zdravia, alebo ujmy na zdraví plný pracovný úväzok môže byť menej ako 36 hodín. Úväzok nemôže byť rozložený na menej ako 4 dni v týždni.

Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi vopred písomné oznámenie o povinnosti vykonávať prácu nadčas a platiť ho v súlade s oznámením. Pracovná doba je limitovaná na maximálne 8 hodín nadčasov týždenne, 20 hodín mesačne a 170 hodín ročne. Vo výnimočných prípadoch so súhlasom zamestnanca môže byť nadčas 230 hodín ročne v niektorých sektoroch, napr. zdravotníctvo. Nadčasy musia byť stanovené v kolektívnej zmluve pre konkrétne odvetvie a konkrétne profesie. Zamestnávateľ je povinný organizovať prácu zamestnancov s súlade s týždenným a mesačným pracovným časom, aby zabezpečil denný a týždenný odpočinok, ktorý musí byť najmenej 24 hodín týždenne. Povinná prestávka medzi dvomi pracovnými dňami je tiež stanovená zákonom a to 12 hodín za 24 hodinové obdobie.

Zamestnanec má nárok na osobitný príplatok za prácu nadčas a za prácu, ktorá je pre neho menej vhodná (nočné zmeny, práca počas sviatkov). Zamestnávatelia nesmú požadovať prácu nadčas u niektorých chránených kategórií zamestnancov (tehotné ženy, starší zamestnanci, zamestnanci pracujúci v nebezpečnom povolaní). Pokiaľ je plný pracovný úväzok organizovaný neobvyklým spôsobom, alebo dočasne preorganizovaný týždenný čas nesmie presiahnuť 56 hodín týždenne a nesmie trvať dlhšie ako 6 mesiacov.

Za prácu v noci sa považuje práca vykonávaná medzi 23. hodinou a 6. hodinou ráno nasledujúceho dňa. Ak sa stanovená nočná práca zmení z dôvodu úpravy pracovného času, nočná práca je 8 hodín nepretržitého času medzi 22. hodinou a 7. hodinou nasledujúceho dňa. Pracovná doba zamestnancov pracujúcich v noci nesmie trvať viac ako 8 hodín denne počíta sa za štvormesačné obdobie. Osobitné pravidlá pre prácu v noci platia pre ženy pracujúce v spracovateľskom priemysle. Nočná práca je zakázaná v prípade pracovníkov vo veku do 18 rokov, pre tehotné ženy a dojčiace matky. Príslušné orgány, ktoré majú právo rozhodovať pri nezákonných postupoch, sú inšpektoráty práce.
 

3.9. Dovolenka (ročná dovolenka, materská dovolenka)

 

Podľa zákona má každý zamestnanec nárok na dovolenku za kalendárny rok najmenej štyri týždne, v každom kalendárnom roku bez ohľadu na to, či je zamestnaný na plný úväzok, alebo kratší ako plný úväzok.

Ak vstúpite do pracovného pomeru alebo vaša pracovná zmluva je ukončená v priebehu kalendárneho roka a vaša doba zamestnania v danom kalendárnom roku je menej ako jeden rok, máte nárok na zodpovedajúcu sumu ročnej dovolenky.

Staroba, invalidita, deti, zníženie fyzickej schopnosti zamestnancov a starostlivosť o telesne postihnuté dieťa, sú dôvodom pre získanie dodatočnej dovolenky. Zamestnanci majú tiež nárok na ďalšie dni dovolenky za kalendárny rok, na základe kritérií stanovených v kolektívnych zmluvách a po jednaniach so zamestnávateľom.

Zamestnanec, ktorý podpíše pracovnú zmluvu na skrátený úväzok má rovnaké práva a povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru ako zamestnanec, ktorý pracuje na plný pracovný úväzok. Mali by však byť vykonávané úmerne k pracovnej dobe.

Každý zamestnanec, ktorý má nárok na ročnú dovolenku, má tiež nárok na mzdu za dovolenku, ktorá je aspoň rovnocenná minimálnej mzde, ktorá musí byť v zásade vyplatená najneskôr do 1. júla príslušného roka, ak nie je v kolektívnej zmluve uvedené inak. Ak máte nárok len na časť dovolenky za kalendárny rok, máte nárok na zodpovedajúcu sumu dovolenky - jednu dvanástinu za každý mesiac práce.

 
Zamestnávateľ musí umožniť, aby si zamestnanec vyčerpal dovolenku do konca aktuálneho roka. Zamestnanec musí mať vybrané minimálne dva týždne dovolenky do konca roka a po dohode so zamestnávateľom si zvyšok vybrať do 30. júna nasledujúceho roka.
 

Štátne sviatky v Slovinskej republike, počas ktorých sa nepracuje (2018):
1. Január - Nový rok
8. Február - Prešernov deň, sviatok slovinskej kultúry
2. Apríl  - Veľkonočný pondelok
27. Apríl - Deň odporu proti okupantom
1. a 2. Máj - Sviatok práce
25. Jún - Deň štátnosti
15. August - Nanebovzatie Panny Márie
31. Október - Deň reformácie
1. November - Sviatok všetkých svätých
25. December - Vianoce
26. December - Deň samostatnosti

Neprítomnosť v práci

 

Máte nárok na maximálne sedem pracovných dní platenej dovolenky za kalendárny rok, aby ste pokryli konkrétne osobné okolnosti (vlastnú svadbu, smrť manžela, dieťaťa alebo rodiča, vážnu nehodu).

Máte právo byť neprítomný v práci v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu choroby alebo zranenia, aby ste darovali krv alebo plnili iné povinnosti, ako sú vojenské cvičenia, porota, atď.

Zamestnanec zapísaný na vzdelávanie alebo odbornú prípravu je oprávnený odísť s cieľom pripraviť sa na skúšky alebo zložiť skúšky. Pokiaľ kolektívna zmluva, pracovná zmluva alebo zmluva o špeciálnej vzdelanosti neustanovuje inak, máte nárok na platenú dovolenku v dňoch, keď prvýkrát robíte skúšku.

 

Materská dovolenka

 

Materská dovolenka, ktorá trvá 105 dní, je určená tehotným ženám, aby sa mohli pripraviť na pôrod a starostlivosť o svoje dieťa v období bezprostredne po narodení. Nárok na materskú dovolenku závisí od toho, či máte rodičovské poistenie. Matky začnú svoju materskú dovolenku 28 dní pred dátumom pôrodu. Otcovská dovolenka umožňuje otcom starostlivosť o svoje dieťa spolu s matkou. Otcovia majú nárok na 50 dní otcovskej dovolenky. Otcovia musia mať 15 dní otcovskej dovolenky skôr, ako dieťa dosiahne vek šiestich mesiacov. V týchto dňoch dostávajú náhradu vo výške 90% svojho platu. Môže trvať ďalších 25 dní predtým, ako dieťa dosiahne vek troch rokov, pričom štát platí tieto príspevky za tieto dni. Otcovia majú tiež nárok na desaťdňovú platenú otcovskú dovolenku, ktorú môžu mať kedykoľvek medzi ukončením rodičovskej dovolenky a koncom prvého ročníka dieťaťa na základnej škole. Rodičovská dovolenka môže využitá za určitých podmienok  matkou alebo otcom (každý z nich má nárok na 130 dní a matka môže mať 130 dní aj za otca, zatiaľ čo otec môže mať nárok za matku len 100 dní), alebo inou osobou po ukončení materskej dovolenky. Je určená na poskytovanie ďalšej starostlivosti o deti a trvá 260 kalendárnych dní.

 

 

3.10. Ukončenie pracovného pomeru

 

Spôsoby skončenia pracovného pomeru sa líšia podľa toho, či sa jedná o pracovnú zmluvu na dobu určitú alebo neurčitú, zrušením zmluvy, alebo jej skončením. Pracovná doba uzavretá na dobu určitú končí bez výpovednej lehoty obdobím, na ktoré bola uzavretá.

Zmluvné strany môžu zrušiť zmluvu na základe písomnej dohody kedykoľvek, alebo na základe rozhodnutia jednej zo zmluvných strán. Skončenie pracovného pomeru môže byť bežné, alebo mimoriadne. Pracovná zmluva končí písomnou dohodou oboch strán. Po ukončení pracovného pomeru Vás musí zamestnávateľ písomne informovať o Vašich právach týkajúcich sa poistenia v nezamestnanosti. Neposkytnutie takejto informácie nemá vplyv na skutočnú platnosť dohody o ukončení zmluvy.

Bežné skončenie pracovného pomeru


Zmluvné strany môžu ukončiť pracovnú zmluvu s výpovednou lehotou, ktorá je stanovená zákonom (15 až 80 dní). Dôvodmi na ukončenie zo strany zamestnávateľa môže byť zmena funkcie, alebo druhu práce, zmena miesta výkonu práce a úloh, nedostatok pracovného uplatnenia z pracovných dôvodov, nedosiahnutie predpokladaných obchodných výsledkov. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na ukončení pracovného pomeru bez výpovednej lehoty. Ak zamestnávateľ ukončí pracovný pomer z dôvodu zmeny pracovných podmienok, musia byť zamestnancom ponúknuté nové pracovné zmluvy.

 

Mimoriadne skončenie pracovného pomeru


Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi mimoriadnu výpoveď z pracovného pomeru v prípade, ak zamestnanec neplní svoje povinnosti, poruší pracovné povinnosti, ktoré predstavujú trestný čin, ak si zamestnanec neplní povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu úmyselne, alebo z hrubej nedbanlivosti. Pokiaľ zamestnanec nepríde do práce 5 dní v kuse bez doloženia jeho neprítomnosti , ak zamestnanec neuspeje v skúšobnej dobe, ak sa neriadi pokynmi lekára počas trvania pracovnej neschopnosti.

Zamestnanec môže dať mimoriadnu výpoveď z pracovného pomeru keď mu zamestnávateľ neposkytol prácu viac ako 2 mesiace a nezaplatil za prácu, keď zamestnanec nemohol pracovať z dôvodu zákazu uloženého inšpektorátom, alebo zamestnávateľ nezaistil bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, alebo bola porušená rovnosť zaobchádzania k obidvom pohlaviam.

Ak je ukončený pracovný pomer zo strany zamestnanca, výpovedná doba je 15 dní, nesmie však byť dlhšia ako 80 dní. V závislosti od dôvodov ukončenia pracovného pomeru (výpovede zo strany zamestnávateľa alebo po uplynutí zmluvy na dobu určitú), máte nárok na poistenie v nezamestnanosti, ktoré môžete žiadať na príslušnom úrade práce. V priebehu konania o ukončení pracovného pomeru, môžete zistiť informácie o svojich pracovných právach z príslušného odborového zväzu, získať radu a môže podať sťažnosť na inšpektoráte práce alebo na pracovnom a sociálnom súde.

Dôchodok

Nárok na starobný dôchodok závisí od veku osoby a od doby poberania dôchodku. Pre získanie práva na túto penziu musia byť splnené dve podmienky a líšia sa v závislosti od pohlavia osoby. Žena môže odísť do dôchodku po dosiahnutí veku 59 rokov, ak odpracovala aspoň 39 rokov a 4 mesiace, alebo vo veku 63 rokov, ak odpracovala aspoň 20 rokov, alebo pri dosiahnutí 65 rokov pri splnení podmienky že pred dôchodkovým obdobím pracovala najmenej 15 rokov.

Muž môže odísť do dôchodku po dosiahnutí veku 59 rokov a 4 mesiace, ak odpracoval aspoň 40 rokov, alebo vo veku 65 rokov, ak odpracoval najmenej 15 rokov.

Nárok na invalidný dôchodok závisí od miery invalidity a určitých ďalších podmienok. Invaliditu určuje komisia Inštitútu dôchodkového a invalidného poistenia. Komisia určí stupeň invalidity v rámci 3 kategórií podľa možnosti vykonávania práce. Nárok na invalidný dôchodok sa priznáva poistenej osobe, ktorá má určenú kategóriu 1 zdravotného postihnutia alebo kategóriu 2 zdravotného postihnutia, ak človek nie je schopný nájsť inú vhodnú prácu bez pracovnej rehabilitácie, ktorá nie je k dispozícii, pretože osoba je staršia ako 50 rokov, alebo osobe, ktorá má kategóriu dva alebo kategóriu tri postihnutia bez vhodného zamestnania alebo pridelenia zamestnania, pretože je starší ako 65 rokov.

 

 3.11. Zastupovanie pracovníkov

 

Odbory sa správajú ako sociálny partner a rokujú s cieľom zlepšiť pracovné podmienky a platy, vrátane doplnkov. Členstvo v odborovej organizácii je dobrovoľné. Za týmto účelom, odbory vstupujú do kolektívnych zmlúv so zamestnávateľmi ( na podnikovej, inštitucionálnej a odvetvovej úrovni). Odbory tiež zastupujú zamestnancov kolektívne a jednotlivo, vrátane ochrany na súdoch prostredníctvom opravných prostriedkov. Reprezentatívne odborové zväzy sú tiež zastúpené v Hospodárskej a sociálnej rade, vedľa zástupcov organizácií zamestnávateľa a vlády. 

Pracovníci môžu zastupovať ich záujmy prostredníctvom svojich zástupcov závodného výboru, dozornej rady a prostredníctvom zástupcov odborov.

Závodný výbor vzniká, ak spoločnosť zamestnáva viac ako 20 pracovníkov s aktívnym hlasovacím právom, ktorí v spoločnosti pracujú nepretržite viac ako šesť mesiacov. Úlohou výboru  zamestnancov je prijímať návrhy a iniciatívy pracovníkov; tieto sa potom berú do úvahy pri rokovaniach so zamestnávateľom. Závodný výbor  tiež pomáha integrovať ľudí so zdravotným postihnutím, starších ľudí a iných ľudí, ktorým sa do pracovného procesu poskytuje osobitná ochrana. Ak má pracovník otázky týkajúce sa miesta výkonu práce alebo organizačnej jednotky, zamestnávateľ musí odpovedať do 30 dní. Pracovník musí byť informovaný o zmenách na pracovisku. Zamestnávateľ musí informovať závodný výbor o ekonomickej situácii spoločnosti, zmenách činnosti, zmenách v technológii atď

Členovia dozornej rady, ktorí sú zástupcami zamestnancov, zastupujú záujmy všetkých zamestnancov na základe zverených právomocí. Počet členov dozornej rady je určený v stanovách spoločnosti.


Povinnosti zamestnávateľa voči odborom


Zamestnávateľ poskytne odborovej organizácii podmienky pre rýchle a efektívne vykonávanie jej činnosti v súlade s pravidlami ochrany práv pracujúcich a ich záujmov a poskytnúť im prístup k informáciám potrebným pre vykonávanie činnosti odborových zväzov.
Odborové zväzy majú predovšetkým poradnú úlohu v oblasti prepúšťania zamestnancov, konkurzu a likvidácie, disciplinárneho konania voči zamestnancovi. Odbory tiež dávajú zamestnávateľovi stanovisko k všeobecno-organizačným dokumentom.

Odbory, ktorých členovia sú zamestnaní u konkrétneho zamestnávateľa, si môžu vymenovať svojho zástupcu, ktorý ich bude reprezentovať smerom k zamestnávateľovi. Pokiaľ nebol určený zástupca, odbory zastupuje predseda.

 

3.12. Pracovné spory – štrajky

  

Štrajk je organizované prerušenie práce zamestnancami za účelom presadzovania hospodárskych a sociálnych práv a záujmov vyplývajúcich z ich práce. Zamestnanec sa slobodne rozhodne, či sa zúčastní alebo nezúčastní štrajku. Prostredníctvom štrajku sa zamestnanec domáha svojich práv, ktoré vyplývajú z pracovno-právneho vzťahu. Štrajk môže byť organizovaný v podniku, v organizácii, podľa odvetvia (priemysel), alebo ako generálny štrajk. Finančná kompenzácia počas štrajku môže byť požadovaná len vtedy, ak to ustanovuje kolektívna zmluva alebo všeobecný akt.

Rozhodnutie zamestnancov začať štrajk môže byť prijaté väčšinou zamestnancov, alebo odborovej organizácie. Rozhodnutie o začatí generálneho štrajku zamestnancov prijíma najvyšší orgán odborových zväzov v Slovisnku Rozhodnutie začať štrajk závisí od požiadavky zamestnancov – čas, kedy štrajk začne a miesto, kde budú štrajkovať. Útvar, ktorý zastupuje záujmy zamestnancov a vedie štrajk v ich zastúpení, sa nazýva štrajkový výbor. Štrajk musí byť štrajkovému výboru oznámený najmenej 5 dní pred jeho začiatkom.

Štrajk musí byť organizovaný tak, aby nebolo ohrozené zdravie a bezpečnosť ľudí a majetku, opätovné začatie práce, ktoré znamená koniec štrajku. Štrajkový výbor a štrajkujúci zamestnanci nemôžu brániť neštrajkujúcim zamestnancom v práci. Štrajk končí dohodou medzi štrajkujúcimi a orgánom, ktorému bolo rozhodnutie o štrajku zaslané, alebo rozhodnutím odborov alebo zamestnancov, ktorí sa rozhodli začať štrajk.

Organizovanie štrajku alebo účasť na ňom nie je považované za neplnenie pracovnej povinnosti. Nemôže byť podkladom pre začatie konania pre porušenie pracovnej disciplíny a zodpovednosti za škody, a nemôže mať za následok ukončenie pracovného pomeru so štrajkujúcim zamestnancom.

 
 

 3.13. Odborná príprava

 

Odborné vzdelávanie a príprava zahŕňa praktické činnosti a kurzy súvisiace so špecifickým zamestnaním alebo povolaním a jeho cieľom je príprava účastníkov vzdelávania na budúcu kariéru. Odborná príprava znamená pre mnohých nevyhnutnú cestu k dosiahnutiu profesionálneho uznania a k zlepšeniu vyhliadok na získanie dobrého pracovného miesta.

 

Iniciatívy EÚ na podporu v oblasti odbornej prípravy 

Na podporu prístupu založenom na spolupráci k rozvoju systému odbornej prípravy v Európe využíva EÚ rôzne nástroje a iniciatívy, mnohé z nich tvoria súčasť programu celoživotného vzdelávania.

Celoživotné vzdelávanie je proces, ktorý zahŕňa všetky formy vzdelávania a trvá od predškolského veku až po obdobie po odchode do dôchodku. Jeho úlohou je umožniť ľuďom rozvíjať a udržiavať kľúčové kompetencie počas celého života, ako aj posilniť ich mobilitu medzi jednotlivými zamestnaniami, regiónmi a krajinami. 

Možnosti financovania zahŕňajú množstvo aktivít vrátane výmenných pobytov, študijných stáží a vytvárania sietí. K dispozícii je množstvo rôznych projektov pre študentov, ich školiteľov a učiteľov.

Kľúčové čiastkové programy:

 • Erasmus. Erasmus je považovaný za vlajkovú loď EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Každoročne program Erasmus umožňuje približne 200 000 študentom študovať a pracovať v zahraničí. Okrem toho sa v rámci neho financuje spolupráca medzi európskymi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania.
 • Leonardo da Vinci. Okrem pomoci jednotlivcom pri získavaní nových zručností sa tento program zameriava aj na pomoc organizáciám z oblasti odborného vzdelávania a prípravy pri spolupráci s partnermi z EÚ, vďaka ktorej si môžu vymieňať najlepšie postupy. V rámci programu Leonardo da Vinci sa financuje množstvo rôznych praktických projektov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, v rámci ktorých umožňuje jednotlivcom odbornú prípravu v zahraničí prostredníctvom rozsiahlych iniciatív, ktoré posilňujú spoluprácu a vytváranie sietí po celej Európe.
 • Grundtvig. Program Grundtvig sa zameriava na podporu potrieb v oblasti vyučovania a vzdelávania pre tých, ktorí navštevujú kurzy pre vzdelávanie dospelých. Program sa zameriava na formálne, neformálne a informálne vzdelávanie. 

 

Organizácie EÚ na podporu odborného vzdelávania

Na zlepšenie spolupráce a výmeny najlepších postupov zriadila EÚ tieto dve agentúry:

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP), ktoré bolo založené v roku 1975 na podporu a rozvoj odborného vzdelávania a prípravy v Európe. Sídli v gréckom Solúne a vykonáva výskum a analýzy týkajúce sa odbornej prípravy a šíri svoje odborné znalosti medzi európskych partnerov, ako sú univerzity, výskumné inštitúcie a vzdelávacie zariadenia.

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) bola založená v roku 1995 a úzko spolupracuje s CEDEFOP. Jej poslaním je podporovať partnerské krajiny mimo EÚ v modernizácii a rozvoji ich systémov odborného vzdelávania.

 

4. Životné podmienky

 

4.1. Prehľad životných podmienok v Európe

 

 Kvalita života – hlavná priorita programu sociálnej politiky EÚ

Priaznivé životné podmienky závisia od viacerých faktorov, ako je kvalitná zdravotná starostlivosť, možnosti vzdelávania a odbornej prípravy, kvalitná dopravná infraštruktúra a množstvo iných faktorov, ktoré priamo ovplyvňujú každodenný život a prácu občanov. Cieľom EÚ je zlepšovať kvalitu života vo všetkých členských štátoch a zohľadňovať výzvy, ktorým čelí súčasná Európa, akými sú sociálne vylúčenie a starnutie populácie.

Zamestnanosť v Európe

Kľúčovou prioritou EÚ je zlepšovanie pracovných príležitostí v Európe. EÚ a členské štáty prijali európsku stratégiu zamestnanosti, ktorej cieľom je vytvorenie väčšieho počtu a lepších pracovných miest, boj s nezamestnanosťou a zvýšenie mobility. Európska stratégia zamestnanosti poskytuje rámec pre koordináciu politík zamestnanosti jednotlivých členských štátov a výmenu informácií.

Zlepšovanie perspektívy každého Európana v oblasti zamestnania je takisto ústredným bodom desaťročnej stratégie EÚ pre hospodársky rast - Európa 2020, ktorá má počas nasledujúceho desaťročia zabezpečiť hospodársky rast. Základným cieľom je do konca desaťročia zaistiť 75% mieru zamestnanosti občanov EÚ vo veku 20 – 64 rokov. 

Zdravie a zdravotná starostlivosť v Európskej únii

Zdravie a dostupnosť vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti sú dôležitými prioritami všetkých Európanov. Väčšina občanov očakáva rýchly a jednoduchý prístup k zdravotnej starostlivosti aj pri cestovaní v rámci EÚ. 

Politiky EÚ v oblasti zdravia reagujú na tieto potreby. Európska komisia vytvorila koordinovaný prístup k politike v oblasti zdravia a zaviedla do praxe sériu iniciatív, ktoré dopĺňajú aktivity vnútroštátnych verejných orgánov. Spoločné postupy a ciele EÚ sú zakotvené v programoch a stratégiách EÚ v oblasti zdravia. 

Aktuálny program verejného zdravia EÚ na roky 2008 až 2013 má tri základné ciele:

 • zlepšiť ochranu zdravia občanov;
 • podporovať zdravie a zmierňovať nerovnosti v oblasti zdravia;
 • získavať a šíriť informácie a poznatky o zdraví.

  

Vzdelávanie a odborná príprava v EÚ

Členské štáty majú na starosti vlastné systémy vzdelávania a odbornej prípravy. EÚ však pridáva hodnotu koordinovaním aktivít, ktoré môžu pomôcť naplneniu spoločných cieľov a poskytnúť občanom EÚ väčšie možnosti na celoživotné vzdelávanie a odbornú prípravu. 

Na účely realizácie tohto cieľa spolupracuje EÚ s vnútroštátnymi orgánmi a zúčastnenými stranami v oblasti vzdelávania v záujme zlepšovania politík a výmeny najlepších postupov. Okrem toho EÚ riadi celý rad programov  financovania v oblasti vzdelávania odbornej prípravy.

Schengenský priestor

Schengenský priestor vznikol v marci 1995. Zrušil hraničné kontroly v rámci územia signatárskych štátov a vytvoril jednotnú vonkajšiu hranicu, na ktorej musia prebiehať kontroly podľa spoločných pravidiel. 

Do roku 2012 podpísalo Schengenskú dohodu 25 európskych krajín. Z nich 22 patrí k členským štátom EÚ:

Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko.

Okrem nich patria do schengenského priestoru aj Island, Nórsko a Švajčiarsko. Do schengenského priestoru nepatrí Spojené kráľovstvo a Írsko.

Doprava v EÚ

Dopravná politika EÚ sa sústreďuje na odstránenie prekážok medzi členskými štátmi, čo umožňuje rýchlejší a lacnejších pohyb občanov a tovarov cez hranice. Cieľom je poskytnúť čisté, bezpečné a efektívne cestovanie v rámci Európy a zároveň posilniť vnútorný trh pre voľný pohyb tovarov a osôb. EÚ je tiež zástancom práv cestujúcich 

Letecká doprava a práva cestujúcich

 Vytvorenie jednotného európskeho trhu v leteckej doprave znamenalo pre cestujúcich zníženie cestovných nákladov a väčší výber prepravcov a služieb. EÚ vytvorila aj súbor práv na spravodlivé zaobchádzanie s cestujúcimi.

V prípade problémov s letmi, ktoré kodnenie.

V prípade odoprenia nástupu do lietadla, veľkého meškania letu (viac ako 5 hodín), zrušenia letu alebo nadmerných rezervácií má cestujúci právo na výber medzi presmerovaním do miesta konečného určenia a vrátením sumy letenky. V prípade výberu vrátenia sumy letenky sa cestujúci vzdáva práva na ďalšie cestovanie, pomoc alebo presmerovanie zabezpečené leteckou spoločnosťou.

 Letecká spoločnosť je povinná vždy informovať cestujúcich o ich právach a o dôvode odoprenia nástupu do lietadla, zrušenia letu alebo veľkého meškania (viac ako 2 hodiny). V závislosti od vzdialenosti a dĺžky meškania má cestujúci nárok na občerstvenie, stravu, komunikáciu (napr. bezplatný telefonický hovor) a ubytovanie cez noc.

V závislosti od dĺžky letu má cestujúci v prípade odoprenia nástupu do lietadla, zrušenia letu alebo v prípade príletu do miesta konečného určenia s meškaním viac ako 3 hodiny nárok na náhradu vo výške od 250 do 600 EUR.

 

Práva cestujúcich v železničnej doprave

V prípade meškania alebo zrušenia vášho vlakového spojenia môže vzniknúť cestujúcim nárok na náhradu a majú právo na primerané informácie o meškaní.

V prípade ohlásenia meškania trvajúceho viac ako 1 hodinu (v porovnaní s časom uvedeným na cestovnom lístku) môžu cestujúci:

 • zrušiť cestu a požiadať o okamžitú náhradu plnej ceny lístka (alebo časti cesty, ktorá nebola uskutočnená). O náhradu časti cesty, ktorá už bola uskutočnená, môžu cestujúci požiadať, ak v dôsledku meškania cesta nespĺňa účel;
 • požiadať železničnú spoločnosť o presmerovanie do miesta konečného určenia čo najskôr alebo v neskoršom termíne podľa výberu cestujúceho;
 • napriek meškaniu pokračovať v ceste podľa pôvodného plánu.

Ak sa rozhodnete pokračovať v ceste, máte nárok na náhradu. Ak meškanie trvá 1 až 2 hodiny, máte nárok na náhradu vo výške 25 % z ceny lístka. Ak meškanie trvá viac ako 2 hodiny, máte nárok náhradu na 50 % z ceny lístka.

Náhrada musí byť vyplatená do jedného mesiaca od predloženia žiadosti.

 

4.2. Politický, správny a právny systém

 
 

Politický systém

Slovinsko je demokratická republika. Ústavný systém je založený na parlamentnej forme štátnej moci, ktorá je rozdelená na legislatívnu, výkonnú a súdnu moc. Najvyšším zástupcom legislatívy je Národné zhromaždenie (parlament). Prezident republiky je volený na 5 ročné obdobie v priamych voľbách vyhlasovaných Národným zhromaždením. Premiér je volený nadpolovičnou väčšinou hlasov v tajnom hlasovaní Národného zhromaždenia poslancov. Ministri sú menovaní Národným zhromaždením na návrh predsedu vlády.

Parlamentné strany v Slovinsku: Stranka modernega centra (SMC), Slovenska demokratska stranka (SDS), Nova Slovenija (NSi), Socialni demokrati (SD), Združena levica (ZL) a Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DeSUS).

 
Administratívny systém

Štátny administratívny systém implementuje zákony, predpisy ako aj zákony Národného zhromaždenia, vlády a iné administratívne úkony. Tieto právne predpisy zahŕňajú najdôležitejšie rozhodnutia, proti ktorým sa dotknutá strana môže odvolať. Každé rozhodnutie správneho orgánu musí obsahovať právne inštrukcie o tom, kde a v akej lehote sa účastník môže odvolať.
Štátna správa je organizovaná podľa pôsobnosti – podľa ministerstva. Štátna správa je organizovaná územne do 58 administratívnych jednotiek. Správna jednotka je orgánom štátnej správy, ktorá poskytuje veľké množstvo dôležitých a bežne potrebných administratívnych služieb pre občanov a právnické osoby (osobné doklady, registrácia pobytu a vozidiel, vodičské preukazy a centrálne registre). Administratívne jednotky rozhodujú v prvej inštancii v administratívnych záležitostiach v pôsobnosti štátu.

Právny systém


Súdy v Slovinsku sa delia na všeobecné a špecializované súdy, ktoré zahŕňajú pracovné a sociálne súdy.

Všeobecné súdy sú usporiadané do 4 úrovní, ktoré sa menia a dopĺňajú nasledovne:
- miestne súdy ( 44 zákonných oblastí, magistrátov)
- krajské súdy (v 11 regiónoch)
- vyššie súdy (v Celje, Kopere, Ljubljane a Maribore)
- najvyšší súd ( so sídlom v Ljubljane)

Miestne a krajské súdy rozhodujú v prvom stupni, vyššie súdy rozhodujú o odvolaniach proti rozhodnutiam miestnych a krajských súdov. Rozhodujú aj o sporoch týkajúcich sa príslušnosti miestnych a krajských súdov v ich regióne. Najvyšší súd v rámci súdneho systému je príslušný konať vo veci odvolaní proti rozhodnutiam vydaným na prvom stupni.

Ústavný súd je najvyšším orgánom autonómnej súdnej moci v Slovinsku a vykonáva revíziu ústavných zákonov a iných právnych predpisov. Strana pred súdom môže byť zastúpené advokátmi, ktorí už zložili štátnu skúšku práva. Musíte podať žiadosť o právnu pomoc písomne ??na príslušnom formulári na príslušnom súde, alebo na miestnom súde podľa oblasti, v ktorej máte trvalé alebo prechodné bydlisko, alebo ktorý je miestne príslušný. Formulár je možné získať z profesionálnych služieb právnej pomoci, v kníhkupectvách alebo z webových stránok Ministerstva spravodlivosti. Ak je právna pomoc pridelená, berie sa do úvahy Vaša finančná situácia

Notárstvo je verejná služba, ktorú vykonávajú notári. Notári sú oprávnení vypracovať záväzné dokumenty týkajúce sa právnych úkonov, vyhlásení atď.

Polícia pracuje v oblastiach, ktoré sú rozdelené do policajných okresov. Polícia pracuje nepretržite 24 hodín a má telefónne číslo 113.

 

4.3. Príjmy a dane

 

Ak máte trvalý pobyt na území Slovinskej republiky (bydlisko) alebo dočasný pobyt, alebo si tvoríte zdaniteľné príjmy v tuzemsku, alebo ste vlastníkom hnuteľného a nehnuteľného majetku; ste potom platiteľom dane a máte pridelené daňové číslo.

Daň z príjmov je daň z príjmov fyzických osôb. Daň z príjmov sa účtuje za príjmy plynúce z: zamestnania, činností, vykonávania poľnohospodárskych alebo lesníckych činností, dôchodkov, kapitálu a prenájmu majetku. Osoby zodpovedné za daň z príjmu platia mesačný preddavok z ich odmeny, ktorý sa zohľadňuje pri konečnom vyčíslení dane z príjmov.


 Okrem dane z príjmov fyzické osoby v Slovinsku platia dane, príspevky a iné povinné clá, ako je daň z dedičstva a darov, daň z predaja nehnuteľností, daň z výnosov získaných prostredníctvom hazardných hier, daň z motorových vozidiel, daň z úrokov, poplatok za používanie staveniska, environmentálne odvody a príspevky na sociálne zabezpečenie.

V auguste 2017 priemerná hrubá mesačná mzda v Slovinsku bola 1 613,62 €, v čistom 1 051,73 €.

Preddavok na daň z príjmov sa v priebehu roka postupne vypočítava zo všetkých príjmov ako daňový odpočet vo výške 16%, 27%, 34%, 39% a 50% v závislosti od vášho daňového základu. Ročný základ dane z príjmov, ktoré rezident získal v daňovom roku, je súčet daňových základov z príjmu zo zamestnania, príjmu z podnikania, príjmu z vykonávania poľnohospodárskej alebo lesníckej činnosti, príjmu z prenájmu majetku, príjmu z prevodu vlastníckych práv a z iných príjmov vrátane zvyšovania a zníženia špecifikovaného pre daný druh príjmu. Slovinsko má všeobecný odpočet dane a iné osobné zrážky. Tieto sa poskytujú zdravotne postihnutým osobám, študentom stredných škôl alebo vysokoškolským študentom, ktorí majú príjmy z práce prostredníctvom pracovnej služby pre študentov a osobám, ktoré majú závislú osobu. Daňový odpočet sa poskytuje aj osobám, ktoré majú dobrovoľné doplnkové dôchodkové poistenie

Po ukončení fiškálneho roka odošle finančná správa na vašu adresu do konca mája predbežné hodnotenie dane z príjmov na základe údajov poskytnutých platiteľmi vášho zárobku, žiadostí o osobitné daňové odpočty a výkazov o hodnotení kapitálových výnosov. Ak súhlasíte s dočasným hodnotením, stáva sa to konečným hodnotením, napr. rozhodnutím, a teda základ pre platbu alebo náhradu za akýkoľvek deficit alebo prebytok v dani z príjmov. Pri vyplácaní platov sú zamestnávatelia povinní platiť príspevky na ochranu rodičov, poistenie proti pracovným úrazom a chorobám z povolania a povinné zdravotné, dôchodkové a invalidné poistenie. Tieto sumy predstavujú 16,10% platu. Príspevky poistencov na sociálne zabezpečenie predstavujú 22,10%. Zamestnávatelia sú zodpovední za vyplácanie príspevkov zamestnávateľov, zatiaľ čo zamestnanci platia svoje vlastné príspevky ako poistené osoby. Príspevky poistenej osoby sú vypočítané a platené zamestnávateľom v mene zamestnanca a na ich účet.

Daň z pridanej hodnoty (DPH) sa platí pri transakciách s tovarom, pri poskytovaní služieb a pri dovoze tovaru. Všeobecná sadzba DPH je 22%. Na potraviny, zásobovanie vodou, lieky, lekárske zariadenia, osobnú dopravu, knihy a noviny, vstupenky na kultúrne a športové podujatia, dovoz umeleckých diel a starožitností atď. Sa účtuje nižšia sadzba 9,5% DPH.

 

4.4. Životné náklady

 

Medzi hlavné položky výdavkov slovinských domácností patria výdavky na bývanie (nájomné, kúrenie, elektrinu, atď.) a výdavky na jedlo a pitie. Slovinské domácnosti tiež vynakladajú značné sumy na dopravu, odevy a obuv, rekreácie, vzdelávanie a kultúru. Spotrebiteľské ceny klesli o 0,5% v roku 2016. Ročnú infláciu možno väčšinou pripísať vyšším cenám potravín, pričom ceny zeleniny najviac vzrástli. Zvýšili sa aj ceny telefónnych a internetových služieb.  

V roku 2016 sa zaznamenal najväčší pokles cien vo vzťahu k oblečeniu, osobným vozidlám a dodávkam okresu. Priemerné ceny v Ľubľane: 1,50 EUR za kapučíno, 5,50 EUR za vstupenku do kina, 1,20 EUR za základný lístok na verejnú dopravu a približne 500 EUR za prenájom dvojizbového bytu v centre mesta.

Nájomné za byty vo väčšine ostatných slovinských regiónov je o 20% nižšie ako cena v Ľubľane.

Spotrebná elektronika, potraviny a nealkoholické nápoje sú najdrahšie položky v Slovinsku v porovnaní s priemerom EÚ. Alkoholické nápoje, tabak, reštaurácie a hotelové služby sú v Slovinsku v porovnaní s priemerom EÚ výrazne lacnejšie.

 

 

4.5. Ubytovanie

 

Väčšina nehnuteľností na Slovinsku je v súkromnom vlastníctve. Pri hľadaní ubytovania môžete využiť služby súkromných agentúr, ktoré poskytujú sprostredkovateľské služby na nákup, prenájom alebo predaj nehnuteľností. Využiť možno aj inzerciu v tlačových médiách a na internete.

Ak si prenajímate byt, podpisujete s vlastníkom bytu dohodu, ktorá musí byť overená notárom. Nájomná zmluva sa podpisuje na dobu určitú alebo neurčitú, čo musí byť jasne uvedené v zmluve. Výpovedná lehota pre nájomcu je 90 dní.

Podpis zmluvy je najdôležitejšia fáza predaja alebo nákupu nehnuteľnosti. Zákon stanovuje, že kúpna zmluva musí byť uzatvorená písomne a že úradne overený podpis predávajúceho musí byť na vklade do katastra. K prevodu vlastníctva dochádza, keď je spravený zápis do katastra nehnuteľností. U nových nehnuteľností  sa účtuje 9,5% DPH u rezidenčných nehnuteľností a 22% pre obchodné priestory. Túto daň platí predávajúci. Základom dane je predajná cena nehnuteľnosti. Pri existujúcom majetku sa účtuje obchodná daň 2% a platiteľ tejto dane je predávajúci. Okrem obchodnej dane z nehnuteľností je predávajúci tiež povinný platiť daň z kapitálových výnosov, pokiaľ mal zisk (rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou) z predaja majetku. Sadzba tejto dane je 25% počas prvých piatich rokov po zakúpení, znížená o 10 percentuálnych bodov v priebehu nasledujúcich piatich rokov. Po 10 rokoch je znížená na 10% a po 15 rokoch na 5%. Ľudia, ktorí si kúpili nehnuteľnosť pred 1. januárom 2002 alebo ktorí boli registrovaní na trvalý pobyt v danej nehnuteľnosti po dobu najmenej troch rokov pred predajom sú oslobodení od platenia dane z kapitálových výnosov.

 

4.6. Zdravotníctvo

 

 

Zdravotné strediská poskytujú preventívnu starostlivosť (pre dospelých, deti a mládež), zdravotnú záchrannú službu, domácu starostlivosť, všeobecné lekárstvo, zdravotnú starostlivosť pre ženy, deti a mládež, laboratórne a ďalšie diagnostické služby. Každý si má možnosť vybrať svojho praktického lekára, zubára, ženy gynekológa. Verejné či súkromné lekárne, kde si môžete kúpiť lieky, iné farmaceutické produkty a zdravotnícke potreby, sa nachádzajú vo všetkých väčších mestách.

Špeciálna ambulantná starostlivosť zahŕňa diagnostiku, ošetrenie a liečebnú rehabilitáciu, zdravotnú starostlivosť, ubytovanie a stravovanie. Nemocnice sú všeobecné alebo špecializované. Starostlivosť vo všeobecnej alebo špecializovanej nemocnici je poskytovaná na základe odporúčania vášho praktického lekára.Váš lekár môže predpísať lieky, ktoré potrebujete pre liečbu a ktoré sú klasifikované na príslušných zoznamoch liekov, použitím príslušného zeleného formulára. Účet je krytý čiastočne alebo úplne z povinného zdravotného poistenia. Ak máte doplnkové zdravotné poistenie, rozdiel až do plnej ceny lieku je pokrytý. Úhrada nákladov na lieky predpísané na bielom formulári nemôžu byť hradené z povinného zdravotného poistenia; to je možné iba za výnimočných okolností, na lieky, ktoré sa používajú na liečbu závažných ochorení, ktoré nemôžu byť získané v Slovinsku a ktoré nemajú vhodnú náhradu.Je veľmi pravdepodobné, že váš lekársky predpis sa vydá v elektronickej podobe. Tento e-Recept alebo elektronický predpis sa posiela do lekárne, v ktorej má liek vyzdvihnúť 

Rozsah pokrytia zdravotných služieb a množstvo verejných poskytovateľov týchto služieb každoročne stanovuje Ministerstvo zdravotníctva Slovinska. Sú prípady, kedy nie je poskytovaná plná platba za poskytnuté služby (napr. transplantácia orgánov, liečba neplodnosti). Určité percento nákladov pokrýva poistenie, o čom bývajú pacienti informovaní ešte pred zákrokom.

Invalidné osoby a osoby s nízkymi príjmami majú špeciálne úľavy pri platení za poskytnuté zdravotné služby.

V Slovinsku máte nárok na potrebné zdravotnícke služby s Európskym preukazom zdravotného poistenia, iným osvedčením alebo preukazom zdravotného poistenia, ktorý dostane každý, kto je poistený v rámci systému povinného zdravotného poistenia v Slovinsku.

Telefónne číslo pre núdzové lekárskej pomoci a záchrannej služby je 112.

  

 4.7. Systém vzdelávania

 

Vzdelávací systém je organizovaný predovšetkým ako verejná služba, podľa ktorej verejné a súkromné ??inštitúcie a súkromné ??subjekty, ktorým bola udelená koncesia, poskytujú verejne schválené programy.

Rodičia môžu zapísať svoje dieťa do verejnej alebo súkromnej škôlky, ktorá poskytuje predškolské vzdelávanie od okamihu, kedy dieťa dosiahne 11 mesiacov, až pokým nastúpi do povinnej školskej dochádzky. Rodičia si môžu vybrať medzi rôznymi programami, ktoré ponúka materská škola. Verejné materské školy zapisujú a prijímajú deti počas celého roka, kedy dostávajú žiadosti, za predpokladu, že existujú voľné miesta. Materské školy poskytujú predškolské vzdelávacie programy v priebehu celého roka.

Povinné základné školské vzdelanie v Slovinsku je organizované ako kompletná deväťročná základná škola, ktorá je zadarmo a trvá od 6 až do 15 rokov. Je poskytovaná prostredníctvom verejných a súkromných základných škôl a vzdelávacích inštitúcií pre deti so špeciálnymi potrebami. Stredné vzdelávanie je rozdelené na všeobecné, odborné a stredné odborné a technické vzdelávanie. Stredné vzdelávanie trvá od dvoch do piatich rokov, pričom deti sa vo všeobecnosti prihlásia vo veku 15 rokov. Školský rok trvá od 1. septembra do 24. júna. Vyučovanie pre študentov stredných škôl v ich posledných rokoch končí v druhej polovici mája. Vyučovanie je päť dní v týždni (pondelok až piatok).

Nižšie programy odborného vzdelávania sú zamerané na žiakov, ktorí neukončili svoje základné školské povinnosti a úspešne skončili aspoň šiesty alebo siedmy ročník deväťročnej základnej školy, alebo ktorí ukončili základnú školskú dochádzku v rámci upravených programov. Po absolvovaní nižšieho odborného vzdelania (v dĺžke dva a pol roka) bude študent kvalifikovaný pre základné povolania. Certifikát o záverečnej skúške vám umožňuje nájsť zamestnanie alebo sa zapísať do prvého ročníka stredného odborného vzdelávania.

Stredné odborné vzdelanie trvá tri roky a končí záverečnou skúškou, čo vám umožní nájsť zamestnanie alebo pokračovať vo svojom vzdelávaní.

Sekundárne odborné a technické vzdelávanie trvá štyri roky a ukončuje sa maturitou. To umožňuje zapísať sa do odborného vzdelávania na úrovni postsekundárneho alebo vysokoškolského štúdia. Program všeobecného vzdelávania (gimnazija) je základom pre ďalšie štúdium na univerzite. Slovinsko má všeobecné a odborné programy gimnazija, pričom v minulosti boli všeobecné a klasické gymnáziá a v  poslednej dobe technické, ekonomické a umelecké gymnáziá

Terciárne vzdelávanie v Slovinsku obsahuje krátkodobé vyššie technické vzdelanie a vyššie vzdelanie. Krátkodobé vyššie vzdelanie je poskytované prostredníctvom verejných a súkromných vyšších odborných škôl. Praktické programy trvajú dva roky. Vysokoškolské vzdelanie je poskytované prostredníctvom verejných a súkromných vysokých škôl a ďalších inštitúcií vyššieho vzdelávania a uskutočňuje sa na univerzitných fakultách, umeleckých školách a odborných školách. Kurzy na všetkých vysokých školách sú poskytované na základe aktualizovaného študijného programu Bologna

 

4.8. Kultúrny a spoločenský život

 

 

Slovinsko má veľmi dynamický kultúrny život. Má dve národné opery a baletný dom, ako aj mnohé divadlá.

Najdôležitejšími inštitúciami v oblasti výtvarného umenie ja Narodna Galerija (Národná galéria) a Moderna Galerija (Múzeum výtvarného umenia) - obidve v Ľubľane. V oblasti klasickej hudby je najznámejším orchestrom Slovinská filharmónia, ako aj RTV Slovinský symfonický orchester..

Slovinsko má bohatú a rozmanitú sieť kultúrnych organizácií a spoločností. Okrem toho sa každoročne v turistických oblastiach Slovinska koná veľké množstvo predstavení a podujatí. Patrí sem veľmi veľké množstvo malých miestnych podujatí, ktoré obsahujú príbehy z každodenného života, zvyky práce a života a dejiny. Niektoré z týchto tradičných podujatí zahŕňajú festivaly Jurjevanje, Kurentovanje a Furmanski Pražnik, národné kostýmy, jousting atď. Slovinsko je tiež krajinou zborov, folklórnych skupín a kapiel vetra. Milovníci športu si môžu vychutnať tradičné každoročné lyžiarske a lyžiarske súťaže, ako aj iné lyžiarske a vodné športové súťaže.

Najpopulárnejšími športmi sú horolezectvo, lyžovanie, plávanie a cyklistika. Hlavné tímové športy sú futbal, hádzaná, basketbal a volejbal. Dospelí aj deti sa môžu zapojiť do športových klubov, ktoré ponúkajú širokú škálu rekreačných programov. Výstavba a modernizácia športových zariadení sú financované štátom alebo miestnou komunitou. Mnohé zariadenia sú tiež v súkromnom vlastníctve. Slovinsko má veľké množstvo športových klubov. Niektoré z najpopulárnejších foriem rodinnej rekreácie, najmä počas víkendov od mája do novembra, sú horolezectvo a rodinné výlety do okolitej krajiny

Čo sa týka tímových športov populárny je futbal, hádzaná, basketbal a volejbal. Dospelí a deti sa môžu tešiť zo športových združení, ktoré ponúkajú rozmanitú škálu rekreačných programov. Výstavba a modernizácia športových zariadení je financovaná štátom alebo miestnou komunitou. Mnohé zariadenia sú tiež v súkromnom vlastníctve. Slovinsko má veľké množstvo športových klubov. Niektoré z najpopulárnejších foriem rodinnej rekreácie, najmä cez víkendy od mája do novembra, sú horolezectvo a rodinné výlety do okolitej prírody

 

 4.9. Súkromný život (narodenie, život, úmrtia)

 

Narodenie

V Slovinsku väčšina žien rodí v pôrodnici. Pobyt v nemocnici pred a po pôrode je pre matku aj dieťa bezplatný. Každé narodenie dieťaťa musí byť ohlásené do 15 dní na matriku v mieste, kde sa dieťa narodilo. Ak sa dieťa narodilo v zahraničí, je zapísané do registra narodení v Slovinsku na základe výpisu z registra narodení od oprávneného úradu krajiny, kde sa dieťa narodilo. Narodenie sa zapisuje do registra (knihy narodení) na matrike.

Manželstvo, partnerstvo a registrované partnerstvo


Pár, ktorý chce uzavrieť civilný sobáš v Slovinsku si musí podať žiadosť na matriku v mieste, kde sa chce vziať. Na základe žiadosti musia obidvaja partneri vyhlásiť, že do manželstva vstupujú slobodne, a že splnili podmienky pre platné vyhlásenie manželstva. Partneri musia priložiť k žiadosti rodné listy, oznámenie o svedkoch a v prípade, že sa jedná o neplnoleté osoby, je potrebný súhlas príslušného odboru sociálneho zabezpečenia.
Cudzinec musí priložiť doklad o jeho slobodnom stave. Potrebný je aj doklad o štátnom občianstve (pas), potvrdenie z krajiny, ktorej je cudzinec štátnym príslušníkom, že neexistuje prekážka pre uzatvorenie manželstva. V prípade predchádzajúceho manželstva je potrebné doložiť právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného cudzinca, alebo úmrtný list zomrelého manžela.

Súd ukončí manželstvo na základe dohody manželov alebo na základe žiadosti o rozvod. Partneri v nemanželskom partnerstve majú rovnaké práva a povinnosti ako manželské páry.
V Slovinsku môžu byť partnerstvá rovnakého pohlavia registrované v administratívnej jednotke. Partnerstvá môžu byť zaregistrované, ak je aspoň jeden z partnerov občanom Slovinskej republiky. Partnerstvá osôb rovnakého pohlavia majú rovnaké právne účinky ako manželstvo, okrem možnosti adopcie alebo biomedicínskej liečby plodnosti.


Úmrtie


Každé úmrtie musí byť oznámené do 2 dní písomne na matriku v mieste, kde k smrti došlo. Ak osoba zomrie doma, smrť musí byť oznámená rodinnými príslušníkmi, ktorí žili so zosnulým, po potvrdení lekárom, ktorý potvrdil smrť.

  

4.10. Doprava

 

Zemepisná poloha Slovinska ho robí ľahko prístupným. Ak sa dostanete do ťažkostí počas cestovania, môžete vytočiť 1987, telefóny sú umiestnené každé 2 km na všetkých diaľniciach.
  
Moderný systém diaľnic spája všetky regióny Slovinska so susedným Talianskom, Rakúskom, Maďarskom a Chorvátskom. Motocykle, osobné vozidlá a dodávky s maximálnou povolenou hmotnosťou do 3,5 t, si musia zaobstarať diaľničnú známku (vinjeta) aby mohli používať akúkoľvek diaľnicu alebo rýchlostnú cestu (Hitra cesta). Diaľničné známky možno zakúpiť na čerpacích staniciach v Slovinsku a v susedných krajinách, na pobočkách automobiliek, na poštách a v niektorých novinových stánkoch.
Národná letecká spoločnosť Slovinska Adria Airways ponúka pravidelné služby a spojenie medzi hlavnými mestami Európy. Väčšina medzinárodných letov odchádza z letiska Jože Pučnika v Brniku, ktoré sa nachádza asi 25 km severne od hlavného mesta. K dispozícii sú tiež lety z medzinárodného letiska Maribor a na letisko Portorož.
Do Slovinska môžete cestovať vlakom z Talianska, Rakúska, Maďarska a Chorvátska s pohodlným spojením s medzinárodnými službami. K dispozícii sú mestské, prímestské, medziregionálne a medzinárodné autobusové služby. Mestské autobusy dopravujú cestujúcich každý deň v roku. Rozvrhy sú prispôsobené školskému kalendáru a letným prázdninám.
Dopravné predpisy sú zladené s európskymi normami, ale je potrebné mať na pamäti niektoré zvláštnosti. Motorové vozidlá musia mať zapnuté svetlá stále, aj cez deň. Hmlovky sú povolené, len ak viditeľnosť klesne pod 50 metrov. V období medzi 15. novembrom a 15. marcom osobné vozidlá a vozidlá s maximálnou hmotnosťou do 3,5 tony musia byť vybavené na zimné obdobie: zimné pneumatiky na všetkých kolesách alebo letné pneumatiky so snehovými reťazami. V každom prípade, drážky dezénu pneumatiky by nemali byť menšie ako 3 mm. Vozidlá s náhonom na všetky štyri kolesá nepotrebujú zimné pneumatiky.
 
Dopravné informácie sú k dispozícii 24 hodín denne na informačnom centre DARS prevádzky alebo na AMZS (Automobile Association Slovinska).

 

 

Posledná aktualizácia: máj 2018