Životné a pracovné podmienky v Grécku

 

1. Hľadanie práce

1.1  Ako si nájsť prácu

 Manpower Employment Organisation (OAED) je hlavný hráč na poli zamestnanosti. Má svoje centrá zamestnanosti po celom Grécku, kde si môžu nezamestnaní ľudia hľadať prácu, pričom tu budú usmernení. V centrách taktiež fungujú programy aktívneho zamestnávania, samozamestnania a rekvalifikácie na zlepšenie kvalifikácie nezamestnaných.

Pôsobia tu aj grécki EURES poradcovia, ktorí ovládajú cudzie jazyky a sú špeciálne školení. Ich prácou je pomáhať nezamestnaným nájsť si prácu v krajinách EÚ/EHP. Taktiež poskytujú informácie a sú sprostredkovateľmi medzi nezamestnanými a zamestnávateľmi v rámci európskej siete zamestnanosti. Vaše údaje môžete zaregistrovať na Európskom portáli pre pracovnú mobilitu, kde budú k dispozícii zamestnávateľom. 
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=sk 
Nezamestnaní môžu využiť aj služby súkromných agentúr práce, ktoré majú licenciu od Ministerstva práce a sociálnej ochrany a sprostredkúvajú prácu ľuďom v rôznych profesiách, konkrétne umelci, supervízori, manažéri, účtovníci, daňoví experti, upratovači, stavební robotníci, technici, sprievodcovia, modelky, zdravotné sestry, ošetrujúci personál starajúci sa o starých ľudí. Agentúry dočasného zamestnávania hľadajú dočasne zamestnanie pre ľudí, ktorých platia, u ostatných zamestnávateľov.
Pre administratívnych pracovníkov a prácu vyžadujúcu nižšie vzdelanie sú dôležitým zdrojom informácií noviny. Reklamy pre manažérov a špecializovaný personál sú zvyčajne aj v gréčtine, aj v angličtine. Noviny s ponukou práce nájdete v kioskoch. 
Niektoré univerzity každoročne organizujú kariérne semináre pre absolventov, kde môžu uchádzači nadviazať kontakt so zamestnávateľmi.
Rovnako sa môžete pýtať známych, či nepoznajú zamestnávateľa, ktorý hľadá pracovníkov. Hľadajte aj webstránky zamestnávateľov, u ktorých by ste mali záujem pracovať. Môžu tu mať uvedené ponuky práce. 
V poslednej dobe mnohé webové stránky okrem všeobecnej on-line inzercie reklamujú pracovné miesta v Grécku prostredníctvom sociálnych médií (Facebook, LinkedIn, Twitter). Môžete sa pripojiť na sociálnu sieť a hľadať prácu, ktorá vám bude vyhovovať.
Ak je to možné, vyhľadajte na internetových stránkach spoločnosti, pre ktoré by ste mali záujem pracovať. Tam môžete nájsť oznámenia o nábore zamestnancov.

 

 1.2. Ako napísať žiadosť o prijatie do zamestnania

 Keď sa uchádzate o prácu, je potrebné priložiť životopis, ktorý musí byť napísaný na PC alebo stroji, musí byť krátky, maximálne na dve až tri strany, musí poskytovať jasný popis Vášho štúdia a pracovné skúsenosti.

Obsah CV by mal závisieť od pozície, o ktorú sa uchádzate a špecifík, ktoré si stanovil potenciálny zamestnávateľ.
CV by mal obsahovať osobné informácie, ako Vaše meno, adresu, telefonický kontakt, e-mailovú adresu a národnosť, uvedený by mal byť predmet štúdia a detaily pracovných skúseností s uvedením predchádzajúcich zamestnaní s údajmi o zamestnávateľovi, dĺžke zamestnania a činností, ktoré ste vykonávali. Spomeňte všetky Vaše zručnosti a znalosti požadované v rôznych oblastiach.
Znalosť cudzích jazykov nesmie chýbať, pričom je potrebné uviesť stupeň znalosti a získanej kvalifikácie.
Názov a dĺžka trvania akýchkoľvek kurzov by mala byť uvedená spolu s názvom inštitúcie.
Znalosť PC a ostatné špeciálne znalosti by mali byť tiež uvedené, rovnako ako osobné záujmy, ktoré vypovedajú o Vašej osobnosti.
Na konci životopisu môžete uviesť dve až tri adresy predchádzajúcich učiteľov alebo zamestnávateľov s ich kontaktnými údajmi, aby ich zamestnávateľ mohol kontaktovať.

 

Sprievodný list

 Spolu so životopisom by ste mali poslať aj sprievodný list nie dlhší ako jedna strana, ktorý načrtne

 Vašu profesijnú i vzdelanostnú kvalifikáciu. List by mal byť podpísaný.

 Veľa gréckych spoločností používa formuláre, ktorými nahrádza životopisy. Tieto formuláre sú dlhé a podrobné.

 Spravte si prieskum trhu a nájdite spoločnosti, pre ktoré by ste chceli pracovať. Pošlite im Váš CV,

 alebo ho doručte osobne, pričom sa opýtajte na kompetentnú osobu v danej spoločnosti. Uveďte

 dôvody, prečo si myslíte, že by ste boli vhodnou osobou na danú pozíciu. E-mail môže byť ľahkou

 cestou, ako si vytvoriť kontakty.

 

 2. Presťahovanie sa do inej krajiny

 2.1 Pohyb tovaru a kapitálu

 Voľný pohyb tovaru v rámci jednotného európskeho trhu je jedným z najväčších úspechov EÚ.

 

Ako jednotný trh funguje?

 

Na väčšinu tovarov sa vzťahuje „princíp vzájomného uznávania“, čo znamená, že produkty legálne vyrobené v jednom členskom štáte sa môžu voľne pohybovať a predávať vo všetkých ostatných krajinách EÚ.

V niektorých citlivých odvetviach ako stavebníctvo a farmaceutický priemysel aj naďalej platia určité obchodné obmedzenia. Členské štáty môžu okrem toho obmedziť voľný pohyb tovaru na domácich trhoch za určitých podmienok, ktoré sa týkajú napríklad ochrany životného prostredia alebo verejného zdravia.

Občania EÚ si vo všeobecnosti môžu kúpiť tovary v iných členských štátoch pre vlastnú potrebu. Vo väčšine prípadov neexistujú obmedzenia, čo si občan môže kúpiť a vziať pri cestovaní do iných krajín EÚ. Pri prechode z jedného členského štátu do iného sa už neplatí nijaká daň, pretože daň z pridanej hodnoty (DPH) a spotrebná daň tvoria súčasť kúpnej ceny, čo znamená, že iné krajiny nemôžu uplatňovať nárok na ďalšie poplatky.

Na niektoré špecifické výrobky ako alkohol a tabak platia určité obmedzenia. Webová stránka Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre dane a colnú úniu poskytuje prehľad o pravidlách vzťahujúcich sa na nákup týchto tovarov v inom členskom štáte EÚ. Osobitné pravidlá platia aj v prípade kúpy motorového vozidla v jednom členskom štáte a jeho osobného užívania v inom členskom štáte.

Voľný pohyb kapitálu

 Právne predpisy EÚ umožňujú občanom voľne spravovať a investovať peniaze v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ. 

Z voľného pohybu peňazí neplynú výhody vďaka zvýšenej efektívnosti len pre finančné trhy, ale aj pre každého občana EÚ.
Každý občan si môže otvoriť bankový účet, nakupovať akcie, investovať alebo kupovať nehnuteľnosti v inom členskom štáte s minimálnym množstvom obmedzení. Navyše podniky v EÚ môžu investovať do iných európskych podnikov, vlastniť ich a riadiť.
V členských štátoch platia pre voľný pohyb kapitálu niektoré výnimky. Väčšina výnimiek sa vzťahuje na dane, finančný dohľad, otázky verejného záujmu, pranie špinavých peňazí a finančné sankcie.

 

2. 2 Hľadanie ubytovania

 Prenájom

 K dispozícii nájdete zariadené aj nezariadené ubytovanie, ktoré označuje nápis "Na prenájom"(Enikiazete). 

Ubytovanie na prenájom nájdete v novinách pod označením 'Enikiasis Akiniton'. Najlepšie noviny na prenájom nehnuteľností sú Ta Nea, Kathimenini a Chryssi Efkeria. Oznamy môžu byť tiež v lokálnej tlači, inzeráty v anglickom jazyku nájdete v Athens News. Zmluvy sa uzatvárajú prevažne na dva roky, ale je možnosť aj kratšieho prenájmu. Vyžaduje sa zvyčajne depozit vo výške dvojmesačného nájmu. Zmluva o prenájme je písomná.  Zmluva o prenájme sa môže uzatvoriť aj elektronicky  na portáli www.gsis.gr .  Zmluva a platby sa dohodujú priamo s vlastníkom. Za posledné obdobie, počas krízy, sa stalo bežným dohadovanie sa o znížení nájmu, čím sa môže znížiť nájomné až o 15 - 20%.

 

Kúpa

 V druhej tretine roku 2017 sa znížili nominálne ceny bytov o 1,2 % v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016. Konkrétne,  zníženie nominálnych cien sa týkalo bytov, ktoré mali menej ako 5 rokov o 1,0 % a o 1,3 % sa znížila cena starších bytov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016. Zníženie cien bytov  o 1,2 % bolo v Aténach, o 1,3 % v Tesalonikách, o 1,7 % v iných veľkých mestách a 0,6 % v ostatných častiach Grécka.

 

Realitní agenti sú najmä vo veľkých mestách. Pravdepodobne budete musieť využiť právne služby profesionálov, ak budete chcieť kúpiť nehnuteľnosť. Nehnuteľnosti sú zverejňované v dennej tlači, špecializovaných časopisoch a elektronicky.

 Priemerné ceny nehnuteľností.

 Prenájom:

 

Atény, predmestie: cca 475  eur  za mesiac  za trojizbový byt

 Atény, centrum: cca 435 eur  za mesiac  za trojizbový byt

 Piraeus: cca  450 eur  za mesiac  za trojizbový byt

 Tesaloniki centrum: cca 405 eur  za mesiac  za trojizbový byt

 Tesaloniki predmestie:  cca  325 eur  za mesiac  za trojizbový byt

 Larisa: cca 310 eur  za mesiac  za trojizbový byt

 Herakleion (Kréta):  cca 450 eur  za mesiac  za trojizbový byt

 Rodos:  cca 405 eur  za mesiac  za trojizbový byt

 Patras: cca 395 eur  za mesiac  za trojizbový byt

 Ceny predaja:

 Atény centrum: cca 1 350 eur za m²

 Atény predmestie:  cca 1 400 eur za m²

 Piraeus: cca 1 610 eur za m²

 Tesaloniki centrum: cca  1 580 eur za m²

 Tesaloniki predmestie:  cca 985 eur za m²

 Larisa: cca 1 205 eur za m²

 Herakleion (Kréta):  cca 2 300 eur za m²

 Rodos: cca 1 565 eur za m²

 Patras: cca 1 250 eur za m²

 

 2. 3 Hľadanie školy

 

Škôlky

 Škôlky, predovšetkým verejné škôlky, môžete nájsť na miestnej úrovni (v susedstve). Informácie poskytujú miestne úrady. Ak chcete zapísať Vaše dieťa do súkromnej škôlky, môžete hľadať v širšom okolí, nakoľko deti sa zvyknú zbierať školskými autobusmi. 

Predškolská príprava trvá 2 roky a v súčasnosti je dobrovoľná. Deti chodia do škôlky v susedstve a musia mať 4 roky. Zápis sa musí vykonať, keď dieťa dosiahne tri roky veku do 1. októbra. Zápis do škôlky sa stáva v niektorých oblastiach povinným. Pri zápise rodičia vyplnia prihlášku a priložia zdravotnú kartu dieťaťa. Vyžaduje sa doložiť aj rodný list dieťaťa.

 

Základné a stredné vzdelanie

 Povinná školská dochádzka v Grécku zahŕňa obdobie 9 rokov, 6 v základnej škole a tri na strednej. Deti v Grécku začínajú povinnú školskú dochádzku v roku, v ktorom dosiahli vek 6 rokov do konca 31. decembra. Po ukončení povinnej školskej dochádzky môžu deti pokračovať tri roky na Lykeio (stredná škola) alebo sa ísť vyučiť, alebo ísť na technickú školu. 

Aby bolo dieťa zapísané na základnú školu, musí mať 6 rokov. Vyžaduje sa zdravotná karta a rodný list dieťaťa. Všetky školy sa otvárajú v septembri. Rodičia by mali kontaktovať školu najbližšiu k ich miestu bydliska. Rodičia, ktorí chcú dieťa zapísať do súkromnej školy, si môžu vybrať akúkoľvek súkromnú školu v rámci okresu, ktorú zabezpečujú školské autobusy.

 

Vyššie vzdelanie

 Vyššie vzdelanie je v Grécku poskytované na univerzitách (AEI) a technologických inštitútoch. Držitelia titulu môžu ísť na doktorandské štúdium. Základná požiadavka na prijatie na inštitút alebo vyššie vzdelanie je certifikát o ukončení z Lykeio (stredná škola). Nakoľko sú miesta limitované, všetci uchádzači musia spraviť všeobecné skúšky, zvyčajne v júni.

 

Niektoré špeciálne skupiny ľudí (cudzinci gréckeho pôvodu, deti Grékov pôsobiacich v zahraničí, deti so špeciálnymi potrebami a atléti) môžu ísť na univerzitu na základe špeciálneho postupu. Výnimku zo systému národných skúšok má procedúra vstupu na Helenskú otvorenú univerzitu, na ktorú je potrebné sa hlásiť elektronicky.

 Špeciálne školy a školy druhej šance.

 Popri klasických základných a stredných školách existujú aj školy určené špecifickým skupinám žiakov, napr. interkultúrne školy pre cudzincov a  vysťahovalcov, minoritné školy pre moslimskú minoritu v Trácii a nezávislé školy pre žiakov so špeciálnymi potrebami. Na vyššom strednom stupni existujú pilotné/experimentálne školy (v spolupráci s univerzitami), hudobné školy, teologické školy a športové školy. Existujú taktiež aj školy druhej šance pre dospelých, ktorý nedokončili deväť rokov povinnej školskej dochádzky. 

 

2. 4 Keď si so sebou vezmete auto (informácie o vodičských preukazoch)

 Snaha EÚ čo najviac zjednodušiť svojim občanom cestovanie po členských štátoch viedla k zavedeniu spoločných pravidiel, ktoré upravujú vzájomné uznávanie vodičských preukazov, platnosť poistenia automobilov a registráciu vozidla. Do spolupráce v tejto oblasti sú zapojené aj krajiny EHP, teda aj Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

 Vodičské preukazy

 V súčasnosti neexistuje spoločný vodičský preukaz platný v celej oblasti EÚ/EHP. Členské štáty vydávajú vodičské preukazy „podľa modelu Spoločenstva“ s cieľom uľahčiť uznávanie vodičských preukazov vydaných rôznymi krajinami EÚ/EHP.


Tieto vodičské preukazy sa vydávajú podľa vnútroštátneho práva, ale sú platné aj v ostatných krajinách EÚ a tiež na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku. Treba poznamenať, že dočasné vodičské preukazy alebo osvedčenia vydané domovskou krajinou držiteľa však nie sú uznávané v iných členských štátoch.

Ak občan EÚ/EHP odíde žiť do iného členského štátu, môže používať platný vodičský preukaz počas celého obdobia jeho platnosti. (Držitelia vodičského preukazu sú však povinní splniť všetky požiadavky týkajúce sa vodičského preukazu v novej krajine, napr. kratšej platnosti alebo lekárskych prehliadok). Po uplynutí platnosti existujúceho vodičského preukazu alebo v prípade straty či krádeže, musí držiteľ požiadať o vydanie nového vodičského preukazu v krajine pobytu.

Registrácia automobilu

 Ak občan EÚ/EHP odíde žiť do iného členského štátu EÚ/EHP na kratšie obdobie ako šesť mesiacov, nemusí zaregistrovať vozidlo alebo platiť dane v novej krajine. Vozidlo ostáva zaregistrované v predchádzajúcej krajine pobytu.

Ak však vlastník vozidla ostane v novej krajine viac ako šesť mesiacov, je povinný zaregistrovať vozidlo v novej krajine pobytu a zaplatiť registračnú daň v hostiteľskej krajine. Pri registrácii musí majiteľ vozidla predložiť tieto dokumenty: osvedčenie o zhode; poistné krytie; doklad o vlastníctve vozidla; doklad o zaplatení DPH; doklad o technickej spôsobilosti vozidla; doklad o úhrade registračného poplatku a cestnej dane.

V niektorých krajinách majú majitelia, ktorí sa prisťahovali z inej krajiny EÚ/EHP, pri registrácii vozidla nárok na oslobodenie od dane v prípade, že spĺňajú príslušné podmienky a dodržia lehoty. Pred odchodom z krajiny by mal občan kontaktovať príslušné vnútroštátne orgány (pozri odkaz).

 Poistenie vozidla pri presťahovaní sa v rámci EÚ/EHP

 Občania EÚ a EHP môžu poistiť svoje vozidlo v inom členskom štáte EÚ/EHP, poisťovacia spoločnosť však musí mať buď sídlo v hostiteľskej krajine alebo licenciu na predaj poistení v tejto krajine.

Je dôležité overiť si u poisťovateľa, či bude súčasná zmluva o poistení platná v krajine, do ktorej si občan vozidlo sťahuje. Ak občan bude musieť uzatvoriť nové poistenie v inej krajine EÚ/EHP, je potrebné vedieť, že poisťovacie spoločnosti nie sú povinné rešpektovať záznamy o predchádzajúcom neškodovom priebehu poistenia.

Zdanenie pri kúpe automobilu

Ak sa občan rozhodne pre kúpu motorového vozidla v jednom členskom štáte EÚ/EHP, ale chce ho registrovať v inom členskom štáte, je povinný zaplatiť DPH len v cieľovej krajine. Viac informácií o tejto téme nájdete na webovej stránke Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre dane a colnú úniu.

Užitočné linky

Webová stránka Generálneho riaditeľstva Európskej Komisie pre dane colnú úniu https://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/cars/buying-a-car-abroad/index_sk.htm

Vaša Európa – vozidlá -  https://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/cars/index_sk.htm

Kontakty v členských štátoch - vozidlá - https://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_sk.htm

 

2. 5 Postupy registrácie a povolenie na pobyt

Ako občan krajín EU/EHP, môžete vstúpiť do Grécka jednoducho len s preukázaním sa platným občianskym preukazom alebo pasom. Nepotrebujete vstupné vízum. 

Občania EÚ a EHP majú právo voľného pohybu na pracovnom trhu v rámci EÚ/EHP. EÚ/EHP občania si môžu hľadať prácu a zostať 6 mesiacov (tri mesiace a ďalšie tri mesiace ak si hľadajú prácu).

Občania EÚ/EHP, ktorí sa chcú uplatniť v rámci svojho vzdelania v zamestnaní ktoré je v Grécku regulované musia predložiť požadovanú kvalifikáciu a získať licenciu, Týka sa to napr. právnikov, medicínskych doktorov, technikov a pod. , musia kontaktovať inštitúciu zodpovednú za vydanie licencie za účelom vykonávania práce.

Pre účely cestovania a práce v rámci EÚ sú potrebné dokumenty,  ktoré sú vydávané kompetentnou inštitúciou. - U2 prenosný dokument, ktorý umožňuje  nezamestnaným transferovať svoju dávku v nezamestnanosti do svojej rodnej krajiny tri mesiace ,

- formulár E411 a F005 , ktoré sa týkajú rodinných dávok,

 - formulár U1 – potvrdzuje  doby zamestnania a  poistenia

- formulár E205, ktorý  potvrdzuje, že uchádzač o zamestnanie je poistený vo svojej rodnej krajine, dokument vydáva kompetenstná inštitúcia, napr. IKA. Všetky dokumenty potvrdzuje  inšitúcia v krajine výkonu zamestnania.

Ak chcete v krajine zostať dlhšie ako 3 mesiace, musíte to nahlásiť na policajnú stanicu v mieste pobytu. Povolenie na pobyt potvrdzuje Vaše právo na pobyt v krajine ako zamestnancovi s EÚ/EHP národnosťou. Musíte mať zamestnanie, alebo vlastniť dostatok finančných prostriedkov na pobyt v Grécku.
Ak splníte tieto podmienky, je Vám udelené povolenie na pobyt na 5 rokov s možnosťou jeho predĺženia. Každému občanovi je vydané osobné registračné číslo (AFM), ktoré slúži na kontakt s daňovým úradom a ešte jedno registračné číslo (AMKA) potrebné k sociálnemu poisteniu. 
Občania krajín EU/EHP, môžu vstúpiť do Grécka slobodne a pracovať bez špeciálneho povolenia. Občanom EU je vydané povolenie na pobyt na základe potvrdenia o zamestnaní od zamestnávateľa.
Ak ste závislý člen rodiny zamestnaného občana z krajiny EU/EHP, požívate tie isté práva ako táto osoba. Povolenie na pobyt vydáva príslušné oddelenie polície .

Potrebné dokumenty

Dokumenty pre vstup do Grécka

Dôkaz, že žiadateľ o prácu a členovia jeho rodiny majú zdravotné poistenie a dostatočné finančné zdroje pre pobyt v Grécku

3 fotografie žiadateľa o prácu

Európska karta zdravotného poistenia

 2. 6 Kontrolný zoznam pred vaším príchodom do novej krajiny a po ňom

Na to, aby ste sa dobre pripravili na odchod do Grécka, informujte sa o krajine. Zožeňte si informácie zo spoľahlivých webstránok, napríklad EURES portál www.eures.europa.eu .
Prezrite si pracovné ponuky na EURES portáli a vyplňte si tu svoj CV, aby ho zamestnávatelia, ktorých oslovíte, videli. Môžete kontaktovať EURES poradcu v regióne, o ktorý sa zaujímate. Kontaktujte známych v Grécku, ktorí by Vám mohli pomôcť a spojte sa s potenciálnymi zamestnávateľmi. Preložte si Vaše kvalifikačné osvedčenia, čo môže byť uľahčením pre perspektívnych zamestnávateľov. Doneste si so sebou dokumenty, ktoré budú potrebné pre zamestnanie, poistenie, šoférovanie a registračné procedúry. Ak máte deti v školskom veku, navštívte stránku Ministerstva vzdelania, kde zistíte, ktoré dokumenty potrebujete pre prijatie vašich detí do školy a tak si môžete pripraviť oficiálny preklad dokumentov. 

Po príchode do Grécka si zabezpečte ubytovanie, nájdite si zamestnanie a zaregistrujte sa na miestnej policajnej stanici. Pri hľadaní práce navštívte najbližší úrad práce (OAED) - http://www.oaed.gr, pracovné agentúry alebo požiadajte o pomoc známych. A nezabudnite na dobre spracovaný životopis.

Ak ste nezamestnaný, môžete si previesť dávky v nezamestnanosti a dostávať ich v Grécku. Za týmto účelom navštívte úrad práce (OAED) v mieste Vášho pôsobenia a prineste si formulár E303 alebo U2 z krajiny pôvodu.
Ak si prenajmete byt, budete musieť kontaktovať Verejné služby, aby Vás pripojili k energiám. Vo výdavkoch počítajte s účtom za elektrinu a televízor. Budete tiež musieť požiadať o novú dodávku vody alebo o prenos práv pre zásobovanie vodou na najbližšej pobočke vodárenskej spoločnosti.

 

3. Pracovné podmienky

 3.1 Prehľad pracovných podmienok v Európe

Snahou EÚ je zlepšovanie pracovných podmienok v Európe. EÚ spolupracuje s národnými vládami s cieľom zaistiť občanom prácu v príjemnom a bezpečnom prostredí. EÚ podporuje členské štáty prostredníctvom: výmeny skúseností a prípravy spoločných aktivít;  stanovenia minimálnych požiadaviek na pracovné podmienky, bezpečnosť a ochranu zdravia.

Zlepšovanie kvality pracovného života

V záujme zlepšovania spokojnosti a bezpečnosti pracovníkov v EÚ je dôležité určiť, čo robí pracovné prostredie priaznivým a stanoviť kritériá pre kvalitné pracovné podmienky. 

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) je agentúra EÚ so sídlom v Dubline a jej úlohou je poskytovať informácie, poradenstvo a odbornú pomoc v tejto oblasti.

Agentúra stanovila niekoľko kritérií pre kvalitu zamestnania a práce, ktoré zahŕňajú:

zdravie a spokojnosť na pracovisku – dobré pracovné podmienky umožňujú predchádzať zdravotným problémom, znižujú riziko úrazov a zlepšujú efektívnosť práce;

zosúladenie pracovného a mimopracovného života – občania EÚ by mali dostať možnosť na vyváženie pracovného a mimopracovného života;

rozvoj zručností – kvalitné zamestnanie je zamestnanie s možnosťami na odbornú prípravu, rozvoj a kariérny postup.

Sociálny dialóg

EÚ úzko spolupracuje so sociálnymi partnermi – vrátane podnikových organizácií a odborových zväzov – v otázkach zamestnanosti a postupov súvisiacich s výkonom práce. Na sociálnom dialógu sa zúčastňujú obidve strany odvetvia s cieľom uzavrieť dohody, ktoré môžu mať významný vplyv na európskeho pracovníka. Niektoré medziodvetvové dohody uzavreté v rámci sociálneho dialógu sa stali základom právych predpisov EÚ a zahŕňajú zmeny podmienok v súvislosti s rodičovskou dovolenkou, prácou na kratší pracovný čas a zmluvami na dobu určitú.

Niekedy sociálni partneri uzatvoria tzv. autonómne dohody, ktoré upravujú napr. prácu z domu, stres v práci, obťažovanie a násilie na pracovisku. Sociálny dialóg prebiieha aj v rôznych priemyselných odvetviach, kde boli vytvorené výbory pre oblasť bankovníctva, chemického priemyslu, poisťovníctva, telekomunikácií a oceliarstva.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Európskej komisie venovanej sociálnemu dialógu. Medzi organizácie zapojené do medzisektorového sociálneho dialógu patria: Európska konfederácia odborových zväzov a Businesseurope.

Zdravie a bezpečnosť pri práci

Podľa predpisov EÚ sú zamestnávatelia povinní zaručiť zamestnancom bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. To znamená, že zamestnávateľ musí vypracovať politiky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, ktorých súčasťou je hodnotenie rizík, školenie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, konzultácie s pracovníkmi, postupy v prípade poskytnutia prvej pomoci, vzniku požiaru a nutnosti evakuácie. Od zamestnancov sa očakáva, že budú dodržiavať pokyny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a oznamovať akékoľvek možné nebezpečenstvá.

Viac informácií o zásadách, ktoré sú základom rámca EÚ pre bezpečnosť a ochranu zdravia, a ich vplyvoch na jednotlivcov a podniky nájdete na webovej stránke Európskej komisie.

Množstvo užitočných informácií o tejto téme ponúka podnikom aj zamestnancom Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Stanovenie minimálnych požiadaviek

Zlepšovanie pracovných podmienok v členských štátoch vo veľkej miere závisí od stanovenia spoločných pracovných noriem. Pracovné právo a nariadenia EÚ stanovujú minimálne požiadavky na udržateľné pracovné prostredie, ktoré v súčasnosti uplatňujú všetky členské štáty.

Predpisy EÚ, ktoré sa vzťahujú na pracovné podmienky, zahŕňajú množstvo otázok vrátane pracovného času, zamestnania dočasných pracovníkov, práv zamestnancov so zmluvami na kratší pracovný čas a ochranu zamestnancov s pracovnou zmluvou na dobu určitú.

Cieľom právnych predpisov v týchto oblastiach je vždy zaistiť vysokú úroveň zamestnanosti a zároveň dodržiavať práva občanov na pracovisku. Napríklad smernica EÚ zaručuje, aby podmienky zamestnávania zamestnanca na kratší pracovný čas boli porovnateľné s právami kolegov pracujúcich na plný pracovný úväzok. Zamestnávatelia nemôžu zaobchádzať so zamestnancami so zmluvou na dobu určitú nepriaznivejšie ako so stálymi zamestnancami.

Užitočné linky

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci - http://osha.europa.eu/sk

Európska konfederácia odborových zväzov - http://www.etuc.org

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok - http://www.eurofound.europa.eu

3. 2 Uznávanie diplomov a kvalifikácií

Získanie uznania kvalifikácií a kompetencií môže zohrávať zásadnú úlohu pri rozhodovaní, či začať pracovať v inej krajine EÚ. Žiaľ, rôzne systémy vzdelávania a odbornej prípravy sťažujú zamestnancom aj inštitúciám primerané posúdenie kvalifikácií.

Uznávanie odborných kvalifikácií 

Základnou zásadou platnou pre všetkých občanov EÚ by mala byť možnosť vykonávať svoje povolanie v ktoromkoľvek členskom štáte. V skutočnosti však odlišné vnútroštátne požiadavky bránia prístupu k určitým povolaniam v hostiteľskej krajine.

Na prekonanie týchto rozdielov stanovila EÚ systém na uznávanie odborných kvalifikácií. V rámci tohto systému sa rozlišuje medzi podmienkami, ktoré platia pre regulované povolania (povolania, pre ktoré sa podľa zákona vyžaduje určitá kvalifikácia) a povolania, ktoré v hostiteľskej krajine nepodliehajú právnej regulácii.

Európska komisia stanovila súbor nástrojov, ktorých cieľom je zabezpečenie lepšej transparentnosti a lepšie uznávanie kvalifikácií tak na akademické, ako aj profesionálne účely:

Európsky kvalifikačný rámec (EQF) Hlavným cieľom európskeho kvalifikačného rámca je vytvoriť prepojenie medzi rôznymi vnútroštátnymi systémami kvalifikácie s cieľom zjednodušiť uznávanie diplomov. Jednotlivci a zamestnávatelia tak budú môcť využiť EQF na lepšie pochopenie a porovnanie kvalifikácií získaných v rôznych krajinách. Jednotlivé krajiny si budú môcť porovnať systémy kvalifikácie s EQF – a od roku 2012 budú všetky nové kvalifikácie obsahovať odkaz na úroveň EQF.

Národné informačné strediská pre uznávanie dokladov o vzdelaní (NARIC) Sieť národných informačných stredísk pre uznávanie dokladov o vzdelaní bola zriadená v roku 1984 na podnet Európskej komisie. NARIC poskytujú poradenstvo o akademickom uznávaní období štúdia v zahraničí. Nachádzajú sa vo všetkých členských štátoch EÚ, ako aj v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. NARIC zohrávajú dôležitú úlohu v procese uznávania kvalifikácií.

Európsky systém prenosu kreditov (ECTS) Cieľom tohto systému je uľahčiť uznávanie období štúdia v zahraničí. Umožňuje prenos vzdelávania medzi rôznymi vzdelávacími inštitúciami a ponúka flexibilný spôsob na získanie akademického titulu.

Europass Europass je nástroj na zabezpečenie transparentnosti profesionálnych zručností. Pozostáva z piatich štandardizovaných dokumentov: životopisu (Curriculum Vitae); jazykového pasu; dodatkov k osvedčeniu; dodatkov k diplomu a dokumentu Europass-mobility. Systém Europass umožňuje jasne a lepšie pochopiť zručnosti a kvalifikácie v rôznych častiach Európy. Národné strediská Europass boli zriadené v každej krajine EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Databáza Európskej komisie obsahujúca regulované povolania zahŕňa zoznam regulovaných povolaní v členských štátoch, krajinách EHP a vo Švajčiarsku s možnosťou vyhľadávania a kontaktné miesta a informácie o príslušných orgánoch.

Užitočné linky

Europass - http://europass.cedefop.europa.eu/sk/home

Národné informačné centrá pre uznávanie dokladov o vzdelaní (NARIC) - http://www.enic-naric.net

Databáza regulovaných povolaní - http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof

3. 3 Druhy zamestnania

Osoby mladšie ako 15 rokov nemôžu pracovať v priemyselných priestoroch, pokiaľ to nie sú členovia rodiny zamestnávateľa a pracovné podmienky nepredstavujú riziko pre zdravie a charakter tých, ktorí sú  v zamestnaní. Počas učňovskej doby na odborných školách učni pracujú pre zamestnávateľov, aby získali pracovné zručnosti po 16 roku.

Najbežnejšia forma zamestnania je hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú. Vedľajší pracovný pomer je veľmi obmedzený v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ/EHP. Sezónne zamestnanie je bežné v turistickej oblasti a v povolaniach priamo prepojených na turizmus. 

Robotníci a technici, hlavne v stavebníctve a poľnohospodárstve sú platení dennou mzdou na týždennej báze. Pomerne veľa odborníkov, ako napr. inžinierov, pracuje pre jedného zamestnávateľa na základe provízie z poskytovaných služieb radšej, ako by mali dostávať plat. 

Pracovné zmluvy na dobu určitú často nadobúdajú účinnosť, keď je explicitne alebo mlčky jasné, že zamestnanie bude len na určitý čas (napr. 6 mesiacov alebo 1 rok), alebo pokiaľ sa neobjaví nejaká špeciálna okolnosť, alebo ak trvanie zamestnania je zrejmé z typu a druhu vykonávanej práce (zmluvy na sezónne práce alebo vykonávanie špecifických úloh). To znamená, keď je explicitne alebo mlčky odsúhlasená špecifická doba, kedy práca skončí.

Zákon č. 2639 stanovuje podmienky, podľa ktorých môžu byť určité formy zamestnania považované za atypické. Tieto formy zamestnania sú samy o sebe chránené legislatívou, ale nesmú zatajiť zmluvu pre závislého pracovníka.
Podmienky sú:
a) povinnosť písomnej zmluvy; 
b) zamestnávateľ prihlási kópiu zmluvy, čo je zvyčajne zmluva na poskytovanie nezávislých služieb alebo práce, na príslušný inšpektorát práce a elektronicky podá potrebné dokumenty na príslušnom úrade práce. 
Takéto formy práce sú províziou z poskytovaných služieb alebo práce na dobu určitú alebo neurčitú, hlavne v prípadoch drobnej práce, teleworkingu, práce na doma, atď. Osoby, ktoré poskytujú služby výhradne alebo hlavne pre jedného zamestnávateľa, nie sú zahrnuté do kategórie ľudí prevádzkujúcich atypické formy práce.

3. 4. Pracovné zmluvy

Prezidentský dekrét 156/1994, ktorý sa vzťahuje na pracovné zmluvy na dobu neurčitú, aj na dobu určitú, alebo pracovné vzťahy s dobou presahujúcou 1 mesiac, ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť zamestnancovi podmienky zmluvy alebo pracovného vzťahu, menovite:
a) identifikačné údaje zamestnávateľa a zamestnanca
b) miesto výkonu práce, sídlo zamestnávateľa alebo jeho domáca adresa
c) pozícia zamestnanca, stupeň a kategória zaradenia, popis práce
d) začiatok výkonu práce, v prípade práce na dobu určitú aj jej dĺžku
e) dĺžka dovolenky, na ktorú má zamestnanec nárok, spôsob a časové možnosti jej čerpania
f) odstupné a dĺžka výpovednej lehoty v prípade ukončenia pracovného pomeru podľa zákona
g) zárobok vo všetkých formách, na ktorý má zamestnanec nárok
h) denná a týždenná pracovná doba
i) kolektívne zmluvy, ktoré sa vzťahujú na minimálne podmienky odmeňovania a zamestnania
Informácia nesmie byť poskytnutá neskôr ako 2 mesiace po tom, čo zamestnanec začne pracovať, a to jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) písomne v pracovnej zmluve, alebo b) v inom dokumente.
Ak zamestnancovi nie je doručený jeden z uvedených dokumentov, neruší sa pracovný pomer, ale môže dôjsť k pokute.

Existujú aj iné formy okrem zmluvy na dobu určitú a neurčitú. Sú to:

zmluvný kontrakt: zmluvná strana je povinná vykonávať prácu a je vyplatená po vykonaní práce, alebo jej časti. Zmluva je ukončená automaticky keď je práca hotová

zmluva za poskytnutie nezávislých služieb: tento druh zmluvy sa používa v prípade, keď osoba poskytujúca služby/prácu nie je kontrolovaná zamestnávateľom

združená zmluva: používa sa v prípade, keď sa prispieva spoločnými príspevkami do jedného spoločného združeni

reprezentačná zmluva: používa sa, keď reprezentant koná podľa inštrukcií zamestnávateľa bez toho, aby bol pod dohľadom zamestnávateľa a viazaný bežným pracovným časom

Ukončenie zamestnania

 Zamestnávatelia môžu slobodne  ukončiť pracovnú zmluvu na neurčitý čas kedykoľvek, je

to predmetom dôvery k legálnym postupom, poskytnúť písomnú informáciu o ukončení pracovnej zmluvy a odškodnení.  Zamestnávatelia môžu odmietnuť zamestnanca aj  bez písomnej informácie (mimoriadne ukončenie) alebo s informáciou ( normálne ukončenie s informáciou)  pri ktorej je  odškodnenie znížené o 50 %.  Ak odškodnenie spôsobené ukončením zamestnania presiahne dvojmesačný zárobok, zamestnávateľ musí mlčky zaplatiť časť odškodnenia, ktoré sa vyrovná dvojmesačnému  zárobku v čase ukončenia. Zostávajúca suma je platená  v dvojmesačných splátkach. V prípade  trvalej pracovnej zmluvy alebo zamestnaneckej zmluvy je dôležité odôvodnené ukončenie  (článok  672 Občianskeho zákonníka).Zamestnaná osoba má práva ukončiť  zmluvu neurčitého trvania slobodne kedykoľvek a odísť dobrovoľne zo zamestnania. Avšak zamestnávateľa musí informovať o ukončení v rámci časového limitu, ktorý je uvedený v zákone. V prípade pracovnej  zmluvy alebo pevne stanoveného kontraktu, zamestnaná  osoba musí uviesť dôležitú a odôvodnenú príčinu na ukončenie (viď článok 672 Občianskeho zákonníka).

Hromadná nadbytočnosť alebo prepúšťanie v obchodnom alebo holdingovom zamestnávaní , ak sa týka viac ako 20 pracovníkov z dôvodov ktoré   nie sú individuálne ale týkajú sa finančného alebo technického nedostatku v obchode. Rovnaké ustanovenia  sa týkajú kalkulácie kompenzácií pri hromadnej nadbytočnosti.

Zákon nestanovuje  počet prepustených. Konečné číslo prepustených je  výsledkom vyjednávania. Zároveň, počet hromadne prepustených nezahŕňa  počet jednotlivcov prepustených z osobných dôvodov (nepriaznivé správanie, nedostatok,...) alebo dobrovoľné prepúšťanie. Zamestnávateľ musí potvrdiť elektronické upozornenie že zamestnanecká zmluva je ukončená prostredníctvom  informačného systému ERGANI  v rovnaký deň, či je

 kontrakt  na určitú alebo neurčitú dobu.

 3. 5  Špeciálne kategórie

Zamestnávaním osôb v špeciálnych kategóriách, napr. ľudí so zdravotným postihnutím, rodičov s početnou rodinou, atď. sa zaoberá Zákon č. 2643/98. 
Chránené osoby. Nasledujúce kategórie ľudí sú predmetom vyššie uvedeného zákona: 
A. Rodičia so 4 a viac deťmi, dieťa z mnohopočetnej rodiny, osamelý rodič s tromi neplnoletými deťmi. 
B. Osoby s minimálne 50% postihnutím, ktorých možnosti zamestnania sú obmedzené kvôli chronickým fyzickým, intelektuálnym alebo mentálnym podmienkam alebo obmedzeniam (osoby so špeciálnymi potrebami), pokiaľ preukážu evidenciu v Manpower Employment Organisation (OAED).
Ochrana je poskytnutá tiež osobám, ktoré majú postihnuté dieťa, súrodenca alebo manžela vo výške postihnutia 67% a viac kvôli vážnym mentálnym alebo fyzickým problémom.
C. Osoby, ktoré sa podieľali na Národnom odboji a ich deti. 
D. Osoby, ktoré sú zdravotne postihnuté, alebo boli zranené vo vojne, alebo počas služby v armáde alebo v bezpečnostných silách a ich deti, obete vojny a vojnoví invalidi a ich deti, osoby postihnuté v čase mieru a ich deti.

Aby bol dodržaný princíp rovnakého zaobchádzania s osobami s postihnutím, musí zamestnávateľ prijať opatrenia, aby sa takýto človek mohol uchádzať o prácu, vykonávať ju a napredovať, rovnako sa zúčastňovať školení za predpokladu, že tieto opatrenia nepredstavujú neprimeranú záťaž pre zamestnávateľa. Osoby so špeciálnymi potrebami sa môžu obrátiť na službu zriadenú Zákonom 2643, ktorú prevádzkuje OAED ako pomoc pri hľadaní zamestnania. Prepustenie tehotných a mladých matiek počas prvého roku od narodenia dieťaťa je zakázané. Nočnú prácu žien upravuje Medzinárodná konvencia práce č. 41 a 89.

3.6 Samostatná zárobková činnosť

Právnické spoločnosti  sú rozdelené do troch kategórií: osobné ( všeobecné partnerstvá, spoločnosti

s ručením obmedzeným, tiché partnerstvá), kapitálové (akciové spoločnosti) a zmiešané podniky (s ručením obmedzeným, súkromné spoločnosti).

Výlučné vlastníctvo, podnikateľ môže ale nemusí zamestnávať ľudí, je vlastníkom a zároveň manažérom

podniku. Preto, byť výlučným partnerom, ktorý je exkluzívne zodpovedný za rozhodnutia a operácie podniku a jeho záväzky v rozsahu jeho celého vlastníctva

Právnická osoba je vytvorená, ak sa dve alebo viac fyzických alebo právnických osôb spoja s cieľom dosiahnuť spoločný výsledok. Prínos partnerov do majetku spoločnosti môže byť rovnaký ale nerovný, závisí si to od  ustanovení  dohodnutých v spoločenskej zmluve

 Všeobecné partnerstvo:  hlavnou úlohou partnerstva je že každý partner ručí celým svojim majetkom za všetky  záväzky podniku, aj v prípade rozpadu podniku

Spoločnosť s ručením obmedzeným (anglická skartka - Ltd.):  hlavnou úlohou spoločnosti je že všeobecný partneri ručia svojim majetkom za záväzky spoločnosti a môžu menovať manažérov spoločnosti, Naopak, partneri s ručením ručia do výšky svojho vkladu

Tiché partnerstvo: je to spojenie dvoch alebo viacerých partnerov (právnické osoby alebo fyzické osoby),  jeden z nich je manažér spoločnosti a v jeho mene spoločnosť koná. Nazýva sa generálny partner, ostaných nazývame tichých partnerov a nepodieľajú sa na žiadny transakciách a nenesú zodpovednosť za dlhy spoločnosti.  Rozvoj spoločnosti je zabezpečený iba cez partnerov, ak generálny partner vstupuje do vzťahov v spoločnosti s inými a spravuje vlastný podnik

Kapitálová spoločnosť: Podnikový kapitál, viac než osobné prvky prevládajú  v kapitálových spoločnostiach alebo akciových spoločnostiach

Akciová spoločnosť: kapitál akciovej spoločnosti je rozdelený na rovnaké časti – podiely, akcie. Akcia je tiež  názov používaný pre certifikát ktorý začleňuje a  pomenováva každý z týchto častí kapitálu a osoba, ktorá vlastní túto časť kapitálu  sa volá akcionár. Každý akcionár ručí do celkovej výšky akcií ktoré vlastní a môže s nimi voľne disponovať.

Zmiešané spoločnosti: sú právne formy spoločností, ktoré si po požičiavajú vlastnosti zo spoločností fyzických osôb (všeobecné partnerstvo, spoločnosti s ručením obmedzeným) a z kapitálových spoločností (akciových spoločností) Osobné spoločnosti sa často transformujú do zmiešaných podnikov (s ručením obmedzeným, súkromné spoločnosti) a zmiešané spoločnosti sú často transformované do kapitálových spoločností (akciové spoločnosti), pričom sledujú obchodný cieľ.

Spoločnosť s ručením obmedzeným (anglická skratka - LLC):  kombinuje výhody všeobecného partnerstva a akciovej spoločnosti. Spoločnosť s ručením obmedzeným  sa používa pre menšiu škálu aktivít ako akciové spoločnosti, jej kapitál je rozdelený na akcie požadované rôznymi osobami, ktoré sú  exkluzívne a samostatne zodpovedné za akcie každého držiteľa.

Súkromná spoločnosť:  táto forma spoločnosti je niečo medzi  malým a veľkým podnikom, je podobná spoločnosti s ručením obmedzeným bez úpadku, v rámci usmernení EÚ o podnikových subjektoch.  Konkrétne, vlastnosti súkromnej spoločnosti sú   jej adaptabilnosť, použiteľnosť a flexibilita a  nie je nevyhnutný  kapitálový prah ktorý predstavuje  1 euro, ale skôr slobodu upravujúcu ustanovenia jej stanov (zákon č. 4072/2012).

Sociálny družstevný podnik -  toto je mestská spolupráca za sociálnym účelom v ktorej členovia zaoberajú komerčnými aktivitami a ručia obmedzene.   Sociálne družstevné podniky sú rozdelené do troch kategórií v závislosti od úlohy, ktorú plnia. Ide o tieto kategórie: integrácia, sociálna starostlivosť, kolektívnosť a produktivita.

Start-up – toto je organizácia dočasne sformovaná s cieľom rýchleho rozvoja použitím opakovaného

a rozširujúceho biznis modelu. Priemerný životný cyklus start-upu je zvyčajne jeden rok, najdlhšie dva roky, počas tohto obdobia podnik musí získať štruktúru a funkcie riadneho podniku. V podstate sa majitelia musia rozhodnúť, aký druh podnikania zvolia. Väčšina start-upov sa vyvinie do  podniku s ručením obmedzeným alebo súkromných spoločností, alebo sa môžu neskôr vyvinúť do iných foriem  podnikania.

Obchodné ustanovenia

Akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným (ktoré sú založené priamo a nie výsledok konverzie alebo transformácie) sú  ustanovené použitím  elektronickej aplikácie One-Stop-Shop  (OSS), ktorá je prístupná u certifikovaných notárov, ktorí operujú cez OSS

Všeobecné partnerstvá, spoločnosti s ručením obmedzeným a súkromné spoločnosti sú  ustanovené cez OSS elektronickú aplikáciu kompetentnej komory

Podniky ( akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným (Ltd.), všeobecné partnerstvá, spoločnosti s ručením obmedzeným (LLC.) musia získať relevantnú licenciu prostredníctvom  Všeobecného obchodného registra (General Commercial Registry – GEMI) a oddelenia kompetentnej komory pred tým, ako začnú podnikať, nemôžu byť ustanovené cez aplikáciu OSS

Všetky súkromné spoločnosti sú ustanovené cez OSS (bez ohľadu na to, či už dostali licenciu alebo nie)

Výlučné vlastníctvo je registrované vo Všeobecnom obchodnom registri GEMI) a  v relevantných komorách a jepotrebné získať obchodný zahajovací certifikát z  Verejného finančného úradu.

Potrebná ustanovujúca dokumentácia je stanovená pre každú formu podnikania v Spojenom vládnom rozhodnutí Κ1-802/23.3.2011, štátny vestník, séria II, č. 470, 2011.

Dávky v nezamestnanosti po ukončení podnikania

tým, ktorí  ukončia svoje podnikanie,  úrad práce OAED poskytne  dávky v nezamestnanosti za predpokladu, že nemajú dlhy  voči poisťovni a spĺňajú nasledujúce kritériá:

Boli poistení najmenej tri roky

Celkový osobný príjem za posledné dva roky nie je vyšší ako 20 000 Eur a celkový  príjem rodiny nie je vyšší ako 30 000 eur

Podnikateľská aktivita bola ukončená po 1. 1. 2012

príjemca neplatil  doplnkové poistenie ani nepodal žiadosť o dôchodok

príjemca nepostúpil svoju podnikateľskú činnosť na prvý alebo druhú osobu v rade vo svojom príbuzenstve

príjemca je trvalý rezidentom v Grécku

 Žiadosť o dávku vo výške 360 eur za mesiac musí byť potvrdená do troch mesiacov od zverejnenia vládneho rozhodnutia (s AMKA a AFM číslom). Dávka bude hradená od 3 do 9 mesiacov. Zákon 3419/2005 (Štátny vestník, séria I, No 297/06.12.2005)

 3.7 Odmeňovanie

Nový systém na určenie zákonnej minimálnej mzdy pre zamestnancov a pracovníkov bez skúseností vstúpil do platnosti 1.apríla 2013. Počas prvých mesiacov roku 2013 bol proces stanovenia zákonnej minimálnej mzdy/odmeny pre zamestnancov/pracovníkov na základe súkromno-právnych zmlúv v celej krajine riadený Radou ministrov, pričom brali na vedomie situáciu gréckej ekonomiky, trh práce (hlavne mieru nezamestnanosti a zamestnanosti) a konzultácie vlády so zástupcami sociálnych partnerov a ďalšími subjektmi. Od konca obdobia ekonomických úprav pridaných k zákonu 4046/2012 platia nasledovné zmeny :

·      Zamestnancom, ktorý majú viac než 25 rokov prináleží minimálna mzda 586,08€ a  pracovníkom starším ako 25 rokov odmena 26,18€

·          Zamestnancom, ktorý majú menej než 25 rokov prináleží minimálna mzda 510,95€ a pracovníkom mladším ako 25 rokov odmena 22,83€.

Zamestnanci sú zvyčajne platení mesačne, týždenne alebo denne. Zamestnávateľ zráža povinné poistenie (príspevky sociálneho zabezpečenia a daň z príjmu) pred vyplatením mzdy. Zamestnávateľ platí príspevky sociálneho zabezpečenia za zamestnanca do inštitúcie sociálneho zabezpečenia spolu s jeho príspevkom. Taktiež platí daňové zrážky zo mzdy daňovému úradu.

Zamestnávateľ si uchováva detailný mzdový list. Zamestnanec môže dostať  písomnú mesačnú výplatnú pásku, kde je uvedený jeho plat, výška príspevkov a zrážok.
Je bežnou praxou, že plat je určený v kolektívnych zmluvách. Zamestnávatelia väčšinou platia svojich pracovníkov lepšie ako sa vyžaduje podľa kolektívnych zmlúv, hlavne v prípade odborníkov so špecifickou špecializáciou, po ktorých je na trhu práce vysoký dopyt.
Kolektívne zmluvy sú komunikované zamestnávateľmi a odborovými zväzmi. Ministerstvo práce môže byť pri vyjednávaní. 
Kolektívne pracovné zmluvy dávajú každý rok základ minimálnym mzdám pre väčšinu povolaní. Príspevky týkajúce sa rodiny, dĺžka zamestnania a pracovných skúseností, príspevky týkajúce sa špecifických požiadaviek práce sú zohľadnené a pridané k základnému platu v kolektívnej zmluve, ktorá závisí od špecializácie zamestnanca a jeho vzdelania. Kolektívne zmluvy stanovujú platové úrovne týkajúce sa nadčasov a práce v soboty, nedele a  sviatky.

Veľa spoločností poskytuje zamestnancom plat formou odmien alebo iných platieb založených na výsledkoch, predovšetkým u manažérov alebo obchodníkov.
V prípade, že nastane riziko, že by podnik/spoločnosť vyhlásila bankrot v súvislosti s ekonomickou krízou, môže byť uzavretá pracovná dohoda stanovujúca nižšie platy zamestnancov.

Zamestnávatelia platia 13. plat na Vianoce, polovicu mesačného platu na Veľkú noc a polovicu mesačného platu v lete. V prípade choroby je odmeňovanie chránené systémom sociálneho zabezpečenia, alebo prostredníctvom kolektívnych zmlúv, alebo oboje.
Zamestnanci dostávajú plat zvyčajne na konci mesiaca. V niektorých organizáciách je plat vyplácaný v dvoch splátkach, a to 15. v mesiaci a na konci mesiaca. Pracovníci s dennou mzdou sú vyplácaní na konci mesiaca.

Platba je buď v hotovosti, alebo prevodom na účet.

3. 8 Pracovná doba

Bežný zákonný pracovný čas je 40 hodín týždenne. Maximálny denný čas je 10 hodín, systém nadčasov je fixný a odmeňovanie za nadčasy je obmedzené.
Ak je dohodnutý týždenný pracovný čas na 40 hodín, zamestnanec môže pracovať ďalších 5 hodín navyše pod zamestnávateľovým dohľadom. Tieto hodiny sa rátajú ako extra práca s platbou o 20% vyššou ako bežná hodinová sadzba a nepočítajú sa ako časť povoleného nadčasu.

Práca presahujúca 45 hodín týždenne sa počíta ako nadčas. Sadzba za zákonný nadčas do 120 hodín ročne je o 40% vyššia ako bežná sadzba a môže byť povolená až po špeciálnej autorizácii. Zákonný nadčas prevyšujúci 120 hodín je odmeňovaný 60% bežnej sadzby. Okrem toho, zamestnanec môže pracovať denne dve hodiny navyše v čase zvýšenej potreby práce a denne dve hodiny menej inokedy, alebo si vziať voľno prislúchajúce počtu hodín. Práca vykonávaná šiesty deň v týždni, v protiklade s päťdňovým pracovným systémom a bez ohľadu na stanovené sankcie, je odmeňovaná na 30% z čiastky denných miezd.


Týždenný pracovný čas nesmie presiahnuť 48 hodín v priemere, najviac počas 4 mesiacov, vrátane nadčasov. Pracovná doba na štyri mesiace alebo rok je ustanovená v podnikových dohodách alebo kolektívnych pracovných zmluvách medzi  zamestnávateľom a odborovou organizáciou alebo zamestnávateľom a zamestnaneckou radou, alebo medzi zamestnávateľom a združením fyzických osôb .

Ročná platená dovolenka a práceneschopnosť sa nepočítajú, alebo sú rátané do priemeru ako neutrálne. Podnikové a odvetvové kolektívne dohody môžu stanoviť iný systém pre usporiadanie pracovného času, v závislosti od špecifickosti odvetvia alebo podniku.
Minimálny čas na oddych počas 24hodinového času nesmie byť menej ako 12 nepretržitých hodín. Ak denný čas presiahne 6 hodín, prestávka musí byť minimálne 15 minút, počas ktorej musí byť pracovníkovi povolené opustiť svoju pracovnú pozíciu.

Zamestnanci majú nárok na nepretržitý oddych minimálne 24 hodín týždenne vrátane nedele, čo je pravidlom, v závislosti od pracovných podmienok jednotlivých druhov práce.

3. 9 Dovolenka (ročná dovolenka, rodičovská ...)

Druhy dovolenky, ktorú môže dostať zamestnanec sú nasledovné:

Bežná ročná dovolenka. Od nástupu do práce, počas práce, až kým pracovník neodpracuje

nepretržite 12 mesiacov, má nárok na percentuálnu časť ročnej platenej dovolenky, ktorá je pomernou časťou času, ktorý bol odpracovaný. Percento sa vypočítava na základe ročnej 24 dňovej dovolenky alebo ak pracovník pracuje podľa systému 5 dňového pracovného času, 20 pracovných dní s výnimkou tých dní, počas ktorých pracovník nepracoval z prevádzkových dôvodov. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť hore uvedenú časť ročnej dovolenky do konca kalendárneho roka, v ktorom bol zamestnanec prijatý. V druhom kalendárnom roku má zamestnanec nárok na bežnú pracovnú dovolenku v pomere k dĺžke jeho zamestnania. Dovolenka sa zvyšuje o jeden deň ročne až do 26 pracovných dní, alebo 22 pracovných dní, ak sa pracuje na báze 5-dňového týždňa. Mimoriadne môže byť dovolenka rozdelená do dvoch

období v priebehu kalendárneho roka, v prípade obzvlášť závažných okolností alebo mimoriadnej udalosti, ktorým podnik/spoločnosť čelí. V každom nasledujúcom kalendárnom roku má zamestnanec nárok na platenú dovolenku od 1. januára v roku, rovnako ako príspevok na dovolenku (polovica jedného platu).

- Rodičovská dovolenka (pre osoby s deťmi do 16 rokov a členov rodiny, ktorí sa o seba nemôžu postarať). Rodič, ktorého dieťa je malé do 2,5 roku si môže vziať opatrovateľské neplatené voľno do 3 mesiacov. 4-dňová platená rodičovská dovolenka je zabezpečená rodičom s deťmi do 16 rokov, aby im bolo umožnené navštíviť učiteľov detí a zistiť, ako sa deťom darí v škole.

- Dovolenka na zotavenie (po chorobe). Jej dĺžka závisí od dĺžky odpracovaného času u zamestnávateľa. Na polročnú dovolenku má zamestnanec nárok kvôli rôznym chorobám, ak zamestnanec pracoval 4 mesiace počas predchádzajúceho roku, na ročnú dovolenku kvôli tej istej chorobe, ak zamestnanec odpracoval 12 mesiacov za posledné 2 roky a 2 ročnú dovolenku, ak odpracoval 60 mesiacov za posledné roky.

- Študijná dovolenka: Osoba, ktorá má odpracovaný 1 rok a musí sa učiť na skúšku, má nárok na tzv. študijnú dovolenku.

- Materská dovolenka a dovolenka pre ženy pred pôrodom. Podľa národnej kolektívnej pracovnej dohody má žena nárok na 16 týždňov  platenej materskej dovolenky: 8 týždňov predchádzajúcich pôrodu a 8 týždňov po pôrode. Ak žena nevyužije celú dovolenku pred pôrodom, môže si ju vybrať po pôrode.

- Dovolenka na kojenie - dva roky po pôrode môžu kojace matky prísť do práce o hodinu neskôr a o hodinu skôr z práce odísť, alebo si vziať hodinu prestávky.

Zamestnávatelia nesmú žiadať svojich zamestnancov aby akceptovali finančnú odmenu namiesto dovolenky (okrem prípadov, ak bol zamestnanec prepustený alebo odstúpil).

Oficiálne sviatky:

Nový rok

6. január, Zjavenie Pána

Fašiangový pondelok

25. marec, Zvestovanie Panny Márie/Národný deň

Veľký piatok, Ortodoxná Veľká noc

Veľkonočný Pondelok

1. máj, Deň pracujúcich

15. august, Nanebovzatie Panny Márie

28. október, Národný deň

Prvý sviatok vianočný

Druhý sviatok vianočný

3. 10  Ukončenie pracovného pomeru

Ukončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Zamestnávateľ môže ukončiť pracovný pomer pred dobou jeho skončenia len na základe "dôležitých príčin", ako napr. neplnenie si pracovných povinností na pracovisku, bankrotu alebo obmedzenia aktivít spoločnosti, opakovanej absencie na strane zamestnanca a pod.  Vo všetkých prípadoch je potrebné oznámenie o výpovedi pred ukončením zamestnania, pokiaľ ešte neuplynula doba ukončenia zamestnania. Avšak aj v takom prípade je zamestnávateľ povinný informovať zamestnanca, že jeho zmluva nebude predĺžená.  Ak je výpoveď z dôvodu "dôležitých príčin", zamestnávateľ nie je povinný platiť kompenzáciu.  Aj keď je zmysel "dôležitých príčin" legálny, je potrebné kontrolovať dôsledky na odvolacom súde. Ak "dôležité príčiny" nie sú pravé, výpoveď nie je platná a musia byť uhradené všetky kompenzácie.

Ukončenie pracovného pomeru na dobu neurčitú

a) Bežná výpoveď 
- Výpoveď a predbežné písomné oznámenie osoby, ktorá je prepustená, sú typické pre tento typ výpovede. 
- Písomné oznámenie musí byť podpísané zamestnávateľom, alebo splnomocnenou osobou a musí byť doručené zamestnancovi najmenej jeden mesiac a nie skôr ako 4 mesiace pred ukončením zamestnania (záleží na celkovej dobe zamestnania). Ústna výpoveď nie je legálna a ani platná. 
- V prípade obvyklej výpovede, každý pracovný vzťah končí po vyššie uvedenej lehote, v rámci ktorej musí byť doručená výpoveď.

b) Mimoriadna výpoveď
- V tomto prípade výpovedná lehota začína dňom doručenia výpovede alebo dňom uvedeným vo výpovedi. 

- V každom prípade musí zamestnávateľ potvrdiť elektronickou  notifikáciou, že zamestnanecká zmluva bola ukončená v ten istý deň cez informačný systém ERGANI (databáza Ministerstva práce Grécka, ktorá sleduje tok zamestnanosti v Grécku), bez ohľadu na to či bol kontrakt  na určitú alebo neurčitú dobu a či bol ukončený  riadne alebo mimoriadne.

- Zamestnávateľ musí zaplatiť prepustenej osobe kompenzáciu, ktorej výška závisí od  dĺžky zamestnania a mzdy za posledný mesiac ak  príčiny pre prepustenie sú alebo boli legálne preukázané ako “vynútené”

- V prípade bežnej výpovede a jej oznámenia včas ( písomné oznámenie), zamestnávateľ platí len polovicu zo stanovenej kompenzácie.

- Ak prepustená osoba pracovala  pre zamestnávateľa 2 mesiace až jeden rok, zamestnávateľ ho môže prepustiť okamžite a zaplatiť mu  kompenzáciu za jeden mesiac alebo mu prepustenie môže oznámiť a zaplatiť mu za mzdu za polovicu mesiaca.

- Výška kompenzácie sa určuje pomerne ak pracovník  pre zamestnávateľa pracuje dlhšiu dobu.

c) Hromadná výpoveď

Hromadná výpoveď je definovaná ako prepúšťanie vykonané v spoločnostiach, ktoré zamestnávajú minimálne 20 pracovníkov a príčina prepustenia sa netýka jednotlivcov ale iných finančných či technických nedostatkov spoločnosti. Rovnaké ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na výpočet náhrady sa vzťahujú aj na hromadné prepúšťanie.

V prípade že ide o hromadné výpovede existujú zákonom stanovené limity, na každý kalendárny mesiac, ktoré musia byť prekročené:

- 6 zamestnancov pre spoločnosti s 20 -  150 zamestnancami

- 5% zamestnancov a zároveň viac ako 30 pre spoločnosti s viac ako 150 zamestnancami. Počet zamestnancov zahŕňa celkový počet pracovníkov v centrále aj pobočkách spoločnosti.

Je dôležité poznamenať, že zákon v prípade hromadnej výpovede nestanovuje limit pre počet výpovedí. Celkový počet výpovedí je výhradne výsledkom rokovaní.

Ukončenie pracovného pomeru zamestnancom

Výpoveď zamestnanca môže byť písomná alebo ústna. Zamestnanec musí informovať o tejto skutočnosti zamestnávateľa najneskôr  3 mesiace pre ukončením  zmluvy. Zamestnávateľ nie je povinný vyplatiť kompenzáciu, ak je výpoveď zo strany zamestnanca a ten nemá nárok na podporu v nezamestnanosti od OAED (nakoľko tu nie je predchádzajúce oznámenie o výpovedi zo strany zamestnávateľa, čo je základnou podmienkou na pridelenie podpory v nezamestnanosti).

Druhy dôchodkov

- Plný starobný dôchodok. Je vyplácaný, ak bola osoba 10 000 dní poistená a dosiahla vek 63 rokov. Ak je osoba poistená 10 800 dní, má nárok na dôchodok už vo veku 58 rokov. Vyššie uvedené zmeny sú platné od roku 2012. Muži vo veku 65 rokov a ženy vo veku 62 rokov majú nárok na dôchodok ak sú poistení najmenej 4 500 dní. 
- Znížený starobný dôchodok. Ak je osoba poistená 10 500 dní, má nárok na znížený dôchodok už vo veku 54 rokov. 
- Dôchodok v prípade smrti poistenej osoby. Na tento druh dôchodku má nárok partner/ka a deti poistenej osoby. 
- Invalidný dôchodok. Je vyplácaný poistenej osobe, ktorá má posudok od posudkovej komisie Inštitútu sociálneho poistenia (http://www.ika.gr) že je určitým spôsobom hendikepovaná (50% a viac). Osoba musí byť poistená v rámci IKA-ETAM určitý čas, v závislosti od veku.

 3. 11 Zastupovanie pracovníkov

Grécka konfederácia zväzov (GSEE - http://www.gsee.gr) reprezentuje súkromný sektor zamestnancov vo verejnom sektore, ktorí majú zmluvu na dobu určitú. Má okolo 2 300 asociácií, 53 federácií a 66 pracovných centier, v ktorých má členstvo 545 000 pracovníkov. Odbory, ktoré sú súčasťou GSEE, pokrývajú konkrétne odvetvia alebo druhy priemyslu.
Odborové zväzy majú 3-úrovňovú hierarchickú štruktúru.
- Prvostupňové odbory sú zložené hlavne z asociácií. Združenia môžu byť vytvorené na miestnej alebo celoštátnej úrovni, pracovníkmi jedného podniku alebo pracovníkmi v rovnakom zamestnaní. Niekoľko združení sa skladá z pracovníkov z rovnakého hospodárskeho odvetvia, a to bez ohľadu na podniky, ktoré poskytujú pracovníkom zamestnanie.
- Druhostupňové odbory sú zložené z pracovných centier a federácií. Pracovné centrá sú formované z niekoľkých asociácií v rovnakom regióne nezávisle od sektora alebo povolania.  Federácie sú formované z asociácií v rovnakom sektore, rovnakom povolaní na miestnej alebo národnej úrovni. 
- Jedine GSEE je trojstupňovým zväzom v rámci Grécka. Poskytuje pracovníkom právne rady

týkajúce sa  kolektívneho vyjednávania a môže sa tiež objaviť na súde ako podpora kolektívom alebo jednotlivcom.  GSEE zastupuje zamestnancov na správnom úrade DYA – Verejné služby zamestnanosti.

Národné asociácie môžu uzavrieť kolektívne zmluvy. Asociácie jedného podniku môžu uzavrieť špeciálne kolektívne zmluvy. Národné kolektívne zmluvy uzatvárajú konfederácie. 
GSEE koordinuje aktivity pobočiek a reprezentuje dynamiku odborových zväzov v jednaniach so zamestnávateľskými organizáciami a vládou na medzinárodnej úrovni. Je členom Európskej konfederácie odborových zväzov (ΕΣΣ/ETUC).

Členstvo v odbore je dobrovoľné.  Ak sa chcete pridať do odborov je potrebné sa zaregistrovať. Prevažne veľké podniky a závody  majú veľa členov odborov.

Najvyššia správa odborových zväzov štátnych zamestnancov (ADEDY) reprezentuje zamestnancov verejného sektora na národnej úrovni. Celogrécka konfederácia odborových zväzov poľnohospodárskych družstiev (PASEGES) reprezentuje farmárov a poľnohospodárske družstvá.

3.12 Pracovné spory - štrajky

Inštitúcia štátneho dohľadu zodpovedná za monitorovanie a aplikáciu pracovných zákonov a pravidiel je  Pracovný  inšpektorát Ministerstva práce, sociálneho poistenia sociálnej solidarity (http://www.ypakp.gr ).  V prípade sporu a s cieľom vyhnúť sa súdu, Pracovný inšpektorát pôsobí ako arbiter medzi pracovníkmi a zamestnancami.

Pracovné spory – individuálne spory

Platná grécka legislatíva je zákon č. 2224/94, ktorá upravuje záležitosti vzťahujúce sa na pracovné a individuálne spory. Zákon taktiež upravuje nové prípady týkajúce sa pracovného práva, kolektívne, pracovné zmluvy, ochranu materstva, ochranu a hygienu na pracovisku, zamestnanecké rady atď

Odbory sú v Grécku silné organizácie, najmä vo verejnom sektore. Ak majú zamestnanci problémy so svojim zamestnávateľom, môžu sa skontaktovať so svojimi odbormi, ktoré im budú vedieť pomôcť a poskytnúť právne rady.

Grécke súdy majú právomoc vo všetkých prípadoch kde zamestnanec, vzhľadom na Bruselskú konvenciu, žije alebo pracuje v Grécku na základe zamestnaneckej zmluvy. Grécky súd má taktiež právomoc v prípadoch pracovných zmlúv uzatvorených v zahraničí, ak má zamestnávateľ ekonomický záujem v Grécku alebo  bola zmluva podpísaná na gréckom teritóriu.

Regulácia ohlásených štrajkov

Grécka ústava zahŕňa právo na prácu, rovnako ako aj právo na štrajk, pokiaľ je štrajk zákonne vyhlásený odborovým zväzom. Podľa Zákona č. 2224/94, osoby, ktoré nie sú v odboroch, sa môžu tiež zúčastniť štrajku.  Štrajk je zvolávaný odborovou správnou radou.
Odborový zväz je povinný dať zamestnávateľovi oznámenie o štrajku najmenej 24 hodín pred jeho začiatkom. V niektorých prípadoch (doprava, elektrárne, zdravotníctvo, verejná bezpečnosť a pod.), kde sa zabezpečuje fungovanie verejných služieb, sa vyskytujú určité obmedzenia. 
Zamestnávatelia nesmú počas štrajku prepustiť zamestnancov. Podporné štrajky sú v Grécku povolené. Nedávno Najvyšší súd (Areios Pagos) rozhodol, že účasť zamestnancov na nelegálnom štrajku bude viesť k prepusteniu. Štrajky sú zriedkavé v súkromnom sektore, pretože zamestnávatelia a zamestnanci sa snažia dosiahnuť dohodu. Štrajky zvolané odbormi zvyčajne zahŕňajú malé percento pracovníkov, čo sa líš v závislosti od veľkosti podniku. Ak zamestnávateľ neplatí zamestnancov, títo majú právo prerušiť prácu, pokiaľ nebudú zaplatení. Zamestnávateľ má právo uzavrieť prevádzku, ak štrajk ohrozuje fungovanie podniku.

3. 13  Odborná príprava

Celoživotné vzdelávanie (Európska komisia, Vzdelávanie a kultúra) - http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm

ETF - Európska nadácia pre odborné vzdelávanie - http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/home

CEDEFOP - Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania - http://www.cedefop.europa.eu/EN/

Program „Leonardo da Vinci“ - http://eacea.ec.europa.eu/LLP/leonardo/leonardo_da_vinci_      Odborné vzdelávanie a príprava zahŕňa praktické činnosti a kurzy súvisiace so špecifickým zamestnaním alebo povolaním a jeho cieľom je príprava účastníkov vzdelávania na budúcu kariéru. Odborná príprava znamená pre mnohých nevyhnutnú cestu k dosiahnutiu profesionálneho uznania a k zlepšeniu vyhliadok na získanie dobrého pracovného miesta.

Iniciatívy EÚ na podporu v oblasti odbornej prípravy

Na podporu prístupu založenom na spolupráci k rozvoju systému odbornej prípravy v Európe využíva EÚ rôzne nástroje a iniciatívy, mnohé z nich tvoria súčasť programu celoživotného vzdelávania.

Celoživotné vzdelávanie je proces, ktorý zahŕňa všetky formy vzdelávania a trvá od predškolského veku až po obdobie po odchode do dôchodku. Jeho úlohou je umožniť ľuďom rozvíjať a udržiavať kľúčové kompetencie počas celého života, ako aj posilniť ich mobilitu medzi jednotlivými zamestnaniami, regiónmi a krajinami. 

Možnosti financovania zahŕňajú množstvo aktivít vrátane výmenných pobytov, študijných stáží a vytvárania sietí. K dispozícii je množstvo rôznych projektov pre študentov, ich školiteľov a učiteľov.

Kľúčové čiastkové programy:

Erasmus. Erasmus je považovaný za vlajkovú loď EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Každoročne program Erasmus umožňuje približne 200 000 študentom študovať a pracovať v zahraničí. Okrem toho sa v rámci neho financuje spolupráca medzi európskymi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania.

Leonardo da Vinci. Okrem pomoci jednotlivcom pri získavaní nových zručností sa tento program zameriava aj na pomoc organizáciám z oblasti odborného vzdelávania a prípravy pri spolupráci s partnermi z EÚ, vďaka ktorej si môžu vymieňať najlepšie postupy. V rámci programu Leonardo da Vinci sa financuje množstvo rôznych praktických projektov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, v rámci ktorých umožňuje jednotlivcom odbornú prípravu v zahraničí prostredníctvom rozsiahlych iniciatív, ktoré posilňujú spoluprácu a vytváranie sietí po celej Európe.

Grundtvig. Program Grundtvig sa zameriava na podporu potrieb v oblasti vyučovania a vzdelávania pre tých, ktorí navštevujú kurzy pre vzdelávanie dospelých. Program sa zameriava na formálne, neformálne a neformálne vzdelávanie.

Organizácie EÚ na podporu odborného vzdelávania

Na zlepšenie spolupráce a výmeny najlepších postupov zriadila EÚ tieto dve agentúry:

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP), ktoré bolo založené v roku 1975 na podporu a rozvoj odborného vzdelávania a prípravy v Európe. Sídli v gréckom Solúne a vykonáva výskum a analýzy týkajúce sa odbornej prípravy a šíri svoje odborné znalosti medzi európskych partnerov, ako sú univerzity, výskumné inštitúcie a vzdelávacie zariadenia.

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) bola založená v roku 1995 a úzko spolupracuje s CEDEFOP. Jej poslaním je podporovať partnerské krajiny mimo EÚ v modernizácii a rozvoji ich systémov odborného vzdelávania.

Užitočné linky

en.phpProgram  „Grundtvig“ - http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/grundtvig_en.htm

Odborné vzdelávanie a príprava - http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/vet_en.htm

Program Erasmus - http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm

4. Životné podmienky

4. 1 Prehľad životných podmienok v Európe

Kvalita života – hlavná priorita programu sociálnej politiky EÚ

Priaznivé životné podmienky závisia od viacerých faktorov, ako je kvalitná zdravotná starostlivosť, možnosti vzdelávania a odbornej prípravy, kvalitná dopravná infraštruktúra a množstvo iných faktorov, ktoré priamo ovplyvňujú každodenný život a prácu občanov. Cieľom EÚ je zlepšovať kvalitu života vo všetkých členských štátoch a zohľadňovať výzvy, ktorým čelí súčasná Európa, akými sú sociálne vylúčenie a starnutie populácie.

Zamestnanosť v Európe

Kľúčovou prioritou EÚ je zlepšovanie pracovných príležitostí v Európe. EÚ a členské štáty prijali európsku stratégiu zamestnanosti, ktorej cieľom je vytvorenie väčšieho počtu a lepších pracovných miest, boj s nezamestnanosťou a zvýšenie mobility. Európska stratégia zamestnanosti poskytuje rámec pre koordináciu politík zamestnanosti jednotlivých členských štátov a výmenu informácií.

Zlepšovanie perspektívy každého Európana v oblasti zamestnania je takisto ústredným bodom desaťročnej stratégie EÚ pre hospodársky rast - Európa 2020, ktorá má počas nasledujúceho desaťročia zabezpečiť hospodársky rast. Základným cieľom je do konca desaťročia zaistiť 75% mieru zamestnanosti občanov EÚ vo veku 20 – 64 rokov.

Zdravie a zdravotná starostlivosť v Európskej únii

Zdravie a dostupnosť vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti sú dôležitými prioritami všetkých Európanov. Väčšina občanov očakáva rýchly a jednoduchý prístup k zdravotnej starostlivosti aj pri cestovaní v rámci EÚ. 

Politiky EÚ v oblasti zdravia reagujú na tieto potreby. Európska komisia vytvorila koordinovaný prístup k politike v oblasti zdravia a zaviedla do praxe sériu iniciatív, ktoré dopĺňajú aktivity vnútroštátnych verejných orgánov. Spoločné postupy a ciele EÚ sú zakotvené v programoch a stratégiách EÚ v oblasti zdravia. 

Aktuálny program verejného zdravia EÚ na roky 2008 až 2013 má tri základné ciele:

zlepšiť ochranu zdravia občanov;

podporovať zdravie a zmierňovať nerovnosti v oblasti zdravia;

získavať a šíriť informácie a poznatky o zdraví.

Vzdelávanie a odborná príprava v EÚ

Členské štáty majú na starosti vlastné systémy vzdelávania a odbornej prípravy. EÚ však pridáva hodnotu koordinovaním aktivít, ktoré môžu pomôcť naplneniu spoločných cieľov a poskytnúť občanom EÚ väčšie možnosti na celoživotné vzdelávanie a odbornú prípravu.

Na účely realizácie tohto cieľa spolupracuje EÚ s vnútroštátnymi orgánmi a zúčastnenými stranami v oblasti vzdelávania v záujme zlepšovania politík a výmeny najlepších postupov. Okrem toho EÚ riadi celý rad programov financovania v oblasti vzdelávania odbornej prípravy.

Schengenský priestor

Schengenský priestor vznikol v marci 1995. Zrušil hraničné kontroly v rámci územia signatárskych štátov a vytvoril jednotnú vonkajšiu hranicu, na ktorej musia prebiehať kontroly podľa spoločných pravidiel. 

Do roku 2012 podpísalo Schengenskú dohodu 25 európskych krajín. Z nich 22 patrí k členským štátom EÚ:
Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko.
Okrem nich patria do schengenského priestoru aj Island, Nórsko a Švajčiarsko. Do schengenského priestoru nepatrí Spojené kráľovstvo a Írsko.

Doprava v EÚ

Dopravná politika EÚ sa sústreďuje na odstránenie prekážok medzi členskými štátmi, čo umožňuje rýchlejší a lacnejších pohyb občanov a tovarov cez hranice. Cieľom je poskytnúť čisté, bezpečné a efektívne cestovanie v rámci Európy a zároveň posilniť vnútorný trh pre voľný pohyb tovarov a osôb. EÚ je tiež zástancom práv cestujúcich.

Letecká doprava a práva cestujúcich

Vytvorenie jednotného európskeho trhu v leteckej doprave znamenalo pre cestujúcich zníženie cestovných nákladov a väčší výber prepravcov a služieb. EÚ vytvorila aj súbor práv na spravodlivé zaobchádzanie s cestujúcimi.

V prípade problémov s letmi, ktoré odchádzajú z krajiny EÚ alebo prichádzajú do krajiny EÚ, a sú realizované prepravcom zaregistrovaným v EÚ (alebo na Islande, v Nórsku alebo vo Švajčiarsku) cestujúci disponujú súborom práv stanovených EÚ a môžu mať nárok na náhradu výdavkov alebo odškodnenie.

V prípade odoprenia nástupu do lietadla, veľkého meškania letu (viac ako 5 hodín), zrušenia letu alebo nadmerných rezervácií má cestujúci právo na výber medzi presmerovaním do miesta konečného určenia a vrátením sumy letenky. V prípade výberu vrátenia sumy letenky sa cestujúci vzdáva práva na ďalšie cestovanie, pomoc alebo presmerovanie zabezpečené leteckou spoločnosťou.

Letecká spoločnosť je povinná vždy informovať cestujúcich o ich právach a o dôvode odoprenia nástupu do lietadla, zrušenia letu alebo veľkého meškania (viac ako 2 hodiny). V závislosti od vzdialenosti a dĺžky meškania má cestujúci nárok na občerstvenie, stravu, komunikáciu (napr. bezplatný telefonický hovor) a ubytovanie cez noc.

V závislosti od dĺžky letu má cestujúci v prípade odoprenia nástupu do lietadla, zrušenia letu alebo v prípade príletu do miesta konečného určenia s meškaním viac ako 3 hodiny nárok na náhradu vo výške od 250 do 600 EUR.

Práva cestujúcich v železničnej doprave

Pri kúpe lístka na vlak vám nesmú naúčtovať vyššiu cenu z dôvodu vašej štátnej príslušnosti alebo miesta, kde si lístok kupujete.

Vaše práva cestujúceho v železničnej doprave sa vo všeobecnosti uplatňujú na všetky cesty a služby železničnej prepravy v rámci .

Bez ohľadu na to, či váš vlak mešká alebo bol zrušený, máte počas čakania nárok na primerané informácie o situácii.

Ak vám železničná spoločnosť oznámi, že do cieľovej stanice dorazíte s minimálne hodinovým meškaním, máte nárok na:

zrušenie cesty a okamžité vrátenie ceny lístka (v niektorých prípadoch plnej ceny, v iných len časti za cestu, ktorá sa neuskutočnila).

Takisto vám môže vzniknúť nárok na spiatočnú prepravu do východiskovej stanice, ak cesta už nespĺňa účel vo vzťahu k vášmu pôvodnému plánu cesty, alebo

na prepravu do vašej cieľovej stanice pri najbližšej príležitosti (alebo v neskoršom termíne podľa vášho výberu) za porovnateľných prepravných podmienok. Náhradná preprava sa poskytuje aj v prípadoch, keď vlak nemôže pokračovať v ceste a dôjde k zastaveniu dopravy;

na jedlo a občerstvenie (primerané k dĺžke čakania);

na ubytovanie – ak môžete v ceste pokračovať až na nasledujúci deň.

Ak sa rozhodnete pokračovať v ceste podľa pôvodného plánu alebo využijete náhradnú prepravu do vašej cieľovej stanice, môžete mať nárok na náhradu vo výške:

25 % z ceny lístka, ak meškanie trvalo 1 až 2 hodiny;

50 % z ceny lístka, ak meškanie trvalo viac ako 2 hodiny.

Na náhradu vám nevzniká nárok, ak:

ste informácie o meškaní mali pred tým, ako ste si kúpili cestovný lístok;

Ak sa domnievate, že vaše práva neboli rešpektované, môžete podať sťažnosť železničnej spoločnosti, ktorá vám musí odpovedať do 1 mesiaca.

Strata alebo poškodenie cestovnej batožiny

V prípade straty alebo poškodenia vašej cestovnej batožiny počas prepravy máte nárok na náhradu okrem prípadov, ak batožina nedostatočne chránila obsah, ak išlo o predmety, ktoré sú vylúčené z prepravy ako cestovná batožina alebo ak stratu či poškodenie zapríčinila osobitná povaha batožiny.

Výška náhrady

Ak hodnotu stratených predmetov dokážete preukázať, máte nárok na náhradu do výšky 1 330 EUR za každú cestovnú batožinu.

Ak hodnotu stratených predmetov neviete preukázať, nárok na náhradu predstavuje 330 EUR za každú cestovnú batožinu.

Ak dôjde k usmrteniu alebo zraneniu v dôsledku vlakového nešťastia, vznikne vám (alebo vašim pozostalým) nárok na náhradu do výšky 1 500 EUR za stratu alebo poškodenie príručnej batožiny, bez ohľadu na to, či bola zapísaná ako cestovná batožina alebo nie.

Zranenie a usmrtenie

Ak dôjde k usmrteniu alebo zraneniu v dôsledku vlakového nešťastia, zaplatí vám (alebo vašim pozostalým) železničný podnik najneskôr do 15 dní po určení totožnosti fyzickej osoby, ktorá má nárok na náhradu škody, zálohové platby vo výške, ktorá je potrebná na uspokojenie bezprostredných finančných potrieb.

V prípade usmrtenia je výška zálohových platieb najmenej 21 000 EUR na osobu.

4. 2 Politický, administratívny a právny systém

Grécko je prezidentská  parlamentná republika. 
Hlavou štátu je prezident - ktorého oblasť aktivít definuje systém ako prezidentskú demokraciu. Prezident je volený Parlamentom na obdobie 5 rokov. Súčasný prezident je  Prokopis Pavlopoulos
Legislatívnu moc vykonáva Parlament, ktorý je zložený z 300 reprezentantov, títo sú volení ľudom na obdobie 4 rokov vo všeobecných priamych voľbách  tajným hlasovaním. Parlament plní kontrolnú funkciu voči vláde. Volí prezidenta a hlasuje o dôvere vlády podľa princípov parlamentnej demokracie. 
Výkonnú moc má vláda. Premiérom  je  Aleksis Tsipras, ktorého vláda je podporovaná dvomi  politickými stranami (Syriza a ANEL). 

V posledných voľbách boli zvolení reprezentanti celkovo z 8 strán: Syriza, Nová demokracia, Zlatý  svit, Demokratická aliancia (PASOK-DIMAR), Komunistická strana Grécka, Potami a Zväz centristov. Súčasné grécke administratívne členenie bolo predstavené v Kallikratisovom pláne a platí od 1. Januára 2011. 

Grécko je rozdelené do siedmych decentralizovaných správ, 13 regiónov a 325 obcí.

Regióny a obce sú samostatné právne jednotky, ktorých primátori a regionálni guvernéri sú volení všeobecným volebným právom  registrovanými voličmi každých päť rokov.


Primátori a prefekti sú volení priamo ľuďmi každých 5 rokov. Na právny systém Grécka dohliada Ministerstvo spravodlivosti.
Súdna moc je nezávislá a vykonávajú ju sudcovia, ktorí majú funkčnú a osobnú autonómiu. Najvyššie súdy sú Areios Pagos, Štátna rada a Dvor audítorov. Článok 100 v ústave poskytuje pre riadenie najvyššieho osobitného súdu zvláštne právomoci, okrem iného platnosť parlamentných volieb, rozhoduje o odvolaní člena parlamentu z úradu a rieši konflikty medzi gréckymi trojstupňovými súdmi. Grécko nemá trest smrti.
Občan je na súde obhajovaný právnikom podľa svojho výberu. Ak si nevyberie právnika sám, je mu pridelený súdom. Ministerstvo ochrany občanov riadi políciu, požiarny zbor, a Národnú informačnú službu (EYP) a je zodpovedné za:

Zabezpečenie a správu verejného poriadku

Ochrana verejnej a národnej bezpečnosti

Požiarna ochrana, hasenie lesných požiarov a bezpečnosť na vidieku

Civilná obrana

Podieľanie sa na zabezpečovaní národnej obrany v spolupráci s ozbrojenými zložkami.

Trh práce je v pôsobnosti Ministerstva zamestnania a sociálneho poistenia. Služby zamestnanosti - Manpower Employment Organisation (OAED) majú hlavnú úlohu v uplatňovaní vládnej politiky zamestnanosti a dbajú na  potreby občanov na miestnej úrovni. Ako organizácia verejných služieb zamestnanosti, OAED má pobočky po celom Grécku a poskytuje služby ohľadom zamestnania, príspevkov v nezamestnanosti, bývania a odborného vzdelávania.

4. 3 Príjmy a dane

V Grécku je príjem fyzickej osoby zo zamestnania, penzie alebo podnikania predmetom dane. Je potrebné získať daňové registračné číslo (AFM) na príslušnom daňovom úrade.

Daňová škála je kalkulovaná zo zdaniteľného príjmu zarobeného po 1. Januári 2016 nasledovne:

22 % príjmu do 20 000 eur

29 % z príjmu od 20 001 do 30 000 eur

37 % z príjmu 30 001 až do 40 000 eur

Príjem vyšší ako 40 001 je zdaňovaný 45 %

Zníženie vyššie uvedenej dane  kalkulované na základe počtu závislých detí platí ak zdaniteľný príjem daňovníka nepresiahne 20 000 eur.  Takýto výpočet  dane  neplatí pri podnikateľských aktivitách.

Príjem oslobodený od dane (mzdy a dôchodky) je pri sume 8 636,36 eur bez závislých detí, 8 864 eur s jedným závislým dieťaťom, 8 090 eur s dvomi závislými deťmi a 9 545,45 s tromi alebo viacerými závislými deťmi. Sadzba dane 22 – 45 % sa uplatňuje na príjem z nehnuteľnosti. Profesionálni poľnohospodári sú oslobodení od dane  ak je ich príjem od 8 636 eur – 9 545 eur. Príjem z výlučného vlastníctva je predmetom daňovej sadzby 22 % zo sumy nepresahujúcej 20 000 eur a daňová sadzba 29 – 45 %  platí pre ročný príjem nad 20 000 eur.

Navyše, zvláštne solidárne príspevky sú vyrubené na príjem fyzickej osoby ktorý je vyšší ako 12 000 eur. 

Výdavky vynaložené na zdravotné návštevy nemocničnej starostlivosti v Grécku  a mimo Grécka, zdravotné a poistné náklady umožňujú zníženie dane z príjmu o 10 % za predpokladu že počas daňového roka tieto výdavky prekročia 100 Eur a  celková suma darov nepresahuje 5% zdaniteľného príjmu.

Zdaniteľné osoby ktoré nie sú v Grécku rezidentmi pre daňové účely, nemajú nárok na daňové úľavy, okrem prípadov, keď je ich daňové bydlisko v inom členskom štáte EÚ alebo EHP a)  najmenej 90 % ich príjmu  je  zarobeného v Grécku a b) musia dokázať, že ich zdaniteľný príjem je taký nízky že  majú nárok na  oslobodenie od daní podľa daňových zákonov krajiny,  kde sú rezidenti.

Príjem z nehnuteľnosti  v roku 2016 je predmetom daňovej sadzby   15 % zdaniteľného príjmu až do 12 000 eur, 35 % z príjmu od 12 001 do 35 000 eur  a 45 % z príjmu  35 001 eur.  Vlastníci domu platia  jednotnú daň z vlastníctva domu (ENFIA) založenú na reálnej hodnote nehnuteľnosti.

Popri dani z príjmu a z nehnuteľnosti existujú aj nepriame dane. Daň z pridanej hodnoty je vo výške 24 % a platí pre väčšinu služieb a tovarov. Avšak niektoré výrobky a služby, ako napr. lieky a ubytovanie v hoteli sú zdaňované zníženou sadzbou 13 % a 6 %.

Spotrebná daň je vyberaná za vykurovacie oleje a od majiteľov áut je vyberaná cirkulačná daň, ktorej výška závisí od  veku a objemu  motora vozidla.

Platcovia dane platia  mestské dane  vo forme poplatkov vyberaných od  obcí na čistenie komunálnych častí, svietenie, za  komunálny odpad a jeho likvidáciu.

Ročný zárobok osôb v súkromnom sektore (ktorý poskytuje 12 mesačných platov, vianočný bonus, veľkonočný bonus a letnú dovolenku) je  taktiež predmetom zdaňovania a patrí k vrcholu dane z príjmu, konkrétne zdaňovanie zdravotného poistenia, poistenia starobného dôchodku a poistenia v nezamestnanosti.

Podľa nariadení EÚ,  ľudia, ktorí pracovali vo dvoch alebo viacerých krajinách EÚ môžu  svoje odvedené príspevky platené v rôznych krajinách spojiť a získať tak nárok na štátny dôchodok.  Pre viac informácií je potrebné  kontaktovať Ministerstvo sociálneho zabezpečenia a poskytovateľa poistného v krajine, kde občan žije a v krajine, kde naposledy pracoval.

4. 4 Životné náklady

Náklady na život v závislosti od príjmu sú v Grécku vysoké. Krajina na 31. mieste na svete vo výške spotrebiteľských cien.  27. miesto na svete obsadilo Grécko vo výške cien.   Relatívne nízke sú ceny ubytovania, keď Grécko obsadilo 88. miesto.  V porovnaní nákupnej sily obyvateľstva je Grécko 51. mieste.

Náklady na život sú vyššie  v mestských častiach a v turistických oblastiach. V oblastiach, ktoré nenavštevujú turisti sú náklady na život nižšie, pretože sú k dispozícií miestne poľnohospodárske výrobky, nižšie náklady na ubytovanie a cestovanie.

Príklady výšky cien:

Základné náklady ( elektrika, kúrenie, voda, mestská daň) za apartmán veľký 85 m² 152 eur

Paušálne poplatky na mobil za minútu 0,27 eur

Mesačné náklady na pripojenie internetu 19,43 eur

Cestovné lístky na verejnú dopravu 1,40 eur

Štartovací poplatok za taxi 3,40 eur + 0,80 eur za kilometer

Bezolovnatý benzín 1,50 eur

Krabička importovaných cigariet 4 eurá

Fľaša vody (500 ml) z kiosku 0,5 eur

Fľaša mlieka (1 liter) zo supermarketu 1,05 eur

Fľaša vína (750 ml) zo supermarketu 6 eur

Chlieb (500 g) 0,80 eur

Jedlo pre jednu osobu v reštaurácií 15 eur

Cappuccino 3 eurá

Miestne pivo (500 ml) 3 eurá

Nápoj v bare od 5 eur

Hot dog od 0,90eur

Souvlaki (mäsový špíz) od  2,00 eur

4. 5 Ubytovanie

Na základe informácií z OECD:  61,9 % Grékov žije v domoch v súkromnom vlastníctve, 10 % žije v domoch kúpených  alebo rekonštruovaných z hypotekárneho úveru, 21,2 % obyvateľov platí za dom nájom a 6,7 % využíva  iné metódy bezpečného bývania ( dotovaný  prenájom, bývanie ponúkané špeciálnymi  schémami a pod.)  Vzhľadom na súčasnú finančnú krízu a menšie možnosti finančných príležitostí, je veľká ponuka ale nízky dopyt po nehnuteľnostiach. Preto sa ceny prenájmu  a nákupu znížili  a počet nových rekonštrukcií klesá.

Prenájom nehnuteľnosti

Na trhu nehnuteľností existuje veľké množstvo nehnuteľností na prenájom, ktoré sú alebo nie sú zariadené nábytkom.   Zariadené nehnuteľnosti sú zvyčajne zariadené skromne.

Nákup nehnuteľnosti

Najmä vo veľkých mestách pôsobia realitný agenti. Budete potrebovať služby právnika, aby ste si dohodli nákup nehnuteľnosti a stavebného inžiniera, aby obhliadol kupovanú nehnuteľnosť. Vo všeobecnosti  trh nehnuteľností v Grécku, najmä vo veľkých mestách (Atény, Thessaloniki, Heraklion, Patras atď.), ponúka mnoho investičných príležitostí za nízku cenu.

Rada: v prípade kúpy nehnuteľnosti musíte kontaktovať nasledujúce verejné inštitúcie:

1.Dodávateľ vody a kanalizačná spoločnosť

V oblasti Atén (E.Y.D.A.P) pôsobia špecializované spoločnosti, taktiež aj v oblasti Thessaloník (OY.TH a OA.TH).  V ostatných oblastiach obce a komunálne inštitúcie poskytujú služby podobnej povahy.

2. Verejná energetická spoločnosť (DEI) - postačí jednoduchá žiadosť, v ktorej uvediete potrebné údaje potrebné k prípojke a prívodu elektriny.

3.Telefón a internet - postačí jednoduchá žiadosť v miestnej pobočke Gréckej telekomunikačnej spoločnosti (OTE) na prípojku telefónu alebo internetového pripojenia.

4.Mesačná čiastka za televíziu je platená cez účet za elektrinu. Systém, ktorý to zabezpečuje je PAL-SECAM. Zahraničné kanály je možné získať prostredníctvom satelitného príjmu. Nový prenosový systém je digitálny (mpeg4). Zahraničné kanály  môžete získať cez satelit. Taktiež je možné nastaviť digitálne pripojenie prostredníctvom súkromných poskytovateľov za poplatok.

5.Samosprávne a obecné služby - platba za obytnú plochu (m2) sa platí taktiež prostredníctvom účtu za elektrinu.

4.6 Zdravotníctvo

Zdravotný systém

Grécky národný zdravotný systém (ESY) bola založený v roku 1982.  Jeho cieľom je poskytovanie  zdravotnej a nemocničnej starostlivosti pre všetky osoby žijúce v Grécku. Hlavné piliere sú národné zdravotné centrá (primárna zdravotná starostlivosť pre prevenciu, liečbu a rehabilitáciu) a dozorné a národné nemocnice (sekundárna a terciálna zdravotná starostlivosť pre pacientov.

Národné centrum pre národnú asistenciu (EKAB) je pohotovostná jednotka poskytujúca prvú pomoc priamo na mieste a evakuačné služby k najbližšiemu zdravotnému stredisku pre pacientov. (telefónne číslo na pohotovostnú pohotovostnú službu: 166)

Služby zdravotnej starostlivosti  pre svojich členom poskytuje sociálna poisťovňa.  EOPPY (Národná organizácia pre zdravotné podmienky) je inštitúcia zodpovedná za poskytovanie takýchto služieb.

Poplatky sociálnej poisťovni sú platené prostredníctvom Systému sociálneho zabezpečenia. Sociálne poistenie je povinné pre všetkých občanov Grécka, ktorí majú príjem zo zamestnania alebo podnikania. Systém sociálneho zabezpečenia je platený z troch zdrojov: príspevky zamestnancov, zamestnávateľov a štátu. Príspevky zo súkromného sektora sú platené zamestnancami aj zamestnávateľmi. Samostatne podnikajúce osoby a voľné profesie platia tieto príspevky sami. Doplnkové poistenie je dobrovoľné poistenie. Niektoré poisťovacie fondy  získavajú dodatočnú štátnu podporu a sociálne príspevky. Zdravotná starostlivosť poskytovaná v rámci Systému sociálneho zabezpečenia je poskytovaná z vyšších podielov príspevkov platených zamestnávateľmi v porovnaní s podielom platených príspevkov zamestnancov. Výška príspevkov závisí na inštitúcií sociálneho poistenia a zamestnania poistenej osoby.

Cela zdravotná starostlivosť je zadarmo okrem predpísaných liekov, ktoré môžu byť hradené do výšky 25 % celkovej ceny lieku.

Kľúčové informácie

Za vydanie knižky zdravotnej starostlivosti je zodpovedný poistný fond, okrem toho, kde sú poistené osoby vo verejnom sektore.

Musíte získať číslo sociálneho zabezpečenia (AMKA), predtým, než sa poistíte. Číslo AMKA môže byť vydané  Centrom občianskych služieb (KEP)

EOPYY - Národná organizácia pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti – poskytuje zoznam spolupracujúcich doktorov poskytujúcich primárnu zdravotnú starostlivosť- Výber doktora je dobrovoľný.

 

EOPPY pôsobí najmä pod vedením Ministerstva zdravotníctva a poskytuje zdravotnú starostlivosť pre poistené osoby a dôchodcov počas ich života. Príspevky odvádzajú  zamestnanci a zamestnávatelia a vládne zdroje.

Osoby poistené v EOPYY majú nárok na  výhody: zdravotnej, farmaceutickej, nemocničnej a zubnej starostlivosti, doplnkovej zdravotnej starostlivosti a preventívnej medicíny, a taktiež majú nárok na  peňažné výhody  v penzii a pri úmrtí.

Lekári

Všetky lekárske vyšetrenia pridružených doktorov v ordináciách, zdravotných strediskách alebo doma sú zadarmo pre poistené osoby a ich rodiny. Niektoré konkrétne a špecifické testy a  pridružené laboratóriá sú taktiež zadarmo, ako aj zubná liečba. Poistené osoby môžu byť požiadané zaplatiť 25 % z celkovej ceny testu.

Výška poplatku za návštevu súkromného lekára a náklady na lieky v prípade pohotovosti je preplatená podľa platných sadzieb.

Náklady na protetiku  a veľké zdravotné pomôcky ako kardiostimulátory, načúvacie prístroje, kolieskové kreslá a kontaktné šošovky sú hradené EOPYY na základe zdravotnej správy vystavenej špecialistom.

Lieky bez receptu je možné kúpiť v lekárňach otvorených počas dňa aj v noci v každej mestskej časti.

4.7 Systém vzdelávania

Základné a nižšie stredné vzdelanie je v Grécku povinné pre deti vo veku od 6 do 15 rokov. Avšak, školský život sa môže začať už od 2,5 roka (predškolská výchova) v súkromných alebo verejných zariadeniach s názvom "Vrefonipiaki Stathmi" (škôlka). Niektoré škôlky majú paralelné jasle. 
Základné vzdelanie trvá 6 rokov od šiesteho roku dieťaťa a nasledujú 3 roky povinného nižšieho sekundárneho vzdelania. Na základe reformy z roku 1997 odbornú prípravu poskytujú 2 typy škôl: unifikované vyššie stredné školy (eniaia lykeia, 3-ročné vzdelávanie) a technické odborné školy (technika epangelmatika ekpedeftiria - TEE, 2 roky - úroveň 1 alebo 3 roky - úroveň 2), ktoré boli premenované na odborné lýceá (EPA.L). Je možný prestup medzi týmito typmi škôl. Okrem toho sú tu špeciálne škôlky a školy pre žiakov so špeciálnymi potrebami. Sú tu tiež hudobné, duchovné a športové školy. Väčšina základných, nižších a vyšších sekundárnych škôl je verejná.

Neformálne vzdelávanie je poskytované mimo rámca formálneho vzdelávacieho systému a je ukončené certifikátmi. Hlavné inštitúcie, ktoré poskytujú neformálne vzdelávanie sú:

- Školy odborného vzdelávania (SEK), ktoré poskytujú počiatočnú prípravu absolventom povinného formálneho vzdelávania,

- Inštitúcie odborného vzdelávania (IEK), ktoré poskytujú počiatočné vzdelávanie absolventom  neformálneho vzdelávania,

- Centrá celoživotného vzdelávania, ktoré zabezpečujú priebežné vzdelávanie, všeobecné vzdelávanie dospelých, poradenstvo a celoživotné poradenstvo a

- Vysoké školy, ktoré poskytujú neformálne postredoškolské vzdelávanie a odbornú prípravu (klasifikácia iba po certifikácii).

 

Tréningové programy sú krátkodobé a počet hodín závisí od predmetu zamerania a cieľa tréningu. Mnoho programov zahŕňa teoretický tréning a vyučenie v spoločnostiach. Výučné tréningy sú zvyčajne dotované počas trvania programu.

D.O.A.T.A.P. (Helénske akademické informačné centrum pre uznávanie dokladov) je kompetentná inštitúcia, ktorá uznáva vzdelanie zo zahraničných univerzít a technologických inštitúcií a poskytuje informácie o štúdiu v Grécku a v  zahraničí.

Celoživotné vzdelávanie pre dospelých je poskytované Strediskami odborného vzdelávania (KEK). KEK poskytuje špeciálnu výučbu tréningových programov pre nezamestnaných ľudí. Väčšina programov je hradená Ministerstvom zamestnanosti a sociálnej ochrany a Európskym sociálnym fondom (ESF).  Strediská odborného vzdelávania nájdete po celom Grécku ale najviac ich je vo veľkých mestách. Osoby ktoré ukončia tréning si nájdu prácu prostredníctvom úradov práce a Centier na podporu zamestnanosti úradu práce (OAED). Mnoho Stredísk odborného vzdelávania má spoluprácu s podnikateľmi, ktorí pomáhajú najlepším študentom nájsť si prácu hneď po ukončení tréningu.

4. 8 Kultúrny a spoločenský život

Grécko má dôležité kultúrne a historické dedičstvo z minulosti s veľkým množstvom pamiatok, artefaktov, festivalov a výstav, ktoré spájajú  minulosť so súčasnosťou. V každej časti Grécka sa nachádzajú archeologické náleziská a zaujímavé múzeá. 

Gréci milujú piesne, folklórny a populárny tanec a radi si ich vychutnávajú počas rôznych osláv. 
V lete sa v mnohých mestách konajú hudobné festivaly a divadelné predstavenia klasických komédií a tragédií. V Aténach je 120 divadiel a 130 kín. 
V Grécku sú rôzne hudobné siene, reštaurácie, nočné kluby, ktoré vo všeobecnosti ponúkajú nočný život. Relatívne dobré počasie umožňuje Grékom ísť von sa zabaviť a stretávať sa. Je tu tiež množstvo divadiel, kín, lokálnych kultúrnych centier, konzervatórií, umeleckých výstav a výstav moderného sochárstva. 
Grécka kultúra je výsledkom fermentácie prvkov a vplyvov zo všetkých svetových strán počas veľmi dlhého obdobia. Veľké civilizácie Stredozemného základu sa stretli a zanechali v Grécku nezmazateľné znaky. Avšak konečným výsledkom bolo oveľa viac ako len súčet jednotlivých častí. Chod histórie a prekročenie helénskeho ducha  vplyvom ostatných civilizácií vytvorili bohatú mozaiku tradícií, umeleckého úspechu a postojov, ktoré dávajú gréckej civilizácii jej jedinečnú identitu. 
Gréci boli vždy vnímaví k vplyvom a pripravení experimentovať. Snaha o udržanie prvkov minulosti sa strieda s chuťou na zavádzanie noviniek v každej oblasti života. Toto dáva gréckej kultúre jedinečnosť a kvalitu, ktorú rozpozná celý moderný svet.
Kultúrne dedičstvo Grécka zahŕňa pamiatky, ktoré sú význačné svojou originálnosťou, autenticitou a historickou významnosťou a poskytujú kvalitu odkazu, ktorý je odovzdávaný z generácie na generáciu. Takéto sú historické, kresťanské a archeologické pamiatky, umelecké poklady a všetky materiálne a intelektuálne úspechy, zvyky a morálne znalosti gréckej tradície. V júni 2009 bolo otvorené nové múzeum v meste Akropola, ktoré pre návštevníkov poskytuje pohľad  na monumentálnu stavbu Pantheonu

 

Je množstvo spôsobov trávenia voľného času v Grécku. Obchody sú otvorené od 8.30 – 15.00 v pondelok, utorok,  stredu a v sobotu. Vo štvrtok a piatok otvorené aj večer od 17.00 – 20.30 hod. V turistický oblastiach sú obchody otvorené celý deň. Vždy je veľkým potešením navštíviť tradičné trhy a supermarkety, ísť na večeru v tradičnej taverne alebo dať si kávu na pláži.

Vodné aktivity: takmer všetky vody v Grécku sú vhodné na potápanie. Ideálne miesta sú Monastiri (Paros), Palaiokastritsa (Korfu) a všetky pláže v Kastelorizo. V Grécku je veľa potápačských škôl na Korfu, v Evii, Lerose, Santorini, Milos, Paros, na Rodose a v Glyfade (blízko Atén).

Kurzy windsurfingu alebo vodného lyžovania nájdete na väčšine pláží. Cena za požičanie pomôcok je stanovená na 15 – 25 eur.

Lezenie po horách: Grécko je hornatá krajina a preto je vhodná na lezenie po horách a skalách. Miestne horolezecké asociácie sú v mnohých častiach Grécka.

Bicyklovanie: Bicyklovanie sa stalo v posledných rokoch veľmi populárne. Je to pravdepodobne z dôvodu viac než 4000 km pobrežných ciest. Bicykle je možné požičať na deň. Mnoho ľudí používa svoj bicykel ako dopravný prostriedok. Bicykle je možné prepravovať vlakom a loďou. Niektoré cestovné agentúry sa špecializujú na ponuku cyklistických túr.

Lyžovanie: Grécko je jedna z najobľúbenejších destinácií v Európe. V Grécku je 16 lyžiarskych stredísk. Najznámejšie je lyžiarske stredisko v Parnassose, len 195 km severozápadne od Atén a Vermio, 110 km z Tesaloník. Lyžiarska sezóna trvá od januára do apríla.

Ďalšie aktivity, ktoré sa dajú robiť v Grécku sú plávanie na lodi, zoskok padákom, exkurzie, návštevy múzeí a kláštorov atď.

4. 9 Súkromný život (narodenie, sobáš, úmrtie)

Narodenia, sobáše a úmrtia sú zaznamenané v lokálnych matrikách. Príslušné cudzinecké úrady sú zodpovedné za občanov EU. 
Potvrdenie doktora alebo pôrodnej asistentky je potrebné k registrácii pôrodu. Meno dieťaťa je uvedené v jednoduchom osobnom vyhlásení alebo na rodnom liste. Priezvisko sa potvrdzuje sobášnym listom.

Medzi sobášom v kostole a civilnou svadbou je rozdiel. Viac ako 90% sobášov sa koná v ortodoxných kostoloch a ostatné sa konajú na úradoch alebo inde. Spolužitie mimo manželstva nie je také bežné ako v krajinách severnej Európy.  Dokument potrebný k sobášu je buď krstný list alebo certifikát zo samosprávy. V prípade smrti požaduje matrika doklad od doktora alebo z nemocnice.

4.10 Doprava

Letiská

Nové národné letisko Eleftherios Venizelos v Atike (http://www.aia.gr), jeden z najväčších projektov uskutočnených v Grécku a celej EU. Letisko bolo uvedené do prevádzky v marci 2001. Druhé najväčšie letisko v Grécku je Makedonia airport v Solúne (Thessaloniki). 
Nasledujúce letiská prevádzkujú Olympic Airways a ostatné spoločnosti: 
Athens, Alexandroupolis, Astypalea, Zakynthos, Heraklion, Solún (Thessaloniki), Thira, Ikaria, Ioannina, Kavala, Kalamata, Kalymnos, Karpathos, Kasos, Kastelorizo, Kastoria, Kerkyra, Kefalonia, Kozani, Kithira, Kos, Leros, Limnos, Milos, Mykonos, Mytilene, Naxos, Paros, Preveza, Rhodos, Samos, Siteia, Skiathos, Skyros, Syros, Chania a Chios.

Železničná doprava

Hlavnou organizáciou železničnej siete v Grécku je Helénska železničná organizácia - Hellenic Railways Organisation (OSE http://www.trainose.gr/en/ ). Sieť sa skladá z pobočiek medzi Aténami a severným Gréckom a Peloponézskych pobočiek. Existujú tiež linky zo Solúna (Thessaloniki) do Edessa, Amyndaio a Florina a z Atén do Chalkida. 
Predmestská železnica spája rôzne časti Atén a Pireus s predmestiami a letiskom, rovnako aj na západ s Koryntom a Kiato. Atény majú rozsiahlu sieť metra spájajúcu prístav Pireus s letiskom Eleftherios Venizelos. Cestovné na všetky linky metra a autobusov je 1,4 Eur a lístok platí 1,5 hodiny, zľavnené cestovné je 0,60 eur. Denný lístok na verejnú dopravu stojí 4,50 eur., ale dá sa kúpiť aj 5-dňový lístok, ktorý stojí 9 eur. Cestovné za metro na/z letiska je 10 Eur. Je  tiež možné kúpiť turistický lístok na tri dni, ktorý stojí 22 eur a je platný pre všetku verejnú dopravu vrátane cesty z/na letisko.  Na diaľniciach Atény - Solún (Thessaloniki) a Atény - Patras sa nachádzajú stanice mýtneho systému, kde sa platí mýtne 1 - 4 eurá.

V júni 2009 bola otvorená značná časť diaľnice Via Egnatia, ktorá začína v Epiruse, prechádza západnou, strednou a východnou časťou Macedónska a končí na hraniciach s Tureckom.
Medzi mestami po celej krajine premávajú autobusy. Na ostrovy premávajú lode, vysokorýchlostné člny a lietadlá.

 

5. Sociálne zabezpečenie a poistenie

 5. 1 Sociálne zabezpečenie v Európe

Členské štáty EÚ riadia vlastné systémy sociálneho zabezpečenia, a preto rozhodujú o tom, kto je poistený a na aké dávky majú ľudia nárok. EÚ však zohráva dôležitú koordinačnú úlohu, v rámci ktorej chráni práva občanov v oblasti sociálneho zabezpečenia pri presťahovaní do inej krajiny EÚ.   Koordinačné pravidlá platia vo všetkých štátoch EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a vo Švajčiarsku. Vnútroštátne orgány, správne orgány, inštitúcie a súdy sú povinné dodržiavať tieto pravidlá.

Koordinačné pravidlá EÚ sa vzťahujú na vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa sociálneho zabezpečenia v týchto oblastiach:

nemocenské dávky, dávky počas materskej dovolenky a otcovské dávky; starobné a invalidné dôchodky; dávky v nezamestnanosti; pozostalostné dávky; rodinné dávky; dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania.

Na koho sa tieto pravidlá vzťahujú?

Pravidlá EÚ sa vzťahujú na všetkých štátnych príslušníkov členských štátov EÚ a Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska a na ich rodinných príslušníkov. Pravidlá sa vzťahujú aj na štátnych príslušníkov krajín, ktoré nepatria do EÚ, s legálnym pobytom na území krajín, ktoré uznávajú koordinačné pravidlá, a na ich rodinných príslušníkov. Pravidlá sa vzťahujú aj na osoby bez štátnej príslušnosti, utečencov a ich rodinných príslušníkov.
Koordinácia sa zaviedla s cieľom poskytnúť ľuďom istú úroveň pomoci a ochrany v prípade presťahovania do zahraničia. 

Vo všeobecnosti platia tieto zásady:

zaručenie rovnakého zaobchádzania so všetkými štátnymi príslušníkmi EÚ bez ohľadu na odlišné právne predpisy členského štátu. To znamená, že ľudia, ktorí sa sťahujú do iného členského štátu EÚ, majú rovnaké práva a povinnosti ako štátni príslušníci daného štátu;

zabezpečenie, aby sa na osoby vzťahovali pravidlá sociálneho zabezpečenia tej krajiny, v ktorej v súčasnosti žijú, a aby platili príspevky len v danej krajine;

zaistenie, aby v prípade, že nejaká osoba uplatňuje nárok na dávky, bolo možné zohľadniť jej príspevky pre prípad nezamestnanosti a na zdravotné poistenie v iných európskych krajinách;

zabezpečenie zásady „exportovateľnosti“, ktorá znamená, že nejaká osoba by mala vo všeobecnosti nárok na poberanie peňažnej dávky od jednej krajiny, aj keď žije v inej krajine.

Poberanie dôchodku v inom členskom štáte

Občania EÚ majú právo odísť do dôchodku v inom členskom štáte. V takom prípade sa nemusia obávať, že stratia svoj nárok na dôchodok.

Koordinačné pravidlá EÚ zaručujú, že dôchodkové príspevky, ktoré občan odviedol v rôznych krajinách, mu budú vyplatené podľa veku odchodu do dôchodku každej krajiny. Výška dôchodku sa vypočíta na základe záznamov o poistení prispievateľa v každej krajine. Suma, ktorú občan dostane z jednotlivých štátov, bude zodpovedať dĺžke obdobia sociálneho zabezpečenia v každej krajine.

Dávky v invalidite

Spôsob výpočtu dávok v invalidite sa medzi jednotlivými členskými štátmi líši. Rôzne metódy výpočtu ovplyvňujú to, akým spôsobom dostávajú invalidný dôchodok občania, ak boli pred odchodom do invalidného dôchodku poistení v niekoľkých krajinách.

Nemocenské dávky, dávky počas materskej dovolenky a otcovské dávky

Ak v krajine, v ktorej občan žije, platia koordinačné pravidlá, občan EÚ má nárok na vecné nemocenské dávky – ako zdravotná starostlivosť a lieky – v štáte bydliska, bez ohľadu na to, v ktorej krajine je poistený. Občan má právo na také isté zaobchádzanie ako štátni príslušníci hostiteľskej krajiny. Osoby, ktoré sú poistené v inom štáte ako žijú, by sa mali zaregistrovať v zdravotnej poisťovni v mieste pobytu. Za výplatu nemocenských dávok, dávok počas materskej alebo otcovskej dovolenky zodpovedá štát, v ktorom je občan poistený. Dávky sa vyplácajú v súlade s pravidlami štátu, v ktorom je občan poistený, bez ohľadu na to, kde žije alebo sa zdržiava.

Dávky v nezamestnanosti

Občania EÚ musia požiadať o dávky v nezamestnanosti v krajine, v ktorej naposledy pracovali, s výnimkou prípadu, že majú bydlisko v inej krajine. Ak má občan bydlisko v inej krajine a do bydliska sa vracia každý deň alebo aspoň raz za týždeň, je povinný zaregistrovať sa na miestnom úrade práce a požiadať tam o dávky. Tieto pravidlá sa uplatňujú predovšetkým pre cezhraničných pracovníkov. Občania, ktorí majú bydlisko v inom štáte, ale do svojho bydliska sa vracajú v intervale dlhšom ako raz týždenne, si môžu vybrať, či sa zaregistrujú na úrade práce a požiadajú o poskytnutie dávky v krajine, v ktorej pracovali, alebo v krajine, v ktorej majú bydlisko. Táto situácia sa uplatňuje väčšinou v prípade sezónnych pracovníkov.

Pri posúdení nároku na dávky v nezamestnanosti musia inštitúcie zohľadniť všetky obdobia poistenia v iných členských štátoch, v ktorých platia koordinačné pravidlá. Občanom, ktorí si chcú hľadať prácu v inom členskom štáte, možno vyplácať dávky v nezamestnanosti počas troch mesiacov (toto obdobie možno predĺžiť na šesť mesiacov).

Pozostalostné dávky

Pravidlá, ktoré platia pre invalidné a starobné dôchodky, sa uplatňujú aj na dávky pre pozostalé osoby – vdovcov a siroty. Dávky pre pozostalé osoby sa vyplácajú bez ohľadu na členských štát EÚ, v ktorom príjemca žije. Pravidlá sa vzťahujú aj na takýchto príjemcov žijúcich na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo vo Švajčiarsku 

Rodinné dávky

Ak rodinní príslušníci žijú v iných krajinách, ako platia poistné, môžu mať nárok na dávky vo viac ako jednej krajine. Dávky však nedostanú dvakrát. Podľa pravidiel prednosti sa určí krajina, ktorá bude dávky vyplácať. Uplatňovanie pravidiel na vyplácanie rodinných dávok vo veľkej miere závisí od okolností každého jednotlivého prípadu.

Pracovné úrazy a choroby z povolania

V prípade pracovného úrazu alebo zistenia choroby z povolania musí občan informovať poisťovňu. Krajina, v ktorej občan žije, zodpovedá za poskytovanie príslušných vecných nemocenských dávok ako zdravotná starostlivosť a lieky. 
Ak občan nie je poistený v krajine, v ktorej žije, musí požiadať poisťovňu o vystavenie dokumentu DA1 a poskytnúť údaje o úraze alebo chorobe. Ak chce občan poberať dávky, musí tento dokument doručiť príslušnej inštitúcií v krajine, v ktorej žije. Za vyplácanie týchto dávok vždy zodpovedá krajina, v ktorej je občan poistený.

Užitočné linky

Dôchodkové práva - http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=860&langId=sk

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia v EÚ - http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=sk

Vaše práva v jednotlivých krajinách - http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=sk

Dávky v invalidite - http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=861&langId=sk

Nemocenské dávky - http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=859&langId=sk

Dávky v nezamestnanosti - http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=862&langId=sk

Pozostalostné dávky - http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=857&langId=sk&intPageId=982

Rodinné dávky - http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=863&langId=sk

Pracovné úrazy a choroby z povolania - http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=864&langId=sk

5. 2 Systém sociálneho zabezpečenia v tejto krajine

Sociálne poistenie je povinné, čím sú chránení všetci občania. Existujú tu tri systémy: systém sociálneho zabezpečenia na ochranu zamestnancov, systém sociálnej podpory, ktorá poskytuje pomoc ľuďom v núdzi a národný zdravotný systém, ktorý zahŕňa poistenie osôb s pobytom na území Grécka.
Z administratívneho hľadiska je systém sociálneho poistenia riadený hlavne Ministerstvom práce a sociálnej ochrany (http://ggka.citron.gr/intro.html) a ostatné dva systémy sú riadené Ministerstvom zdravotníctva a sociálnej solidarity (http://www.moh.gov.gr/ ).
Systém sociálneho poistenia sa snaží pokryť riziká, ktorým čelia zamestnanci tým, že garantuje výhody a služby, ktoré vyrovnávajú zníženie alebo stratu príjmu. Systém zahŕňa hlavné a doplnkové verejné poistenie a funguje prostredníctvom samostatných poisťovacích orgánov.
Hlavným orgánom pre sociálne poistenie zamestnaných osôb je Inštitút sociálneho zabezpečenia (IKA). Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) sú poistené v Organizácii pre oistenie SZČO (Οργανισμ?ς Ασφ?λισης Ελευθ?ρων Επαγγελματι?ν (Ο.Α.Ε.Ε)). Poľnohospodárska poisťovacia organizácia - OGA(Οργανισμ?ς Γεωργικ?ν Ασφαλ?σεων (ΟΓΑ)) poisťuje celé rodiny farmárov. Štátni zamestnanci a zamestnanci verejných orgánov sú poistení štátnymi a ososbitnými poisťovacími orgánmi. 
Inštitút sociálneho zabezpečenia (IKA) je najväčší poisťovací inštitút v Grécku a poisťuje viac ako polovicu populácie. Poskytuje zdravotnú starostlivosť pre 5 600 000 poistencov, vrátane členov rodiny a vypláca dôchodky 845 000 dôchodcom. Poskytuje dva typy príspevkov: vecné a peňažné. Poistenie v IKA je povinné a začína prvým dňom zamestnania. IKA získava svoj príjem z príspevkov zamestnancov, zamestnávateľov a z vládnych fondov.
Hneď ako začnete pracovať v akejkoľvek závislej práci, zamestnávateľ Vás prihlási do IKA do troch dní. 
Poistenecká história je elektronicky uchovávaná v "Obsahu individuálneho poisteneckého účtu", ktorý je vytlačený pre každého poistenca každý kalendárny štvrťrok a zaslaný písomne zamestnávateľovi, ktorý je povinný dať ho zamestnancovi. Poistenec je povinný uchovať si tieto "obsahy" až do dôchodku. Každá priamo poistená osoba dostane zdravotnú knižku, ktorej platnosť sa obnovuje každoročne pre poistenca a členov jeho rodiny. V nej sú zaznamenané návštevy u lekára. Sociálne poistenie zároveň zahŕňa poistenie v nezamestnanosti.

5. 3 Poistenie v nezamestnanosti

Zamestnaná osoba, ktorej zamestnanie skončilo zo strany zamestnávateľa, alebo skončila doba určitá a ktorá bola poistená v nezamestnanosti, má nárok na dávku v nezamestnanosti za určitých podmienok.
Obdobie, počas ktorého musí žiadateľ predložiť žiadosť je 60 dní od dátumu ukončenia pracovného pomeru.

Podmienky

Ak žiadate o dávku po prvý raz. Poistenec musí mať odpracovaných 80 pracovných dní v každom z dvoch rokov predchádzajúcich žiadosti o dávku. Avšak musí mať odpracovaných 125 pracovných dní za posledných 14 mesiacov, pričom sa neberú do úvahy posledné dva mesiace. Dávka v nezamestnanosti sa tiež vypláca poistencovi, ktorý má odpracovaných 200 pracovných dní v posledných dvoch rokoch predchádzajúcich prepúšťaniu, počas ktorých musel mať 80 dní každý rok, bez toho, aby sa rátali posledné dva mesiace.

Ak žiadate o dávku po druhý raz. Poistenec musí mať odpracovaných 125 pracovných dní za posledných 14 mesiacov pred prepustením bez toho, aby sa rátali posledné dva mesiace (za 125 dní). Poistenci v turistických a sezónnych zamestnaniach, ako napr. hudobníci a herci, musia mať odpracovaných 100 pracovných dní za posledných 12 mesiacov. Doba trvania platby dávky závisí od počtu pracovných dní poistenca počas vyššie uvedených kľúčových období (14 mesiacov, 12 mesiacov alebo 2 roky). 
Dávka sa platí mesačne za 25 dní. Mesačná dávka od 12.3.2012 je 359,9 €. Výška sa zvyšuje o 10% na každého člena rodiny. Poistenec môže preniesť nárok na dávku do členského štátu EU podľa Nariadenia č. 1408/71 (Formulár E 303 na prenos dávok v nezamestnanosti), pričom:

Zaregistruje sa na príslušnom úrade (http://www.oaed.gr) práce pred odchodom a ostane k dispozícii na najmenej 4 týždne od začiatku evidovanej nezamestnanosti;

Zaregistruje sa na príslušných úradoch členského štátu krajiny do 7 dní. Právo na prenos získa maximálne po dobu 3 mesiacov.

Potrebné dokumenty

Potvrdenie o ukončení zamestnania;

Doklad o príspevkoch osoby za posledné 2 roky;

Rodinná zdravotná knižka, ak sú maloleté deti;

Aktuálne zúčtovanie dane, ak nemôže byť vyhotovené, tak platná kópia posledného vyhlásenia o príjme;

Identifikačná karta poistenca;

Štatutárne vyhlásenie podľa Zákona 1599/86 vyhotovené osobou, ktorá je v súlade s požiadavkami služieb zamestnanosti;

Účet v Národnej banke Grécka (IBAN) so statusom prvej oprávnenej osoby.

Záruka dlhodobej dávky v nezamestnanosti

Táto dávka má pomôcť ľuďom, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní vrátiť sa späť na trh práce, zlepšiť ich životné podmienky, na prevenciu proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a na zabezpečenie sociálnej kohézie.

Podmienky

Osoba musí byť mať 45 až 65 rokov;

Vyčerpanie bežnej podpory počas 12 mesiacov. Osoba, ktorá vyčerpala 12-mesačnú podporu v minulosti, aj keď jej bola podpora vyplácaná v rôznych častiach (napr. s prestávkami), môže byť prijímateľ pomoci.

Pozn.: nezamestnaná osoba, ktorej bola priznaná bežná podpora na obdobie kratšie ako 12 mesiacov, nemôže byť prijímateľom pomoci.

Osoba musí byť nezamestnaná 12 mesiacov bez prerušenia v deň podania žiadosti a stále byť evidovaná v OAED, bez ohľadu na obdobie, počas ktorého dostávala 12 mesačnú podporu.

Ročný príjem rodiny nesmie presiahnuť 5 000 €.

Príjem rodiny sa zvyšuje o 587 € na každé maloleté dieťa. Príspevok je vo výške 200 €. Vypláca sa nezamestnanému tak dlho, ako dlho je nezamestnaný, až do 12 mesiacov. Príspevok nenarastá, je osobný a neprenosný.

5. 4 Nemocenské poistenie

Nemocenské poistenie zahŕňa: a) vecné dávky (zdravotná starostlivosť), b) peňažné príspevky (rôzne dávky).

Vecné dávky

Nasledujúce osoby majú nárok na vecné dávky: 
- poistenci a členovia ich rodiny, ak preukážu, že majú odpracovaných minimálne 80 pracovných dní v predchádzajúcom roku alebo za posledných 15 mesiacov, vynímajúc posledné 3 mesiace; táto požiadavka sa každý rok zýši o 10 pracovných dní a v roku 2013 to bude 100 pracovných dní.
- poistenci s nárokom na starobné a invalidné dôchodky a členovia ich rodiny a osoby s nárokom na pozostalostný dôchodok.

1. Zdravotná starostlivosť zahŕňa:
a) všetky lekárske vyšetrenia vykonané v ambulanciách IKA (http://www.ika.gr), v laboratóriách a zdravotných centrách, doktormi IKA a doktormi vo vidieckych oblastiach a doktormi zazmluvnenými s IKA; 
b) refundáciu poplatkov platených súkromným doktorom za návštevu a lieky v prípade núdze.

2. Farmaceutická starostlivosť: 
Zahŕňa náklady na všetky predpísané lieky doktormi IKA. Predpis musí byť spracovaný do 5 dní, inak je neplatný. Poistenec prispieva 25% celkovej ceny lieku, okrem liekov určitých kategórií, pri ktorých nie je potrebný doplatok.

3. Nemocničná starostlivosť zahŕňa: 
Všetky náklady na hospitalizáciu poistencov, dôchodcov a členov ich rodiny v: 
a) IKA nemocniciach, verejných nemocniciach a súkromných klinikách zazmluvnených s IKA; 
b) cudzích krajinách, v prípade choroby, ktorá nemôže byť liečená alebo diagnostikovaná v Grécku; 
c) súkromných klinikách nezazmluvnených s IKA v prípade pohotovosti. Nemocničná starostlivosť v prvej a druhej kategórii je v tomto prípade možná ak bola osoba zamestnaná 6000, resp. 4000 dní.

4. Zubná starostlivosť zahŕňa:
Celkovú zubnú starostlivosť, vrátane ortodontickej starostlivosti detí, rovnako ako aj dentálnu protetiku. Je ponúkaná prostredníctvom IKA dentálnych centier, ako aj zubárov zazmluvnených s IKA.

5. Dodatočná zdravotná starostlivosť zahŕňa:
Náklady na doplnkové prístroje, napr. barle, vozíčky, kontaktné šošovky a pod.

6. Kúpeľná starostlivosť
Je zložená zo starostlivosti o priamo poistené osoby a pre dôchodcov.

7. Terapeutický turizmus 
Ponúka sa dôchodcom s nízkym príjmom a poskytuje plnú cenu za lôžko a raňajky a polovicu z ceny pre sprievodcu.

8. Prevoz pacienta 

V prípade prevozu pacienta do inej krajiny platí 4/5 ceny za lístok poistenca a sprievodcu, rovnako ako aj dennú podporu pre tieto osoby.

9. Preventívna medicína 
IKA poskytuje preventívnu medicínu prostredníctvom krvných bánk, rodičovského plánovania, denných jasiel, centier pre chránené a hendikepované deti, preventívne zubné lekárstvo a vakcináciu.

Peňažné príspevky

Sú to príspevky v materstve, tehotenstve a pri pôrode, príspevok pri úmrtí, na dôchodky, v chorobe a pri nehode.

Príspevok v chorobe. 
Všetci poistenci a pracujúci dôchodcovia majú nárok na príspevok v chorobe, ak dočasná práceneschopnosť dlhšia ako 4 dni bola preverená posudkovým lekárom IKA. Lekár IKA má právo vystaviť potvrdenie o práceneschopnosti na obdobie do 15 dní za rok. Poistenec má nárok na príspevok v chorobe do:

182 dní rovnakej alebo inej choroby po 100 dňoch poistenia (80 dní pre stavebných pracovníkov) počas roka predchádzajúcemu chorobe alebo počas posledných 15 mesiacov, vynímajúc posledné 3 mesiace.

360 dní rovnakej choroby po 300 pracovných dňoch počas posledných dvoch rokov, alebo za posledných 30 mesiacov, vynímajúc pracovné dni za posledné 3 mesiace.

720 dní rovnakej choroby za nasledujúcich podmienok:

- odpracovanie 1 500 pracovných dní, z ktorých 600 bolo odpracovaných počas 5 rokov, ktoré predchádzajú dátumu ohlásenia choroby; 
- odpracovanie 4 500 dní, alebo 300 dní do veku 21 rokov, zvýšených o 120 dní ročne po tomto veku až do veku 54, kedy sa požaduje 4 200 pracovných dní. Avšak je potrebné, aby 300 z týchto pracovných dní bolo odpracovaných počas 5 predchádzajúcich rokov. 
Poistenec alebo pracujúci dôchodca získa nárok na príspevok v chorobe po 4 dňoch, ako je schválená ich PN. Ak zamestnanec pracoval aspoň jeden rok u jedného zamestnávateľa, má nárok na plat v neprítomnosti najviac 1 mesiac. Zamestnanec, ktorý je neprítomný v práci kvôli chorobe do 3 dní má nárok na polovicu zárobku. Ak choroby trvá dlhšie ako 3 dni, zamestnanec dostane príspevok v chorobe z IKA od štvrtého dňa a rozdiel medzi platom a príspevkom v chorobe od zamestnávateľa.

5. 5 Rodina a materstvo

Rodinné príspevky

Každý zamestnanec, ktorý má rodinu (manželku a deti), má nárok na príplatok k mzde ako rodinný príspevok. Ak nie sú vyplácané príspevky na manželku a deti, na ktoré má zamestnanec nárok, dostáva príspevok z OAED (http://www.oaed.gr) podľa veľkosti rodiny. Príspevok vyplácaný OAED na jedno, dve, tri, štyri a päť detí je: 133,80 €, 330,96 €, 700,80 €, 843,72 € a 979,32 € v uvedenom poradí.

Podmienky

Odpracovanie 50 pracovných dní v kalendárnom roku predchádzajúcemu roku podpory alebo 2 mesiace, pokiaľ sa poberá dávka v nezamestnanosti, alebo 2 nepretržité mesiace práceneschopnosti.
Deti, na ktoré sa uplatňuje nárok:

Musia mať menej ako 18 rokov, alebo menej ako 22 rokov v prípade študenta;

Byť práceneschopný, v tomto prípade je platba počas doby práceneschopnosti;

Byť slobodný;

Byť občanom Grécka alebo členského štátu EU.

Žiadosť o príspevok je postúpená do OAED alebo do Centra služieb občanom.

Materstvo

IKA podporuje priamo poistené ženy 56 dní pred pôrodom a 63 dní po pôrode. Poistenie v materstve sa poskytuje aj pre priamo poistené ženy v IKA, aj pre nepriamo poistené ženy (nepracujúce manželky zamestnaných mužov). Priamo poistené ženy sú chránené aj počas tehotenstva, aj počas pôrodu a post-natálneho obdobia. Nepriamo poistené ženy sú chránené len počas pôrodu.
Pomoc v materstve sa skladá z príspevku pri narodení dieťaťa a materského príspevku. Príspevok pri narodení sa poskytuje všetkým poisteným osobám (priamo aj nepriamo) a materský príspevok sa poskytuje len priamo poisteným ženám. 
Príspevok pri narodení je zložený z paušálnej sumy na pokrytie nákladov na opateru doma alebo v nemocnici. Suma je 30-násobok dennej mzdy pracovníka bez praxe. 
Materský príspevok sa vypláca poisteným ženám, ktoré majú minimálne 200 dní poistenia za 2 roky pred materstvom. Suma je 30-násobok dennej mzdy pracovníka bez praxe a zvyšuje sa o 10% na každého závislého člena rodiny.

Avšak, kým príspevky zamestnávateľov a z IKA nepokrývajú zárobok, ktorý by nepriamo poistená žena mohla dostať, ak by pracovala počas tohto obdobia, žena má nárok na dodatočný paušálny materský príspevok z OAED. Tento príspevok trvá tak dlho, ako materstvo v IKA a pokrýva rozdiel medzi príspevkom z IKA a zárobkom, ktorý by nepriamo poistená žena mohla dostať z práce.

5. 6 Dôchodky

Starobný dôchodok

Základný mechanizmus na pokrytie rizika v dôchodku v Grécku je zložený z hlavných starobných dávok odvodených z aktivity v zamestnaní a prednostných príspevkov. Podmienkou získania príspevkov je ukončenie určitého obdobia poistenia a na dosiahnutí určitého veku.

Osoby, ktoré sú poistené viac ako 10 000 dní, majú nárok na plnú penziu pri veku 63,5 rokov u mužov a 58,5 rokov u žien. Osoby staršie ako 59 rokov tiež môžu dostať plnú penziu, pokiaľ sú poistené dlhšie ako 11 100 dní. Osoby so sťaženými podmienkami v zamestnaní alebo pracujúci v nezdravom prostredí majú nárok na túto penziu v nižšom veku.

Poistenci, ktorí ukončili 4 500 dní poistenia v roku 2011, majú nárok na plný dôchodok vo veku 65 rokov u mužov a 62 rokov u žien. Znížený starobný dôchodok sa znižuje o 1/200 každý mesiac, ktorý chýba do 65 rokov. Špeciálne, priaznivejšie, podmienky sa uplatňujú pre matky s maloletými deťmi a s deťmi, ktoré nie sú schopné pracovať. Tieto podmienky poskytujú špeciálnu ochranu v poistení v materstve. Tieto ženy majú nárok na plnú penziu vo veku 60 rokov pri 5 500 dňoch poistenia a na predčasný dôchodok vo veku 55 rokov.

Výpočet výšky dôchodku berie do úvahy teoretickú dennú mzdu v poisťovacej skupine, do ktorej poistenec patrí na základe kvocientu rozdelení celkových príjmov (nerátajú sa vianočné a veľkonočné príplatky) za 5 kalendárnych rokov, ktoré si osoba vyberie za posledných 10 rokov pred rokom podania žiadosti podľa počtu pracovných dní v rovnakých 5 rokov. Mesačný starobný dôchodok sa skladá zo základnej penzie a rôznych príplatkov.

V roku 2010 nadobudli platnosť nové zákonné predpisy, ktoré menia výšku dôchodkov a dôchodkového veku. Taktiež sa stanovil minimálny dôchodok pre nepoistené osoby.

Pozostalostný dôchodok

Keď poistenec IKA umrie, nasledujúci členovia rodiny majú nárok na pozostalostný dôchodok: 
- dieťa danej osoby, pokiaľ preukáže, že je slobodná/ý, nie je poberateľom dôchodku a je mladší/ia ako 18 rokov, alebo mladšia/í ako 24 ak je študent, nepracuje a nedostáva penziu z práce alebo od štátu, alebo je sirota bez oboch rodičov, alebo bolo podporované rodičmi, pokiaľ bol rodič opustený druhým. Deti, ktoré nie sú schopné zamestnať sa a ktorých práceneschopnosť začala pred 18 rokom života, majú nárok na pozostalostný dôchodok tak dlho, ako trvá práceneschopnosť bez ohľadu na vekový strop;

- vnúčatá a nevlastné deti, ktoré sú siroty a boli podporované rodičmi, ktorí umreli;

- rodičia, ak boli podporovaní zosnulými.

Invalidný dôchodok

Príčina invalidity môže byť bežná invalidita, nehoda v práci, choroba z povolania alebo nehoda mimo práce. Uplatňujú sa nasledovné podmienky:

Poistenec nesmie dostávať starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok od štátu alebo od právneho spolku spravovaného verejným právom, alebo z iného poisťovacieho orgánu (okrem OGA);

Poistenec musel prejsť posudkovou komisiou Inštitútu sociálneho zabezpečenia a má nárokovateľné percento invalidity (nad 50%) a musí byť poistený v IKA-ETAM určité minimálne obdobie.

5. 7 Elektronické formuláre

E-formuláre sú uznávané vo všetkých krajinách EÚ a EHP a pomáhajú priznaniu nárokov sociálneho poistenia v iných členských štátoch. Takto poistená osoba v jednej krajine, ktorá ide do inej krajiny, má v cieľovej krajine rovnaké nároky.

E-111, E-111B, E-110, E-128, E-128B a E-119 formuláre, ktoré vydalo v Grécku IKA-ETAM a ktoré poskytovali nárok na príspevky v chorobe počas pobytu v krajinách EU/EHP+Švajčiarsko, boli od 1.6.2004 nahradené Európskym preukazom zdravotného poistenia (EPZP). Držitelia EPZP majú nárok na priamy prístup k poskytovateľom zdravotných služieb v týchto krajinách. Osoby, ktoré sú poistené v IKA a chcú získať EPZP by mali kontaktovať miestne príslušnú pobočku IKA.

Nemocničná starostlivosť v členských štátoch

Potrebu starostlivosti v nemocničnom zariadení členského štátu posuszuje Špeciálna zdravotná komisia zriadená v IKA Ministerstvom práce a sociálnej ochrany. Úrad IKA vydá pacientovi/poistencovi formulár E-112 (potvrdenie týkajúce sa uchovania nároku na vecné dávky nemocenského poistenia), ktorým zaistí podstúpenie zákroku v členskom štáte. Príslušné úrady v členskom štáte sú uvedené na 3. strane formulára. Na základe formulára E-112 budú príslušné úrady postupovať tak isto, ako keby išlo o ich poistenca. Výdavky na ošetrenie sú zabezpečené internou legislatívou aplikovateľnou úradmi v mieste pobytu a platba je urobená priamo IKA (Inštitútom sociálneho zabezpečenia).

Európsky občan, ktorý prichádza do Grécka a chce tu dostávať dávku v nezamestnanosti, si musí so sebou priniesť formulár E303 alebo U2 potvrdený príslušným úradom vo svojej krajine (úrad práce, Sociálna poisťovňa). Za účelom potvrdenia dôb, ktoré sa majú zohľadniť pre priznanie dávky v nezamestnanosti, je potrebné si vybaviť formulár E301, ktorý vydáva inštitúcia zodpovedná za záležitosti nezamestnaných v krajine pôvodu a potvrdzuje, že nezamestnaná osoba bola predtým poistená.

5. 8 Preukaz zdravotného poistenia

Každý, kto sa chystá na krátkodobý pobyt v zahraničí, napr. na dovolenku či pracovnú cestu, by si mal vziať európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Preukaz poskytuje občanom členských štátov EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska prístup k zdravotnej starostlivosti počas návštevy týchto krajín.

Držitelia európskeho preukazu zdravotného poistenia majú rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti vo verejnom systéme ako občania štátu, v ktorom sú na návšteve. Preukaz pokrýva krátkodobú zdravotnú starostlivosť vrátane starostlivosti o tehotné ženy alebo liečbu existujúcich ochorení.

V prípade potreby lekárskej starostlivosti občan predloží preukaz príslušnému zdravotníckemu pracovníkovi – lekárovi, farmaceutovi alebo pracovníkovi zdravotníckeho zariadenia. Občanovi sa poskytne potrebná starostlivosť. Cieľom je poskytnúť občanom potrebnú starostlivosť, aby mohli pokračovať v návšteve alebo dovolenke.

Platby a náhrady výdavkov

V závislosti od krajiny návštevy môže byť zdravotná starostlivosť poskytnutá bezplatne alebo, ak je zdravotná starostlivosť spoplatnená, môže občan požiadať o náhradu vzniknutých výdavkov. V prípade platby vopred preukaz zaručuje, že vzniknuté výdavky budú držiteľovi nahradené ihneď alebo po návrate domov.

Treba si však uvedomiť, že preukaz nepokrýva náklady na plánovanú liečbu v zahraničí ani služby súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Preukaz nepokrýva ani náklady na repatriáciu, napríklad prevoz chorého leteckou záchrannou službou do vlasti. Z tohto dôvodu treba európsky preukaz zdravotného poistenia považovať za doplnok k cestovnému poisteniu, nie za jeho náhradu.

Žiadosť o vydanie preukazu

Európsky preukaz zdravotného poistenia vydáva bezplatne zdravotná poisťovňa žiadateľa. Občan má právo na vydanie preukazu, ak je krytý systémom sociálneho zabezpečenia v ľubovoľnom zúčastnenom štáte. Každý rodinný príslušník by mal mať svoj vlastný preukaz.

Európsky preukaz zdravotného poistenia obsahuje základné informácie – meno a priezvisko držiteľa, dátum narodenia a osobné identifikačné číslo. Preukaz neobsahuje žiadne zdravotné údaje.

Ak si občan preukaz pri ceste do zahraničia zabudne vziať alebo dôjde k jeho strate, môže požiadať o náhradný dočasný certifikát, ktorý poskytuje rovnaké krytie ako preukaz. Stačí, ak požiada svoju zdravotnú poisťovňu o zaslanie náhradného dočasného certifikátu faxom alebo e-mailom.

 

Užitočné linky

Európsky preukaz zdravotného poistenia (Európska komisia, Zamestnanosť a sociálne veci) - http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=509&langId=sk

Informácie a kontakty v členských štátoch   http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=563&langId=sk

Aktualizácia 6/2018