Životné a pracovné podmienky v Španielsku

1. Hľadanie práce

 

1.1. Ako si nájsť prácu

 

 

Nezabudnite, že ak chcete pracovať v Španielsku, musíte hovoriť po španielsky. Okrem siete EURES existujú aj ďalšie možnosti vyhľadania práce:

 

Verejné služby zamestnanosti
Španielske štátne služby zamestnanosti (SPEE-INEM, http://www.sepe.es) a služby zamestnanosti vedené miestnymi samosprávami majú celonárodnú sieť kancelárií. Na registráciu musíte byť starší ako 16 rokov, musíte mať platný preukaz totožnosti alebo pas a mať stálu adresu. Otvorí sa zložka s Vašimi osobnými a profesijnými detailmi, kde môžete byť požiadaný o preukázanie týchto skutočností. Adresy úradov práce môžete nájsť v telefónnom zozname, alebo na webstránke SPEE, ktorá má prepojenia na všetky verejné služby zamestnanosti vedené miestnymi samosprávami. Väčšina týchto stránok poskytuje informácie o voľných pracovných miestach, školeniach, kurzoch a sprievodcoch pre uchádzačov o prácu.

 

Sprostredkovateľské, náborové agentúry a agentúry dočasného zamestnávania
Verejné služby zamestnanosti nie sú jediné sprostredkujúce subjekty na trhu práce. Sprostredkovateľské agentúry vlastniace licenciu od úradu práce sú ďalším subjektom, nesmú si od pracovníkov pýtať peniaze za svoje služby. Okrem nich sú tu ešte špecializované personálne náborové spoločnosti, ktoré zvyčajne využívajú tlač a internet na zverejnenie ponúk. Agentúry dočasného zamestnávania, ktoré sú zväčša rozpoznávané podľa skratky ETT, najímajú pracovníkov priamo a potom ich pridelia zamestnávateľovi, u ktorého sa vykonáva práca. Zvyčajne sú užitočné, keď hľadáte dočasnú prácu.

 

Médiá
Všetky španielske národné, regionálne i miestne noviny majú dennú rubriku voľných miest, hoci väčšina je publikovaná v nedeľných novinách. Televízne a rádiové stanice majú špeciálne programy týkajúce sa práce. Napríklad televízny program ‘Aquí hay trabajo’ (hľadanie práce), ktorý sa vysiela od pondelka do piatku o 09.30 na Channel 2 (RTVE). Viac a viac spoločností sa obracia na internet a publikuje tu svoje miesta na svojich stránkach v sekcii ‘recursos humanos’ (ľudské zdroje), ‘empleo’ (zamestnanie) alebo ‘trabaja para nosotros’ (‘pracuj pre nás’). Existujú tiež špeciálne stránky týkajúce sa práce.

 

Networking
Networking je veľmi užitočný pri hľadaní práce. Ak máte priateľov alebo rodinu v Španielsku, je dobré zmieniť sa, že hľadáte prácu, nakoľko veľa miest sa obsadí práve na základe takéhoto typu kontaktu a referencií. Užitočná môže byť participácia v rôznych online fórach, nakoľko sociálny networking hrá vzrastajúcu úlohu v aktívnom hľadaní si práce v Španielsku.

 

Štátna služba
Ak je Vaším cieľom pracovať v štátnych službách, musíte nahliadnuť do oficiálneho štátneho bulletinu [Boletín Oficial del Estado],  kde sú uverejnené takéto miesta v jednotlivých regiónoch a provinciách. Informácie získate aj na španielskej vládnej stránke ‘Portal del Ciudadano‘.

 

 

1.2. Ako napísať žiadosť o prijatie do zamestnania

 

 

Kým niektoré spoločnosti ponúkajú dotazníky, viac sa používajú CV a sprievodný list, či už pri reakcii na ponúkané miesto, alebo pri spontánnej žiadosti.

 

Sprievodný list
Viac ako číra formalita je to, ako sa prezentujete spoločnosti a aký zanecháte prvý dojem. Pokiaľ nie je uvedené inak, žiadosť aj CV musia byť v španielčine. Použite jednoduchý list A4. Buďte stručný, s využitím formálneho jazyka. Žiadosť sa musí vzťahovať priamo na danú pozíciu. Vyhnite sa štandardizovaným listom.

 

Štruktúra:
Hore vľavo: Meno a priezvisko odosielateľa, adresa a telefón. Nižšie vľavo napíšte meno spoločnosti a osobu, komu je žiadosť adresovaná. Potom napíšte miesto a dátum spolu s pracovnou referenciou.
Úvod: Používajte oslovenia ako: ‘Estimado Sr./Sra’ alebo ‘Muy Senor/a Mío/a’.
Jadro: Mali by ste vysvetliť, prečo sa uchádzate o danú pozíciu a zvýrazniť tie časti Vášho CV, ktoré Vás predurčujú na danú pozíciu.
Záver: Použite formálny výraz ako: ‘En espera de sus noticias, le saluda atentamente’. Podpíšte list a napíšte svoje meno a priezvisko.

 

Curriculum Vitae
Hoci nie sú striktné pravidlá ako napísať životopis, táto časť poskytuje nejaké rady. CV musí byť štruktúrovaný, jasný , stručný a napísaný na PC. Nepoužívajte viac ako dve DIN A4 strany. Nie je nevyhnutné priložiť fotku, hoci to môže byť pri niektorých pozíciách užitočné. Priložte len certifikáty týkajúce sa kvalifikácie a tie, ktoré sa vyžadujú. Zvyčajne si dokumenty donesiete na interview. Používajte jednoduchý jazyk, vyhnite sa použitiu akronymov a skratiek. V Španielsku zvyčajne spoločnosti kontaktujú len úspešných kandidátov, ktorí vyhoveli podmienkam.

 

Štruktúra:
Osobné údaje: Meno, národnosť, celá adresa, telefón (so začiatkom medzinárodnej predvoľby), e-mail a pod.
Vzdelanie: Uveďte akademické a ďalšie vzdelanie. Zvyčajne by ste mali použiť osobitný odstavec s popisom Vašich znalostí cudzích jazykov a IT. Pri akademickom vzdelaní uveďte kvalifikáciu a kvalifikácie vzťahujúce sa na pozíciu, o ktorú sa uchádzate. Napíšte inštitúciu, miesto štúdia a dátum, kedy ste získali kvalifikáciu.
Skúsenosti: Uveďte ich v chronologickom, alebo v opačnom chronologickom poradí, alebo podľa profesijných oblastí. Napíšte meno spoločnosti, názov pozície, dátumy a vykonávané úlohy.
Ďalšie detaily: toto je dobrovoľné a používa sa na poskytnutie informácií, ktoré môžu byť dôležité vo vzťahu k práci, napr. či máte vodičský preukaz, či ste ochotný cestovať a pod. Referencie sa zvyčajne neprikladajú, ale môžete použiť výraz ‘se facilitaran referencias en caso de ser solicitadas’ [referencie budú poskytnuté pri pohovore].

 

Vzorový CV a rady, ako ho napísať sú k dispozícii na väčšine stránok týkajúcich sa zamestnania v Španielsku. Europass CV je dobrou alternatívou ku konvenčným CV, hlavne keď hľadáte prácu v inej krajine EU. Umožňuje kandidátovi uviesť osobné informácie, skúsenosti a kvalifikáciu v štandardnom Európskom formáte. K dispozícii je v 22 európskych jazykoch.

 

Výberové konanie
V Španielsku je výberové konanie väčšinou založené na osobných pohovoroch a príležitostne sa robia aj psychometrické alebo odborné testy. Nakoľko interview je dôležité, odporúča sa naštudovať si niečo o spoločnosti a pripraviť sa odpovedať na otázky typu „aký budete mať prínos pre spoločnosť“. Interview môže viesť jeden človek, ale aj viac ľudí súčasne v závislosti od spoločnosti a pozície.

 

 

2. Presťahovanie sa do inej krajiny

 

2.1. Pohyb tovaru a kapitálu

             

 

Voľný pohyb tovaru v rámci Európskeho vnútorného trhu je jedným z veľkých úspechov.

 

Ako funguje vnútorný trh?                                                              

 

Väčšina tovaru podlieha tzv. „princípu vzájomného uznávania“, čo znamená, že tovar legálne vyrobený v jednom členskom štáte môže byť voľne presúvaný a predaný vo všetkých ostatných krajinách EÚ.

 

V niektorých sektoroch, ako napr. v stavebníctve a farmaceutickom sektore ostávajú v platnosti určité obchodné obmedzenia. Členské štáty môžu obmedziť voľný pohyb tovaru na svoj domáci trh v určitých prípadoch, ktoré súvisia s ochranou životného prostredia alebo verejného zdravia.

 

Vo všeobecnosti môžu občania EÚ voľne nakupovať tovary v iných členských krajinách pre svoju osobnú potrebu. Vo väčšine prípadov neexistuje žiadne obmedzenie čo si osoba môže kúpiť a doviezť ak cestuje do krajín EÚ. Pri prechode do iného členského štátu sa neplatí žiadna ďalšia daň, nakoľko daň z pridanej hodnoty (DPH) a spotrebná daň sú zahrnuté v kúpnej cene a to znamená, že ostatné krajiny nemôžu uplatňovať ďalšie zdaňovanie.

 

Avšak existujú obmedzenia týkajúce sa špecifických výrobkov ako sú alkohol a tabak. Na webovej stránke Európskej komisie pre dane a colnú úniu nájdete užitočný prehľad pravidiel pre nákup tohto tovaru v inom členskom štáte EÚ. Osobitné pravidlá platia aj pri nákupe motorového vozidla v jednom členskom štáte a jeho vývoze do iného členského štátu za účelom osobného používania.

 

 

 

Voľný pohyb kapitálu                                                                  

 

Vďaka legislatíve EÚ majú občania právo spravovať a investovať svoje peniaze v ktoromkoľvek členskom štáte.

 

Nie sú to len finančné trhy, ktoré profitujú z voľného pohybu peňazí prostredníctvom zvýšenej efektívnosti, ale každý európsky občan môže niečo získať.

 

S malými obmedzeniami si môže jednotlivec otvoriť účet v banke, kupovať akcie, investovať a kupovať nehnuteľnosti v iných členských krajinách EÚ. Európske spoločnosti môžu investovať, vlastniť, alebo spravovať iné európske spoločnosti.

 

Pre členské štáty EÚ platia určité výnimky týkajúce sa voľného pohybu kapitálu, hlavne čo sa týka zdaňovania, finančného dohľadu, kritérií verejnej politiky, prania špinavých peňazí a finančných sankcií.

 

 

2.2. Hľadanie ubytovania

 

 

Prenájom
Ak si chcete prenajať byt počas pobytu v Španielsku, najlepšie je pozrieť si sekciu o ubytovaní v novinách. Môžete tiež osloviť realitných agentov uvedených v Zlatých stránkach. Kým si hľadáte vhodné ubytovanie, môžete ísť do turistickej kancelárie, kde Vám dajú zoznam možných dočasných ubytovaní.

 

Kúpa nehnuteľnosti
V súčasnosti sa veľa realitných agentov zaoberá obchodom s nehnuteľnosťami. Môžete kontaktovať miestneho agenta v Španielsku. Ak chcete držať krok s trhovými cenami nového ubytovania, Sociedad de Tasación [Spoločnosť ocenenia majetku] robí prieskumy trhu, ktoré analyzujú nový súkromný rozvoj bývania, ktorý sa práve stavia vo všetkých regionálnych mestách.

 

Instituto de la Juventud [Mládežnícky Inštitút] vytvára všeobecnú informačnú príručku na bývanie s aktuálnymi informáciami o kúpe alebo prenájme nehnuteľností, financovaní, kladoch a záporoch bytových družstiev, nový Štátny plán na roky 2013-2016 a pomoc poskytovanú miestnymi samosprávami pri prenájme alebo kúpe nehnuteľnosti.

 

Niektoré miestne samosprávy ponúkajú servis mladým ľuďom s všeobecnými informáciami o nájme a predaji/kúpe nehnuteľnosti, špecializované právne informácie, informácie z tlače týkajúce sa bývania a pod.

 

Podľa štatistky ceny rezidenčných nehnuteľností v Španielsku klesli o 25 až 50 %.

 

 

2.3. Hľadanie školy

 

 

V Španielsku existujú 3 typy škôl: verejné, súkromné podporované štátom a súkromné, hoci väčšina je verejných alebo dotovaných štátom.

 

Verejné
Tieto školy vlastní štát a patria pod rôzne miestne samosprávy. Sú bezplatné.

 

Súkromné podporované štátom

 

Súkromné školy podporujú miestne samosprávy na poskytnutie povinného bezplatného vzdelania. Sú tu poplatky za učebné pomôcky, šaty a iné služby.

 

Súkromné
Súkromné zariadenia, ktorých náklady závisia od mnohých faktorov, ako napríklad poplatok za zápis, akademický stupeň a či sú zahrnuté služby alebo nie, napr. doprava, jedlo v škole, špeciálne triedy, šport, zariadenia a pod. Minimálny poplatok je okolo 300 Eur mesačne, pričom maximum záleží na vopred dohodnutých službách a type školy. Celkovo to môže byť viac ako 600 Eur.

 

Časový rozvrh
Môže byť úplný, alebo čiastočný, v závislosti od úrovne štúdia a vybranej školy. Nepretržitý deň výučby, bez akýchkoľvek prestávok je zvyčajne od 9.00 do 14.00, popoludnia sú voľné. Ak je deň rozdelený, triedy končia na obed, napr. od 9.00 do 12:30 a potom od 15.00 do 17.00. Väčšina základných zariadení rozdeľuje vyučovanie s malými časovými obmenami, kým stredné školy zvyčajne vyučujú počas celého dňa.

 

Zápis
Zápis na povinnú školskú dochádzku sa začína v marci a apríli. Dá sa zapísať aj v septembri. Avšak, žiadosti na povinnú školskú dochádzku sú akceptované počas školského roka, ak je tu dobrý dôvod na zmenu školy.

 

Školský kalendár
Nástup do školy sa môže v regiónoch líšiť, no začína sa v polovici septembra a končí sa v júni. Prázdniny sú na Vianoce, Veľkú noc a v lete.

 

Zahraničné zariadenia v Španielsku
V Španielsku sú aj zariadenia, ktoré poskytujú vzdelanie v súlade so vzdelávacími systémami iných krajín. Informácie o týchto zariadeniach môžete nájsť cez vzdelávacie inštitúcie daných krajín alebo ambasád. V určitých zariadeniach je možné získať dvojitú kvalifikáciu založenú na vzdelávacích systémoch oboch krajín.

 

 Ďalšie informácie o španielskom vzdelávacom systéme máte k dispozícii na konzuláte alebo veľvyslanectve vo vašej krajine.

 

 

2.4. Keď si so sebou vezmete auto

 

 

Snaha EÚ čo najviac zjednodušiť svojim občanom cestovanie po členských štátoch viedla k zavedeniu spoločných pravidiel, ktoré upravujú vzájomné uznávanie vodičských preukazov, platnosť poistenia automobilov a registráciu vozidla. Do spolupráce v tejto oblasti sú zapojené aj krajiny EHP, teda aj Nórsko, Island a  Lichtenštajnsko.

 

 

 

Vodičské preukazy

 

V súčasnosti neexistuje spoločný vodičský preukaz platný v celej oblasti EÚ/EHP. Členské štáty vydávajú vodičské preukazy „podľa modelu Spoločenstva“ s cieľom uľahčiť uznávanie vodičských preukazov vydaných rôznymi krajinami EÚ/EHP.

 

 

 

Tieto vodičské preukazy sa vydávajú podľa vnútroštátneho práva, ale sú platné aj v ostatných krajinách EÚ a tiež na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku. Treba poznamenať, že dočasné vodičské preukazy alebo osvedčenia vydané domovskou krajinou držiteľa však nie sú uznávané v iných členských štátoch.

 

 

 

Ak občan EÚ/EHP odíde žiť do iného členského štátu, môže používať platný vodičský preukaz počas celého obdobia jeho platnosti. (Držitelia vodičského preukazu sú však povinní splniť všetky požiadavky týkajúce sa vodičského preukazu v novej krajine, napr. kratšej platnosti alebo lekárskych prehliadok). Po uplynutí platnosti existujúceho vodičského preukazu alebo v prípade straty či krádeže musí držiteľ požiadať o vydanie nového vodičského preukazu v krajine pobytu. 

 

 

 

Registrácia automobilu

 

Ak občan EÚ/EHP odíde žiť do iného členského štátu EÚ/EHP na kratšie obdobie ako šesť mesiacov, nemusí zaregistrovať vozidlo alebo platiť dane v novej krajine. Vozidlo ostáva zaregistrované v predchádzajúcej krajine pobytu.

 

 

 

Ak však vlastník vozidla ostane v novej krajine viac ako šesť mesiacov, je povinný zaregistrovať vozidlo v novej krajine pobytu a zaplatiť registračnú daň v hostiteľskej krajine. Pri registrácii musí majiteľ vozidla predložiť tieto dokumenty: osvedčenie o zhode; poistné krytie; doklad o vlastníctve vozidla; doklad o zaplatení DPH; doklad o technickej spôsobilosti vozidla; doklad o úhrade registračného poplatku a cestnej dane.

 

 

 

V niektorých krajinách majú majitelia, ktorí sa prisťahovali z inej krajiny EÚ/EHP, pri registrácii vozidla nárok na oslobodenie od dane v prípade, že spĺňajú príslušné podmienky a dodržia lehoty. Pred odchodom z krajiny by mal občan kontaktovať príslušné vnútroštátne orgány (pozri odkaz).    

 

 

 

Poistenie vozidla pri presťahovaní sa v rámci EÚ/EHP

 

Občania EÚ a EHP môžu poistiť svoje vozidlo v inom členskom štáte EÚ/EHP, poisťovacia spoločnosť však musí mať buď sídlo v hostiteľskej krajine alebo licenciu na predaj poistení v tejto krajine.

 

 

 

Je dôležité overiť si u poisťovateľa, či bude súčasná zmluva o poistení platná v krajine, do ktorej si občan vozidlo sťahuje. Ak občan bude musieť uzatvoriť nové poistenie v inej krajine EÚ/EHP, je potrebné vedieť, že poisťovacie spoločnosti nie sú povinné rešpektovať záznamy o predchádzajúcom bezškodovom priebehu poistenia.

 

 

 

Zdanenie pri kúpe automobilu

 

Ak sa občan rozhodne pre kúpu motorového vozidla v jednom členskom štáte EÚ/EHP, ale chce ho registrovať v inom členskom štáte, je povinný zaplatiť DPH len v cieľovej krajine. Viac informácií o tejto téme nájdete na webovej stránke Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre dane a colnú úniu.

 

 

2.5. Postupy registrácie a povolenie na pobyt

 

 

Ako občan EU, na vstup do Španielska potrebujete preukázať príslušný doklad totožnosti alebo pas. Môžete ostať 3 mesiace a hľadať si prácu. Ak ste si ju nenašli ani po troch mesiacoch, máte nárok na dlhší pobyt, ak pokračujete v hľadaní práce.

 

Ak vaši rodinní príslušníci nie sú občanmi Spoločenstva, EHP alebo Švajčiarska, musia požiadať o pobytový preukaz pre príbuzných Spoločenstva, ak sa spolu s Vami chystajú na pobyt v krajine po dobu dlhšiu ako tri mesiace.

 

Potrebné dokumenty
Po príchode do Španielska máte 3 mesiace na registráciu na cudzineckej polícii - Oficina de Extranjeros alebo policajnej stanici na registráciu do Centrálneho registra cudzincov - Registro Central de Extranjeros. Prezentujete sa platným pasom alebo občianskym preukazom a zaplatíte poplatok. Úrad Vám dá registračný certifikát s identifikačným číslom NIE (Número de identificación de Extranjeros). Tento proces nahradil predchádzajúcu rezidenčnú kartu.

 

Na účel identifikácie, akékoľvek želanie cudzinca mať ekonomické, sociálne alebo profesionálne spojenie so Španielskom, musíte mať osobné, jedinečné NIE. Môžete ho získať automaticky, keď žiadate o registráciu do centrálneho registra cudzincov, ale dá sa získať aj osobitne.

 

Osoby z krajín, ktoré nie sú členmi EHP, alebo zo Švajčiarska, vyžadujú povolenie na pobyt v Španielsku. O bližšie informácie prosím požiadajte španielske veľvyslanectva vo vašej krajine, alebo ho vyhľadajte na portáli generálneho sekretariátu pre prisťahovalectvo a emigráciu ministerstva práce a sociálnych vecí.

 

Registrácia
Registračný certifikát môžete dostať od miestneho Ayuntamiento [Miestna rada] kedykoľvek potrebujete preukázať, že žijete v Španielsku. Potrebujete k tomu preukázať nájomnú zmluvu Vášho ubytovania, alebo účty za elektriku či vodu, ako dôkaz, že tam žijete. Ak je toto prvý raz, čo pracujete v Španielsku, musíte získať vlastné číslo sociálneho poistenia. Môžete si ho zabezpečiť sami alebo prostredníctvom zamestnávateľa. Na úrade sociálneho zabezpečenia budete potrebovať formulár  (TA-1) a preukaz totožnosti.  

Potom dostanete Tarjeta de la Seguridad Social [Kartu sociálneho poistenia], ktorou sa preukážete v príslušnom zdravotnom stredisku, aby ste mohli byť pridelení k doktorovi a dostali tarjeta sanitaria [zdravotný preukaz].

 

 

2.6. Kontrolný zoznam pred vašim príchodom do novej krajiny a po ňom

 

 

Pred vycestovaním do Španielska a hľadaním si práce, alebo pred interview, nezabudnite si vziať nasledujúce dokumenty:

 

·         Platný EU/EEA pas alebo preukaz totožnosti.

 

·         Preložený Curriculum Vitae (vezmite si viac, používajte elektronický formát, ktorý môžete zmeniť), vizitky a referencie od predchádzajúcich zamestnávateľov, doklady o vzdelaní a kurzoch.  

 

·         E formuláre a Európsky  preukaz zdravotného poistenia vydaný vo Vašej krajine.

 

·         Formulár U1 až U4 (tieto formuláre nahradili od 1.5.2015 formulár E 301) na preukázanie práce vo Vašej krajine ak je potrebný a/alebo U7 až U10 (tieto formuláre nahradili od 1.5.2015 formulár E 303) ak si chcete žiadať o transfer dávok v nezamestnanosti, aby ste ich dostávali v Španielsku. Maximálne obdobie prenosu dávok je 3 mesiace.

 

·         Kópia rodného listu.

 

·         Preložené doklady o vzdelaní.  

 

·         Ďalšie dokumenty, o ktorých si myslíte, že sú pre Vás vhodné, napr. vodičský preukaz a pod.

 

 

 

Pred akceptovaním práce skontrolujte, či:

 

·         Máte platný pas alebo občiansky preukaz.

 

·         Rozumiete podmienkam v zmluve. Je dôležité, aby ste vedeli, kto je zodpovedný za cestovné náklady a ubytovanie; Vy alebo zamestnávateľ.  

 

·         Ste si vedomý spôsobu výplaty a jej frekvenciou.

 

·         Máte v Španielsku ubytovanie.

 

·         Máte dostatok zdravotných prostriedkov.

 

·         Máte dostatok peňazí kým dostanete prvú výplatu, alebo na návrat domov.  

 

 Pred návratom do Vašej krajiny je dôležité:

 

·         Požiadať o formulár U1 z úradu práce, ktorý potvrdí obdobie prispievania v súvislosti s nárokom na dávky v nezamestnanosti.  

 

·         Skontrolovať, či máte všetky osobné dokumenty preukazujúce prácu v Španielsku (pracovnú zmluvu, záznamy a pod.).

 

·         Vyrovnať daňové platby s daňovým úradom.

 

 Pamätajte si, že je dobré požiadať o tieto dokumenty s časovým predstihom, nakoľko ich vydanie môže určitý čas trvať.

 

 

3. Pracovné podmienky

 

 3.1. Prehľad pracovných podmienok v Európe

 

 

Snahou EÚ je zlepšovanie pracovných podmienok v Európe. EÚ spolupracuje s národnými vládami s cieľom zaistiť občanom prácu v príjemnom a bezpečnom prostredí. EÚ podporuje členské štáty prostredníctvom:

 

 • výmeny skúseností a prípravy spoločných aktivít;
 • stanovenia minimálnych požiadaviek na pracovné podmienky, bezpečnosť a ochranu zdravia.

 

 

 

Zlepšovanie kvality pracovného života 

 

V záujme zlepšovania spokojnosti a bezpečnosti pracovníkov v EÚ je dôležité určiť, čo robí pracovné prostredie priaznivým a stanoviť kritériá pre kvalitné pracovné podmienky. 

 

 

 

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) je agentúra EÚ so sídlom v Dubline a jej úlohou je poskytovať informácie, poradenstvo a odbornú pomoc v tejto oblasti.

 

 

 

Agentúra stanovila niekoľko kritérií pre kvalitu zamestnania a práce, ktoré zahŕňajú:

 

 • zdravie a spokojnosť na pracovisku – dobré pracovné podmienky umožňujú predchádzať zdravotným problémom, znižujú riziko úrazov a zlepšujú efektívnosť práce;
 • zosúladenie pracovného a mimopracovného života – občania EÚ by mali dostať možnosť na vyváženie pracovného a mimopracovného života;
 • rozvoj zručností – kvalitné zamestnanie je zamestnanie s možnosťami na odbornú prípravu, rozvoj a kariérny postup.

 

 

 

Sociálny dialóg

 

EÚ úzko spolupracuje so sociálnymi partnermi – vrátane podnikových organizácií a odborových zväzov – v otázkach zamestnanosti a postupov súvisiacich s výkonom práce. Na sociálnom dialógu sa zúčastňujú obidve strany odvetvia s cieľom uzavrieť dohody, ktoré môžu mať významný vplyv na európskeho pracovníka. Niektoré medziodvetvové dohody uzavreté v rámci sociálneho dialógu sa stali základom právnych predpisov EÚ a zahŕňajú zmeny podmienok v súvislosti s rodičovskou dovolenkou, prácou na kratší pracovný čas a zmluvami na dobu určitú.

 


Niekedy sociálni partneri uzatvoria tzv. autonómne dohody, ktoré upravujú napr. prácu z domu, stres v práci, obťažovanie a násilie na pracovisku. Sociálny dialóg prebieha aj v rôznych priemyselných odvetviach, kde boli vytvorené výbory pre oblasť bankovníctva, chemického priemyslu, poisťovníctva, telekomunikácií a oceliarstva.

 

 

 

Viac informácií nájdete na webovej stránke Európskej komisie venovanej sociálnemu dialógu. Medzi organizácie zapojené do medzisektorového sociálneho dialógu patria: Európska konfederácia odborových zväzov a Businesseurope.

 

 

 

Zdravie a bezpečnosť pri práci

 

Podľa predpisov EÚ sú zamestnávatelia povinní zaručiť zamestnancom bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. To znamená, že zamestnávateľ musí vypracovať politiky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, ktorých súčasťou je hodnotenie rizík, školenie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, konzultácie s pracovníkmi, postupy v prípade poskytnutia prvej pomoci, vzniku požiaru a nutnosti evakuácie. Od zamestnancov sa očakáva, že budú dodržiavať pokyny v oblasti bezpečnosti a  ochrany zdravia pri práci a oznamovať akékoľvek možné nebezpečenstvá. 

 


Viac informácií o zásadách, ktoré sú základom rámca EÚ pre  bezpečnosť a ochranu zdravia, a ich vplyvoch na jednotlivcov a podniky nájdete na webovej stránke Európskej komisie.

 


Množstvo užitočných informácií o tejto téme ponúka podnikom aj zamestnancom Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

 

 

 

Stanovenie minimálnych požiadaviek

 

Zlepšovanie pracovných podmienok v členských štátoch vo veľkej miere závisí od stanovenia spoločných pracovných noriem. Pracovné právo a nariadenia EÚ stanovujú minimálne požiadavky na udržateľné pracovné prostredie, ktoré v súčasnosti uplatňujú všetky členské štáty.

 


Predpisy EÚ, ktoré sa vzťahujú na pracovné podmienky, zahŕňajú množstvo otázok vrátane pracovného času, zamestnania dočasných pracovníkov, práv zamestnancov so zmluvami na kratší pracovný čas a ochranu zamestnancov s pracovnou zmluvou na dobu určitú.

 


Cieľom právnych predpisov v týchto oblastiach je vždy zaistiť vysokú úroveň zamestnanosti a zároveň dodržiavať práva občanov na pracovisku. Napríklad smernica EÚ zaručuje, aby podmienky zamestnávania zamestnanca na kratší pracovný čas boli porovnateľné s právami kolegov pracujúcich na plný pracovný úväzok. Zamestnávatelia nemôžu zaobchádzať so zamestnancami so zmluvou na dobu určitú nepriaznivejšie ako so stálymi zamestnancami.

 

 

3.2. Uznávanie diplomov a kvalifikácií

 

 

Získanie uznania kvalifikácií a kompetencií môže zohrávať zásadnú úlohu pri rozhodovaní, či začať pracovať v inej krajine EÚ. Žiaľ, rôzne systémy vzdelávania a odbornej prípravy sťažujú zamestnancom aj inštitúciám primerané posúdenie kvalifikácií.

 

 

 

Uznávanie odborných kvalifikácií

 

Základnou zásadou platnou pre všetkých občanov EÚ by mala byť možnosť vykonávať svoje povolanie v ktoromkoľvek členskom štáte. V skutočnosti však odlišné vnútroštátne požiadavky bránia prístupu k určitým povolaniam v hostiteľskej krajine.

 

 

 

Na prekonanie týchto rozdielov stanovila EÚ systém na uznávanie odborných kvalifikácií. V rámci tohto systému sa rozlišuje medzi podmienkami, ktoré platia pre regulované povolania (povolania, pre ktoré sa podľa zákona vyžaduje určitá kvalifikácia) a povolania, ktoré v hostiteľskej krajine nepodliehajú právnej regulácii.

 

 

 

Európska komisia stanovila súbor nástrojov, ktorých cieľom je zabezpečenie lepšej transparentnosti a lepšie uznávanie kvalifikácií tak na akademické, ako aj profesionálne účely:

 

 • Európsky kvalifikačný rámec (EQF) Hlavným cieľom európskeho kvalifikačného rámca je vytvoriť prepojenie medzi rôznymi vnútroštátnymi systémami kvalifikácie s cieľom zjednodušiť uznávanie diplomov. Jednotlivci a zamestnávatelia tak budú môcť využiť EQF na lepšie pochopenie a porovnanie kvalifikácií získaných v rôznych krajinách.  Jednotlivé krajiny si budú môcť porovnať systémy kvalifikácie s EQF – a od  roku 2012 budú všetky nové kvalifikácie obsahovať odkaz na úroveň EQF.  
 • Národné informačné strediská pre uznávanie dokladov o vzdelaní (NARIC) Sieť národných informačných stredísk pre uznávanie dokladov o vzdelaní bola zriadená v roku 1984 na podnet Európskej komisie. NARIC poskytujú poradenstvo o akademickom uznávaní období štúdia v zahraničí. Nachádzajú sa vo všetkých členských štátoch EÚ, ako aj v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. NARIC zohrávajú dôležitú úlohu v procese uznávania kvalifikácií.
 • Európsky systém prenosu kreditov (ECTS) Cieľom tohto systému je uľahčiť uznávanie období štúdia v zahraničí. Umožňuje prenos vzdelávania medzi rôznymi vzdelávacími inštitúciami a ponúka flexibilný spôsob na získanie akademického titulu.
 • Europass Europass je nástroj na zabezpečenie transparentnosti profesionálnych zručností. Pozostáva z piatich štandardizovaných dokumentov: životopisu (Curriculum Vitae); jazykového pasu; dodatkov k osvedčeniu; dodatkov k diplomu a dokumentu Europass-mobility. Systém Europass umožňuje jasne a lepšie pochopiť zručnosti a kvalifikácie v rôznych častiach Európy. Národné strediská Europass boli zriadené v každej krajine EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru.
 • Databáza Európskej komisie obsahujúca regulované povolania zahŕňa zoznam regulovaných povolaní v členských štátoch, krajinách EHP a vo Švajčiarsku s možnosťou vyhľadávania a kontaktné miesta a informácie o príslušných orgánoch.

 

 

3.3. Druhy zamestnania

 

 

Minimálny vek na prácu je v Španielsku 16 rokov, hoci dovolenie od rodičov alebo poručníkov sa vyžaduje do 18 rokov, kým nie je osoba legálne dospelá. Pracovník môže byť zamestnaný buď na dobu neurčitú, alebo na dobu určitú, v závislosti od úloh, ktoré je potrebné vykonať, od vzdelania alebo od čŕt určitých skupín, o ktorých zamestnanie sa jedná (znevýhodnení, mladí ľudia, ženy, a pod.).

Avšak osoby mladšie ako 18 rokov nesmú pracovať na nočné zmeny, prácu nadčas alebo v iných podmienkach vyhlásených vládou ako nezdravých, prácnych, škodlivých alebo nebezpečných.

Vo výnimočných prípadoch, predtým písomne schválených úradom práce, sa osoby mladšie ako 16 rokov môžu zúčastňovať na verejných prácach tak dlho, pokiaľ taká účasť neohrozuje ich zdravie alebo vzdelanie.

Všetky zmluvy, okrem zmlúv o školení, môžu byť podpísané na plný úväzok alebo na čiastočný úväzok.

Pracovná zmluva môže byť otvorená (známy ako "zmluva na dobu neurčitú") alebo na určitú dobu ("zmluva na dobu určitú").Medzi hlavné typy zmlúv patrí:

 

Zmluvy na dobu neurčitú: Cieľom tejto zmluvy je vstúpiť do pracovného procesu bez určenia časového obmedzenia. Takéto zmluvy sa môžu stanoviť ústne alebo písomne na hlavný alebo vedľajší pracovný pomer.

 

Zmluvy na dobu určitú: môžu sa uzatvoriť za nasledujúcich podmienok:
Zmluva na výkon špecifickej služby – je uzatvorená na vykonanie nejakej úlohy alebo špecifickej služby, ktorej výkon, hoci limitovaný časom, je neistej povahy. Môžu trvať 3 roky a byť predĺžené na ďalších 12 mesiacov podľa kolektívnej zmluvy.

 

Zmluva na obmedzenie nepredvídaných výdavkov: Cieľom tejto zmluvy je splniť podrobné požiadavky spojené s trhom práce, rezervami, alebo nadbytkom objednávok. Zmluva môže byť uzatvorená na maximálne 6 mesiacov v 12 mesačnom období.

 

Zmluva o dočasnom preložení: Ak je nutné preloženie pracovníka s cieľom zachovať pracovné miesto. Musí sa špecifikovať preložený pracovník a príčina na preloženie. Zmluvy o školení sú tiež na dočasnej báze.

 

Zmluva o školení: Uzatvárajú sa u pracovníkov od 16 do 25 rokov, ktorí nemajú potrebnú kvalifikáciu. Niektoré skupiny môžu byť zamestnané na základe podmienok zmluvy o školení, dokonca aj ak majú viac rokov. Tieto zmluvy sú na minimálne 1 rok, no nesmú byť dlhšie ako 3 roky.

 

 Zmluva o pracovných skúsenostiach: Je potrebné splniť nasledovné požiadavky:

Pracovník musí mať jednu s nasledujúcich kvalifikácií: Univerzita alebo Odborná škola, alebo podobne.

  Nesmie uplynúť viac ako 5 rokov od ukončenia štúdia, alebo odkedy bolo štúdium uznané v Španielsku, ak je kvalifikácia získaná v zahraničí, alebo 7 rokov, ak je zmluva uzavretá so znevýhodneným pracovníkom. V prípade, že sa jedná o prvé zamestnanie pre mladých ľudí vo veku do 30 rokov, tento druh zmluvy môže byť uzavretý aj v prípade, že uplynulo päť alebo viac rokov. Tieto zmluvy sú na minimálne 6 mesiacov, no nesmú byť dlhšie ako 2 roky.

 

Iné druhy zmlúv: domáca práca, trvalé sezónne zákazky a zákazky na tvorbu pracovných miest.

 

 

3.4. Pracovné zmluvy

 

Pracovná zmluva môže byť písomná alebo ústna, ale ústna je veľmi zriedkavá. Avšak súčasná právna úprava stanovuje, že vzhľadom k ich špecifickým vlastnostiam, niektoré druhy zmlúv musia mať písomnú formu. Medzi ne patria nasledujúce typy zmlúv:

Zmluvy o pracovných skúsenostiach a odbornej príprave, zmluvy na čiastočný úväzok, zmluvy na konkrétne úlohy alebo služby, zmluvy s agentúrami dočasného zamestnávania a zmluvy na dočasné pozície. Je tiež dôležité zdôrazniť, že aj pre zmluvy, pri ktorých zákon neustanovuje písomnú formu, ktorákoľvek zo strán môže požadovať písomnú zmluvu, a to aj v priebehu pracovného pomeru.

Pracovná zmluva, ktorá musí mať podľa zákona písomnú formu, musí obsahovať tieto časti:

 • názov zamestnávateľa a zamestnanca;
 • dátum začiatku pracovného pomeru;
 • trvanie pracovnej zmluvy;
 • profesionálne zaradenie a charakteristika pracovnej pozície a úlohy, ktoré majú byť vykonané;
 • pracovné podmienky, ako napríklad výška mzdy a pracovný čas, miesto na pracovisku, dĺžka trvania dovolenky, atď;
 • skúšobná doba;
 • kolektívna zmluva, ak sa uplatňuje;

Potom, čo bola zmluva podpísaná oboma stranami, musí zamestnávateľ informovať verejné služby zamestnanosti o jej obsahu a prípadnom rozšírení zmluvy.

 

 Skúšobná doba
Skúšobná doba sa môže vyžadovať, hoci nie je povinná. Ak sa vyžaduje, musí byť zakotvená písomne a jej maximálne trvanie je 6 mesiacov pre kvalifikovaných technikov a 2 mesiace pre ostatných pracovníkov. Počas skúšobnej doby sa môže zamestnanie ukončiť z oboch strán z akéhokoľvek dôvodu, bez udania výpovednej doby, bez akejkoľvek náhrady, pokiaľ sa neuvedie inak. Skúšobná doba sa započítava do služobného veku a pracovníci majú rovnaké práva a povinnosti ako ostatní pracovníci počas tejto doby.

 

Hoci sa podmienky pracovného vzťahu môžu počas neho meniť, zamestnávatelia musia akceptovať podmienky určené pracovnou legislatívou.

 

Môžu sa vykonať nasledovné zmeny:

 

 Podstatné zmeny v zmluve: Tieto ovplyvňujú nasledujúce oblasti: počet hodín, pracovný rozvrh, zmennosť, odmeňovanie, systém práce a výkonu. Pracovník má právo ukončiť prácu, ak zmena je na jeho ujmu a v takomto prípade má nárok na 20 dňovú kompenzáciu za každý odpracovaný rok (maximum 9 mesačných platieb).

 

 Zmena povinností:Pracovník môže vykonávať prácu vo vyššej alebo nižšej kategórii ako na ktorú bol prijatý; ak je to nižšia kategória, ostáva mu plat ako za jeho predošlú prácu; ak je to vyššia kategória, musí dostať plat príslušný danej kategórii; ak vykonáva prácu vyššej kategórie dlhšie ako 6 mesiacov v roku, alebo 8 mesiacov za dva roky, pracovník má nárok požiadať o povýšenie.

 

 Geografická mobilita:ak je pracovník preložený na iné pracovisko v inej lokalite, ktorá zahŕňa zmenu adresy, alebo ak je tu preloženie trvajúce dlhšie ako 12 mesiacov za 3 roky. Spoločnosť musí dať zamestnancovi vedieť 30 dní vopred a musí mu poskytnúť finančnú kompenzáciu na vzniknuté náklady.
Pracovník má právo ukončiť zmluvu, ak nesúhlasí s preložením; má nárok na 20 dňovú kompenzáciu za každý odpracovaný rok (maximum 12 mesačných platieb).
Ak sa objaví niektorá z vyššie uvedených skutočností, odporúča sa konzultácia s odborovými zväzmi.

 

 

3.5. Špeciálne kategórie

 

 

Práca neplnoletých

 

Deti mladšie ako 16 rokov nesmú v Španielsku pracovať. Pracovná zmluva s osobou mladšou ako 16 rokov bude považovaná za neplatnú, aj keď sa zamestnávateľ zaviaže zaplatiť príslušný plat za poskytnuté služby. Akékoľvek porušenie pravidiel týkajúcich sa detskej práce zo strany zamestnávateľa sa trestá. Osoby od 16 do 18 rokov, ktoré sú maloleté, potrebujú súhlas rodičov alebo poručníkov. Osoby mladšie ako 18 rokov veku nesmú vykonávať: prácu v noci, pracovať nadčasy,  akékoľvek ďalšie aktivity určené vládou, napríklad spôsobujúce zdravotné problémy, ťažká práca, škodlivá a nebezpečná, ktorá môže poškodiť zdravie a osobnostný a profesionálny vývoj človeka.

 

Účasť osôb mladších ako 16 rokov na verejných aktivitách sa akceptuje len vo výnimočných prípadoch za podmienok, že neohrozuje psychické zdravie osoby alebo jeho profesionálny a osobnostný vývoj.

 

 

 

Tehotné ženy

 

Tehotné ženy majú špeciálnu ochranu, ak je nevyhnutné ukončiť zmluvu v dôsledku rizika v tehotenstve a nie je možné zmeniť pracovnú pozíciu alebo povinnosti, ak je potrebné chrániť zdravie matky alebo nenarodeného dieťaťa.

 

 

 

Znevýhodnené osoby

 

Poskytuje sa špeciálna ochrana zakotvená v Ústave pre fyzicky a mentálne postihnutých ľudí a pre tých so zmyslovým postihnutím je daná séria pravidiel upravujúcich niektoré oblasti: zamestnanosť, dane, sociálne zabezpečenie. Zákon o rovnosti príležitostí, nediskriminačný a univerzálny prístup pre znevýhodnené osoby považuje tieto osoby za osoby s akýmkoľvek stupňom postihnutia väčším alebo rovným 33%. Podľa zákona musia verejné a súkromné firmy ktoré zamestnávajú 50 a viac osôb zamestnávať minimálne 2 % osôb so zdravotným postihnutím. Stupeň postihnutia je klasifikovaný v súlade so štandardizovanými kritériami založenými na pevnej škále. Za klasifikáciu je zodpovedná Miestna samospráva alebo Inštitút pre migráciu a sociálne služby (IMSERSO).

 

Zákon o sociálnej integrácii znevýhodnených osôb reguluje garantovanú minimálnu mzdu a opatrovateľské granty, mobilitné granty a náhradu nákladov na prepravu.

 

 

3.6. Samostatne zárobkovo činné osoby

 

 

Samostatne zárobkovo činná osoba je niekto, kto vykonáva ekonomickú aktivitu obvykle, osobne a priamo, teda nie na základe pracovnej zmluvy alebo pracovného práva.

 

 

 

Na začatie vykonávanie SZČ je potrebné vybaviť určité formality:

 

       Registrácia na Impuesto de Actividades Económicas na miestnom provinčnom daňovom úrade Delegación de Hacienda.

 

       Declaración Censal de Inicio de Actividad [Deklarácia o začiatku výkonu podnikania), tiež na daňovom úrade.

 

       Registrácia v systéme sociálneho poistenia Seguridad Social, v rámci špeciálneho režimu autonómnych oblastí, vo všeobecnej pokladni miestnej provinčnej Sociálnej poisťovne.

 

       Registrácia v príslušnej podnikateľskej komore, ak sa vyžaduje k výkonu profesie.

 

       Ak sa otvoria podnikateľské priestory, je potrebné dostať samosprávnu licenciu a miestna samospráva musí byť o tom upovedomená. 

 

 

 

Verejné služby zamestnanosti poskytujú asistenciu pre nezamestnaných, ktorí chcú začať podnikať:

 

Žiadosti o grant musia byť podané na Provinčných riaditeľstvách verejných služieb zamestnanosti alebo na službách zamestnanosti miestnych samospráv.

Existuje tu systém ochrany osôb samostatne zárobkovo činných v prípade zastavenia ich profesionálnej činnosti, bežne známy ako " desempleo del autonómna "(dávka v nezamestnanosti pre podnikateľov). Aby bolo možné využiť túto výhodu, pracovníci museli prispievať minimálne 12 mesiacov do tejto schémy.

 

3.7. Platové podmienky

 

 

Minimálna mzda (S.M.I.)

 

Je to minimálna platba, ktorú dostane pracovník za legálne odpracovaný počet hodín v akomkoľvek poľnohospodárskom, priemyselnom odvetví alebo službách, bez rozdielu na pohlaví, veku, stálej práci, príležitostnej, či sezónnej práci, osobnej práci okrem služieb v domácnostiach. Je stanovená ročne Vládou. Je nelegálne zamestnávať pracovníkov s nižšou mzdou.

 

 

 

V roku 2015 bola minimálna mzda stanovená na 21,62 €/denne alebo 648,60 €/mesačne. Nie je tu príplatok za prácu v nedeľu a sviatky. Ak sa počet pracovných hodín zníži, výška sa proporčne zníži tiež.

 

 

 

Minimálna mzda pre pomocných a sezónnych pracovníkov

 

Plat nesmie byť nižší ako 30,72 € za legálne odpracovaný deň. Ak pracovný vzťah trvá kratšie ako 120 dní, zamestnanec musí dostať spolu s minimálnou dennou sadzbou aj príplatky za nedele a verejné sviatky a príplatok za dve pevne stanovené mimoriadne platby. Pracovníci musia tiež dostať príplatok korešpondujúci s ich minimálnym nárokom na dovolenku, vždy za predpokladu, že uvedenú dovolenku si nevezmú počas trvania pracovného pomeru.

 

Minimálna mzda pre domáckych pracovníkov: výška je rovnaká ako u bežného pracovníka. Tí, ktorí pracujú na hodiny, budú napriek tomu dostávať minimum 5,08 € za každú skutočnú hodinu práce. Táto výška zahŕňa príplatok za extra platby a dovolenku. Stanovená minimálna mzda uvedená vyššie je vždy zvyšovaná kolektívnym vyjednávaním alebo prostredníctvom individuálnych zmlúv so spoločnosťou.

 

 

 

Takto stanovená mzda je zložená zo:

 

      Základného platu.

 

      Doplnkových platieb - v závislosti od pracovných podmienok: obtiažnosť, toxicita, hazardérstvo, zmennosť, nočná práca a pod.

 

      Pagas extraordinarias (zvláštne platby): pracovníci majú ročný nárok na minimálne dve extra platby: je to ustanovené v kolektívnom vyjednávaní alebo zmluvou medzi zamestnávateľom a zástupcom pracovníkov. Zvyčajne je jedna platba na Vianoce a druhá v júli. Výška sa vyplatí na základe mesačnej bázy.

 

 

 

Mzda

 

Musí byť vyplatená za obdobia nepresahujúce jeden mesiac. Zamestnávateľ musí dať zamestnancovi výplatnú pásku, kde je jasne uvedené meno spoločnosti a pracovníka, plat, zrážky.

 

 Zamestnávateľ je zodpovedný za výber všetkých príspevkov a preto zráža v správnej výške daň z príjmu (IRPF) a príspevky sociálneho zabezpečenia. Výška do IRPF závisí od platu a osobných a rodinných okolností (deti a osoby závislé na pracovníkovi). Zamestnanec je povinný informovať zamestnávateľa a dať mu špecifické informácie, ktoré potrebuje, aby mu zrážal správne zrážky z platu. V prípade sezónnej zmluvy kratšej ako 1 rok sú zrážky 2%. Príspevky zamestnanca na sociálne poistenie sú 6,35%.

 

 Garancia platu

 

Nezávislá inštitúcia zodpovedajúca sa Ministerstvu práce a sociálnych vecí (FOGASA) garantuje platy pracovníkov a tiež kompenzácie v prípade straty zamestnania, ak sa zamestnávateľ stal nesolventným, je v likvidácii, alebo je v exekúcii.

 

 

3.8. Pracovná doba

 

Doba trvania pracovného dňa je dohodnuté prostredníctvom kolektívneho vyjednávania alebo v samotnej zmluve. V každom prípade je maximálny bežný pracovný deň, je 40 hodín za týždeň v priemere po celý rok.

 

Všeobecne možno povedať, že bežný pracovný deň by mal byť rovnomerne rozdelený a čo možno najpresnejšie. Avšak, dohoda môže byť dosiahnutá prostredníctvom kolektívneho vyjednávania alebo po dohode medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov ohľadom pracovného času, ktorý môže byť rozdelený nerovnomerne v priebehu roka za predpokladu, že minimálny denný a týždenný čas odpočinku stanovený zákonom je splnený.

 

 

Všeobecne povedané, pracovný deň nesmie presiahnuť 9 hodín (8 pre pracovníkov do veku osemnásť rokov), ktoré musia obsahovať aj odpočinok v dĺžke najmenej pätnásť minút. Medzi koncom jedného pracovného dňa a začiatkom druhého musí uplynúť najmenej dvanásť hodín.

Pracovníci majú nárok na minimálny odpočinok v dĺžke trvania jeden a pol dňa bez prerušenia za týždeň. Väčšinou je to celá nedeľa a buď sobota popoludní alebo pondelok dopoludnia. Týždenný čas odpočinku pre osoby mladšie ako 18 rokov je minimálne 2 dni bez prerušenia.

 

 

Nočná práca a zmennosť: Všetky aspekty tohto pracovného modelu sú regulované a sú predmetom časového obmedzenia. Mladší ako 18 rokov nesmú vykonávať nočnú prácu (alebo aktivity považované za nezdravé, nebezpečné alebo stresujúce).

 

 

 

Skrátenie pracovného času kvôli rodinným príčinám: Ženy majú nárok na hodinu voľna z práce na kojenie detí mladších ako 9 mesiacov. Pracovníci majú nárok na skrátenie pracovného času s proporcionálnym znížením platu, ak sú priamo zodpovední za dieťa mladšie ako 8 rokov, ľudí s obmedzeniami alebo rodinných členov za určitých špecifických okolností.

 

Nadčas: Za nadčas sa považujú hodiny odpracované nad rámec maximálneho počtu normálneho pracovného času. Pracovníci môžu robiť maximálne 80 hodín nadčasov za rok, ktorý nezahŕňa nadčas kompenzovaný s oddychom, alebo prácou vykonávanou na predchádzanie nepredvídateľným škodám. Posledne uvedené je povinné a musí byť platené ako nadčas.

 

Nadčas počas noci je zakázaný, okrem vyslovene špecifických a výrazne určených aktivít. Je tiež zakázaný pre osoby mladšie ako 18 rokov. Nadčas môže byť odmenený náhradným voľnom. Za rok je možné odpracovať 80 hodín nadčas, ktorý nezahŕňa nadčas nahradený voľnom, alebo prácou na predchádzanie nepredvídateľným škodám. Ak pracovník odpracuje menej hodín ročne ako je bežné v jeho spoločnosti, obmedzenie hodín sa proporcionálne zníži.

 

 

3.9. Dovolenka (ročná dovolenka, rodičovská...)

 

Trvanie: Dovolenka môže byť individuálna alebo kolektívna a nesmie byť kratšia ako 30 kalendárnych dní. Nemôže byť nahradená finančne. Ak je to možné, plán dovoleniek je stanovený v každej spoločnosti na základe vzájomnej dohody medzi oboma stranami.

 

 Platená dovolenka: po súhlase spoločnosti si pracovník môže vziať niekoľko dní platenej dovolenky za určitých okolností, ktoré sú uvedené nižšie:

 

·         Sobáš - 15 kalendárnych dní.

 

·         Narodenie dieťaťa alebo smrť, nehoda, alebo vážna choroba alebo hospitalizácia pokrvných príbuzných, alebo príbuzných v druhom stupni podľa svadby - 2 kalendárne dni alebo 4 ak sa vyžaduje cestovanie.

 

·         Sťahovanie domu – 1 deň

 

·         Ženy majú nárok na hodinu voľna z práce na kojenie dieťaťa mladšieho ako 9 mesiacov, čo môže byť rozdelené do 2 častí, alebo pracovný deň môže byť skrátený o pol hodiny na začiatku alebo na konci dňa pre rovnakú príčinu. Toto voľno si môže vziať buď žena alebo muž, ak obaja pracujú. Plnenie verejných a súkromných povinností (služba v porote, svedectvo na súde, atď.), pokiaľ sa to vyžaduje

 

·         Vykonávanie odborových aktivít alebo aktivít týkajúcich sa zástupcov pracovníkov: ako je stanovené zákonom alebo kolektívnou zmluvou.

 

 

 

V každom prípade musí pracovník informovať zamestnávateľa vopred a ospravedlniť svoju neprítomnosť.

 

 

 

Verejné sviatky: sú pevne stanovené na rok. Nemôže ich byť viac ako 14 za rok, z ktorých 2 sú miestne. Vianoce, Nový rok, 1. máj (Deň práce) a 12. október (Národný deň Španielska) sú v každom prípade považované za národné sviatky.

 

Akýkoľvek sviatok pripadajúci na nedeľu je v každom prípade presunutý na nasledujúci pondelok

 

 

 

Neplatené voľno:  To je pracovné voľno bez nároku na odmenu, ktoré musí byť na žiadosť pracovníka a môže byť udelené na základe rozhodnutia zamestnávateľa, ale musí byť vždy upravené v individuálnej alebo kolektívnej zmluve. Neplatené voľno nie je upravené zákonom.

 

 

 

Pracovná neschopnosť: chráni pracovníkov dočasne neschopných pracovať a v prípade potreby lekárskej pomoci z dôvodu choroby alebo úrazu. V takýchto prípadoch bude pracovníkovi zaplatené aspoň 60 % platu. Zamestnávateľ obvykle platí pracovníkovi túto dávku počas PN, a potom je hradená oddelením sociálneho zabezpečenia. Maximálna doba PN je 18 mesiacov, po uplynutí ktorých situácia musí byť preskúmaná.

 

 

 

Materstvo a otcovstvo: Materská dovolenka pre ženu trvá 16 neprerušených týždňov, ktoré sa môžu predĺžiť o dva týždne za viacnásobné pôrody na každé dieťa od druhého. Toto obdobie si vezme daná osoba podľa uváženia, ak 6 týždňov pripadne okamžite po pôrode. Bez ohľadu na tento povinný čas po pôrode, ktorý je pre matku, ak obaja rodičia pracujú, matka si môže zvoliť, či si otec vezme určitú časť dovolenky bezprostredne po narodení.

 

Tak ako v prípade narodenia dieťaťa, adopcie alebo osvojenia, zamestnanci mužského pohlavia majú nárok na trinásť dní nepretržitého voľna, ktoré môže byť predĺžené o dva dni za každé ďalšie dieťa, počnúc druhým v prípade viacnásobného pôrodu, viacnásobnej adopcie alebo osvojenia.

 

 

 

Predĺžená dovolenka z dôvodu neprítomnosti: znamená situáciu, kedy je pracovný vzťah pozastavený na žiadosť zamestnanca a môže byť:

Povinný: schôdza alebo voľby do verejných služieb alebo výkon povinností v miestnych alebo širších odboroch. Takáto dovolenka musí byť udelená a pracovník má právo udržať si miesto vo firme.

Dobrovoľný: vyžaduje sa minimálne ročná služba v spoločnosti. Právo udržať si prácu nie je garantované, ale priorita sa dáva, keď sa uvoľní miesto. Trvanie je od 2 do 4 rokov.

Predĺžená dovolenka z dôvodu neprítomnosti kvôli starostlivosti o členov rodiny: Maximálne trvanie 3 rokov na opateru na každé dieťa. Zamestnanci majú nárok na dovolenku v trvaní 1 roka, ktorá môže byť predĺžená ústnou dohodou na opateru pokrvných príbuzných, alebo príbuzných v druhom stupni alebo podobne, ktorým vek, nehoda alebo choroba nedovoľuje sa o seba postarať a nevykonávajú platenú prácu.

 

3.10. Ukončenie pracovného pomeru

 

 

Keď sa končí pracovný vzťah, je zamestnávateľ povinný poskytnúť pracovníkovi certifikát spoločnosti a doklady preukazujúce zaplatenie sociálnych dávok (ktoré musí pracovník predložiť pri uplatnení dávky v nezamestnanosti). Pracovník dostane tzv " finiquito ", dokument uvádzajúci dlžnú sumu, ktorú mu má zaplatiť spoločnosť. Tá strana, ktorá chce ukončiť zmluvný vzťah musí poskytnúť vopred druhej strane oznámenie o výpovedi, ako je uvedené v zmluve alebo kolektívnej zmluve.

 

 

 

Pracovný vzťah môže byť ukončený:

 

 • Ústnou dohodou medzi oboma stranami.
 • Príčinami oficiálne dohodnutými v zmluve
 • Vypršaním dohodnutej doby alebo ukončením úloh určených v zmluve
 • Rezignáciou pracovníka
 • Smrťou, ťažkou chorobou alebo vážnym zdravotným postihnutím, či odchodom pracovníka do dôchodk
 • Vyššou mocou
 • Prepustením

 

V zmluvách na dobu určitú, okrem školiacich zmlúv, pracovník má nárok na kompenzáciu 8 dňového platu za rok služby. Od januára 2011 bude táto kompenzácia zvýšená postupne na 12 dní mzdy za každý odpracovaný rok v roku 2015

Ak sa zamestnávateľ rozhodne ukončiť pracovný vzťah a pracovník nesúhlasí, potom by mal začať konanie, a to nasledovne:

Zmierovacie konanie - vyžaduje sa pred podaním veci na Sociálny súd (Juzgado de lo Social). Pracovník má dvadsať pracovných dní (okrem nedele a sviatkov) od okamihu prepustenia na to, aby požiadal o arbitráž na príslušnom mediačnom a rozhodcovskom orgáne (UMAC). Rozhodnutie zmierovacieho konania môže viesť k dohode, k opätovnému zamestnaniu pracovníka, alebo k žiadnej dohode.

Ak nedôjde k dohode, pracovník môže postúpiť vec na Sociálny súd (Juzgado de lo Social), ktorý vo veci rozhodne.

 

Dôchodok

 

Vo všeobecnosti je dôchodkový vek 65 rokov. Tento vek sa priebežne zvýši na 67 rokov. Avšak v niektorých prípadoch môžu osoby mladšie ako 65 odísť do predčasného dôchodku. Možný je aj čiastočný dôchodok pre osoby staršie ako 60 rokov.

 

Výška dôchodku je rôzna v závislosti od počtu rokov prispievania a určitých limitov.

 

 

3.11. Zastupovanie pracovníkov

 

 

Odborové zväzy sú asociácie pracovníkov slúžiace na ochranu a propagáciu sociálnych, ekonomických a profesionálnych záujmov spojených s pracovnými aktivitami. Vyjednávajú platy a pracovné podmienky (pracovnú dobu, prestávky, dovolenku, práceneschopnosť, profesionálne školenia, zdravotnú ochranu, atď.).

 

O vstup je možné požiadať osobne alebo cez internet, uvedením osobných údajov, sektoru práce a tiež čísla účtu na platenie poplatkov odborom. V Španielsku odborové zväzy reprezentujú väčšinu pracovníkov a podnikateľských sektorov vo všeobecnom spolužití s rastúcim počtom firemných odborov, ktoré majú tendenciu byť profesionálnejšie a sú organizované podnikateľským sektorom.

 

Právo pracovníka byť v odboroch spoločnosti koordinuje reprezentant pracovníkov (na pracovisku s 10 – 50 zamestnancami) a pracovný výbor (50 a viac zamestnancov).

 

Profesionálna rada a podnikateľské asociácie reprezentujú práva firiem, samostatne zárobkovo činných profesionálov a pracovníkov na voľnej nohe alebo nezávislých pracovníkov. Tieto kolektívy sú tiež reprezentované Obchodnou komorou, ktorá na oplátku ponúka legálne poradenstvo, sprievod prácou a kariérou, správy o ekonomike a pracovných trhoch, burzách práce a tiež služby pre nezamestnaných.

 

 

3.12. Pracovné spory – štrajky

 

 

Španielska Ústava rozlišuje práva pracovníkov na štrajk s ohľadom na ochranu ich záujmov. Štrajk znamená dočasné, kolektívne a spoločné prerušenie práce ako prostriedok výkonu nátlaku na ochranu svojich záujmov. Keď je raz prijatá deklarácia o štrajku, musí byť predstavená zamestnávateľovi a pracovnému úradu reprezentantom pracovníkov. Je to najradikálnejšia forma nátlaku od pracovníkov.

 

 

 

Efekty:

 

Uplatnením práva na štrajk nekončí pracovný pomer. Pracovníci nemôžu byť sankcionovaní ani nahradení inými pracovníkmi. Počas štrajku sa pracovný pomer považuje za prerušený; pracovníci nemajú nárok na mzdu a budú v špeciálnej situácii vo vzťahu k sociálnemu zabezpečeniu. Sloboda pracovníkov, ktorí nechcú vstúpiť do štrajku sa rešpektuje. Napriek uplatneniu práva na štrajk, niektorí pracovníci musia pokračovať v práci, ak musia zabezpečiť firme bezpečnosť alebo údržbárske služby, alebo ak firma poskytuje služby nevyhnutné pre spoločnosť. Pracovníci nemajú nárok na akékoľvek výhody za dočasnú invaliditu začínajúcu počas situácie na tak dlho, ako táto trvá. Pracovníci nebudú mať nárok na dávku v nezamestnanosti, pretože pracovný pomer bol pozastavený.

 

Kolektívne spory: Kolektívny spor je prejavom rozporov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, ktoré ovplyvňujú druhú stranu. Spor môže byť spôsobený právnymi zástupcami zamestnancov a odborov, alebo zamestnávateľom alebo ich zástupcom (združenie podnikateľov).

 

 

3.13. Odborná príprava

 

 

Odborné vzdelávanie a príprava zahŕňa praktické činnosti a kurzy súvisiace so špecifickým zamestnaním alebo povolaním a jeho cieľom je príprava účastníkov vzdelávania na budúcu kariéru. Odborná príprava znamená pre mnohých nevyhnutnú cestu k dosiahnutiu profesionálneho uznania a k zlepšeniu vyhliadok na získanie dobrého pracovného miesta.  

 

Iniciatívy EÚ na podporu v oblasti odbornej prípravy

 

Na podporu prístupu založenom na spolupráci k rozvoju systému odbornej prípravy v Európe využíva EÚ rôzne nástroje a iniciatívy, mnohé z nich tvoria súčasť programu celoživotného vzdelávania.

 

Celoživotné vzdelávanie je proces, ktorý zahŕňa všetky formy vzdelávania a trvá od predškolského veku až po obdobie po odchode do dôchodku. Jeho úlohou je umožniť ľuďom rozvíjať a udržiavať kľúčové kompetencie počas celého života, ako aj posilniť ich mobilitu medzi jednotlivými zamestnaniami, regiónmi a krajinami. 

 

Možnosti financovania zahŕňajú množstvo aktivít vrátane výmenných pobytov, študijných stáží a vytvárania sietí. K dispozícii je množstvo rôznych projektov pre študentov, ich školiteľov a učiteľov.

 

Kľúčové čiastkové programy:

 

 • Erasmus. Erasmus je považovaný za vlajkovú loď EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Každoročne program Erasmus umožňuje približne 200 000 študentom študovať a pracovať v zahraničí. Okrem toho sa v rámci neho financuje spolupráca medzi európskymi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania.
 • Leonardo da Vinci. Okrem pomoci jednotlivcom pri získavaní nových zručností sa tento program zameriava aj na pomoc organizáciám z oblasti odborného vzdelávania a prípravy pri spolupráci s partnermi z EÚ, vďaka ktorej si môžu vymieňať najlepšie postupy. V rámci programu Leonardo da Vinci sa financuje množstvo rôznych praktických projektov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, v rámci ktorých umožňuje jednotlivcom odbornú prípravu v zahraničí prostredníctvom rozsiahlych iniciatív, ktoré posilňujú spoluprácu a vytváranie sietí po celej Európe.
 • Grundtvig. Program Grundtvig sa zameriava na podporu potrieb v oblasti vyučovania a vzdelávania pre tých, ktorí navštevujú kurzy pre vzdelávanie dospelých. Program sa zameriava na formálne, neformálne a informálne vzdelávanie. 

 

 

 

Organizácie EÚ na podporu odborného vzdelávania

 

Na zlepšenie spolupráce a výmeny najlepších postupov zriadila EÚ tieto dve agentúry:

 

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP), ktoré bolo založené v roku 1975 na podporu a rozvoj odborného vzdelávania a prípravy v Európe. Sídli v gréckom Solúne a vykonáva výskum a analýzy týkajúce sa odbornej prípravy a šíri svoje odborné znalosti medzi európskych partnerov, ako sú univerzity, výskumné inštitúcie a vzdelávacie zariadenia.

 

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) bola založená v roku 1995 a úzko spolupracuje s CEDEFOP. Jej poslaním je podporovať partnerské krajiny mimo EÚ v modernizácii a rozvoji ich systémov odborného vzdelávania.

 

 

 

4. Životné podmienky v Európe

 

 

4.1. Životné podmienky v Európe

 

 

Kvalita života – hlavná priorita programu sociálnej politiky EÚ

 

Priaznivé životné podmienky závisia od viacerých faktorov, ako je kvalitná zdravotná starostlivosť, možnosti vzdelávania a odbornej prípravy, kvalitná dopravná infraštruktúra a množstvo iných faktorov, ktoré priamo ovplyvňujú každodenný život a prácu občanov. Cieľom EÚ je zlepšovať kvalitu života vo všetkých členských štátoch a zohľadňovať výzvy, ktorým čelí súčasná Európa, akými sú sociálne vylúčenie a starnutie populácie.

 

 

 

Zamestnanosť v Európe

 

Kľúčovou prioritou EÚ je zlepšovanie pracovných príležitostí v Európe. EÚ a členské štáty prijali európsku stratégiu zamestnanosti, ktorej cieľom je vytvorenie väčšieho počtu a lepších pracovných miest, boj s nezamestnanosťou a zvýšenie mobility. Európska stratégia zamestnanosti poskytuje rámec pre koordináciu politík zamestnanosti jednotlivých členských štátov a výmenu informácií.

 

 

 

Zlepšovanie perspektívy každého Európana v oblasti zamestnania je takisto ústredným bodom desaťročnej stratégie EÚ pre hospodársky rast - Európa 2020, ktorá má počas nasledujúceho desaťročia zabezpečiť hospodársky rast. Základným cieľom je do konca desaťročia zaistiť 75% mieru zamestnanosti občanov EÚ vo veku 20 – 64 rokov.

 

 

 

Zdravie a zdravotná starostlivosť v Európskej únii

 

Zdravie a dostupnosť vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti sú dôležitými prioritami všetkých Európanov. Väčšina občanov očakáva rýchly a jednoduchý prístup k zdravotnej starostlivosti aj pri cestovaní v rámci EÚ. 

 

 

 

Politiky EÚ v oblasti zdravia reagujú na tieto potreby. Európska komisia vytvorila koordinovaný prístup k politike v oblasti zdravia a zaviedla do praxe sériu iniciatív, ktoré dopĺňajú aktivity vnútroštátnych verejných orgánov. Spoločné postupy a ciele EÚ sú zakotvené v programoch a stratégiách EÚ v oblasti zdravia. 

 

 

 

Aktuálny program verejného zdravia EÚ na roky 2008 až 2013 má tri základné ciele:

 

 • zlepšiť ochranu zdravia občanov;
 • podporovať zdravie a zmierňovať nerovnosti v oblasti zdravia;
 • získavať a šíriť informácie a poznatky o zdraví.

 

Vzdelávanie a odborná príprava v EÚ

 

Členské štáty majú na starosti vlastné systémy vzdelávania a odbornej prípravy. EÚ však pridáva hodnotu koordinovaním aktivít, ktoré môžu pomôcť naplneniu spoločných cieľov a poskytnúť občanom EÚ väčšie možnosti na celoživotné vzdelávanie a odbornú prípravu.

 

Na účely realizácie tohto cieľa spolupracuje EÚ s vnútroštátnymi orgánmi a zúčastnenými stranami v oblasti vzdelávania v záujme zlepšovania politík a výmeny najlepších postupov. Okrem toho EÚ riadi celý rad programov  financovania v oblasti vzdelávania odbornej prípravy.

 

 

 

Schengenský priestor

 

Schengenský priestor vznikol v marci 1995. Zrušil hraničné kontroly v rámci územia signatárskych štátov a vytvoril jednotnú vonkajšiu hranicu, na ktorej musia prebiehať kontroly podľa spoločných pravidiel. 

 

 

 

Do roku 2012 podpísalo Schengenskú dohodu 25 európskych krajín. Z nich 22 patrí k členským štátom EÚ:

 

Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko.

 

Okrem nich patria do schengenského priestoru aj Island, Nórsko a Švajčiarsko. Do schengenského priestoru nepatrí Spojené kráľovstvo a Írsko.

 

 

 

Doprava v EÚ

 

Dopravná politika EÚ sa sústreďuje na odstránenie prekážok medzi členskými štátmi, čo umožňuje rýchlejší a lacnejších pohyb občanov a tovarov cez hranice. Cieľom je poskytnúť čisté, bezpečné a efektívne cestovanie v rámci Európy a zároveň posilniť vnútorný trh pre voľný pohyb tovarov a osôb. EÚ je tiež zástancom práv cestujúcich.

 

 

 

Letecká doprava a práva cestujúcich

 

Vytvorenie jednotného európskeho trhu v leteckej doprave znamenalo pre cestujúcich zníženie cestovných nákladov a väčší výber prepravcov a služieb. EÚ vytvorila aj súbor práv na spravodlivé zaobchádzanie s cestujúcimi.

 

 

 

V prípade problémov s letmi, ktoré odchádzajú z krajiny EÚ alebo prichádzajú do krajiny EÚ, a sú realizované prepravcom zaregistrovaným v EÚ (alebo na Islande, v Nórsku alebo vo Švajčiarsku) cestujúci disponujú súborom práv stanovených EÚ a môžu mať nárok na náhradu výdavkov alebo odškodnenie.

 

 

 

V prípade odoprenia nástupu do lietadla, veľkého meškania letu (viac ako 5 hodín), zrušenia letu alebo nadmerných rezervácií má cestujúci právo na výber medzi presmerovaním do miesta konečného určenia a vrátením sumy letenky. V prípade výberu vrátenia sumy letenky sa cestujúci vzdáva práva na ďalšie cestovanie, pomoc alebo presmerovanie zabezpečené leteckou spoločnosťou.

 

 

 

Letecká spoločnosť je povinná vždy informovať cestujúcich o ich právach a o dôvode odoprenia nástupu do lietadla, zrušenia letu alebo veľkého meškania (viac ako 2 hodiny). V závislosti od vzdialenosti a dĺžky meškania má cestujúci nárok na občerstvenie, stravu, komunikáciu (napr. bezplatný telefonický hovor) a ubytovanie cez noc.

 

 

 

V závislosti od dĺžky letu má cestujúci v prípade odoprenia nástupu do lietadla, zrušenia letu alebo v prípade príletu do miesta konečného určenia s meškaním viac ako 3 hodiny nárok na náhradu vo výške od 250 do 600 EUR.

 

 

 

Práva cestujúcich v železničnej doprave

 

V prípade meškania alebo zrušenia vášho vlakového spojenia môže vzniknúť cestujúcim nárok na náhradu a majú právo na primerané informácie o meškaní.

 

V prípade ohlásenia meškania trvajúceho viac ako 1 hodinu (v porovnaní s časom uvedeným na cestovnom lístku) môžu cestujúci:

 

 • zrušiť cestu a požiadať o okamžitú náhradu plnej ceny lístka (alebo časti cesty, ktorá nebola uskutočnená). O náhradu časti cesty, ktorá už bola uskutočnená, môžu cestujúci požiadať, ak v dôsledku meškania cesta nespĺňa účel;
 • požiadať železničnú spoločnosť o presmerovanie do miesta konečného určenia čo najskôr alebo v neskoršom termíne podľa výberu cestujúceho;
 • napriek meškaniu pokračovať v ceste podľa pôvodného plánu.

 

Ak sa rozhodnete pokračovať v ceste, máte nárok na náhradu. Ak meškanie trvá 1 až 2 hodiny, máte nárok na náhradu vo výške 25 % z ceny lístka. Ak meškanie trvá viac ako 2 hodiny, máte nárok náhradu na 50 % z ceny lístka.

 

Náhrada musí byť vyplatená do jedného mesiaca od predloženia žiadosti.

 

 

4.2. Politický, správny a právny systém

 

 

Španielsko je parlamentná monarchia, v ktorej je hlavou štátu kráľ, ale je to vláda (prezident a Rada ministrov), ktorá určuje domácu a zahraničnú politiku a má na starosti verejný sektor, vojenskú správu a obranu štátu. Je výkonný a štatutárny orgán v súlade s ústavou a zákonmi. Vo výnimočných prípadoch je možné prijímať právne predpisy kráľovským dekrétom v naliehavých situáciách.

 

 

Španielsky Parlament, Cortes Generales, má dve komory, Kongres (Parlament) a Senado (Senát). Parlament má výkonnú moc, schvaľuje rozpočet, dohliada na vládu a vykonáva ďalšie právomoci udelené ústavou.

Jedným z najdôležitejších aspektov prijatia španielskej Ústavy v roku 1978 bolo schválenie rozdelenia Španielska na miestne samosprávy – presnejšie 17 a 2 autonómne mestá Ceuta a Melilla – každé z nich má vlastnú vládu i parlament. Organizácia politickej moci v Španielsku môže byť opísaná ako decentralizovaná. Zákony prijíma španielsky parlament (Cortes Generales) a parlamenty miestnych samospráv.

 

 

 

Ľudia žijúci v Španielsku spadajú pod španielsku legislatívu. Španielske právo je podobné francúzskemu alebo nemeckému, ktoré sú založené na románskom práve, ale nie anglo-americkému systému. Súdy a tribunály s rôznou jurisdikciou sú zodpovedné za administratívu súdnictva, ktoré je decentralizované pre civilné, kriminálne, sociálne a administratívne záležitosti. Právnici sú zodpovední za obhajobu klientov, kým legálni zástupcovia sa zaoberajú formalitami. Ľudia s nízkym príjmom majú nárok na bezplatnú právnu pomoc.

 

 

 

4.3. Príjmy a dane

 

 

Každý pracovník dostáva plat, ktorý je zložený z bežného odmeňovania, bežne sa vypláca raz mesačne.

Zamestnávateľ je povinný zo zákona vykonávať zrážky na daň a príspevky sociálneho zabezpečenia, ktoré sú zrazené z každého mesačného platu. Nasleduje niekoľko príkladov mesačných zárobkov pred a po zrážkach. Reprezentujú priemerné platy kalkulované pre pracovníka mladšieho ako 65 rokov, pracujúceho 40 hodín do týždňa, bez ohľadu na extra platby, príspevky alebo iné bonusy. Zrážky sociálneho zabezpečenia sú 5.85 % a v tomto prípade daň z príjmu je 10 % . Výška dane z príjmov závisí na rodinnej situácii pracovníka, trvaní a type pracovnej zmluvy.

 

Je to 25 % pre ľudí, ktorí nie sú rezidentom na daňové účely, s výnimkou poľnohospodárskych pracovníkov, pre ktorých odpočet je 2 % .

 

 

 

 Profesia

Mesačný hrubý plat

Sociálne zabezpečenie

IRPF

Čistý príjem

Čašník

818,89

61,14

81,89

675,86

Telefonista

925,44

69,10

92,54

763,80

Priemyselný inžinier

1809,14

135,08

180,91

1493,14

IT technik 

1014,96

75,78

101,50

837,68

Administratívny pracovník

762,26

56,92

76,23

629,12

 

SMI – minimálna mzda v Španielsku je 648,60 €.

 

Priame dane 

Osobná daň z príjmu (IRPF): zrážky z každého príjmu získaného z práce, profesionálnych alebo podnikateľských aktivít, investícií a majetku. Suma sa vypočíta na základe výšky príjmu v daňovom roku, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom a je to progresívna daň (čím vyšší príjem, tým vyššie percento dane), začínajúca na minime, ktorá je oslobodená od daňového priznania. Povinnosť podať daňové priznanie začína od € 22 000,- od jedného zamestnávateľa. Daň sa priznáva počas mája a júna v roku nasledujúcom po daňovom roku a nepodanie daňového priznania, alebo podanie neskoro vedie k uloženiu pokuty. Všeobecne platí, že ak žijete v Španielsku viac ako 183 dní v priebehu daného zdaňovacieho obdobia, budete musieť deklarovať všetky svoje príjmy tu, bez ohľadu na to, kde ste ich zarobili. V určení daňovej rezidencie však môžu byť zobrané do úvahy aj iné okolnosti, ako napríklad silné osobné a ekonomické väzby, rezidencia členov rodiny, miesto obvyklého zdržiavania a pod. Je preto potrebné zistiť tieto okolnosti a pevne stanoviť daňovú rezidenciu, ak existujú pochybnosti. Členovia EU však majú uzavreté zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s každou krajinou EU. Ak ste sa v Španielsku zdržiavali kratšie ako 183 dní, a sťahujete sa do iného štátu EU, môžete požiadať o vrátenie daní. Na to je potrebné vyplniť formulár 215 na daňovom úrade a poskytnúť doklad o rezidencii v krajine, do ktorej sa sťahujete a doklad o zrážkach. Môžete tak urobiť do 4 rokov.

 

 

 

Daň zo zisku: je veľmi podobná dani z príjmu (IRPF), ale uplatňuje sa na právnické subjekty. Výška  zdanenia je v súčasnosti 30%, ale existujú aj iné špeciálne typy.

 

 

 

Daň z dedičstva a darovania: vyberaná z tovarov a služieb zdedených alebo darovaných počas života.

 

 

 

Nepriame dane

 

Daň z pridanej hodnoty (DPH): vyberá sa z tovarov a služieb poskytovaných zamestnávateľmi a obchodníkmi a z importu. Výška sa mení od 4% do 18%, v závislosti od toho, ako je tovar potrebný a bez ujmy zo zákonných výnimiek.

 

 

 

Daň z kapitálu a právnych úkonov: vzťahuje sa na právne a komerčné dokumenty a určité transakcie, ako nákup fixných aktív a založenie hypotéky.
Existujú tiež spotrebné dane, ktoré sa vzťahujú na spotrebu určitých tovarov ako alkohol, tabak a benzín. Okrem štátnych daní vzťahujúcich sa celkovo alebo čiastočne aj na miestne samosprávy, existujú aj miestne dane ako napr. daň z nehnuteľnosti alebo daň z motorového vozidla.

 

 

4.4. Životné náklady

 

 

Vo všeobecnosti sú náklady na život v Španielsku prijateľné a je tu univerzálny, slobodný prístup k nevyhnutných sociálnym službám ako zdravie či vzdelanie.

 

Na uvedenie príkladu nákladov na život v Španielsku sme vybrali ceny niektorých každodenných komodít, ktorých cena sa prirodzene mení v jednotlivých obchodoch, regiónoch i mestách:

 

         bochník chleba: € 0,95,

 

         liter mlieka: medzi € 0,70 a € 1,30,

 

         tucet vajec: medzi € 1,60 a € 2,20,

 

         kilo jabĺk: € 1,80,

 

         kilo paradajok: € 2,50,

 

         fľaštička šampónu: € 3,

 

         deodorant: € 2,

 

         sukňa alebo nohavice: € 60,

 

         24 hodinové pripojenie na internet ADSL: € 39,

 

         národné alebo regionálne noviny: € 1,

 

         aspirín: € 3,20,

 

         lístok do kina: medzi € 7 a 9,

 

         káva: medzi € 1,10 a € 1,30,

 

         pivo: medzi € 1,50 a € 2,

 

         hamburger: € 2,95,

 

         menu: od € 9,

 

Autobus alebo metro: jednosmerný lístok: € 1. 10 jázd metrom alebo autobusom: € 9,30 v Madride alebo € 7,85 v Barcelone. môžete si zakúpiť aj pass, na ktorý môžete jazdiť mesiac neobmedzene metrom, mestskými autobusmi a električkami (RENFE), ktorý stojí € 47,60 v Madride a € 48,45 v Barcelone.

 

Ceny benzínu: bezolovnatý 95 (liter): € 1,35 a bezolovnatý 98 (liter): € 1,46, diesel (liter): € 1,27.

 

 

4.5. Ubytovanie

 

 

Prenájom ubytovania

 

K prenájmu nehnuteľnosti budete potrebovať zmluvu s vlastníkom. Hoci je platné a zákonné uzavrieť ústnu zmluvu, odporúča sa písomná. V takom prípade musí zmluva obsahovať mená vlastníka i nájomcu, popis ubytovania, dĺžku zmluvy, nájomné a iné klauzuly, ktoré si želáte uviesť. V princípe je na účastníkoch zmluvy, akú dĺžku nájmu si zvolia. Ak je to na menej ako 5 rokov, bude sa predlžovať automaticky každý rok, kým neuplynie 5 rokov, pokiaľ nájomca neinformuje vlastníka, že už tam nechce bývať (najmenej 30 dní pred dátumom skončenia). Ak je dĺžka zmluvy nie stanovená, považuje sa za ročnú zmluvu a predlžuje sa na rovnaký čas až do maximálne 5 rokov.

 

 Keď sa zmluva podpíše, nájomca je povinný dať vlastníkovi zálohu vo výške jedného alebo dvoch mesačných nájmov. Nájomné si dohodnú obe strany medzi sebou, platí sa mesačne a je aktualizované v súlade s Indexom spotrebiteľských cien. Náklady na prenájom v Španielsku sa líšia od mesta k mestu a je ťažké to zovšeobecniť. Vo všeobecnosti sú však najdrahšie mestá: Madrid, Barcelona, Bilbao, Vitoria a San Sebastián. Život v centre veľkého mesta je vždy drahší ako na predmestí alebo v okolí miest, hoci tu existuje veľmi dobré dopravné spojenie vlakmi alebo autobusmi, pričom cesta do centra netrvá dlhšie ako 30 minút. Na uvedenie príkladu, cena nájmu jednoizbového bytu je medzi € 400 a € 600. Ak má byt 2 izby, cena sa pohybuje okolo € 500 a € 900. Nájom jedinej izby môže stáť o € 180 do € 300 mesačne bez nákladov na elektriku, vodu, plyn, telefónne účty, ktoré sa zvyčajne platia každé 2 mesiace.

 

Kúpa nehnuteľnosti

 

Ak sa chystáte kúpiť nehnuteľnosť, je nutné zmluvu podpísať pred notárom. Každá bežná banka poskytne informácie o cenách úverov a potrebných formalitách. Cena ubytovania v Španielsku je relatívne vysoká. Informácie si môžete vyžiadať zo Spoločnosti oceňovania majetku, ktorá polročne vydáva Bulletin, ktorý ukazuje ceny nehnuteľností, štatistiky cenových trendov a predpovedí. Tiež môžete získať informácie o pohybe majetku v Španielsku Fundación Instituto de Propietarios Extranjeros.

 

 

4.6. Zdravotníctvo

 

 

V Španielsku sa zdravotnícke služby poskytujú prostredníctvom verejných nemocníc (patriacich k sociálnemu zabezpečeniu) a tiež súkromných nemocníc. Kvalita zdravotníckych služieb v Španielsku je relatívne dobrá.

 

Verejné zdravotníctvo

 

Španielsko kryje zdravotnícke a farmaceutické potreby všetkých občanov zo zdrojov Národných zdravotníckych služieb financovaných prostredníctvom príspevkov sociálneho zabezpečenia a spravovaných miestnymi samosprávami prostredníctvom ich Consejerías de Sanidad (Zdravotnícke oddelenia) a Servicios Regionales de Salud (Regionálne zdravotnícke služby). Viac ako 90% populácie využíva systém na liečebné účely.

 

Všetci zamestnanci a podnikatelia musia vstúpiť do systému sociálneho zabezpečenia a platiť mesačné príspevky. Dostanú kartu sociálneho zabezpečenia, o ktorú musia požiadať v zdravotníckom centre v mieste svojho bydliska. Táto ich oprávňuje na bezplatnú lekársku, farmaceutickú a nemocničnú starostlivosť, ale nie zubnú starostlivosť.

 

Systém umožňuje členom zvoliť si vlastného všeobecného lekára. Väčšina pacientov dostane návštevu u svojho lekára v rámci 1-2 dní. Na konzultáciu u špecialistu musia byť pacienti odporučení svojím všeobecným lekárom, okrem urgentných prípadov. Nanešťastie, ako v ostatných krajinách EU, čakací zoznam k špecialistovi je zvyčajne dlhý.

 

 V prípade pohotovosti je najlepšie ísť k najbližšiemu A&E oddeleniu a ak je to nevyhnutné, zavolajte pohotovosť na čísle 112.

 

Lieky sú vždy na predpis, ktorý vyhotoví lekár na oficiálnom tlačive a pacient platí 40% ceny. Lieky zvyčajne stoja menej ako v iných krajinách kvôli cenovej dotácii vládou. Lekárne sú otvorené na zmeny, aby ponúkli služby aj v noci a počas sviatkov. Aby ste zistili, ktorá lekáreň má službu, prečítajte si to v novinách alebo na výklade akejkoľvek lekárne, kde je to zvyčajne vyvesené.

 

Občania EÚ, ktorí nie sú v systéme sociálneho zabezpečenia, môžu dostať dočasnú zdravotnú starostlivosť za predpokladu, že sa preukážu Európskym preukazom zdravotného poistenia vydaným v ich krajine.

 

Súkromné zdravotníctvo

 

Približne 15% populácie má tiež súkromné zdravotné poistenie ako doplnok alebo alternatívu k verejnému. Je možné poistiť sa v súkromnej zdravotnej spoločnosti, pričom tieto majú svoje vlastné kliniky, operačné sály a laboratóriá. Ceny závisia od veku, pohlavia poistenca. Napríklad 40 ročný muž platí okolo 54 € mesačne, kým žena v rovnakom veku platí 69 €.

 

 

4.7. Systém vzdelávania

 

 

Systém vzdelania v Španielsku je rozdelený do nasledujúcich úrovní: predškolské vzdelanie, základné vzdelanie, povinná školská dochádzka, bachillerato (maturita), odborné vzdelanie a univerzitné vzdelanie.

 

Predškolské vzdelanie trvá od 0 – 6 rokov, organizované v dvoch úrovniach po tri roky. Základné vzdelanie od 6 do 12 rokov, povinné a zdarma vo verejných školách a školách s poskytnutými grantmi. Povinná školská dochádzka (CSO)trvá od 12 až do 16 rokov. Úspešný absolventi končia školu s certifikátom ukončenia povinnej školskej dochádzky. Po obdržaní tohto certifikátu si môže študent zvoliť či bude pokračovať s odborným stredoškolským vzdelaním alebo štúdiami bachillerato (maturita).

 

Maturita trvá dva roky, väčšinou od 16 do 18 rokov a potvrdzuje kvalifikáciu bakalár (baccalaureate). Poskytuje základ pre vyššie odborné vzdelanie alebo, ak študent urobí vstupné testy, univerzitné vzdelanie.

 

K dispozícii je množstvo rôznych kurzov organizovaných na štandardnej báze a s rôznou dĺžkou trvania, ktoré pripravia študentov na prácu v rôznych oblastiach. Sú tu rôzne druhy možností, hlavne prostredníctvom skúšok, dostať sa na univerzitu alebo vyššie odborné vzdelanie. Ukončenie strednej úrovne odborného školenia oprávňuje študenta na kvalifikáciu technika, kým vyššia úroveň odborného školenia oprávňuje študenta na kvalifikáciu vyššieho technika.

 

Sú tu tri typy univerzitného vzdelania. V súlade s európskym vzdelanostným systémom, korešpondujú tieto s tromi typmi univerzitného vzdelania: diplom, magisterský diplom a PhD. Univerzity sú nezávislé inštitúcie vytvárajúce si svoje vlastné kurzy. Môžu byť verejné alebo súkromné. Kvalifikácia súkromných univerzít musí byť oficiálne uznaná Ministerstvom školstva.

 

Možné sú aj špeciálne školenia, napr. umelecké kurzy (hudobné, tanečné, plastické umenie a dizajn, dramatické umenie) a jazykové kurzy. V niektorých miestnych samosprávach, ako Galícia, Katalánsko alebo Baskicko, vzdelanie sa môže poskytnúť v jazyku miestnej samosprávy.

 

 

4.8. Kultúrny a spoločenský život

 

 

Sociálny život je v Španielsku veľmi dôležitý. Rodina a priatelia sú pre Španielov životne dôležité. Španieli zvyčajne konajú a rozprávajú v neformálnom a spontánnom štýle počas sociálnej interakcie a fyzický kontakt je častý pri pozdrave, bozky a objatia môžu prekvapiť tých, ktorí navštívili Španielsko po prvý raz. Podobne je španielskym zvykom skákať do reči, čo sa však nepovažuje za zlé správanie, ale spontánnu komunikáciu.

 

Bežný čas na obed je od 13:30 do 15:30 a na večeru od 21:00 do 23:00, dosť neskoro ako je bežné inde v Európe. Zvykom je ísť na večeru von s priateľmi, predovšetkým cez víkendy.

 

Španielsky nočný život je známy a je jednou z najväčších atrakcií. Bary a diskotéky sú otvorené počas noci. Pohostinstvo je jedným z najživších sektorov španielskej ekonomiky. Hoci sa za posledné roky udialo viac zmien, rodina je stále srdcom osobných vzťahov a je veľmi dôležitá. Udržiavanie priateľstiev je tiež veľmi dôležité.

 

Je tu veľké množstvo populárnych festivalov, niektoré medzinárodne známe, zvyčajne spojené s náboženskými tradíciami. Nakupovanie je ďalšou z populárnych aktivít. Otváracie hodiny v obchodoch sú zvyčajne od 10:00 ráno do 20:00 večer. Otváracie hodiny v nákupných centrách sú zvyčajne dlhšie.

 

 

4.9. Súkromný život (narodenie, život, úmrtia)

 

 

Španielska miera pôrodnosti sa za posledné roky zvýšila prílivom imigračných rodín. Celková miera pôrodnosti, ktorá udáva počet detí na ženu vo fertilnom veku, vzrástla na 1,46 na konci roku 2009 (podľa údajov Štatistického úradu), takže dosahuje najvyššiu úroveň od roku 1990. Pôrod je rodinnou udalosťou a zahŕňa návštevy, darčeky a pod.

 

Prirodzená dĺžka ľudského života v Španielsku je v súčasnosti 80,23 roka. Je jednou z najvyšších v Európe, s číslami 76,96 rokov pre mužov a 83,48 pre ženy. Podľa údajov zo Štatistického úradu vzrástla za posledné dva roky od roku 1995. INE predpovedá progresívny nárast v prirodzenej dĺžke ľudského života a rozdiel medzi mužmi a ženami sa zníži. Je treba poznamenať, že sa znížil priemerný vek v prvom sobáši prvý raz od roku 1980. Je to aj u mužov, aj u žien (29,82 a 31,99 rokov). Hoci veľa sobášov je stále v kostoloch, čím ďalej, tým viac ich je vykonávaných na úradoch. Homosexuálne páry sa môžu brať a majú právo adoptovať si deti od roku 2006. Lokálne úrady zvyčajne registrujú de facto vzťahy.

Miera rozvodu i odlúčenia klesá, pričom pokles mier odlúčenia je významnejší. Rozvod tvorí 92,5 % všetkých rozídených manželstiev, v porovnaní s mierou odlúčení 7,4 % a 0,1 % anulovaných manželstiev. Takýto významný rozdiel medzi rozvodmi a odlúčeniami môže byť vysvetlený prijatím zákona 15/2005 z 8.júla, ktorý povoľuje rozvod bez potreby predchádzajúceho odlúčenia.

 

4.10. Doprava

 

 

Všetky obývané centrá sú spojené štátnou sieťou ciest, avšak maličké dedinky je ťažšie nájsť. Cestná sieť je organizovaná v hierarchii. Najrýchlejšie cesty sú diaľnice a cesty 1. triedy, kde najvyššia rýchlosť je 120 km/h a spájajú veľké mestá v Španielsku. Na cestách 1. triedy sa platí clo a diaľnice, kde sa neplatí clo, sa volajú autovías. Národné cesty dovoľujú nižšiu rýchlosť (100 km/h). Tieto cesty majú jeden alebo dva pruhy v každom smere, ale sú bez strednej čiary. Tieto cesty spájajú všetky mestá. Ďalšie sú cesty druhej triedy, kde sa jazdí oveľa pomalšie. Tieto cesty sú veľmi úzke a nemajú pevný okraj.

 

Skoro jedna tretina medzinárodných cestovateľov príde do Španielska letecky. Viac ako 50 miliónov ľudí prejde ročne španielskymi letiskami. Všetky veľké mestá majú letiská. Najdôležitejšie je Barajas v Madride, nasleduje Barcelona. Sú prepojené shuttle busom, ktorý prepraví cez 2,5 miliónov pasažierov ročne. Lety na Baleárske a Kanárske ostrovy sú tiež veľmi dôležité kvôli množstvu cestujúcich.

Najdôležitejšie mestá majú veľmi výkonné siete metra, ktoré bežne operujú od 6:00 ráno do 01:30 ráno. Cena lístka sa pohybuje okolo 1 € a je oveľa lepšie kúpiť si lístok na viacero jázd. Napríklad lístok na 10 jázd metrom stojí okolo 9,30 €. Akékoľvek mesto ponúka tiež dobré autobusové spojenie.

 

Taxi je najpohodlnejším spôsobom jazdy, ale tiež najdrahší. Okrem medzimestskej dopravy, ďalším z rozšírených spôsobov prepravy je vlak, ktorý ponúka rôzne služby a pokrýva celú krajinu. Okrem miestnej železničnej siete, ponúkajú veľký výber destinácií aj regionálne vlaky a je tu aj vysokorýchlostná trať (AVE).

 

 

 

 

 

5. Sociálne poistenie a zabezpečenie

 

 

Posledná úprava: júl 2015