Uznávanie diplomov a kvalifikácie

Získanie uznania kvalifikácií a kompetencií môže zohrávať zásadnú úlohu pri rozhodovaní, či začať pracovať v inej krajine EÚ. Žiaľ, rôzne systémy vzdelávania a odbornej prípravy sťažujú zamestnancom aj inštitúciám primerané posúdenie kvalifikácií. Základnou zásadou platnou pre všetkých občanov EÚ by mala byť možnosť vykonávať svoje povolanie v ktoromkoľvek členskom štáte. V skutočnosti však odlišné vnútroštátne požiadavky bránia prístupu k určitým povolaniam v hostiteľskej krajine.
Na prekonanie týchto rozdielov stanovila EÚ systém na uznávanie odborných kvalifikácií. V rámci tohto systému sa rozlišuje medzi podmienkami, ktoré platia pre regulované povolania (povolania, pre ktoré sa podľa zákona vyžaduje určitá kvalifikácia) a povolania, ktoré v hostiteľskej krajine nepodliehajú právnej regulácii.
Európska komisia stanovila súbor nástrojov, ktorých cieľom je zabezpečenie lepšej transparentnosti a lepšie uznávanie kvalifikácií tak na akademické, ako aj profesionálne účely:
  • Európsky kvalifikačný rámec (EQF) Hlavným cieľom európskeho kvalifikačného rámca je vytvoriť prepojenie medzi rôznymi vnútroštátnymi systémami kvalifikácie s cieľom zjednodušiť uznávanie diplomov. Jednotlivci a zamestnávatelia tak budú môcť využiť EQF na lepšie pochopenie a porovnanie kvalifikácií získaných v rôznych krajinách. Jednotlivé krajiny si budú môcť porovnať systémy kvalifikácie s EQF – a od roku 2012 budú všetky nové kvalifikácie obsahovať odkaz na úroveň EQF.
  • Národné informačné strediská pre uznávanie dokladov o vzdelaní (NARIC) Sieť národných informačných stredísk pre uznávanie dokladov o vzdelaní bola zriadená v roku 1984 na podnet Európskej komisie. NARIC poskytujú poradenstvo o akademickom uznávaní období štúdia v zahraničí. Nachádzajú sa vo všetkých členských štátoch EÚ, ako aj v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. NARIC zohrávajú dôležitú úlohu v procese uznávania kvalifikácií.
  • Európsky systém prenosu kreditov (ECTS) Cieľom tohto systému je uľahčiť uznávanie období štúdia v zahraničí. Umožňuje prenos vzdelávania medzi rôznymi vzdelávacími inštitúciami a ponúka flexibilný spôsob na získanie akademického titulu.
  • Europass Europass je nástroj na zabezpečenie transparentnosti profesionálnych zručností. Pozostáva z piatich štandardizovaných dokumentov: životopisu (Curriculum Vitae); jazykového pasu; dodatkov k osvedčeniu; dodatkov k diplomu a dokumentu Europass-mobility. Systém Europass umožňuje jasne a lepšie pochopiť zručnosti a kvalifikácie v rôznych častiach Európy. Národné strediská Europass boli zriadené v každej krajine EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Databáza Európskej komisie obsahujúca regulované povolania zahŕňa zoznam regulovaných povolaní v členských štátoch, krajinách EHP a vo Švajčiarsku s možnosťou vyhľadávania a kontaktné miesta a informácie o príslušných orgánoch.


Uznávanie dokladov o vzdelávaní, úradne overených (obvykle apostilou) príslušným orgánom štátu pôvodu, vykonáva na Slovensku Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, ktoré je súčasťou siete ENIC (European Network of Information Centres), NARIC (National Academic Recognition Information Centres in the European Union), plní funkciu Národného kontaktného bodu pre vnútorný trh EÚ a Národného strediska pre Europass. Stredisko sa zaoberá činnosťami ako je posudzovanie štúdia v zahraničí, ekvivalencia alebo prevod známok do slovenskej klasifikačnej stupnice a zrovnocenenie s príslušným ročníkom základnej alebo strednej školy v SR, uznanie skončeného vzdelania na účely výkonu povolania alebo pokračovania v štúdiu v SR, potvrdzovanie pedagogickej spôsobilosti pre pedagógov so vzdelaním získaným v SR pre zahraničné úrady a apostilovanie slovenských verejných listín vydaných v pôsobnosti rezortu Ministerstva školstva SR pre potreby zahraničných úradov. Po podaní žiadosti o uznanie vašej kvalifikácie majú príslušné orgány 1 mesiac na potvrdenie doručenia a vyžiadanie potrebných dokladov. Musia prijať rozhodnutie v priebehu 4 mesiacov odo dňa doručenia úplnej žiadosti. Dôležité je tiež vedieť, že niektoré krajiny za tento úkon vyžadujú poplatok.

Základný postup pri vybavovaní uznania dokladov o vzdelaní:

1. Uznanie dokladov sa vybavuje na príslušnom stredisku v tej krajine, do ktorej chcete ísť študovať alebo pracovať, resp. kde chcete doklad uplatniť

2. Postup je rozdielny v závislosti od:

  • Účelu mobility (štúdium alebo práca)
  • Cieľovej krajiny (či ide o krajinu EÚ, príp. inú krajinu, s ktorou má SR uzatvorenú bilaterálnu dohodu)
  • Úrovne vzdelania, ktoré chcete mať uznané
  • V prípade, že je účelom vykonávanie profesie, treba rozlíšiť, či v cieľovej krajine ide o tzv. regulované alebo neregulované povolanie (tzn. či sú kvalifikačné podmienky na výkon daného povolania v cieľovej krajine určené štátom, alebo tieto doklady vyžaduje iba zamestnávateľ)


Kontakt:

Ministerstvo školstva SR
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Stromová 1
813 30 Bratislava
http://www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-zo-zahranicia/

Informácie ohľadom uznávania akademického vzdelania, odbornej kvalifikácie a odkazy na príslušné inštitúcie v krajinách EU/EHP na medzinárodnej úrovni nájdete: www.enic-naric.net

Všetko, čo potrebujete vedieť o uznávaní odbornej kvalifikácie - PRÍRUČKA UŽÍVATEĽA - Smernica 2005/36/ES: