Životné a pracovné podmienky vo Veľkej Británii

 

1. Hľadanie práce

1.1. Ako si nájsť prácu

V apríli 2013 bolo vo Veľkej Británii približne 541 000 voľných pracovných miest, stupeň zamestnanosti bol 74%. Podmienky pracovného trhu sú pre uchádzačov kvôli ekonomickej kríze v mnohých sektoroch nevýhodné. Je väčší počet ľudí na menší počet pracovných miest, ale v niektorých sektoroch je ešte stále dopyt po zamestnancoch. Zoznam takýchto žiadaných pracovných miest vo Veľkej Británii je na internetovej stránke Borders Agency.
Všetky voľné pracovné miesta, ktoré ponúkajú sprostredkovatelia práce vo  Veľkej Británii môžete nájsť na internetovej stránke European Job Mobility Portal (http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=en )

Vlajka Európskej únie označuje pracovné miesta na ktoré je zamestnávateľ ochotný prijať aj záujemcov z iného Európskeho štátu. Ak hľadáte konkrétne pracovné miesto, ktoré sa nenachádza na portáli skúste vyhľadať na internete konkrétne organizácie, ktoré zastupujú priemysel alebo sektor s danou pozíciou. Vo Veľkej Británii sa väčšina prijímania a propagovania práce nachádza v národnej a miestnej tlači, na internetových stránkach spoločností , súkromných a verejných agentúrach práce a na veľtrhoch práce.

Jobcentre Plus

Jobcenter Plus je časť  Oddelenia pre prácu a dôchodky (DWP) ktoré pomáha ľudom v aktívnom veku  so zamestnaním a príspevkami vo Veľkej Británii ( Anglicko, Škótsko a Wales). Internetová stránka  Jobcenter Plus poskytuje zoznam miestnych aktivít v rámci celej Veľkej Británie.

Oddelenie pre zamestnanosť a vzdelávanie (DEL)

DEL je podobný Jobcentru Plus ale nachádza sa v Severnom Írsku a taktiež vedie sieť Job centier, ktoré pomáhajú ľudom so zamestnaním a príspevkami.

Náborové agentúry

Vo Veľkej Británii sa nachádzajú stovky náborových agentúr. Náborová a Zamestnávateľská Konfederácia je najvyšším orgánom, ktorý vo Veľkej Británii podporuje a reprezentuje súkromné náborové agentúry a takéto podnikanie.

Noviny

Národné noviny sa taktiež využívajú na propagovanie odborných zamestnaní.


Veľtrhy práce

Veľtrhy práce sú dobrým spôsobom ako stretnúť viacerých zamestnávateľov  na jednom mieste. Prospekty a oficiálna internetová stránka s ponukou zamestnania pre absolventov ponúkajú zoznam aktivít zameraných hlavne na pracovné ponuky pre absolventov. Poskytujú im užitočné informácie o pracovných sektoroch a ďalších oblastiach.

 

 

1.2. Ako napísať žiadosť o prijatie do zamestnania

Žiadosť

Ak ste si už našli prácu o ktorú by ste sa chceli uchádzať  pozorne sformulujte svoju žiadosť.
Niekedy sa môžete uchádzať o zamestnanie aj telefonicky, ale častejšie je to písomnou formou zaslaním žiadosti alebo životopisu. Môžete to poslať ako email, poštou, či priamo vyplniť žiadosť na internete- záleží to na požiadavke zamestnávateľa. Všetky informácie ktoré uvediete vo svojej žiadosti musia byť pravdivé. Zamestnávateľ má právo neprijať osobu ktorá úmyselne uviedla nepravdivé informácie. Vaša žiadosť a životopis by mali byť napísané na počítači a nepísané rukou. Na portáli European Job Mobility môžete nájsť vzor Európskeho životopisu a po zaregistrovaní účtu „môj EURES“ si môžete vytvoriť životopis podľa vzoru na tejto stránke.

Skúsenosti

Vašich budúcich zamestnávateľov môže zaujímať množstvo a  kvalita vašich pracovných skúseností z vašich predošlých zamestnaní. Ak nemáte žiadne pracovné skúsenosti bude pre vás ťažké nájsť si prácu vo Veľkej Británii. Existuje jedna možnosť, ktorú môžete využiť a to sú napríklad dobrovoľnícke práce, alebo aktivity kde budete môcť ukázať svoje nasadenie a chuť pracovať.

Kvalifikácia

Keď uvádzate svoju kvalifikáciu musíte sa držať presných údajov. Ak máte kvalifikáciu z inej krajiny môžete si porovnať ako sa uznáva vo Veľkej Británii v National Academic Recognition Information Centre pre Veľkú Britániu.

Referencie

Zamestnávateľ od vás môže požadovať mená a adresy jedného alebo dvoch ľudí, ktorí vám môžu dať  referencie. Títo ľudia vás musia poznať a mali by byť schopní napísať o vás krátku správu- referenciu. Referencia môže pomôcť zamestnávateľovi pri rozhodovaní či ste vhodný na danú pozíciu. Referenti sú zvyčajne vaši predošlí zamestnávatelia alebo univerzitný  vychovávateľ. Príležitostne môže byť referentom aj blízky priateľ ak zamestnávateľ požaduje referenciu o vašom charaktere. Je nevyhnutné aby vaši referenti rozumeli a boli schopní odpovedať na otázky o ich referencii po anglicky.

Interview/ Pracovný pohovor

Na pracovnom pohovore máte príležitosť urobiť  dobrý dojem na zamestnávateľa. Určite by ste mali byť na pohovore načas. Vyhľadajte si dopredu informácie o spoločnosti aby ste prejavili váš záujem o ich spoločnosť. Taktiež by ste sa mali čo najlepšie informovať o pracovnej pozícii o ktorú sa uchádzate. Dopredu si pripravte pár otázok, ktoré by ste sa chceli opýtať ohľadom daného pracovného miesta. Zamestnávateľ by vám mal presne vysvetliť čo si vaša práca vyžaduje, mal by vás informovať o mzde, o dovolenke a pracovných podmienkach. Ak vám niečo nie je jasné opýtajte sa na viac informácií.

 

2. Presťahovanie sa do inej krajiny

2.1. Pohyb tovarov a kapitálu

Voľný pohyb tovaru a kapitálu je jedným zo základných pilierov Jednotného Európskeho trhu.

Zrušenie národných obmedzení kvôli voľnému pohybu tovaru v rámci EU je jedným z princípov, ktorý je zakotvený v Dohovoroch EU. Z tradične protekcionistického hľadiska krajiny Európskej únie kontinuálne  rušili obmedzenia aby sa  mohol vytvoriť „spoločný“ alebo jednotný trh. Táto snaha o vytvorenie Európskej obchodnej oblasti bez hraníc viedla zároveň aj k vytvoreniu prosperity a nových  pracovných príležitostí . Týmto sa Európska únia dostala globálne na úroveň svetových obchodných mocností ako sú Spojené štáty Americké a Japonsko.
Napriek Európskej snahe o zrušenie všetkých obchodných obmedzení sa nepodarilo zharmonizovať všetky ekonomické sektory.  EU sa rozhodla regulovať sektory na európskej úrovni, ktoré môžu predstavovať väčší risk pre európskych obyvateľov - ako napr. farmaceutické výrobky a stavebné materiály. Väčšina produktov ( ktoré sa považujú za tovar s nižším rizikom) sa podriaďuje uplatneniu tzv. princípu obojstranného uznania- čo v podstate znamená, že každý produkt ktorý bol legálne vyrobený alebo distribuovaný v členskom štáte  Európskej únie môže byť voľne distribuovaný a predávaný v rámci vnútorného trhu EU.

Obmedzenia voľného pohybu tovaru 
Dohovor EU dáva členským štátom oprávnenie na  obmedzenie voľného pohybu tovaru, ak je tu špecifický spoločenský záujem, ako napr. ochrana životného prostredia, zdravia občanov alebo verejnú politiku.
V praxi to znamená- ak národný úrad členského štátu označí dovezený produkt za  potenciálnu hrozbu  pre verejné zdravie, verejnú morálku alebo verejnú politiku, môže  následne zabrániť jeho vstupu na trh. K takýmto produktom patria napr. geneticky modifikované potraviny alebo niektoré energetické nápoje.
Hoci  vo všeobecnosti neexistujú obmedzenia na nákup tovaru  pre osobnú potrebu v inom členskom štáte, existujú Európske obmedzenia na určité druhy produktov ako napr. alkohol a tabak.

Voľný pohyb kapitálu
Ďalšou základnou podmienkou na fungovanie vnútorného trhu je voľný pohyb kapitálu.
Predstavuje jednu zo štyroch základných slobôd vnútorného trhu garantovaných legislatívou EU a je  základom integrácie spoločného trhu Európskej únie.  Európania môžu v ktoromkoľvek členskom štáte riadiť a investovať svoje peniaze.
Liberalizácia kapitálového trhu predstavuje kľúčový bod v ekonomickom procese a menovej integrácii v EU.  Je to zároveň aj prvý krok smerom k založeniu Európskej hospodárskej a Menovej únie (EMU) a spoločnej meny Euro.

Výhody
Princíp voľného kapitálového pohybu na jednej strane zvyšuje efektívnosť finančného trhu v rámci Únie, na druhej strane prináša sériu výhod aj pre občanov EU.  Jednotlivci môžu  bez väčších obmedzení zrealizovať viac finančných operácií v rámci EU.
Jednotlivec môže s menšími obmedzeniami vykonať nasledovné aktivity:

 1.  bez problémov si môže založiť bankový účet
 2. kúpiť si akcie
 3. investovať
 4. kúpiť si nehnuteľnosť v inom členskom štáte

Európske spoločnosti môžu investovať, vlastniť a riadiť iné Európske podniky.

Výnimky
Určité výnimky tohto princípu platia aj v rámci členského štátu a vo vzťahu s tretími krajinami.
Týkajú sa hlavne zdaňovania, odborného dohľadu, verejného politického zváženia, prepierania peňazí a finančných sankcií, ktoré sa viažu na dohodu EU o Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike.
Európska komisia pracuje na dokončení voľného trhu finančných služieb. Uplatňuje nové stratégie na finančnú integráciu, aby uľahčila obyvateľom a spoločnostiam spravovať svoje peniaze v rámci EU.

 

 

2.2. Hľadanie ubytovania

Je veľa možností ako nájsť ubytovanie vo Veľkej Británii, ale niektoré z týchto možností môžu byť drahé. Musíte si uvedomiť čo si reálne môžete dovoliť. Penzión či ubytovanie typu nocľah s raňajkami  sú drahé a oplatia sa len krátkodobo. 

Kde môžete nájsť zoznamy voľného ubytovania:

 • miestne noviny
 • nástenky v komunitných centrách
 • obchody
 • pošty
 • prenajímatelia

Majitelia súkromných bytov si môžu od vás vyžiadať referencie a preddavok mesačného nájomného dopredu.

Niektorí zamestnávatelia vám môžu poskytnúť ubytovanie, ale je dôležité aby ste si skontrolovali podmienky vašej budúcej nájomnej zmluvy. Ak by ste nedodržali podmienky zmluvy mohli by ste prísť o ubytovanie.

V prípade, že si nemôžete dovoliť prenajať alebo kúpiť dom,  máte nárok na sociálne bývanie, ktoré poskytujú Registrovaný sociálny prenajímatelia. Predtým ako si podáte žiadosť o túto formu bývania mali by ste si skontrolovať  váš imigračný status, pretože sa môže stať , že by ste z tohto dôvodu na to nemali právo.

Ak plánujete kúpu nehnuteľnosti mali by ste sa poradiť s bankou alebo stavebnou sporiteľnou. Stavebná sporiteľňa vám  bude môcť určiť sumu, ktorú vám je ochotná požičať ( hypotéka),   a spôsob ako tieto peniaze splatíte naspäť. Môže sa stať, že banka bude trvať na podmienke aby ste boli niekoľko rokov obyvateľom Veľkej Británie predtým ako vôbec zvážia či vám požičajú peniaze.

Bezdomovectvo

V prípade, že by ste mali problém s nájdením ubytovania mali by ste čo najskôr informovať  miestny úrad. Ich úlohou je postarať sa o to, aby ste sa nestali bezdomovcom a urobia všetko preto aby vám pomohli. Čím skôr sa na nich obrátite, tým lepšie, tým skôr a rýchlejšie môžu vyriešiť vašu situáciu, pretože vo väčšine prípadov sa dá bezdomovectvu predísť.  Vyhľadajte pomoc skôr ako sa skutočne stanete bezdomovcom.

Oddelenie bytových služieb na miestnom úrade vám môže poradiť  ak máte problémy s ubytovaním.

 

 

2.3. Hľadanie školy

Všetky potrebné informácie o všetkých školách, stredných školách a univerzitách vo VB nájdete na internete.

Ak sa chcete dozvedieť viac o školách vo verejnom a súkromnom sektore a ich kvalite prečítajte si aktuálne správy o ich činnosti na Úradepre vzdelávacie štandardy (OFSTED).

Väčšina škôl má pri  prideľovaní miest pre študentov výberové kritéria. Znamená to, že aby vaše dieťa mohlo získať miesto v škole musíte bývať v  „oblasti ktorá spadá pod školu“ alebo v blízkom okolí školy.

Môžete si vybrať aj miestnu štátnu školu v oblasti kde bývate. Na najlepších školách je však veľká konkurencia, môže sa stať, že z tohto dôvodu vaše dieťa nezíska miesto na škole ktorú si vybralo.


 

2.4. Keď si so sebou vezmete auto (informácie o vodičských preukazoch)

Realizácia princípu voľného pohybu ľudí je jedným zo základných pilierov Európskej únie. Predstavuje sériu praktických opatrení na zabezpečenie toho aby mohli občania Európskej únie voľne a ľahko cestovať do akéhokoľvek členského štátu EU.

Cestovanie s vlastným autom po EU sa stalo jednoduchším. Európska  komisia určila spoločné smernice, ktoré riadia obojstranné uznanie vodičských preukazov, platnosť poistenia auta a možnosť zaregistrovať svoje auto v hostiteľskej krajine.

Vodičský preukaz v EU
V súčasnosti neexistuje oficiálny európsky vodičský preukaz, ale členské štáty EU predstavili  vodičský preukaz podľa „Modelu spoločenstva“. Tento model spoločenstva zabezpečuje aby  bol  vodičský preukaz vydaný iným štátom EU uznaný aj v ostatných členských štátoch. Je tu uplatnený princíp obojstranného uznania. Vodičský preukaz je vydaný podľa národného práva ale mal by spĺňať aj podmienky Modelu spoločenstva ako napr. základné podmienky na získanie vodičského preukazu.

Vodičské preukazy, ktoré boli vydané pred rokom 1996 ,sa nemusia meniť za nové preukazy  podľa Modelu spoločenstva  a zostávajú platné až do vypršania platnosti.

Keď sa stanete obyvateľom iného členského štátu nemusíte si meniť poznávaciu značku, no mnoho ľudí si ju mení z praktických dôvodov. Niektoré členské štáty vyžadujú doplniť niektoré údaje do vodičského preukazu aby sa splnili určité administratívne požiadavky.

V prípade, že vám vyprší platnosť vodičského preukazu, stratíte ho alebo vám ho ukradnú, môže vám ho členský štát vášho pobytu vydať na základe podmienok aké platia vo vašom štáte. Občania by mali kontaktovať kompetentné úrady.

Zaregistrovanie vášho auta v hosťovskej krajine
Ak bývate v inom členskom štáte a jazdíte na vašom aute viac ako 6 mesiacov, budete musieť zaregistrovať vaše auto na miestnom úrade a zaplatiť hostiteľskej krajine registračnú daň.

Poistenie auta
Občania EU môžu poistiť svoje auto v ktoromkoľvek členskom štáte, ale musia si vybrať poisťovaciu spoločnosť, ktorá má od úradov hostiteľskej krajiny licenciu na predaj a vydávanie poistiek  Poistenie bude platné v celej Únii, nezáleží na tom kde sa stane nehoda.

Zdanenie
Daň z pridanej hodnoty (ďalej len DPH)  na motorové vozidlá sa platí v krajine kde sa auto zakúpilo, hoci podľa určitých podmienok sa DPH platí aj v krajine určenia. Ďalšie informácie o pravidlách, ktoré sa týkajú situácie, keď si zakúpite motorové vozidlo v jednom členskom štáte EU a zaregistrovať ho chcete v inom členskom štáte EU  môžete nájsť na linku „ Daň z motorového vozidla“.

 

 

2.5. Postupy registrácie a povolenie na pobyt

Vstup do Veľkej Británie
Občania Európskej hospodárskej oblasti (EEA) a Švajčiarska majú právo na voľný pohyb a pobyt vo VB. Na vstup do VB nepotrebujete víza , ale budete potrebovať so sebou pas s 10 ročnou platnosťou, alebo platný občiansky preukaz, ktorý skontroluje imigračný úradník pri vašom príchode do VB.
Ak sú príslušníci vašej rodiny tiež členmi EEA alebo majú švajčiarsku štátnu príslušnosť môžu s vami cestovať za rovnakých podmienok. Ak príslušníci vašej rodiny nie sú členmi EEA, ak sú občanmi krajiny ktorá stále potrebuje víza na vstup do UK, alebo ak plánujú zostať dlhšie ako 6 mesiacov- musia získať rodinné povolenie pred cestou do VB. Člen vašej rodiny si musí podať žiadosť na Britskej ambasáde alebo na Ambasáde jednej z krajín Britského spoločenstva v ich krajine pobytu pred tým ako prídu do VB. Členovia rodiny ktorí nie sú členmi EEA budú potrebovať víza, alebo povolenie na vstup do VB na všetky pobyty ktoré presahujú 6 mesiacov.
Pracovanie vo VB

Ak máte švajčiarsku štátnu príslušnosť alebo príslušnosť štátu v EEA a inú ako Bulharská alebo Rumunská, nepotrebujete pracovné povolenie na prácu vo VB.

Občania Bulharska a Rumunska, ktorí chcú pracovať vo VB budú potrebovať pracovné povolenie predtým ako začnú pracovať . Vo všeobecnosti budete potrebovať pracovnú ponuku aby ste mohli získať pracovné povolenie.
Ak ste občanom – Českej republiky, Estónska, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Poľska, Slovenska alebo Slovinska a plánujete pracovať vo VB viac ako mesiac musíte sa zaregistrovať  „Pracovným potvrdením o evidencii“(WRS). Samozamestnaný pracovníci sa nemusia zaregistrovať do WRS, ale musia sa po príchode do VB  zaregistrovať na Daňovom a colnom úrade Jej Veličenstva (HMRC) tým, že zavolajú na linku Newly Self-Employed
 ( Novo samozamestnané zárobkovo činné osoby);Tel: 0845 915 4515

Povolenia na pobyt
Ak máte právo žiť vo Veľkej Británii nepotrebujete povolenie na pobyt a nemusíte sa ani zaregistrovať na polícii. Ak by ste chceli, môžete si podať žiadosť o povolenie na pobyt  na Ministerstve vnútra a u Imigračnej agentúry. Tento dokument má platnosť 5 rokov a potvrdzuje vaše právo na bývanie vo VB podľa Práva európskeho spoločenstva a umožňuje vám to požiadať o dokumenty na pobyt pre členov rodiny ktorí nie sú členmi EEA.

 

2.6. Kontrolný zoznam pred vaším príchodom do novej krajiny a po ňom

Pred príchodom:

 • Ubezpečte sa, že máte platný pas/ občiansky preukaz
 • Ak ste občanom krajiny v EEA alebo Švajčiarsku doneste si so sebou Európsky zdravotný preukaz  poistenca  (EHIC) s ktorým budete mať prístup k bezplatnému zdravotnému ošetreniu, alebo ošetreniu so zníženými nákladmi v rámci VB.
 • Pred odchodom z vašej krajiny by ste sa mali dať zdravotne poistiť a poistiť aj svoj majetok pre prípad krádeže, zoberte si so sebou dokumenty ktoré to potvrdzujú.
 • Ak hľadáte prácu prineste si so sebou životopis, kópie kvalifikácií a referencií. Ak máte zabezpečenú prácu , uistite sa, že máte so sebou všetky dokumenty týkajúce sa batožiny a informácie o ubytovaní vo VB.
 • Ak prichádzate z krajiny ktorá je členom EEA, mali by ste si požiadať o príspevok v nezamestnanosti vo VB, zoberte si so sebou formulár E301, ktorý potvrdzuje sumu vašich príspevkov do sociálnej  poisťovne, ktoré ste platili vo vašej  krajine.
 • Ak už poberáte príspevok v nezamestnanosti vo vašej krajine a chcete si tento nárok preniesť do VB budete potrebovať formulár E303.
 • Ak ste študent denného štúdia nezabudnite si so sebou zobrať kartu ISIC s ktorou budete mať nárok na zľavy na cestovanie, a vstupné.
 • Poraďte sa s vašou bankou na sume peňazí, ktorú si necháte previesť do Veľkej Británie aby ste nemuseli so sebou prenášať väčšiu sumu peňazí. Zoberte si so sebou časť peňazí  v hotovosti a časť cestovných šekov a opýtajte sa či vám vaša banka môže pomôcť otvoriť si účet vo VB.
 • Rozrátajte si  financie aby ste pokryli vaše náklady na cestovanie vo VB, náklady na ubytovanie, na stravu, a na Pracovný registračný plán.
 • Overte si na oddelení  Colnej správy a spotrebnej dane vo VB   ktorý tovar si so sebou môžete priniesť do VB
 • Mali by ste sa prihlásiť na jazykový kurz angličtiny vo vašej krajine, pretože dobré jazykové znalosti vám pomôžu pri hľadaní práce a komunikácii s ľuďmi

Po vašom príchode:

 • Aby ste mali prístup k Národnej zdravotnej službe (NHS)  mali by ste sa zaregistrovať u miestneho lekára –praktického lekára ( vo VB označený ako GP- General practitioner).
 • Väčšina zubárov vo Veľkej Británii má súkromnú prax, ale môžete nájsť aj niektorých ktorí vás ošetria na základe NHS.
 • Ak budete vo Veľkej Británii pracovať musíte mať založený bankový účet aby ste mali prístup k svojim mzdám. Banky od vás môžu požadovať niekoľko dokumentov a budete musieť vyplniť aj určité formuláre
 • Ak chcete pracovať vo VB budete si musieť podať žiadosť o Národné poistné číslo (NI- National Insurance number). Ak ste už  predtým pracovali vo VB mali by ste mať svoje  číslo NI. Stačí ak o toto číslo požiadate raz,  pretože je jedinečné a je vám pridelené na celý život.
 • Ak vlastníte televíziu budete musieť platiť koncesionárske poplatky
 • Mali by ste zvážiť aj poistenie zariadenia vášho domu/bytu 
 • Ak vlastníte auto budete platiť daň za auto, certifikát MOT ( pravidelnú technickú prehliadku vozidla staršieho ako 3 roky) a poistku.

 

 

3. Pracovné podmienky

3.1. Úvodný odsek so stručným opisom pracovných podmienok v Európe

Kvalita práce a zamestnania je dôležitá problematika so silným hospodárskym a humanitárnym dopadom

Dobré pracovné podmienky sú dôležité pre blahobyt európskych pracujúcich. Pracujúci prispievajú k fyzickému a psychologickému blahu občanov a taktiež prispievajú k ekonomickému rozvoju EU.

Z humanitárneho hľadiska pôsobí kvalita pracovného prostredia na prácu a spokojnosť Európanov so svojím životom.

Z ekonomického hľadiska sú vysoko-kvalitné pracovné podmienky hybnou silou ekonomického rastu a základom konkurencieschopnej  pozície EU: Vysoký stupeň spokojnosti s prácou je dôležitým faktorom na zvýšenie vyššej produktivity európskej ekonomiky.

Cieľom EU je zabezpečiť udržanie dlhodobo fungujúceho a príjemného pracovného prostredia. Prostredia, ktoré podporuje zdravie a prosperitu  európskych pracujúcich a zároveň vytvára rovnováhu medzi prácou  a voľným časom. 

 

Zlepšovanie pracovných podmienok v Európe: dôležitý cieľ EU

Prioritou EU je zabezpečenie priaznivých pracovných podmienok pre občanov. EU spolupracuje s národnými vládami, a tým zabezpečuje príjemné a bezpečné pracovné prostredie.

Členské štáty sú podporované nasledovným spôsobom:

- výmena skúseností medzi rôznymi krajinami

-  v celej EU sa musia spĺňať minimálne požiadavky na pracovné podmienky ,zdravie a bezpečnosť práce,

 

Kritériá na kvalitu práce a zamestnanie

Keď hovoríme o pracovných podmienkach musíme si predovšetkým určiť všeobecnú charakteristiku  dobrého  pracovného prostredia a kritériá na kvalitu týchto podmienok.

Európsky fond na zlepšenie životných a pracovných podmienok (Eurofund) v Dubline je  agentúra EU ktorá poskytuje informácie , rady a znalecké posudky, a ako už názov naznačuje aj informácie o životných a pracovných podmienkach.

Táto agentúra určila nasledovné  kritériá pre kvalitu práce :

- zdravie a duševná pohoda na  pracovnom mieste – je  základným kritériom, pretože dobré pracovné podmienky sú prevenciou zdravotných problémov na pracovisku pričom znižujú riziko a zlepšujú organizáciu  práce.
- vyváženie  pracovného života a voľného času- občania by mali mať príležitosť na vyváženie týchto dvoch oblastí
- rozvíjanie zručností- kvalitná práca by mala poskytovať príležitosti na tréning a zlepšenie kariérnych možností

Práca Euro fondu má prispieť k plánovaniu a vytváraniu lepších životných a pracovných podmienok v Európe.

 

Zdravie a bezpečnosť pri práci

Európska komisia vytvára široké spektrum aktivít, ktoré presadzujú zdravé pracovné prostredie v členských štátoch EU.  Vytvorila Spoločnú stratégiu zdravia a Bezpečnosti práce za obdobie 2002-2006. Túto stratégiu uviedli do praxe spolu s národnými úradmi, sociálnymi partnermi a mimovládnymi organizáciami. Zameriavajú sa na propagáciu medzinárodnej spolupráce a potreby silnej  prevencie. V súčasnosti sa vytvára nová stratégia 2007-2012.

Politika spoločenstva o zdraví a bezpečnosti sa zameriava na dlhotrvajúce zlepšenie duševnej pohody zamestnancov EU. Táto politika zahrňuje fyzické, morálne a sociálne dimenzie pracovných podmienok, okrem toho berie do úvahy aj nové výzvy, ktoré prináša rozšírenie EU o štáty zo Strednej a Východnej Európy . Predstavenie týchto európskych kritérií na zdravie a pracovné prostredie zlepšilo situáciu  pracujúcich v týchto krajinách.

 

Zlepšenie pracovných podmienok určením minimálnych požiadaviek spoločných pre všetky štáty EU

Zlepšenie týchto podmienok sa hlavne odvíja od určenia spoločných pracovných noriem. Pracovné práva a regulácie EU určili skupinu minimálnych požiadaviek na udržateľné pracovné prostredie,  ktoré sa  aplikujú  na všetky členské štáty. Zlepšenie týchto požiadaviek posilnilo práva pracujúcich a je jedným z hlavných úspechov európskej sociálnej politiky.

 

 

3.2. Uznávanie diplomov a kvalifikácií

Pre voľný pohyb pracovníkov v rámci EU je kľúčová transparentnosť a obojstranné uznanie diplomov

Keď sa chcete zamestnať v EU je pre vás dôležité uznanie vašej kvalifikácie a kompetencií.  V EU sa preto musí vytvoriť systém, ktorý bude zaručovať obojstranné uznanie odborných kompetencií v rôznych členských štátoch. Toto je jediný spôsob, ktorý môže zabezpečiť uznanie odbornej kvalifikácie a tým zrušiť prekážky, ktoré z toho vznikajú pre pracujúceho ktorý sa chce zamestnať v rámci EU.

 

Základné princípy na uznanie odbornej kvalifikácie v EU

Prvým základným princípom je, že každý občan by  mal mať právo voľne vykonávať svoju profesiu v akomkoľvek členskom štáte. Tento princíp sa žiaľ nedá uplatniť všade, pretože je obmedzený národnými podmienkami členského štátu na vykonávanie určitej profesie v hostiteľskej krajine.
EU  určila pravidlá na prekonanie týchto rozdielov a uznanie odborných kvalifikácií. Tento systém určil dve skupiny: regulované profesie (profesie, ktoré si právne vyžadujú určitú kvalifikáciu) a profesie ktoré nie sú právne regulované hostiteľským členským štátom.

Postup na zlepšenie transparentnosti kvalifikácií v Európe

Európska únia už podnikla dôležité kroky smerujúce k zlepšeniu transparentnosti kvalifikácií v Európe:

- zlepšená spolupráca pri vzdelávaní a pracovných školeniach. Jej cieľom je skombinovať všetky nástroje na transparentnosť certifikátov a diplomov v jednom nástroji, ktorý by bol vhodný pre bežných používateľov. Sem môžeme zaradiť napríklad aj Európsky životopis alebo kurzy Europas.

- rozvoj konkrétnych opatrení v oblasti uznania a kvality vzdelávania a pracovných školení.

Prekonávanie rozdielov vo vzdelávaní a kurzoch v krajinách EU

Systém vzdelávania a kurzov v členských štátoch EU ešte stále vykazuje značné rozdiely. Posledné rozširovanie EU ešte viac zvýraznilo tieto rozdiely, pretože každá krajina má odlišné tradície vzdelávania. Z tohto dôvodu je dôležité aby sa určili spoločné pravidlá na uznanie znalostí.

Rada Európskej únie vypracovala nástroje, ktoré pomôžu pri prekonaní národných kvalifikačných noriem a zabezpečia tak lepšiu transparenciu a uznanie akademických a profesionálnych kvalifikácií

1. Európska kvalifikačná štruktúra
 Európska kvalifikačná štruktúra je v procese uznania odborných kompetencií  základnou prioritou Rady Európy . Hlavným cieľom tejto štruktúry je vytvorenie spojenia medzi rôznymi národnými kvalifikačnými systémami a zabezpečenie hladkého  prechodu a uznania diplomov.

1. Národné informačné centrá pre uznávanie dokladov o vzdelaní (NARICs)
V roku 1984 založila Európska komisia sieť Národných informačných centier pre uznávanie dokladov o vzdelaní. NARIC poskytuje informácie o uznaní štúdia v zahraničí. NARIC hrá kľúčovú úlohu pri uznávaní kvalifikácie, nachádza sa vo všetkých členských štátoch EU a (EEA).

1. Európsky systém prenosu a akumulácie  kreditov (ECTS)
Európsky systém prenosu a akumulácie kreditov uľahčuje uznávanie štúdia v zahraničí. Tento systém bol založený v roku 1989 , popisuje vzdelávacie programy a udeľovanie kreditov . Je kľúčovým doplnkom k uznávanému  programu akademickej mobility ERASMUS.

1. Europass
Europass je nástroj na zabezpečenie transparencie kvalifikácie a schopností. Skladá sa z 5 štandardizovaných dokumentov:

 1. CV (životopis Europass),
 2. jazykový pas Europass,
 3. Europass doplnok k osvedčeniu
 4. Europass doplnok k diplomu a
 5. Europass mobilita

Europass systém pomáha uchádzačom o prácu jasne prezentovať svoju kvalifikáciu a schopnosti, čo umožňuje, aby im kdekoľvek v Európe ľahšie porozumeli a ocenili ich. Národné Europass centrá sa nachádzajú v každej krajine EU a EEA. Sú prvým kontaktným bodom pre ľudí ktorý hľadajú informácie o systéme Europass .

 

 

3.3 Druhy zamestnania

Minimálny vek

Deti mladšie ako 14 rokov nesmú vôbec pracovať, výnimkou môže byť len ľahká práca na farme  pod dozorom rodiča. Podľa zákona smú deti vo veku 14-16 rokov vykonávať len ľahkú prácu. Práca ktorú nesmú vykonávať je: roznášanie mlieka; predaj alkoholu/cigariet; predaj liekov; práca v kuchyni alebo v stánku s rýchlim občerstvením; obsluhovať nebezpečné stroje; alebo práca pri ktorej by sa mohli zraniť.

Väčšina zamestnávateľov zo zahraničia zamestná len pracovníkov zo zahraničia, ktorý majú 18 a viac rokov.

 

 

3.4. Pracovné zmluvy

Všetci zamestnanci majú nárok na pracovnú zmluvu, ktorá určuje základ zamestnaneckého vzťahu. Zákon o právach zamestnanca z roku 1996 vyžaduje od zamestnávateľa aby  poskytol zamestnancom písomné vyhlásenie o podmienkach zmluvy v rámci 2 kalendárnych mesiacov od začiatku pracovného pomeru.  Písomné vyhlásenie musí obsahovať nasledovné údaje:

 • meno zamestnávateľa a zamestnanca
 • názov alebo popis práce
 • deň od ktorého začal pracovný pomer, miesto práce a adresa zamestnávateľa
 • mzda a interval medzi platbami
 • počet pracovných hodín,  preplácanie dovolenky a nárok na  nemocenské platené zamestnávateľom
 • nárok na dôchodok
 • výpovedná lehota
 • opatrenia na ochranu súkromia a osobných údajov
 • disciplinárne smernice a postupy pri výpovedi zo zamestnania

Práva zamestnancov sa za ostatné roky viackrát pozmenili. Príčinou týchto zmien sú štatutárne práva vyvodené z parlamentných zákonov a regulácií, ktoré sa týkajú zamestnaneckého vzťahu. Vo všeobecnosti sa ich nemôžete zriecť a zahrňujú právo na :

 • na rovnú mzdu
 • na zapojenie sa do aktivít odborového hnutia
 • na návrat do práce po tehotenstve a po pôrode
 • na žiadosť o flexibilné pracovné podmienky  a rodičovskú dovolenku
 • právo proti diskriminácii
 • právo proti nespravodlivému prepusteniu zo zamestnania

Pracovná zmluva je veľmi dôležitý dokument. Ubezpečte sa, že ste si ju podrobne prečítali a pochopili, pred tým ako ju podpíšete.

 

Dodatok k pracovnej zmluve

Zmeny a dodatky k pracovnej zmluve sa môžu uskutočniť až po dohode medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Na zmene sa môžete dohodnúť verbálne alebo písomne
( písomná dohoda je lepšia pretože sa s ňou dá predísť  ďalším nedorozumeniam).
 

Ukončenie pracovného pomeru

V prípade, že s vami zamestnávateľ ukončí pracovný pomer, musí vám to dať vedieť v minimálnej oznamovacej lehote pred prepustením a rovnako aj vy musíte svojmu zamestnávateľovi dať dopredu  vedieť v minimálnej oznamovacej lehote, že sa chystáte dať výpoveď. Táto minimálna lehota závisí od toho, ako dlho ste vykonávali danú prácu. V prípade, že by vás zamestnávateľ  v tejto oznamovacej lehote dopredu neoboznámil, že vás prepúšťa, môžete sa obrátiť na súd vo veci neoprávneného prepustenia. V prípade, že túto lehotu nedodrží zamestnanec zamestnávateľ  má právo odoprieť mu zaplatenie mzdy alebo môže požadovať náhradu za  vzniknutú škodu.

Ak máte pocit, že vás neoprávnene prepustili obráťte sa na  linku pomoci
ACAS: Tel: 08457 474747. ACAS robí prostredníka medzi zamestnávateľmi a zamestnancami.  Oficiálnu sťažnosť na neoprávnené prepustenie musíte podať najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia pracovného pomeru.

 

 

3.5. Špeciálne kategórie

Pre mladistvých zamestnancov ( vzťahuje sa to na osoby ktoré majú viac ako minimálny vek školskej dochádzky vo VB ale majú menej ako 18 rokov) platia nasledovné pracovné pravidlá:

 • pracovný čas je určený na 8 hodín denne -   najviac 40 hodín týždenne
 • nesmú pracovať medzi 22.00 a 06.00 hodinou a medzi 23.00 a 07.00
 • musia  mať 12 hodinovú prestávku medzi každým pracovným dňom
 • musia mať 2 dni v týždni voľno a 30 minútovú prestávku v rámci pracovného dňa ak pracujú dlhšie ako štyri a pol hodiny

Zdravotne postihnuté osoby
Antidiskriminačný zákon (z roku 1995) vymedzuje protizákonné správanie zamestnávateľa v prípade, že by postihnutú osobu znevýhodnil pri prijímacom pohovore alebo počas pracovného pomeru bez oprávneného dôvodu a  kvôli zdravotnému postihnutiu. V prípade, že zamestnávatelia príjmu postihnutú osobu,  musia upraviť pracovné podmienky a pracovisko pre potreby danej osoby. Antidiskriminačná komisia (DRC) zastupuje práva postihnutých osôb.

 

Civilné partnerstvo

Zákon o civilnom partnerstve (z roku 2004) umožnuje dvom osobám  rovnakého pohlavia  ktoré nie sú v príbuzenskom vzťahu a sú staršie  ako 18 rokov, uzavrieť registrované civilné partnerstvo. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť rovnaké výhody zamestnancom či sú vydaté/ženatý alebo v registrovanom partnerstve ( flexibilné pracovné podmienky, rodičovský príspevok, zdravotné poistenie)

 

Tehotné ženy

Tehotné ženy majú nárok na platené voľno z práce na pred pôrodné vyšetrenia. Od 1. apríla 2007 majú prvorodičky nárok na rok dovolenky. Po ukončení materskej dovolenky majú nárok na návrat na svoje staré pracovné miesto alebo na miesto ktoré bude vhodnou alternatívou. Otcovia majú prvý krát nárok na platenú rodičovskú dovolenku do dvoch týždňov.

 

 

3.6. Samostatná zárobková činnosť

Samostatná zárobková činnosť znamená, že pracujete sami pre seba a ste si zároveň aj šéfom. Práca na živnosť však znamená , že nemáte pravidelný príjem (hlavne v počiatočnom štádiu) , sami si musíte zabezpečiť nemocenskú a dôchodok. Samostatná zárobková činnosť môže byť: živnostník, obchodná spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným. Na začiatku budete pravdepodobne potrebovať finančnú pomoc a podporu na vaše podnikanie, tak isto sa musíte poinformovať o daniach a normách  DPH pre samozamestnávateľov. Budete si musieť rozmyslieť obchodné meno a licencie, dôchodkové zabezpečenie, zamestnanie iných ľudí, účtovníctvo a vedenie účtovníctva.

S obchodným plánom vám môže pomôcť organizácia Business Support Simplification Programme (BSSP). BSSP podporuje zakladanie malých podnikov pod záštitou  Podnikového riaditeľstva v rámci Oddelenia pre Obchodné podniky a Regulačné Reformy (BERR). Podnikové riaditeľstvo zabezpečuje národnú, regionálnu a samosprávnu spoluprácu a odpovedá na požiadavky podnikateľov a malých podnikov.
Informácie a rady pre malé podniky vo VB poskytuje aj  The Business Link National Contact Centre. Tieto služby poskytujú :

 • Business Link v Anglicku
 • Business Eye vo Walese
 • Small Business Gateways v Južnej časti Škótska
 • Business Information Sources v Severnej časti Škótska
 • Invest NI v Severnom Irsku

Každý začínajúci samozamestnávateľ sa musí vo Veľkej Británii zaregistrovať na Daňovom úrade (HMRC) kvôli daniam a poisteniu. Oneskorená registrácia je pokutovaná 100 librami.
HMRC poskytuje Novým samozamestnávateľom telefónnu linku, na ktorej poskytujú registračné služby na dane a národné poistenie, taktiež vám môžu poskytnúť informácie o kurzoch s miestnymi daňovými úradníkmi. Tel: 0845 915 4515

Samostatná zárobková činnosť pre mladých  ľudí

The Princes Trust pomáha mladým ľuďom vo veku 18-30 rokov so založením si firmy. V Škótsku je veková hranica  len od 18- 25 rokov. Táto nadácia poskytuje pôžičky, poradenstvo pre začínajúce podniky a pomoc s marketingom.

 

Samostatná zárobková činnosť pre dlhodobo nezamestnaných  ľudí

Inbiz poskytuje pomoc a poradenstvo pre dlhodobo nezamestnaných ľudí, ktorí sa chcú
Samozamestnať ( táto agentúra je len pre Anglicko).

 

Miestne agentúry podnikania

Miestne agentúry podnikania poskytujú bezplatnú pomoc a poradenstvo pre male firmy.
 


 

3.7. Platové podmienky

Zamestnanci vo Veľkej Británii majú nárok na minimálnu mzdu za hodinu, ktorú odrobia. Tieto sumy sa menia každý rok 1 októbra.

Učni, ktorí nedosiahli 19 rokov nemajú nárok na minimálnu mzdu. Ak  vás prvých 6 mesiacov vášho nového zamestnania akreditovane zaškoľujú, dostanete len sumu určenú pre vekovú skupinu 18-21.

Mzdu vám vyplatia buď každý týždeň, alebo každý mesiac. Väčšina zamestnávateľov vám vyplatí mzdu priamo na účet. Podľa zákona by ste mali dostať pri každom vyplatení mzdy aj výplatnú pásku. Výplatnou páskou vám zamestnávateľ  potvrdí vašu mzdu a koľko z nej bolo odvedené na Národné poistenie a dane.

Zamestnávateľ má právo na to aby z vášho platu priamo platil dane systemom PAYE- system platenia dane z  prijmu, ktoré odvádza zamestnávatel priamo štátu.

Na odvádzaní ďalších príspevkov do dôchodkového systému sa dohodnete so zamestnávateľom. Ak si myslíte, že nedostávate minimálnu mzdu, kontaktujte National Minimum Wage Helpline na  Tel: 0845 6000 678.

 

 

3.8. Pracovná doba

V zmluve budete mať uvedený počet pracovných hodín a na koľko dní dovolenky máte nárok.

Občas vás môžu požiadať aby ste pracovali dlhšie. Vy sám si  môžete vybrať dlhší pracovný čas, ale váš zamestnávateľ vás k tomu nemôže donútiť.

Existujú normy na určenie maximálneho počtu hodín, ktoré má osoba odpracovať za týždeň. Vo všeobecnosti by mali mladiství vo veku medzi ukončením školskej dochádzky a 18 rokom pracovať maximálne 40 hodín týždenne alebo 8 hodín za deň. Zamestnanci nad 18 rokov majú odpracovať 48 hodín týždenne.

Ak máte nejaké otázky o počte pracovných hodín, obráťte sa na oddelenie ochrany zdravia  vašej miestnej pobočky National Health and Safety Executive na Tel.č. 0845 345 00 55- v prípade, že už ste vo Veľkej Británii.

 

 

3.9. Dovolenka (ročná dovolenka, rodičovská dovolenka, atď.)

Všetci zamestnanci majú právo zo zákona na najmenej 5.6 týždňov platenej dovolenky (alebo 28 dní platenej dovolenky ak pracujete 5 dní v týždni.)
Váš zamestnávateľ vám môže poskytnúť aj viac dovolenky ako je minimálny počet. Hlavné informácie, ktoré by ste o dovolenke mali vedieť:

 • od  dňa keď začnete pracovať vám vzniká nárok na dovolenku
 • váš zamestnávateľ môže kontrolovať kedy si beriete dovolenku
 • cez dovolenku dostanete váš normálny plat
 • keď skončíte pracovný pomer zaplatia vám za dovolenku ktorú ste si nevybrali

Aby ste mali nárok na právo na každoročnú dovolenku musíte byť klasifikovaný ako zamestnanec. Ak ste samo zamestnávateľ nemáte zo zákona nárok na platenú každoročnú dovolenku.

 

Dni voľna a štátne sviatky

Zo zákona nemáte nárok na platenú dovolenku počas dní voľna a štátnych sviatkov. Ak vám dajú platenú dovolenku v deň voľna alebo štátneho sviatku, ráta sa to k vášmu nároku na minimálnu dovolenku 4.8 týždňa. Viacerí zamestnávatelia vám poskytnú platenú dovolenku aj v deň voľna, alebo štátneho sviatku okrem nároku na vašu každoročnú dovolenku.

Vo Veľkej Británii je 8 stálych dní voľna a štátnych sviatkov (platí to pre Anglicko, Wales, a Škótsko) v Severnom Írsku je 10 stálych dní voľna a štátnych sviatkov.
V prípade, že pracujete v deň voľna alebo štátneho sviatku nemáte automaticky nárok na zvýšenú mzdu. Akú dostanete mzdu záleží na vašej pracovnej zmluve.

Ak zamestnanec, ktorý pracuje na plný úväzok dostane platenú dovolenku v deň voľna, zamestnanci,  ktorí pracujú na čiastočný úväzok a normálne by nepracovali v ten deň majú nárok na platený deň voľna v iný deň primerane počtu pracovných hodín.

 

 

3.10. Ukončenie pracovného pomeru

Ak si myslíte, že vás neoprávnene prepustili, alebo ak sa potrebujete poradiť o odstupnom môžete si vyžiadať právnu pomoc. Ako prvé by ste sa mali poradiť so svojou odborovou radou, u Občianskeho poradenstva (Citizens Advice Bureau)  alebo v Právnom centre (Law Centre) nemali by ste to však príliš odkladať. Po prepustení máte právo podať sťažnosť len  v období do troch mesiacov. Vaša odborová rada, Občianske poradenstvo, Právne centrum alebo právny poradca vám poskytnú viac informácií.

V prípade, že ste sa stali nezamestnaným máte nárok na žiadosť o dávku v nezamestnanosti. Miestny úrad práce vám pomôže s vašou žiadosťou. Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke Úradu  pre poradenstvo občanom.

 

 

3.11. Zastupovanie pracovníkov

Odbory vo Veľkej Británii sú organizácie, ktoré sa snažia zlepšiť pracovné a platové podmienky zamestnancov. Poskytujú svojím členom poradenstvo pri pracovných problémoch a zároveň ich môžu zastupovať pri problémoch so zamestnávateľom. Vo Veľkej Británii máte zo zákona právo vstúpiť do odborov keď dosiahnete 16 rokov.

V prípade, že ste sa rozhodli vstúpiť do odborov, odbory vám budú poskytovať  poradenstvo o vašich pracovných právach a budú vám asistovať pri riešení problémov so zamestnávateľom. Informujte sa o členoch odborov, aké služby poskytujú a  kto je zástupca vašich odborov.

V roku 2005 bolo v odboroch približne 6.39 miliónov zamestnancov v rámci Veľkej Británie. V Severnom Írsku je najväčší počet členov odborov 40.4%. Vo Walese bolo 34.3%, v Škótsku 33.7%.

Počet členov odborov bol najnižší v Anglicku (27.9%). Počet zamestnancov zo súkromného sektora v odboroch bol 17.2%  v porovnaní s počtom zamestnancov zo štátneho sektora 58.6%.

Či vstúpite do odborov je vaša slobodná voľba. Nemôžu vás donútiť vstúpiť do únie a zamestnávateľ nemá právo prepustiť vás keď do nej vstúpite. Informácie o odboroch vo Veľkej Británii a o výhodách členstva môžete nájsť na internetovej stránke Trades Union Congress (TUC)

 

 

3.12. Pracovné spory – štrajky

Protestné akcie sú zákonom povolené v prípade že:

 • spor sa týka odborového sporu medzi zamestnancami a zamestnávateľmi;
 • odbory tajne hlasovali či budú štrajkovať a väčšina členov tento krok podporila
 • oznámenie o plánovanom štrajku  sa zaslalo zamestnávateľovi najmenej 7 dní dopredu

Veľká Británia je známa aj z histórie až do dnes pracovnými štrajkami v súkromnom a štátnom sektore. Prvý bol v roku 1830 ( Tolpuddelský martýri)  skupina 6 farmárov sa vzbúrila proti svojim veľkostatkárom. V porovnaní s obdobiami v rokoch 1970 a1980 sa  v súčasnosti už celoplošné  štrajky  nevyskytujú.

V rokoch 1984-85 sa vyskytol štrajk baníkov, ktorý zrušil Národnú úniu baníkov, konzervatívna vláda v tom období upevnila program voľného trhu.

Výsledkom toho bolo viditeľné oslabenie odborov Veľkej Británie, verejná mienka sa preto rozchádza čo sa týka výhod protestných akcií.
V súčasnosti sa konali štrajky v oblasti leteckých spoločností , proti znižovaniu pracovných miest vo verejnom sektore.

 

 

3.13. Odborná príprava

Odborné vzdelávanieodborná výchova sa týka praktických aktivít a kurzov , ktoré sa vzťahujú na špecifické zamestnanie alebo povolanie s cieľom pripraviť účastníkov na budúce povolanie.
Po absolvovaní odbornej výchovy získate odborné uznanie a zlepšíte si svoje možnosti  na získanie práce.
Je veľmi dôležité, aby európsky systém odborného vzdelávania zodpovedal potrebám občanov a pracovného trhu, čím zlepší prístup k pracovným miestam.
Odborné vzdelávanie je základnou časťou politiky EU od založenia Európskeho spoločenstva.
Zároveň je kľúčovou časťou takzvanej Európskej Lisabonskej stratégie, ktorej cieľom je urobiť z EU celosvetovo najkonkurencieschopnejšiu a dynamickú spoločnosť, ktorá je založená na vedomostiach. V roku 2002 Rada Európskej únie znovu potvrdila jej kľúčovú úlohu a vytýčila si ďalší cieľ- dostať európske vzdelávanie a odborné vzdelávanie na globálnu úroveň v roku 2010- presadzuje stratégie na svetovej úrovni a hlavne posilňuje  spoluprácu v oblasti odborného vzdelávania.

Iniciatíva EU na propagovanie spolupráce v oblasti odborného vzdelávania.
Pri propagovaní spolupráce a rozvoja systému odborného vzdelávania v EU používa EU viaceré nástroje a realizuje široké spektrum programov a iniciatív.

1. SOKRATES        
Program Sokrates zastupuje Európsku spoluprácu na všetkých úrovniach vzdelávania. Táto spolupráca funguje v rôznej forme:

 1. mobilita (voľný pohyb v rámci Európy),
 2. organizácia spoločných projektov,
 3. vytvára Európsku sieť (rozširuje myšlienky a dobré skúsenosti ),
 4. vypracováva štúdie a  porovnávacie analýzy

V praxi Sokrates ponúka granty na štúdium, učenie, sprostredkovanie práce alebo nastúp na odborný kurz v inej krajine. Podporuje vzdelávacie organizácie pri organizovaní vzdelávacích projektov a výmene skúseností. Pomáha asociáciám a mimovládnym organizáciám v organizovaní aktivít  na vzdelávacie témy atď.

 

2. Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci je program, ktorý bol prijatý v roku 1994. Jeho hlavným cieľom je realizácia európskej vzdelávacej politiky. Je jedným z hlavných nástrojov, ktoré podporujú mobilitu medzi národmi v Európe a poskytuje financovanie štátnym a súkromným organizáciám, ktoré sa zoberajú oblasťou vzdelávania. Leonardo podporuje okrem iného aj výmenné projekty, študentské návštevy a cez hraničné siete.

Vzdelávanie dospelých a celoživotné vzdelávanie v Európe

Celoživotné vzdelávanie je proces, ktorý zahŕňa všetky formy vzdelávania- formálne, neformálne, a trvá od  predškolského veku až do dôchodku. Takáto forma vzdelávania má umožniť ľuďom rozvíjať svoje schopnosti počas celého života a zároveň to má podporiť občanov vo voľnom pohybe medzi zamestnaniami, regiónmi a krajinami. Celoživotné vzdelávanie je kľúčovým  bodom už spomenutej Lisabonskej Stratégie. Je dôležité pre osobnostný rozvoj a zvýšenie konkurencieschopnosti a schopnosti  zamestnať sa. Európska únia prijala viaceré nástroje na propagovanie vzdelávania dospelých v Európe.

Európska oblasť celoživotného vzdelávania

Európska komisia sa snaží podporiť celoživotné vzdelávanie, jej cieľom je vytvoriť Európsku oblasť celoživotného vzdelávania . Komisia sa sústreďuje na  zisťovanie potrieb ľudí, ktorí sa vzdelávajú a zároveň aj potreby  trhu práce. Ich cieľom je  sprístupniť vzdelávanie, následne vytvoriť partnerstvá medzi verejnou správou, poskytovateľmi vzdelávacích služieb a občanmi.
Európska iniciatíva sa zakladá na poskytovaní základných schopností- upevňovanie poradenstva a informačné služby na Európskej úrovni, a uznávaním všetkých foriem vzdelávania čo sa týka formálneho vzdelávania a neformálne vzdelávanie.

Grundtvig
Grundtvig je súčasť EU vzdelávacieho programu Sokrates . Jeho cieľom je hlavne zlepšenie kvality pracovného vzdelávania dospelých. Propaguje výmenu a spoluprácu, ktorá uľahčuje príležitosti a prístup k celoživotnému vzdelávaniu pre občanov EU.

EU organizácie, ktoré propagujú pracovné vzdelávanie v Európe
Za cieľom uľahčenia a výmeny v oblasti pracovného vzdelávania  vytvorila Európska únia  špeciálne orgány, ktoré pracujú v oblasti  PRACOVNÉHO VZDELÁVANIA.

Európske centrum pre Pracovné vzdelávanie (CEDEFOP / Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle) bolo vytvorené v roku 1975 ako špecializovaná agentúra na propagáciu a rozvoj pracovného vzdelávania a kurzov v Európe.
CEDEFOP má sídlo v Tesalonikách v Grécku, robí prieskum a analýzu pracovného vzdelávania a zdieľa odborné znalosti s rôznymi Európskymi partnermi, ako sú výskumné inštitúcie, univerzity a vzdelávacie zariadenia.

Európsky vzdelávací fond  bol založený v roku 1995, úzko spolupracuje s CEDEFOP. Jeho úlohou je podpora partnerských krajín ( mimo EU) aby zmodernizovali a rozvinuli ich systém pracovného vzdelávania.

 

 

4. Životné podmienky

4.1. Prehľad životných podmienok v Európe

Kvalita života – Európska sociálna agenda
Priaznivé životné podmienky závisia od viacerých faktorov ako je: kvalitná zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, možnosti ďalšieho vzdelávania, dobré prepravné podmienky, toto sú len niektoré z faktorov, ktoré ovplyvňujú každodenný život a prácu občanov EU. Cieľom Európskej únie je zlepšiť kvalitu života vo všetkých členských štátoch, pričom berie do úvahy aj nové výzvy  súčasnej Európy, sociálne znevýhodnené skupiny a starnúcu populáciu.

Zamestnanosť v Európe 
Kľúčovou prioritou Európskej komisie je zlepšenie pracovných príležitostí v EU. Na podporu Európskej stratégie zamestnania sa využíva široké spektrum iniciatív, ktoré sa zaoberajú problémom s nezamestnanosťou, zvýšenou mobilitou medzi zamestnaniami a regiónmi. Touto oblasťou sa zaoberajú Európske služby zamestnanosti (EURES) a program PROGRESS ktorý začne platiť od roku (2007-2013). PROGRESS nahradí všetky existujúce Programy spoločenstva a rozpočtové línie v oblasti zamestnanosti, sociálnej inklúzie a ochrany, pracovných podmienok, rodovej rovnosti a antidiskriminácii.

Zdravie a zdravotná starostlivosť v EU  
Zdravie je hodnota, ktorá ovplyvňuje každodenný život  ľudí, a preto je aj dôležitou prioritou pre  všetkých Európanov. Zdravé životné prostredie je dôležité pre náš individuálny a profesionálny rozvoj. Občania EU sa stávajú náročnejšími čo sa týka zdravia, bezpečnosti v práci a poskytovaní zdravotnej starostlivosti na vysokej úrovni. Vyžadujú si rýchly a jednoduchý prístup k zdravotnému ošetreniu pri cestovaní cez Európsku úniu. Politika Európskeho zdravotného systému sa  zameriava na tieto potreby.
Európska komisia vyvinula koordinovaný prístup k politike zdravotného systému, zrealizovala sériu iniciatív, ktoré doplnili konanie národných verejných úradov.
Postupy EU sú zakotvené v zdravotných programoch a stratégiách EU.
Súčasný Európsky program verejného zdravia pracuje  na zlepšení  schopností EU reagovať na cezhraničné zdravotné ohrozenie a zlepšenie informovanosti a vedomostí o ostatnom vývoji v sektore verejného zdravia. Vznikla nová stratégia v oblasti  zdravia a ochrany spotrebiteľov, ktorá  zvýrazňuje potreby občanov na zlepšenie zdravotného zabezpečenia a rozšírenie zdravotných vedomostí.

Vzdelávanie v EU
Vzdelávanie v rámci EU ma hlboké korene a zároveň je aj veľmi rôznorodé. Už v roku 1976 sa ministri vzdelávania rozhodli, že vytvoria systém, ktorý bude mapovať vzdelávaciu politiku a systém vo vtedajších deviatich národoch Európskeho spoločenstva. Z toho vyplýval princíp, že konkrétny charakter vzdelávacieho systému v akomkoľvek členskom štáte musí byť úplne rešpektovaný, pričom tu musí existovať vzájomná výmena informácií medzi vzdelávaním a systémom zamestnávania. V roku 1980 bola formálne spustená do prevádzky Eurydice informačná sieť  o vzdelávaní.

V roku 1986 sa upriamila pozornosť z výmeny informácií na výmenu študentov s programom ERASMUS. Tento program sa často uvádza ako jedna z najúspešnejších iniciatív EU.

Skúsenosti ktoré sa zozbierali za štvrť storočia sa použili na vytvorenie programu SOKRATES .Tento program zastrešuje všetky oblasti vzdelávania, všetkých vekových skupín a stupňov schopností.

Jean Monnet project je projekt, ktorý podporuje Európska komisia na podporu a predstavenie Európskych štúdií na univerzitách. Tento projekt  ponúka začiatočnú finančnú podporu na založenie katedier Jean Monnet , nepretržité kurzy, moduly o Európskom práve, Európsku ekonómiu, politické štúdiá o zložení EU, a históriu Európskej integrácie. Tento projekt podporuje vytváranie Centier Jeho Excelencie Jeana Monneta.

Doprava v EU
Doprava bola jednou z prvých spoločných politík Európskeho spoločenstva.  Už od roku 1958 keď Rímska zmluva vstúpila do platnosti, sa politika EU sústredila na  odstránenie hraníc medzi členskými štátmi, tým by ľuďom a tovaru zabezpečili rýchlejší, účinnejší a lacnejší pohyb.
Tento princíp je úzko spätý s hlavným cieľom EU- dynamickej  ekonomiky  a kohezívnej spoločnosti.  Sektor dopravy prinesie 10% z bohatstva EU pri HDP, ktorý sa rovná biliónu euro ročne. Zároveň táto oblasť poskytuje viac ako milión pracovných miest.

Schengenský priestor
Schengenská dohoda je platná od roku 1995, je to dohoda ktorá ruší hraničné kontroly v rámci oblasti signatárskych štátov a zároveň vytvára jednu vonkajšiu hranicu, ktorá sa kontroluje podľa spoločných pravidiel.
V súčasnosti je 22 krajín EU, ktoré podpísali Schengenskú dohodu. Sú to Belgicko, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Grécko, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko- hoci nie je členom EU. Dánsko podpísalo dohodu ,ale môže si vybrať či bude  alebo nebude aplikovať nové rozhodnutia, ktoré vyplývajú z dohody. Island, Nórsko , ktoré nie sú členmi EU, taktiež podpísali túto dohodu. 

Letecká doprava
Vytvorenie jednotného Európskeho trhu v leteckej doprave znížilo cestovné poplatky a poskytlo väčšie možnosti výberu  prepravcov a služieb pre pasažierov. EU zabezpečuje taktiež aby sa s pasažiermi spravodlivo zaobchádzalo.

Práva pasažierov
Ako pasažier máte práva: na informácie o letoch a rezerváciách, pri poškodení batožiny, oneskoreniach a stornovaniach, v prípade,že by vám odopreli nástup do lietadla, kompenzácie v prípade nehody, ťažkosti so zájazdmi s cestovnou kanceláriou. Tieto práva platia vo všetkých nasledujúcich prípadoch: pri pravidelných a nepravidelných letoch, v prípade domáceho a medzinárodného letu, z letiska v EU na letisko v EU , z letiska mimo EU , let prevádzkovaný  leteckou spoločnosťou z EU.

Železničná doprava 
Európsky železničný systém  je pri spájaní národných sietí obmedzený viacerými prekážkami. Existujú rôzne šírky koľajníc, rôzny systém napájania elektrickým prúdom, a hlavné rozdiely sú v organizácii riadenia železničnej dopravy, čo spôsobuje podstatné meškania na hraničných priechodoch, a preto aj náklady na viac.
Železničná doprava sa v ostatných rokoch stala menej konkurencieschopná v porovnaní s cestnou dopravou. Európske spoločenstvo vytvorilo stratégiu ako časť zo  Spoločnej dopravnej politiky, aby prekonali existujúce problémy. Prijali legislatívu, aby pripravili aj právnu aj technickú cestu na postupný rozvoj integrovanej Európskej železničnej siete.   Veľké investície sa vložili do cezhraničných Európskych projektov: železničné spojenie z Lyonu k Poľským hraniciam s Ukrajinou, z Berlína do Palerma, z Paríža do Bratislavy a z Varšavi  do Helsínk. Vyvíjajú sa nové medzinárodné vysoko rýchlostné železničné spojenia Paríž- Brusel- Kolín- Amsterdam a cez juhozápad Európy z Lisabonu do Bordeaux.

 

 

4.2. Politický, administratívny a právny systém

Veľká Británia sa skladá zo štyroch krajín : Anglicko, Škótsko, Wales a Severné Írsko. Celý názov tejto krajiny je Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Londýn je sídlom vlády, ale niektoré právomoci sa presunuli na – národné zhromaždenia v Škótsku (Škótsky parlament) , Wales ( Waleské zhromaždenie) a na Severné Írsko ( Zhromaždenie Severného Írska). Veľká Británia je konštitučná monarchia. Vláda riadi krajinu v mene súčasného monarcha, Kráľovnej Alžbety II.  Spojené kráľovstvo nemá  ústavu  v písomnej forme; na rozdiel od toho je sformovaná z časti štatútmi, z časti zvykovým právom a z časti dohodou. Vo voľbách vyhrávajú strany podľa väčšinového systému, a nie podľa  proporcionálneho zastúpenia, ako je to zvykom v Európe. Existujú tu tri najväčšie strany: Labouristická strana, Konzervatívna strana a Liberálny demokrati. Predseda strany je vymenovaný premiérom a kráľovná ho požiada aby sformoval parlament na obdobie 5 rokov.

 

Administratívny systém

Parlament je zákonodarný orgán, skladá sa z dvoch komôr: the House of Commons (Dolná snemovňa) a The House of Lords (Snemovňa lordov). Členovia Dolnej snemovne sú volení priamo vo všeobecných voľbách, ktoré sa konajú každých 5 rokov.  V Snemovni  lordov  sú členmi šľachtici, buď tento titul zdedili alebo sú doživotným členom Snemovne lordov s prenosným titulom, niektorí  členovia sú volení.
Vláda pošle návrhy zákonov Dolnej snemovni.  Členovia parlamentu (MP) o nich diskutujú, a potom nasleduje hlasovanie. Ak zákon odsúhlasia pošle sa do Snemovne lordov. Tu sa zákon znovu prediskutuje a Lordi ho buď odsúhlasia, alebo ho pošlú naspäť do Dolnej snemovne spolu s dodatkami. Zákon sa takto môže posúvať medzi komorami hore dole niekoľko krát. Takýmto spôsobom môžu lordi oddialiť prijatie zákona, ale nemôžu ho zablokovať na neurčito alebo trvať na dodatkoch.

 

Právny systém

V Spojenom Kráľovstve každý podlieha zákonu krajiny, či ste občanom VB alebo nie. Existujú tu 3 rôzne právne systémy; Škótsko a Severné Írsko má iný právny systém ako Anglicko a Wales. Okrem práv krajiny platí vo Veľkej Británii aj Európske právo. 90 % kriminálnych prípadov sa predkladá  pred magistrátne súdy, kde sa dôkazy prezentujú skupine zmierovacích sudcov, ktorí následne dospejú k rozsudku. Závažnejšie kriminálne prípady sú záležitosťou Korunného súdu. Ak máte nejaké právne problémy obráťte sa na Občiansku poradenskú službu; pomôžu vám, poskytnú vám informácie a poradia vám pri  právnych, peňažných a iných problémoch. Právny poradcovia zastupujú ľudí na magistrátnych a grófskych súdoch. Môžu vám pomôcť aj v prípade, že kupujete dom, píšete závet, alebo vám môžu poradiť pri daňových záležitostiach. Ak potrebujete ísť k vyššiemu súdu váš právny poradca vám nájde advokáta. Oni vám pomôžu aj s prípravou stratégie pre váš prípad a prezentujú ju súdu.  Ak potrebujete pomoc Polície , vyhľadajte si ich číslo v miestnom telefónom zozname, alebo v naliehavom prípade volajte 999.

 

 

4.3. Príjmy a dane

( údaje z roku 2009 na http://www.statistics.gov.uk/StatBase/Product.asp?vlnk=14015)

Priemerná týždenná mzda v Spojenom kráľovstve v roku 2009 bola 446,50 libier. Najvyššie platení boli odborníci v zdravotníctve 1,031 libier týždenne, po nich nasledovali podnikový manažéri 745 libier a odborníci z oblasti vedy a techniky 698 libier. Najnižšie platy mali obchodníci 278 libier.
Napríklad na základe najnižšej týždennej mzdy 278 libier, môžeme odhadnúť:
Daň z príjmu: 37,62 libier
Sociálne poistenie: 20,69 libier
Vám k dispozícii ostane: 219,69 libier netto

Týždenné výdavky by mohli zahŕňať:
Nájomné (za izbu) 50 libier
Poplatok na miestnu správu: 15 libier
Cestovné: 10 libier
Jedlo/zábava: 50 libier

Daňový systém
Ak žijete a pracujete vo Veľkej Británii, musíte platiť dane v sume, ktorá je určená ako národná daň z každého príjmu zarobeného vo Veľkej Británii. Daňový rok začína od 6 apríla do 5 apríla.

Daň z príjmu
Počas roka si môžete zarobiť  časť vášho príjmu bez toho aby ste platili daň z príjmu , toto sa nazýva oslobodenie od dane. Ak váš príjem nepresahuje sumou oslobodenie od dane, nemusíte platiť daň z príjmu. Existujú rôzne hodnoty daňového oslobodenia ale priemerne je to 6,475 libier ročne. Môže sa stať, že váš príjem bude zdanený skôr ako dosiahnete túto hodnotu zdanenia, v takom prípade sa na konci vášho pobytu obráťte na Daňový a Colný úrad (HM) a dane vám budú vrátené.  Daň z príjmu sa priamo odráta z vášho platu systémom Pay As You Earn (PAYE) podľa nasledujúcej sadzby:
Základná sadzba: 20% 0 -37,400 libier
Vyššia sadzba: 40% od 37,400 libier

Sociálne poistenie
Platby do sociálneho poistenia sú ekvivalentom príspevkov na sociálne zabezpečenie. Existujú rôzne kategórie príspevkov- zamestnaní ľudia platia príspevky do 1triedy. V prípade, že zarábate menej ako 110 libier týždenne, nemusíte platiť žiadne príspevky, ale z každého príjmu nad 110 libier a pod 844 libier týždenne budete platiť 11%. Osoba s príjmom nad 844 libier týždenne je povinná platiť 1%. Len samozamestnávatelia si  musia platiť celé sociálne poistenie.

Poplatok na miestnu správu

Toto je platenie daní v mieste kde bývate za verejné služby ako sú odvoz odpadu a polícia. Rozpočíta sa to na hodnotu vašej nehnuteľnosti a na ľudí, ktorí tu bývajú. Dane sa vám môžu znížiť ak bývate sám alebo ak ste študent. Keď si pozeráte ceny za ubytovanie, táto daň sa tam zvyčajne neuvádza. Ak potrebujete viac informácií obráťte sa na svoj miestny úrad.

DPH
Vo všeobecnosti je DPH už  automaticky zahrnuté v cene tovaru, ktorý kupujete ( je to 15%) . Neplatí sa na vybrané tovary a služby ako prenájom a detské oblečenie.

Daň z dedičstva
Dedičská daň sa platí z hodnoty majetku v cene od 325,000 libier a viac. Suma predstavuje 40% z hodnoty a nad 325,000 libier.

Daň z kúpy nehnuteľnosti
Daň z kúpy nehnuteľnosti  je pozemková daň, ktorú platíte kdekoľvek si kúpite majetok. Daň z kúpy nehnuteľnosti  nemusíte platiť ak ste kúpili nehnuteľnosť za alebo menej ako 175,000 libier.

Miera zdanení:
0% - 175,000 libier alebo menej
1% - 175,001 - 250,000 libier
3% - 250,001 - 500,000 libier
4% - 500,001 libier alebo viac

Spotrebná daň za vozidlo (VED) pri súkromných motorových vozidlách
VED sa zvyčajne označuje ako „Cestná daň“ a je to suma, ktorú platíte za používanie motorového vozidla na cestách. Motorové vozidlá zaregistrované do marca 2001 sú odstupňované na 13 skupín. Od Apríla roku 2010 každý kto si kúpi nové auto bude platiť rôznu sumu spotrebnej dane za prvú cestnú známku. Od druhej cestnej známky budú následne platiť štandardnú cenu. Štandardná cena cestnej dane na väčšinu áut je od 0 - 435 libier za rok, záleží na type paliva, ktoré používa a na emisiách CO2, ktoré vozidlo vypúšťa do ovzdušia.

 

 

4.4. Životné náklady

V porovnaní s ostatnými krajinami EU je život vo Veľkej Británii drahý. Životné náklady sa v rámci VB menia, záleží to na tom, či ste na vidieku alebo v meste, alebo v meste a veľkomeste. Veľkomestá sú väčšinou drahšie, Londýn je jedným z najdrahších  veľkomiest vo VB. Je lacnejšie žiť v Centrálnej časti krajiny alebo na Severe Anglicka ako v Londýne a na  Juhovýchode. 

Mena v Británii je Anglická Libra, ktorá je rozdelená na 100 pencí (100p).

Mince sú v hodnote: 1 penca, 2 pence, 5 pencí, 10 pencí, 20 pencí, 50 pencí, 1 libra a 2 libry. Bankovky: 5 librová bankovka, 10 librová  bankovka, 20 librová bankovka a 50 librová bankovka. Euro sa vo Veľkej Británii nepoužíva, ale niektoré obchodné domy ho môžu akceptovať.

Zoznam priemerných výdavkov:

Cigarety 7,90 libier
Bochník chleba 1,30 libier
Sendvič: 2,00 libry
Šálka kávy: 1,80 libier
Pinta piva (0.6 L) v bare: 3,00 libry
Čokoládová tyčinka: 0,60 pencí
Ryba a hranolky: 4,00 libry
Lístok do kina: 6,00 libier
Krátka cesta autobusom: 1,00 libra
Lístok na futbalový zápas: 25-40 libier
Benzín : 1,02 za liter
Požičanie auta na deň: 35 libier denne
Menu v priemernej  reštaurácii (dva chody): 15 libier na osobu

Potraviny a oblečenie by ste mali radšej nakupovať  v supermarketoch, pretože je to lacnejšie ako vo veľkých obchodných domoch. Väčšina miest má krytú tržnicu, kde si môžete kúpiť potraviny, oblečenie alebo potreby do domácnosti, za ceny, ktoré sú prijateľné. Charita predáva v second handoch oblečenie a domáce potreby, výťažok z predaja z týchto obchodov  ide na charitu. Zadlženosť je častým problémom vo Veľkej Británii, preto existujú organizácie, ktoré vám môžu poskytnúť radu alebo informácie, ak máte problémy s hospodárením s peniazmi.

 

4.5. Ubytovanie

Mestská rada vám môže poskytnúť zoznam majiteľov bytov, ktoré sú vo vašej oblasti lacno na prenájom. Informácie o prenájme môžete nájsť v miestnej tlači, u realitných agentov alebo prenajímateľov.  Zákon zakazuje realitným agentom a prenajímateľom aby od vás žiadali poplatok  za to, že vám ukážu zoznam voľných nehnuteľností. Pred tým ako budete súhlasiť s nájmom, zistite si čo presne nájom zahŕňa.  Niekedy je už v nájme zahrnutá aj daň mestu alebo poplatky za služby ako je elektrika a plyn.

Keď si prenajmete nehnuteľnosť musíte podpísať  dohodu o prenájme tzv. nájomnú zmluvu. V tejto zmluve ste pomenovaný pojmom nájomca. Osoba alebo firma ktorej platíte nájom je prenajímateľ. Nájomná zmluva je dôležitý právny dokument, ktorý určuje vaše práva a povinnosti počas trvania prenájmu.

Na príklad to určuje; či je v nehnuteľnosti povolené fajčenie, alebo ,že vy nesmiete vyberať nájom od ľudí s ktorými sa delíte o tento podnájom.

Ak je vám niečo v zmluve nejasné, je dôležité aby ste niekoho požiadali o radu pred tým ako to podpíšete. Bezplatné poradenstvo poskytujú Law centers,  the Citizens Advice Bureaux, národné bytové centrum charity, tieto organizácie sú v prevádzke 24 hodín na národnej bytovej linke pomoci 0808 800 4444.
Právny poradcovia vám môžu pri takýchto problémoch tiež pomôcť. Niektorí od vás môžu vyžadovať poplatok, ale niektorí vám  ponúknu bezplatné poradenstvo, alebo lacnejšiu konzultáciu ak bude trvať menej ako 30 minút.
Po podpísaní nájomnej zmluvy si od vás prenajímateľ môže vyžiadať  preddavok ( väčšinou má hodnotu mesačného nájomného). Táto suma pokryje  náklady za škodu, ktorú by ste mohli spôsobiť. V takomto prípade si vždy vyžiadajte potvrdenku. Na konci prenajímacieho obdobia vám tieto peniaze musia vrátiť. Ak nemáte na zaplatenie preddavku , môžete sa obrátiť na sociálne služby alebo miestny úrad aby vám pomohli zaplatiť to. Je povinnosťou miestneho úradu informovať vás či vám môžu poskytnúť takúto pomoc.
Vaše nájomné je pevná suma na ktorej ste sa dohodli so svojim prenajímateľom. Ak bývate v byte, ktorý poskytuje miestny úrad, musia vám dať najmenej 4 týždne dopredu vedieť o zvýšení nájomného. Ak ste v podnájme u súkromnej osoby, váš prenajímateľ vám nemôže zvýšiť  nájom bez vášho vedomia.

 

 

4.6. Zdravotníctvo

Ak ste občanom VB máte nárok na podporu od National Health Service (NHS)  na zdravotnú starostlivosť .

Väčšina služieb NHS je zadarmo, ale za niektoré sa musí platiť, ako napríklad za recepty- ?7.20 v Anglicku,  vo Walese sú od roku 1997 bezplatné, v Škótsku sa začnú od roku 2011 postupne rušiť a v Severnom Írsku sa začnú rušiť od roku 2010), platí sa aj za vyšetrenia zraku, okuliare a zubárske ošetrenia.

Ak dostávate štátne príspevky máte nárok na podporu pri platení týchto výdavkov.  Aby ste túto pomoc pri platení získali, musíte vyplniť formulár, ktorí si môžete vyzdvihnúť u lekára, zubára alebo v lekárni.

Ak sa chystáte zostať vo Veľkej Británii viac ako 3 mesiace, mali by ste sa zaregistrovať u miestneho lekára v najbližšom zdravotnom centre. Nečakajte s registráciou dovtedy kým ochoriete. Keď ste našli najbližšiu ordináciu  lekára  požiadajú vás aby ste vyplnili registračný formulár. Musíte tam uviesť svoju adresu, predošlý a súčasný zdravotný stav a telefónne číslo.

Lekárske ordinácie sú zvyčajne otvorené  od  pondelka do piatku v normálnych pracovných hodinách. Lekár u ktorého ste sa zaregistrovali vám poskytne otváracie hodiny a zoznam služieb, ktoré poskytujú. Keď idete k lekárovi, mali by ste sa objednať aspoň niekoľko dní dopredu; buď sa osobne zastavíte v ordinácii alebo sa objednáte telefonicky. Ordinácie majú väčšinou určený aj čas na  pohotovostné prípady , väčšinou je to ráno, keď sa ordinácia otvára.

Ak neviete kde nájsť zdravotné služby, alebo ak potrebujete radu pri menšom poranení alebo máte všeobecné otázky o zdravotnej starostlivosti, zavolajte priamo na linku  National Health Service-0845 4647.
Keď sa dovoláte, opýtajú sa vás v akej reči chcete hovoriť a následne vás prepoja aj k tlmočníkovi ak  ho potrebujete. Táto telefonická služba je dostupná  24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. Na tejto linke vám poradia kvalifikované sestry a odborníci.

Pohotovosť
Vo Veľkej Británii je telefónne číslo na pohotovosť  999, je to číslo na sanitku, políciu a požiarnikov. Ak ste vy alebo člen vašej rodiny vážne chorí a potrebujete okamžitú medicínsku pomoc, vytočte toto číslo a požiadajte o sanitku. Budete musieť povedať aký máte problém a kde sa nachádzate. Hovory na túto linku sú bezplatné.

Lekárne
V lekárni si vyzdvihnete lieky, ktoré vám predpísal lekár. Lekárne predávajú aj lieky na menšie zdravotné ťažkosti a tieto lieky si môžete kúpiť bez lekárskeho predpisu. Lekárne sú vo VB označené červeným alebo zeleným krížom. Lekárnici vám môžu tiež poskytnúť rady čo sa týka zdravia alebo vám môžu pomôcť nájsť  zdravotné centrá.

Deti
Ak má vaše dieťa menej ako 5 rokov, máte nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Opatrovateľky sú kvalifikované sestry, ktoré dokončili ďalšie vzdelávanie. Môžu vám pomôcť so širokým spektrom informácií:

 • Očkovanie dieťaťa
 • Zdravé stravovanie
 • Rast a vývoj dieťaťa
 • Materské škôlky
 • Detské krúžky
 • Vzdelávanie
 • Bývanie

Zubár
Súkromných zubárov a zubárov, ktorý patria pod NHS môžete nájsť v telefónnom zozname alebo na internete. Keď sa chcete zaregistrovať ako pacient NHS môžete sa ocitnúť aj na čakacom zozname, ktorý sa vytvára podľa toho kde bývate. Väčšina pacientov NHS zaplatí jednu alebo dve paušálne platby za zubárske ošetrenie, táto suma ale záleží od toho aký typ ošetrenia vám vykonajú. Zvyčajne sa platí aj malý poplatok za zubnú hygienu.

 

 

4.7. Systém vzdelávania

Všetky deti vo veku od 5-16 rokov majú povinnú školskú dochádzku a právo na vzdelávanie. Úlohou  miestnej rady je zabezpečiť toto vzdelávanie. Deti utečencov alebo ľudí žiadajúcich o azyl majú rovnaké právo na  vzdelávanie ako deti z Británie. Väčšina detí v Británii chodí do štátnej školy. Niektoré chodia aj do súkromných škôl, kde ich rodičia musia platiť školné. Malý počet detí má dokonca povolenie od miestneho úradu na vzdelávanie doma.

Vek 5–11 základná škola 1-6  rok

Vek 11-16 stredná škola 7-11 rok     

Vek 16-18/19 6 ročník 12-13 rok

Vysoká škola ďalšieho vzdelávania                                    

Vek 18/19+  Vysoká škola ďalšieho vzdelávania
univerzita

Školský rok vo Veľkej Británii začína v septembri a je rozdelený na 3 alebo 6 semestrov. Každý semester má 7 alebo 13 týždňov. Prázdniny sú 2 týždne cez Vianoce, 2 týždne cez Veľkú noc v Marci alebo v Apríli. V strede každého semestra je krátka prestávka, jeden alebo päť dní. Školský rok končí v júli, keď sa školy zatvoria na 6 týždňov.

Žiakov v Anglicku a Walese medzi 11 a 14 rokom testujú z angličtiny, matematiky a vedy. Tieto testy sa nazývajú Scholastic Aptitude Test  (SAT).  Žiaci  vo veku 16 rokov sú v Anglicku, Walese a Severnom Írsku testovaní  zo všetkých hlavných predmetov. Toto testovanie sa nazýva General Certificate of Secondary Education (GCSE) je podobné maturite a je to dôležitá kvalifikácia pre ďalšie vzdelávanie. Po tomto stupni sa starší študenti venujú iným kvalifikáciám, ktoré sú spojené  buď s predmetmi (stupňa AS a A2) alebo sa pripravujú na prácu či kariéru. Skúšobný systém v Škótsku je iný. Väčšinu žiakov vo veku 16 rokov  skúšajú na úrovni Štandardného stupňa –z 5 alebo viacerých predmetov. Ďalej študenti môžu prejsť na stupeň National Qualification- trvá to jeden alebo dva roky, buď v škole alebo na vysokej škole. Títo študenti sú testovaní na rôznych stupňoch- Prístupový, Mierne pokročilý a Vyšší.

Študenti, ktorí chcú odísť zo školy vo veku 16 rokov majú možnosť buď si hľadať prácu, kurz alebo miesto na vysokej škole. Pre vás sa právo na takéto vzdelanie odvíja od vášho imigračného stavu.

Pri rozhodovaní najlepšieho spôsobu vzdelávania sa môžete poradiť s Connexions Service.

Služby tejto organizácie môžu mladým ľuďom poradiť vo viacerých oblastiach ako vzdelávanie, zamestnanie,  kurzy- ale aj iné oblasti ako bývanie, zdravie a peniaze.

Poradenstvo Connexions Service  je dostupné na školách, vysokých školách a na miestnych úradoch. Ďalšie vzdelávanie – v školách a na vysokých školách sa týka mladistvých ktorí majú 16 alebo viac rokov . Vysoká škola vo vašom bydlisku vám ponúkne široké spektrum kurzov pre študentov vo veku 16-19 rokov. Niektoré kurzy sú pre študentov, ktorí si chcú zlepšiť svoje známky alebo ísť na univerzitu. Ďalšie kurzy sú pre tých, ktorí sa chcú pripravovať na budúce povolanie. Niekedy sú tieto kurzy riešené ako celodenné štúdium. Niektoré sú len v skrátenom čase a môžete ich navštevovať popri zamestnaní. Keď ste si našli a vybrali kurz, ktorý chcete navštevovať budete musieť splniť určité požiadavky predtým ako začnete.

Budete musieť splniť nasledovné podmienky:

 

  • dokázať jazykové schopnosti
  • mať kvalifikáciu
  • dokážete platiť školné a uhradiť svoje náklady počas štúdia

 

 

4.8. Kultúrny a spoločenský život

Veľká Británia  je kultúrne rôznorodé miesto, kde môžete nájsť rôzne tradície a národnosti vo všetkých  krajinách (Anglicko, Wales, Škótsko a Severné  Írsko).Krajina sa počas minulých storočí obohatila imigráciou, čím sa vytvorila tolerantná spoločnosť.  Ľudia, ktorí prichádzajú do Veľkej Británie musia rešpektovať názory a kultúrne pozadie iných národov, nezáleží na tom aký sú odlišný.
Voľný čas trávia ľudia prechádzkami, prezeraním pamiatok, návštevou múzeí ktoré majú väčšinou bezplatné vstupné. Môžete sa stať členom športového alebo spoločenského klubu, kde môžete stretnúť nových ľudí.
Charitatívne organizácie, náboženské skupiny a dobrovoľnícke organizácie organizujú aktivity v miestnej komunite, napr. „dedinské oslavy“  lete.
Veľká Británia má počas roka  kalendár plný športových súťaží. Obľúbené športy sú: futbal, ragby, kriket, golf a tenis. Futbal a rybárčenie sú najobľúbenejšie skupinové športy. Záleží na tom čo sa vám páči, budete mať možnosť pozerať sa na šport alebo sa zapojiť do rôznych športových aktivít.

Obľúbenou aktivitou je aj chodenie do hostinca (baru). Väčšina z týchto barov podáva aj jedlá aj nápoje. Miestny bar je „srdcom“ komunity a je to dobré miesto na nadväzovanie nových kontaktov. V televízii dávajú priame prenosy z futbalových a kriketových zápasov, ktoré si môžete pozrieť, okrem toho bary organizujú raz za týždeň vedomostné kvízy.
K obľúbenej večernej zábave patrí aj jednoducho zostať doma a pozerať televíziu; ísť na večeru; ísť do divadla alebo do kina, alebo ísť na koncert.

 

 

4.9. Súkromný život (narodenie, sobáš, úmrtia)

Pôrod

Zaregistrovanie pôrodu je dôležitou právnou požiadavkou a je potrebné na podanie žiadosti o rodičovský príspevok a na zaregistrovanie u lekára.

Proces registrácie závisí od oblasti kde vo Veľkej Británii ste rodili. V Anglicku a Walese sa pôrod musí zaregistrovať do 42 dní  v nemocnici alebo na miestnom matričnom úrade.

Deti, ktoré sa narodili v Škótsku  musíte zaregistrovať do 21 dní, škótske právo povoľuje registráciu v ktoromkoľvek  regióne Škótska. Deti, ktoré sa narodili v Severnom Írsku musíte zaregistrovať do 42 dní buď v nemocnici alebo na matričnom úrade v regióne kde býva matka. Po zaregistrovaní dostanete krátky rodný list.

Manželstvá

V Anglicku a Walese  môžete uzavrieť manželstvo na matričnom úrade, v budove ktorá má povolenie na uzatváranie manželstiev, v Anglikánskom kostole alebo v inej náboženskej budove kde sa vykonávajú obrady uzatvárania manželstva. V Severnom Írsku sa svadobné obrady musia vykonávať na matričnom úrade. Vo Veľkej Británii je minimálny vek na manželstvo 16 rokov.  Manželstvo sa musí nahlásiť vopred, pretože je to právny úkon, a nesmie sa konať do 15 dní od  tohto dátumu.

Registrované  partnerstvo

Registrované partnerstvo umožňuje párom rovnakého pohlavia aby sa oficiálne zaregistrovali ako partneri.  Môžete to urobiť na matričnom úrade alebo v schválených priestoroch, aj v tomto prípade musia mať obaja partneri  najmenej 16 rokov. Zároveň sa tu taktiež vyžaduje ohlasovacia doba najmenej 15 dní.

Úmrtie

Úmrtie sa v Anglicku a Walese musí ohlásiť do 5 dní od dňa smrti. Na matričný úrad musíte prísť s lekárskym dokladom o úmrtí. Niekedy sa k prípadu zavolá aj úradný obhliadač mŕtvol a to si vyžaduje neskoršie ohlásenie úmrtia. V Škótsku sa úmrtie musí zaregistrovať do 8 dní a právo povoľuje zaregistrovanie v akomkoľvek regióne Škótska. V Severnom Írsku sa smrť registruje do 5 dní. Po zaregistrovaní úmrtia sa vydá úmrtný list.

 

 

4.10. Doprava

Hoci to vyzerá tak, že vo Veľkej Británii sú mestá blízko pri sebe, cestovanie verejnou dopravou môže byť zložité, a preto by ste si mali vašu cestu dobre naplánovať. Cestovné je často drahšie ako v iných európskych krajinách. Ľudia väčšinou používajú autobusy a vlaky, či metro na kratšie vzdialenosti v rámci mesta. Na dlhšie cesty sa využívajú vlaky, ale cesta autobusom býva lacnejšia.
Vo Veľkej Británii spravujú železnice rôzne súkromné spoločnosti. Lístok si môžete zakúpiť na stanici, cez telefón alebo na internete. Tento lístok bude platiť na vlaky všetkých spoločností ( s výnimkou špeciálnych akciových lístkov) . Všetky informácie o čase odchodu vlakov, zarezervovaní si lístkov a ďalšie informácie nájdete na národnej stránke železníc alebo zavolajte na informácie (National Rail Enquiries ) 08457 484950.

Vo veľkých mestách sa môžete prepravovať aj taxíkom; môžete si zavolať aj  súkromnú taxi službu, ktorá vás vyzdvihne na dohodnutom mieste alebo si ho môžete zarezervovať na cestu.
Taxíky majú štandardnú cenu na kilometer  akejkoľvek cesty. Uistite sa, že ste si zavolali taxík, ktorý má licenciu. Podľa zákona musia mať taxikári v aute na viditeľnom mieste umiestnenú identifikačnú kartu s fotografiou.

 

 

5. Sociálne zabezpečenie a poistenie

5.1. Sociálne zabezpečenie v Európe

Podmienky sociálneho zabezpečenia – kľúčová podmienka pre jednotlivcov v rámci práva na voľný pohyb
Princíp voľného pohybu pracovníkov zaväzuje všetky členské štáty k tomu, aby dodržiavali rovnaké právo na výhody a sociálne zabezpečenie aj pre pracovníkov z iných členských štátov EU. Poskytovanie sociálneho zabezpečenia občanom EU , ktorí pracujú mimo svojej krajiny pobytu je kľúčovým bodom  Európskej únie. Európske predpisy o sociálnom zabezpečení sú platné aj v členských štátoch EU aj v EEA  Európskej hospodárskej oblasti (aj v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku).

Predpisy spoločenstva o sociálnom zabezpečení.
Sociálny systém v  EU ešte stále nie je úplne jednotný, a preto si vyžaduje nevyhnutné skoordinovanie noriem o sociálnom zabezpečení. Spoločné normy zabezpečia európskym pracovníkom rovnaký prístup k sociálnym príspevkom a tomu, aby sa vyhli znevýhodneniu čo sa týka ich práva na voľný pohyb. Sú vytvorené tak, aby sa občania EU vyhli situácii, kde by ich dva krát poistili, alebo by nedostali príspevok sociálneho zabezpečenia po tom ako sa presťahovali do inej krajiny.
Hoci neexistuje jednotný Európsky sociálny systém, existujú spoločné opatrenia v  oblasti sociálneho zabezpečenia.
Patrí sem spolupráca na úrovni programu národného sociálneho zabezpečenia, pričom sa nesnaží zasahovať do oblasti národných smerníc.
Európske právo ustanovilo spoločné pravidlá a  princípy, na ktoré majú dohliadať národné miestne orgány a inštitúcie, ktoré sa zaoberajú sociálnym zabezpečením, tieto pravidlá  však len dopĺňajú opatrenia členského štátu.

Spoločné opatrenia sociálneho zabezpečenia majú za cieľ:

 • stimulujú voľný pohyb pracovníkov, zaručujú občanom EU rovnaké zaobchádzanie pod rôznymi legislatívami
 • zaručujú sociálne zabezpečenie zamestnancom a samozamestnancom (a ich rodinám) v ktorejkoľvek krajine EU kde vykonávajú svoju činnosť
 • zabezpečia, že sa zarátajú všetky  zamestnania, pričom sa zabráni prekrývaniu sa systému sociálneho zabezpečenia


Využitie spoločných opatrení
Spoločné regulácie neplatia na všetky oblasti legislatívy sociálneho zabezpečenia. Pokryté sú nasledovné príspevky:

 • materská a nemocenská
 • rodinné prídavky
 • nehody na pracovisku
 • starobné a invalidné dôchodky
 • vdovský dôchodok
 • príspevok v nezamestnanosti

Kto môže získať sociálne zabezpečenie v rámci EU? 
Príspevky sociálneho zabezpečenia sú dostupné v každom členskom štáte a sú rozdeľované podľa spoločných EU princípov, poskytujú sa týmto kategóriám ľudí:

 • pracovníkom, ktorí sú občanmi  členského štátu a majú poistenie podľa zákona tohto členského štátu a ich rodinný príslušníci
 • dôchodcovia, krotí sú občanmi členského
 • občania tretích krajín, ktorí sú poistení podľa legislatívy členského štátu
 • osoby bez štátnej príslušnosti – a ich rodinný príslušníci, ak pracujú v EU a sú poistený podľa zákonov členských štátov EU

Spojenie migrujúcich pracovníkov s národným systémom sociálneho zabezpečenia
V prípade, že občan EU pracuje v inom členskom štáte, je dôležité určiť, pod ktorý národný systém sociálneho zabezpečenia patrí- buď do toho v ktorom sú poistení, alebo do toho v ktorom vykonávajú svoju prácu.
Z tohto dôvodu sa museli určiť základné pravidlá spojenia s jedným či druhým systémom. Tieto pravidlá zabezpečujú aby sa predišlo dvojitému poberaniu poistného u pracovníkov alebo žiadnemu sociálnemu zabezpečeniu.

Poberanie dôchodku v inom členskom štáte
Občania EU majú nárok na penziu aj v inom členskom štáte. Krajiny, v ktorých pracovník prispieval na dôchodkové poistenie, si proporcionálne rozdelia zodpovednosť za platenie penzie, založené na období zamestnanosti.  

 

 

5.2. Systém sociálneho zabezpečenia v tejto krajine

Národné poistenie
Vo Veľkej Británii funguje program podpory riadený vládou. Niektoré podpory sú založené na príspevkoch do programu  Národného poistenia (NI) , ktorý je riadený Daňovým a Colným úradom (HMRC).
Príspevky sú odvádzané priamo z platu v sume, ktoré je určené podľa typu pracovníka. Tento systém poskytuje podporu pri nemocenskej, nezamestnanosti, vdovstve a dôchodku. NI číslo zaznamenáva vaše príspevky na  sociálne zabezpečenie počas celej vašej kariéry.
Keď sa zamestnáte vo VB váš zamestnávateľ bude od vás požadovať vaše NI číslo. Ak vám ešte nebolo pridelené, mali by ste o to číslo požiadať v najbližšom Jobcenter Plus, alebo sa objednajte telefonicky na čísle 0845 600 0643 v čase medzi 8.00 a 18.00 od pondelku do piatku. Žiadosť o číslo NI si podajte len ak chcete začať pracovať a máte nárok na podporu.
Hodnotu príspevkov na vaše NI určuje druh vášho zamestnania. Kategória 1- pracovníci neplatí  NI ak ich zárobok nepresahuje ?110 týždenne.

 • Trieda č.1- príspevky  platia zamestnancami a ich zamestnávateľmi
 • Trieda č.2- príspevky  si  platia samozamestnávatelia
 • Trieda č.3- dobrovoľné príspevky , ktoré platia ľudia ktorí nezarábajú dosť aby si mohli platiť NI, ale chcú mať zabezpečenú štátnu penziu keď odídu do dôchodku
 • Trieda č.4- príspevky platia samozamestnávatelia, ktorí spadajú pod určitú časť Zákona o Prijme a dani zo zisku spoločnosti z roku 1998.

 

Jobcentre Plus

Existujú aj rôzne podpory, ktoré nie sú založené na príspevkoch a získate ich bez toho či ste dostatočne prispievali na  NI  alebo nie. Sem patrí napríklad materská dovolenka, a podpora pre postihnutých ľudí.
Ak si myslíte, že mate nárok na podporu, mali by ste ísť do vášho miestneho Jobcentre,  na úrad sociálneho zabezpečenia alebo do Jobcentre Plus. Tu môžete získať informácie či máte nárok na túto podporu a či potrebujete splniť ďalšie požiadavky keď nie ste občanom VB. Jobcentre Plus sa zaoberá všetkými žiadosťami na podporu pre ľudí v aktívnom veku.

The Pension Service- Dôchodková služba

The Pension Service je súčasťou Oddelenia pre prácu a dôchodky , má sieť dôchodkových centier, ktoré podporujú miestne služby. Poskytuje informácie pre jednotlivcov o dôchodkoch a inej forme podpory dôchodcov v UK.

Národná zdravotná služba (NHS)

National Health Service (NHS)  je financovaný všeobecným zdanením, a preto nie je spoplatnený ( okrem receptov a zubnej starostlivosti ). Keď chcete získať ošetrenie cez NHS, mali by ste sa zaregistrovať v miestnom zdravotnom centre, ktoré vám pridelí lekára.

 

 

5.3. Poistenie v nezamestnanosti

Poistenie v nezamestnanosti sa nazýva Jobseeker’s Allowance (JSA). Aby ste sa mali právo na takýto druh  poistenia, musíte byť schopný a aktívne si hľadať prácu. Jobcentre Plus, ktoré je súčasťou Oddelenia  práce a dôchodkov spravuje poistenie v nezamestnanosti. Existujú dva typy poistenia v nezamestnanosti:

 

JSA (JSA C) Poistenie v nezamestnanosti založené na prispievaní:

Tento typ sa vypláca osobám, ktoré si platili do  National Insurance Contributions (NI) dva roky pred daňovým rokom v ktorom si chcete uplatniť nárok na poistenie v nezamestnanosti.
Platí sa maximálne z 26 týždňov a suma na ktorú si uplatňujete nárok záleží na veku.
V roku 2010 si osoba nad 25 rokov mohla uplatniť nárok na 64,30 libier týždenne. Ak ste do VB prišli zo zahraničia, asi ste neplatili NI- čo znamená, že sa môže stať , že sa nekvalifikujete na podporu.
V prípade, že ste platili poistenie alebo ste boli zamestnaný v členskom štáte EEA, môžete sa kvalifikovať na túto podporu, ak ste sa odvtedy už poistili vo VB. Na toto budete potrebovať  formulár E 301. Formulár E 301 si môžete vyžiadať u príslušnej organizácii vo vašej  krajine.

 

Prenos podpory do zahraničia

V prípade, že ste si požiadali o podporu v nezamestnanosti v inej krajine EEA a chcete pokračovať aj s vašou žiadosťou vo VB, potrebujete formulár E303 od príslušnej organizácie vo vašej domovskej krajine (väčšinou to je oddelenie sociálneho zabezpečenia).
Do 14 dní musíte tento formulár odovzdať na najbližšom Jobcentre Plus vo Veľkej Británii. Môžu vám zaplatiť až do 3 mesiacov a dostanete rovnakú sumu akú dostávate vo svojej krajine. Týmto spôsobom môžete dostať podporu len pri type JSA.

 

JSA založené na prijme (JSA IB):

Na tento typ podpory máte nárok ak ste si neprispievali dostatočne ne NI a máte nízky príjem. V prípade, že máte úspory v hodnote viac ako ?6000, alebo máte partnera ktorý pracuje viac ako 24 hodín týždenne, nebudete mať na tento typ podpory nárok. Ak máte úspory v hodnote viac ako 6000 libier alebo ak máte partnera ktorý pracuje menej ako 24 hodín týždenne, ovplyvní to hodnotu príspevku založeného na prijme ktorý dostanete. Slobodná osoba  vo veku 25 a viac rokov dostane JSA IB v hodnote 64,30 libier ak má menej ako 25 rokov tak je táto suma 50,95 libier. Môžete získať aj príspevok na určité náklady na bývanie a pre vašu rodinu. Na požiadanie o podporu v nezamestnanosti JSA založenú na prijme neexistuje časové obmedzenie.
Na získanie oboch príspevkov od vás budú požadovať podanie žiadosti. V niektorých častiach VB môžete svoju žiadosť poslať cez internet, v iných budete musieť ísť osobne do miestnej pobočky Jobcentre Plus.Prineste si so sebou občiansky preukaz/pas, výplatné pásky a doklady o vašich úsporoch. Po zaregistrovaní, vám určia deň a čas kedy sa prídete hlásiť a informovať úrad o tom ako si hľadáte prácu. Požiadajú vás o podpis aby ste potvrdili vašu prítomnosť. Ak máte nárok na podporu, bude vám vyplatená na váš účet do 3, pracovných dní.

 

 

5.4. Nemocenské poistenie

Ľudia ktorí pracujú, alebo si hľadajú prácu, alebo sú občanmi VB majú nárok na bezplatný prístup k National Health Service (NHS). Niektoré služby ako zubná starostlivosť a recepty sa platia.

 

Európska karta poistenca (EHIC)

Občania z EEA a Švajčiarska, ktorí plánujú krátky pobyt vo VB musia mať túto kartu so sebou, vydá vám ju vaša krajina. EHIC  vám dáva právo na využitie bezplatného ošetrenia v rámci NHS.

 

Nemocenská vyplývajúca zo zákona (SSP)

Ak ste zamestnaný a kvôli chorobe ste práce neschopný najmenej 4 dni za sebou, máte nárok na nemocenskú vyplývajúcu zo zákona (SSP). SSP sa platí až do 28 týždňov a máte na to nárok ak je váš hrubý príjem viac ako 95 libier za týždeň. Štandardná suma je 79,15 libier za týždeň.

 

Príspevok na zamestnanie a podporu (ESA)

Príspevok na zamestnanie a podporu nahradil od 27 októbra 2008 príspevok pri práceneschopnosti a Sociálnu podporu pre nových uchádzačov.
Ak ste si už požiadali o Príspevok pri práceneschopnosti , budete ho naďalej dostávať kým naň budete mať nárok.  Príspevok na zamestnanie a podporu zahŕňa aj možnosť  finančnej podpory ak máte chorobu alebo postihnutie, ktoré obmedzuje vašu schopnosť pracovať.

 

Príspevok pre zlepšenie uplatnenia na trhu práce

Príspevok pre zlepšenie uplatnenia na trhu práce stanoví čo môžete dostať a určí vám podporu, ktorú potrebujete.
Nárok na takýto príspevok vám vzniká len v prípade, že máte chorobu alebo postihnutie, ktoré ovplyvňuje vašu schopnosť pracovať, máte voľno alebo ste nezamestnaný, samozamestnaný, zo zákona nemáte nárok na nemocenskú, alebo vám skončila nemocenská.
Ak ste sa vrátili zo zahraničia a platili ste si dostatočne príspevky do NI  (alebo do podobného systému v inej krajine), máte nárok na ESA. Žiadosť pošlite cez internet, v najbližšom Jobcenter Plus alebo stiahnutím formuláru žiadosti.

 

 

5.5. Rodina a materstvo

Materská

V tehotenstve máte nárok na 26 týždňov materskej dovolenky, bez ohľadu na to ako dlho pracujete pre zamestnávateľa. Aby ste získali nárok na materskú dovolenku, musíte dať zamestnávateľovi vedieť do 15 týždňa pred očakávaným termínom pôrodu.
Ženy, ktoré pracovali 26 týždňov od začiatku 14 týždňa pred očakávaným týždňom pôrodu majú nárok na dodatočných 26 týždňov materskej dovolenky.

Materská dovolenka (SMP)

Podporu na materskej dovolenke platí zamestnávateľ a vypočítava sa z príjmu. Na získanie nároku na materskú musíte byť u zamestnávateľa zamestnaná v 15 týždni pred pôrodom dieťaťa pričom v zamestnaní ste boli 26 týždňov do 15 týždňa pred pôrodom. Materská sa vypláca do 39 týždňov.
 

Materský príspevok (MA)

Ak nespĺňate podmienky na získanie SMP od zamestnávateľa - na podporu na materskej dovolenke, môžete mať nárok na materský príspevok. Na získanie materského príspevku musíte splniť viac podmienok, žiadosť by ste si mali podať po 26 týždňoch tehotenstva.

 

Platená dovolenka muža po narodení dieťaťa

Aj otcovia majú právo na platenú rodičovskú dovolenku do dvoch týždňov. 

Prídavky na dieťa

Prídavky na dieťa sú nezdanené mesačné platby pre osoby, ktoré vychovávajú dieťa alebomladistvého. O prídavok na dieťa si môžete požiadať ak pracujete vo VB a vaše dieťa/deti sú v zahraničí. Ak ste pod dohľadom imigračnej kontroly nemusíte mať na to nárok. Aby vám vznikol nárok dieťa musí byť:

 • vo veku pod 16 rokov
 • má medzi 16 a 19 (v niektorých prípadoch 20 rokov) zúčastňuje sa povinnej školskej dochádzky alebo iného vzdelávania
 • ak má 16-17 rokov a opustil školu a je zaregistrovaný ako nezamestnaný, ktorý hľadá prácu alebo kurz

Od  05.01. 2009 dostanete ?20.0 za najstaršie dieťa,  alebo za jedno a ďalšie deti, ktoré spĺňajú podmienky  dostanete ?13.20 týždenne.

 

Child Tax Credit- Daňová úľava na dieťa

Táto forma podpory je pre rodiny s najmenej jedným dieťaťom a skladá sa z dvoch častí. Jedna časť je, že sa vypláca rodinám, ktoré sú zodpovedné za najmenej jedno dieťa. Na deti, ktoré majú menej ako jeden rok je tento príspevok vyšší. Druhá časť je príspevok na každé dieťa. Výška tohto príspevku je vyššia ak máte postihnuté dieťa, ešte vyšší  príspevok je keď máte ťažko postihnuté dieťa.  Aby ste mali nárok na daňovú úľavu na dieťa musíte mať viac ako 16 rokov a musíte žiť vo VB.

 

Daňová úľava pre pracujúcich

Na daňovú úľavu pre pracujúcich majú nárok ľudia, ktorí vykonávajú platenú prácu najmenej  16 hodín týždenne a zostanú v pracovnom pomere najmenej 4 týždne. Musíte mať viac ako 16 rokov a byť zodpovedný za dieťa, alebo viac ako 16 rokov a ste postihnutý, alebo máte viac ako 25 rokov a zvyčajne pracujete 30 hodín za týždeň.

 

 

5.6. Dôchodky

Dôchodok zo súkromného poisťovacieho systému

Dôchodok zo súkromného poisťovacieho systému zahrňuje zamestnanecké dôchodky (pracovný alebo firemný dôchodok) a osobný dôchodok (v rátane súkromného dôchodkového fondu). Zamestnanecký dôchodok vám poskytuje daňovú úľavu na vaše príspevky a vo všeobecnosti sa týka zamestnávateľovho príspevku do systému okrem toho, čo si platí zamestnanec. Osobný dôchodok sa kúpi od  poskytovateľa dôchodkov napr. od banky, stavebnej sporiteľne alebo od spoločnosti poskytujúcej životné poistenie.

 

Starobný dôchodok
Starobný dôchodok platí vláda VB ľuďom ktorí dosiahli penzijný vek a platili minimálny počet rokov príspevky do NI. Vek odchodu do dôchodku je v súčasnosti 65 rokov pre mužov a 60 pre ženy, ktoré dosiahli 60 rokov pred rokom 2010. Medzi rokmi 2010 až 2020 sa vek odchodu do dôchodku u žien zvýši na 65 rokov.

Starobný dôchodok je paušálna sadzba pre každého, kto má dostatočný zostatok keď dosiahne dôchodkový vek.

V súčasnosti je plná sadzba starobného dôchodku vyplácaná z kvalifikačných rokov (rokov keď ste mali dostatočný príjem na platenie príspevkov do NI) a to konkrétne z 90% odpracovaných rokov z vášho pracovného života.  

V súčasnosti je to 39 rokov pre ženu a 44 rokov pre muža. Váš pracovný život začína od 16 rokov a končí keď dosiahnete vek odchodu do dôchodku. Ak chcete zvýšiť vaše kvalifikačné roky, môžete dobrovoľne prispievať na NI aby ste zvýšili sumu starobného dôchodku ktorý dostanete.

Keď nemáte dostatok príspevkov do systému, dostanete od štátu znížený starobný dôchodok.

Na získanie zníženého starobného dôchodku, ktorý je asi 25% z celkového dôchodku musíte mať zaplatené príspevky za najmenej za 10 až 11 rokov. Od roku 2002 môžu ľudia s nízkym a stredným príjmom a v niektorých druhoch zamestnania a u ľudí s dlhodobým ochorením a postihnutím sa dá získať väčší dodatočný dôchodok

 

Dodatočný starobný dôchodok

Medzi rokmi 2009 a 2010 bol plný starobný dôchodok ?95.25 pre jednu osobu  a ?152.30 za týždeň pre manželský pár. Ak ste vo VB nepracovali dostatočne dlho, môžete si požiadať o dôchodok z inej krajiny v ktorej ste pracovali. Informujte sa na príslušných úradoch v danej krajine.

 

Dôchodcovský  kredit

Dôchodcovský kredit garantuje každej osobe, ktorá žije vo VB a má  nad 60 rokov minimálnu sumu 130 libier ak žijete sám a 198,45 libier ak ste manželský pár. V prípade, že váš príjem presahuje túto sumu, pravdepodobne  nemáte nárok na dôchodcovský kredit. Ak máte 65 rokov a žijete sám môžete si podať žiadosť na 20,40 libier ak žijete s partnerom môžete si podať žiadosť na kredit 27,03 libier. Ďalšie informácie vám poskytnú na tel.č. 0800 99 1234.

 

Pension Service
Pension Service je súčasťou  Ministerstva práce a dôchodkov, zameriava sa na poskytovanie informácií a služieb o Starobnom dôchodku, Dôchodkovom kredite a inými nárokmi dnešných a budúcich dôchodcov. Ďalšie informácie vám poskytnú na tel.č. 0845 6060265.

 

Medzinárodné dôchodkové centrum (IPC)

IPC  vybavuje žiadosti na starobný dôchodok pre ľudí, ktorí žijú mimo VB a pre tých, ktorí žijú vo VB ale pracovali v inej krajine, platí to podľa pravidiel Európskej komisie o sociálnom zabezpečení, alebo v krajine ktorá má s VB Recipročnú dohodu o sociálnom zabezpečení. Ďalšie informácie vám poskytnú na tel.č +44 191 218 7777

 

 

5.7. Elektronické formuláre

E formuláre uznávajú všetky krajiny EEA. Tieto formuláre sú súčasťou univerzálneho systému, ktorý urýchli vašu žiadosť o podporu v inej členskej krajine. E formuláre sa delia podľa toho na aký druh príspevku  potrebujete podať žiadosť.
Všetky informácie o formulároch môžete získať od príslušnej inštitúcie vo vašej krajine. Zvyčajne je takou inštitúciou Sociálna poisťovňa alebo podobná inštitúcia. E formuláre sú dostupné v každom jazyku únie a môžete ich v svojom národnom jazyku prezentovať aj v zahraničí. Vo vašej krajine by vám mali poradiť, ktoré formuláre budete potrebovať a mali by  vám poskytnúť aj ďalšie zdroje informácií.

Typy E formulárov:
E100:  pre vyslaných robotníkov, na nárok na nemocenský a materský príspevok
E200: vypočítanie a vyplácanie dôchodkov
E300: nárok na podporu v nezamestnanosti
E400: nárok na rodinné prídavky
E600: séria nepríspevkových dávok

V sérii E300 sú nasledovné formuláre:
E301- Potvrdenie týkajúce sa období, ktoré sa majú zohľadniť pre priznanie dávok v nezamestnanosti
E303- Potvrdenie o zachovaní práva na dávky v nezamestnanosti

Vo VB sa môžete obrátiť na Medzinárodné dôchodkové centrum (IPC), ktoré sa zaoberá E formulármi. Tel. +44 191 218 7777.

 

 

5.8. Preukaz zdravotného poistenia

Európsky preukaz zdravotného poistenia je kľúčovým nástrojom zjednodušenia rôznych zdravotných systémov. Európsky preukaz zdravotného poistenia predstavili v roku 2004, slúži ako doklad preukazujúci nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť v členskom štáte EÚ.

Okrem toho zaručuje rýchlu a jednoduchú refundáciu nákladov, ktoré vznikli lokálne a krátko po návrate do miesta bydliska.  Zdravotné poisťovne začali od 1.1. 2006 vydávať Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP), ktorý nahrádza formulár E 111.

 

Kto má nárok na (EPZP)?

Európsky preukaz zdravotného poistenia sa vydáva:

 1. občanom EU
 2. občanom Európskej hospodárskej oblasti (EEA)
 3. občanom Švajčiarska
 4. rodinným príslušníkom hore uvedených občanov, akejkoľvek národnosti
 5. občanom iných krajín, ktorí sú krytí sociálnym zabezpečením v jednom z členských štátov EU, EEA alebo Švajčiarska

Na vydanie EPZP je potrebné podať žiadosť o EPZP v pobočke poisťovne v ktorej ste poistení, predtým ako odídete do inej krajiny EU. Odporúčame všetkým občanom EU aby si EPZP brali so sebou keď cestujú do iných krajín.

 

Výhody

Hlavnou úlohou EPZP je zabezpečiť jednoduchý prístup k zdravotným službám počas dočasného pobytu v inej krajine, okrem toho poskytuje aj skupinu ďalších výhod pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pacientov a poisťovacie spoločnosti.

Hlavné výhody EPZP:

 1. uľahčuje prístup k zdravotnej starostlivosti v zahraničí
 2. rýchla a jednoduchá refundácia nákladov za zdravotnú starostlivosť
 3. bezpečnosť údajov
 4. zlepšenie spoľahlivosti
 5. menej administratívy
 6. jednoduchosť- jednoduchšie a rýchlejšie postupy pri prístupe k zdravotnej starostlivosti

Vo všeobecnosti táto „smart card“ obsahuje len základné informácie ako je meno a priezvisko poistenca a dátum narodenia, ale neobsahuje žiadne zdravotné informácie.
Jednoducho sa používa a je ľahko rozoznateľná. Informácie ktoré sú tu uvedené sú štandardné, čo zaručuje, že sú pochopiteľné v každej krajine bez ohľadu na jazyk, ktorým sa tam hovorí.

Čo je „Smart Card“?
„Smart Card“ je vrecková  karta , ktorá je podobná kreditnej karte. Smart card má na prednej strane malý zlatý čip. Keď sa karta vloží do špecifickej čítačky, čip sa spojí s elektronickými konektormi, ktoré dokážu prečítať informáciu na čipe a dokážu túto informáciu podať späť.

Aké informácie sa nachádzajú na mojej karte poistenca?

Jediné osobné informácie na EPZP sú meno a priezvisko držiteľa, osobné identifikačné číslo a dátum narodenia. Európsky preukaz zdravotného poistenia neobsahuje žiadne zdravotné údaje.

Kde EPZP platí?
EPZP sa dá použiť na získanie zdravotnej starostlivosti  u všeobecného lekára, v nemocnici či v lekárni. Členské štáty sú zodpovedné za predstavenie a rozšírenie  zdravotných preukazov, ale taktiež musia všetky zdravotnícke  zariadenia zabezpečiť čítačkami kariet.

Používanie Európskeho preukazu zdravotného poistenia v zahraničí
Dôležitou výnimkou tejto zdravotnej karty je, že neplatí v prípade, keď sa pacient zámerne rozhodne využiť zdravotnú starostlivosť v zahraničí.  Platí skôr pre ľudí ktorí cestujú do iných krajín na obmedzené časové obdobie a pokrýva nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť, ktorá je potrebná počas pobytu na území členského štátu.
Keď sa ocitnete v situácii keď budete potrebovať zdravotnú starostlivosť , bude vám poskytnutá podľa pravidiel, ktoré platia v krajine (napr. ak je v členskom štáte zdravotná starostlivosť pre pacientov bez poplatkov, aj vám bude po predložení EPZP poskytnutá zdravotná starostlivosť bezplatne.

Dočasný náhradný certifikát 
V prípade, že sa ocitnete v situácii kde budete potrebovať ošetrenie a nemáte EPZP, môžete predložiť dočasný náhradný certifikát, ktorý vám môže poslať vaša poisťovňa faxom alebo emailom. Tento certifikát je ekvivalentom EPZP a poskytuje pacientovi nárok na rovnakú starostlivosť a refundáciu nákladov.

Vzhľad Európskeho preukazu zdravotného poistenia
Vzhľad Európskeho preukazu zdravotného poistenia je rovnaký pre všetky členské štáty, má znak EU. Existujú dva grafické návrhy:

 1. Štandardný znak EU na prednej strane karty- zadná strana je čistá, každý členský štát si tam doplní svoj obsah
 2. Štandardný znak EU na zadnej strane karty- v tomto prípade si členský štát vloží EPZP na zadnú stranu existujúcej národnej alebo regionálnej zdravotnej karty poistenca

Každý členský štát si môže vybrať jeden z týchto dvoch grafických návrhov zdravotnej karty poistenca.