Vysielanie pracovníkov v rámci EÚ

“V Únii, kde sú si všetci rovní, nesmú existovať pracovníci druhej triedy. Ak robíte
rovnakú prácu na rovnakom mieste, mali by ste dostávať rovnakú mzdu.”
        predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, Správa o stave Únie, 13. septembra 2017

 

FAKTY A ČÍSLA

Vyslaný pracovník je pracovník, ktorého vyšle jeho zamestnávateľ, aby dočasne pracoval v inej krajine a poskytoval cezhraničné služby.

Dĺžka obdobia, počas ktorého vyslaní pracovníci poskytujú v služby v inej krajine, predstavuje v priemere EÚ menej ako 4 mesiace.

V roku 2015 bolo v EÚ 2,05 milióna vyslaných pracovníkov, čo predstavuje 0,9 % všetkých zamestnaných osôb, resp. 0,4 % v ekvivalente plného pracovného času.

V období od roku 2010 do roku 2015 sa počet vyslaní zvýšil o 41 %.

Smernica o vysielaní pracovníkov sa uplatňuje od roku 1996. Bola to prvá smernica, ktorou sa stanovením minimálneho súboru sociálnych záruk v záujme pracovníkov obmedzila možnosť spoločností poskytovať služby v rámci jednotného trhu.

 

MOBILITA PRACOVNEJ SILY ZA SPRAVODLIVÝCH PODMIENOK:
KOMISIA PRIJÍMA OPATRENIA

Komisia pod vedením Junckera od začiatku svojho mandátu považuje boj proti sociálnemu dampingu za prioritu, pričom podporuje mobilitu pracovnej sily za spravodlivých podmienok naprieč celou EÚ. V rámci tohto úsilia Komisia navrhla reformu súčasných pravidiel vysielania pracovníkov, ktorá zavádza zásadu rovnakej mzdy za rovnakú prácu na rovnakom mieste a tým značne presahuje rámec požiadaviek súčasnej smernice na minimálnu odmenu.

Ďalšie prvky tejto reformy zahŕňajú:

Pravidlá stanovené vo všeobecne platných kolektívnych zmluvách sa budú povinne uplatňovať na vyslaných pracovníkov vo všetkých odvetviach hospodárstva. Dnes to platí len v prípade odvetvia stavebníctva.

V súčasnosti neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa minimálneho alebo maximálneho trvania vyslania. Podľa návrhu Komisie sa na vyslaných pracovníkov budú po uplynutí určitej doby vyslania uplatňovať všetky pravidlá pracovného práva, ktoré sa uplatňujú na miestnych pracovníkov.

Nové pravidlá sa budú uplatňovať na pracovníkov zamestnaných agentúrami dočasného zamestnávania s cieľom takisto zabezpečiť uplatňovanie zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu.


Komisia zároveň uľahčila vykonávanie tzv. smernice o presadzovaní práva, ktorá nadobudla účinnosť v júni 2016. Touto smernicou sa vnútroštátnym orgánom udeľuje viac právomocí na boj proti prípadom zneužívania, akými sú napríklad „schránkové firmy“, a na koordináciu ich činností.

Medzi ďalšie nedávne iniciatívy Komisie v oblasti mobility za spravodlivých podmienok patrí:

  • modernizácia pravidiel EÚ v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia,
  • zavedenie systému elektronickej výmeny informácií o sociálnom zabezpečení,
  • návrh na zriadenie európskeho orgánu práce.


REFORMA PRAVIDIEL VYSIELANIA PRACOVNÍKOV: SÚČASNÝ STAV

Komisia predložila svoj návrh na reformu pravidiel vysielania pracovníkov 8. marca 2016. Očakáva sa, že Európsky parlament sfinalizuje svoju pozíciu v októbri a takisto že Rada prerokuje svoju pozíciu na zasadnutí ministrov práce a sociálnych vecí 23. októbra 2017. Následne sa uskutočnia rokovania medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou s cieľom finalizovať dohodu o revidovanej smernici o vysielaní pracovníkov.

 

http://www.eures.sk/cms_articleList.php?clanok=1124